Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12/2006/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 12/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Thanh Trung
Ngày ban hành: 27/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
**********

Số:12/2006/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 27 tháng  3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành, gồm 82 văn bản (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Công báo tỉnh;
- Các PNC.VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Trung

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số:12/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

STT

Tên loại văn bản

Số ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung

Ghi chú

01

Quyết định

13/QĐ-UB

04/01/1993

Về việc thu thủy lợi phí

Quyết định số 65/2005/QĐ-UBND ngày 29/12/2005 thay thế

02

Quyết định

162/QĐ-UB

21/01/1998

V/v phân cấp xét duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; cử cán bộ, công chức nhà nước đi học

Quyết định số 37/2005/QĐ-UBND ngày 02/8/2005 thay thế

03

Quyết định

2420/1998/QĐ-UB

08/9/1998

V/v ban hành quy định tạm thời về việc quản lý thăm dò, khai thác và kinh doanh nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
(Bãi bỏ Chương I, II, III, IV, VI, VII)

Quyết định số 39/2005/QĐ-UB ngày 16/8/2005 quy định

04

Quyết định

16/1999/QĐ-UB

18/8/1999

Về phân cấp ký quyết định xử lý kỷ luật đối với công chức nhà nước

Quyết định số 37/2005/QĐ-UBND ngày 02/8/2005 thay thế

05

Quyết định

17/1999/QĐ-UB

18/8/1999

V/v phân cấp ký quyết định tiếp nhận, thuyên chuyển, bổ nhiệm, điều động, nghỉ hưu, cho thôi việc đối với công chức, viên chức nhà nước

Quyết định số 37/2005/QĐ-UBND ngày 02/8/2005 thay thế

06

Quyết định

33/1999/QĐ-UB

29/12/1999

Về việc thu phí chợ

Quyết định số 65/2004/QĐ-UB ngày 15/12/2004 thay thế

07

Quyết định

36/1999/QĐ-UB

30/12/1999

Về việc thu phí bến bãi

Quyết định số 64/3004/QĐ-UB ngày 15/12/2004 thay thế


 08

Quyết định

08/2000/QĐ-UB

15/2/2000

Về ban hành Quy định xử lý nhà ở, công trình xây dựng, lắp đặt vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tại Tiền Giang

Quyết định số 56/2005/QĐ-UBND ngày 09/11/2005 thay thế

09

Quyết định

20/2000/QĐ-UB

14/8/2000

V/v quy định mức lương bình quân đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh để xác định chi phí tiền lương trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Hết hiệu lực

10

Quyết định

29/2000/QĐ-UB

14/11/2000

Ban hành quy định tạm thời về việc đầu tư nuôi cá bè trên sông

Quyết định số  05/2005/QĐ-UB ngày 07/02/2005 thay thế

11

Quyết định

01/2001/QĐ-UB

01/02/2001

V/v ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết tại Khu công nghiệp Mỹ Tho

Quyết định  số 02/2005/QĐ-UB ngày 11/01/2005 thay thế

12

Quyết định

06/2001/QĐ-UB

28/02/2001

V/v ban hành quy định chế độ công tác phí cho cán bộ công chức đi công tác trong nước

Quyết định số 04/2005/QĐ-UB ngày 31/01/2005 thay thế

13

Quyết định

07/2001/QĐ-UB

28/02/2001

V/v ban hành quy định chế độ chi tiêu hội nghị

Quyết định số 04/2005/QĐ-UB ngày 31/01/2005 thay thế

14

Quyết định

42/2001/QĐ-UB

09/10/2001

V/v phê duyệt Chương trình xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chính sách xã hội tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2001-2005

Quyết định số 61/2004/QĐ-UB ngày 24/12/2004 thay thế

15

Quyết định

14/2002/QĐ-UB

27/3/2002

V/v điều chỉnh giá bán nước máy của Công ty cấp thoát nước Tiền Giang

Quyết định số 29/2005/QĐ-UB ngày 12/7/2005 thay thế

16

Quyết định

25/2002/QĐ-UB

14/7/2002

V/v ban hành đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng

Quyết định số 67/2004/QĐ-UB ngày 27/12/2004 thay thế

17

Quyết định

26/2002/QĐ-UB

04/7/2002

V/v ban hành bảng đơn giá bồi thường thiệt hại cây trái, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất

Quyết định số  64/2005/QĐ-UBND ngày   29/12/2005 thay thế

18

Quyết định

44/2002/QĐ-UB

25/11/2002

V/v ban hành quy định quản lý cụm công nghiệp Trung An

Quyết định số 18/2005/QĐ-UB thay thế

19

Quyết định

47/2002/QĐ-UB

04/12/2002

V/v ban hành Quy định về quản lý và hỗ trợ triển khai đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 45/2005/QĐ-UBND ngày 29/9/2005 thay thế

20

Quyết định

38/2003/QĐ-UB

26/5/2003

V/v duyệt Dự án di dân phát triển vùng kinh tế mới Tây kinh Lộ Mới - huyện Tân Phước - tỉnh Tiền Giang

Quyết định 1369/QĐ-UB ngày 15/4/2004 thay thế

21

Quyết định

49/2003/QĐ-UB

06/8/2003

V/v quy định mức lương bình quân đối với các cơ sở kinh doanh không đăng ký tiền lương với cơ quan chịu thuế để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003

Hết hiệu lực

22

Quyết định

50/2003/QĐ-UB

06/8/2003

V/v phê duyệt dự án xây dựng 06 điểm giữ trẻ vùng lũ tại các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành do tổ chức Caritas- Đức tài trợ

Hết hiệu lực

23

Quyết định

58/2003/QĐ-UB

12/11/2003

V/v ban hành Quy chế phối hợp trách nhiệm trong công tác quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định 41/2005/QĐ-UBND ngày 01/9/2005 thay thế

24

Quyết định

67/2003/QĐ-UB

29/12/2003

V/v ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định 68/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004 thay thế

25

Quyết định

21/2004/QĐ-UB

29/4/2004

Ban hành quy định về khuyến khích, ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định 66/2005/QĐ-UBND ngày 29/12/2005 thay thế

26

Quyết định

67/2004/QĐ-UB

27/12/2004

V/v ban hành đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng

Quyết định số 67/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 thay thế

27

Quyết định

68/2004/QĐ-UB

30/12/2004

V/v ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định 63/2005/QĐ-UBND ngày      28/12/2005 thay thế

28

Quyết định

04/2005/QĐ-UB

31/01/2005

Về quy định tạm thời chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định 43/2005/QĐ-UBND ngày 15/9/2005
thay thế

29

Quyết định

07/2005/QĐ-UB

17/3/2005

V/v điều chỉnh mức chi nước uống trong Quy định tạm thời chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (ban hành kèm theo Quyết định 04/2005/QĐ-UB ngày 31/01/2005)

Quyết định số 43/2005/QĐ-UBND ngày 15/9/2005 thay thế

30

Quyết định

34/2005/QĐ-UBND

01/8/2005

Về việc điều chỉnh giá đất ở mặt tiền đường tỉnh lộ 878, đoạn từ ngã tư Lương Phú đến giáp ranh xã Tam Hiệp

Quyết định 63/2005/QĐ-UBND ngày 28/12/2005 điều chỉnh

31

Quyết định

42/2005/QĐ-UBND

05/9/2005

Về việc điều chỉnh giá đất ở tại Quyết định số 68/2004/QĐ-UBND ngày 30/12/2004 của UBND tỉnh

Quyết định 63/2005/QĐ-UBND ngày 28/12/2005 điều chỉnh

32

Chỉ thị

06/CT-UB

18/5/1989

Về quan hệ tiếp xúc với khách nước ngoài

Thực hiện Quyết định số 09/1999/QĐ-UB ngày 24/5/1999 thay thế

33

Chỉ thị

05/CT-UB

05/02/1990

V/v hướng dẫn công tác dịch vụ pháp lý

Hết hiệu lực

34

Chỉ thị

07/CT-UB

06/3/1990

V/v đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển và ven sông của tỉnh

Hết hiệu lực

35

Chỉ thị

06/CT-UB

20/5/1992

V/v tổ chức Hội làm vườn các cấp trong tỉnh

Hết hiệu lực

36

Chỉ thị

13/CT-UB

27/10/1992

V/v quản lý đăng ký bảo vệ vùng hải sản ven biển và cồn nổi ở biển Gò Công

Hết hiệu lực

37

Chỉ thị

16/CT-UB

16/8/1993

Về phòng chống mại dâm ma túy và ngăn chặn Sida

Chỉ thị số 28/2004/CT-UB ngày 28/12/2004 thay thế

38

Chỉ thị

05/CT-UB

11/3/1996

V/v triển khai thi hành Bộ luật dân sự

Hết hiệu lực

39

Chỉ thị

12/CT-UB

29/6/1996

V/v tăng cường công tác quản lý đất đai trong tỉnh Tiền Giang

Hết hiệu lực

40

Chỉ thị

13/CT-UB

02/7/1996

V/v tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hết hiệu lực

41

Chỉ thị

16/CT-UB

08/8/1996

V/v bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa tỉnh Tiền Giang

Hết hiệu lực (Thực hiện Luật Giao thông đường thủy nội địa)

42

Chỉ thị

17/CT-UB

27/8/1996

V/v tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật

Hết hiệu lực

43

Chỉ thị

20/CT-UB

03/10/1996

V/v tăng cường công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân

Hết hiệu lực

44

Chỉ thị

08/CT-UB

21/4/1997

V/v quản lý và sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

Hết hiệu lực

45

Chỉ thị

18/CT-UB

15/8/1997

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 48/CP ngày 05/5/1997

Hết hiệu lực (thực hiện Nghị định 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 thay thế Nghị định 48/CP ngày 05/5/1997)

46

Chỉ thị

19/CT-UB

28/8/1997

V/v giải quyết một số vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hết hiệu lực

47

Chỉ thị

22/CT-UB

09/10/1997

V/v tổ chức triển khai thực hiện đợt tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND và UBND

Hết hiệu lực

48

Chỉ thị

27/CT-UB

08/12/1997

V/v tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng năm 1998

Hết hiệu lực

49

Chỉ thị

16/CT.UB

20/8/1998

V/v tổ chức quản lý nước sinh hoạt nông thôn

Chỉ thị số 12/2005/CT-UBND ngày 10/8/2005 thay thế

50

Chỉ thị

18/1998/CT-UB

23/10/1998

V/v tăng cường thực hiện  nhiệm vụ quốc phòng địa phương và xây dựng cơ quan quân sự các cấp, bộ đội địa phương vững mạnh toàn diện

Hết hiệu lực

51

Chỉ thị

12/1999/CT-UB

27/5/1999

V/v phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước

Hết hiệu lực (thực hiện theo Pháp lệnh phí và lệ phí)

52

Chỉ thị

13/1999/CT-UB

03/6/1999

V/v xây dựng phát triển và quản lý chợ

Chỉ thị số 22/2004/CT-UB ngày 09/11/2004 thay thế

53

Chỉ thị

18/1999/CT-UB

13/8/1999

V/v hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất ở nông thôn

Hết hiệu lực

54

Chỉ thị

11/2001/CT-UB

23/7/2001

V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2002

Hết hiệu lực

55

Chỉ thị

12/2001/CT-UB

12/8/2001

Về nhiệm vụ Giáo dục - Đào tạo năm 2001-2002

Hết hiệu lực

56

Chỉ thị

14/2001/CT-UB

10/10/2001

Về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Chỉ thị số    15/2005/CT-UBND ngày  28/10/2005 thay thế

57

Chỉ thị

15/2001/CT-UB

29/11/2001

Về việc tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2002

Hết hiệu lực

58

Chỉ thị

12/2002/CT-UB

05/6/2002

V/v tổng phúc tra chất lượng quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân và nữ thanh niên năm 2002

Hết hiệu lực

59

Chỉ thị

14/2002/CT-UB

13/6/2002

V/v tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2002

Hết hiệu lực

60

Chỉ thị

17/2002/CT-UB

09/7/2002

V/v tổ chức diễn tập bảo đảm cho khu vực phòng thủ tỉnh năm 2002

Hết hiệu lực

61

Chỉ thị

18/2002/CT-UB

19/7/2002

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2003

Hết hiệu lực

62

Chỉ thị

20/2002/CT-UB

15/8/2002

Về nhiệm vụ công tác giáo dục - đào tạo năm học 2002-2003

Hết hiệu lực

63

Chỉ thị

24/2002/CT-UB

03/12/2002

V/v tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2003

Hết hiệu lực

64

Chỉ thị

08/2003/CT-UB

07/7/2003

V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2004

Hết hiệu lực

65

Chỉ thị

18/2003/CT-UB

17/12/2003

V/v tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2004

Hết hiệu lực

66

Chỉ thị

01/2004/CT-UB

12/01/2004

V/v chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Hết hiệu lực

67

Chỉ thị

03/2004/CT-UB

13/02/2004

V/v tổ chức diễn tập năm 2004

Hết hiệu lực

68

Chỉ thị

04/2004/CT-UB

17/02/2004

V/v công tác phòng, chống hạn, mặn và cháy rừng năm 2004

Hết hiệu lực

69

Chỉ thị

10/2004/CT-UB

11/5/2004

Về nhiệm vụ giáo dục trong hè 2004, chuẩn bị điều kiện cho năm học mới 2004-2005

Hết hiệu lực

70

Chỉ thị

13/2004/CT-UB

14/5/2004

V/v tăng cường công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2004

Hết hiệu lực

71

Chỉ thị

16/2004/CT-UB

08/7/2004

Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2005

Hết hiệu lực

72

Chỉ thị

18/2004/CT-UB

16/8/2004

Về nhiệm vụ Giáo dục – Đào tạo năm học 2004-2005

Hết hiệu lực

73

Chỉ thị

19/2004/CT-UB

25/8/2004

Về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh thủy sản

Hết hiệu lực

74

Chỉ thị

24/2004/CT-UB

23/11/2004

Về công tác phòng, chống hạn, mặn và cháy rừng năm 2005

Hết hiệu lực

75

Chỉ thị

25/2004/CT-UB

09/12/2004

V/v phát động đợt thi đua đặc biệt từ nay đến hết năm 2005 nhằm thực hiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm (2001-2005)

Hết hiệu lực

76

Chỉ thị

26/2004/CT-UB

17/12/2004

V/v tổ chức tết Ất Dậu năm 2005

Hết hiệu lực

77

Chỉ thị

27/2004/CT-UB

23/12/2004

Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2005

Hết hiệu lực

78

Chỉ thị

29/2004/CT-UB

31/12/2004

Về việc tổng kiểm kê đất đai năm 2005

Hết hiệu lực

79

Chỉ thị

30/2004/CT-UB

31/12/2004

Về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2005

Hết hiệu lực

80

Chỉ thị

01/2005/CT-UB

31/01/2005

Về tổ chức thực hiện tết trồng cây năm 2005

Hết hiệu lực

81

Chỉ thị

05/2005/CT-UB

16/5/2005

Về nhiệm vụ giáo dục trong hè 2005 và chuẩn bị năm học mới 2005-2006 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Hết hiệu lực

82

Chỉ thị

06/2005/CT-UB

23/5/2005

Về tăng cường công tác phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2005

Hết hiệu lực

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2006/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.480

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.10