Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1121/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

Số hiệu: 1121/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 30/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1121/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 30 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH DƯỚI HÌNH THỨC “BẢN SAO Y BẢN CHÍNH” THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 40 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo các Quyết định số 1371/QĐ-BYT ngày 14/4/2016; Quyết định số 3085/QĐ-BYT ngày 27/6/2016; Quyết định số 3297/QĐ-BYT ngày 01/7/2016; Quyết định số 3757/QĐ-BYT ngày 21/7/2017; Quyết định số 4554/QĐ-BYT ngày 22/8/2016; Quyết định số 4708/QĐ-BYT ngày 31/8/2016; Quyết định số 7678/QĐ-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Phụ lục 1 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này bãi bỏ 17 thủ tục hành chính theo các Quyết định số 3085/QĐ-BYT ngày 27/6/2016; Quyết định số 7248/QĐ-BYT ngày 08/12/2016; Quyết định số 7678 /QĐ-BYT ngày 30/12/2012 của Bộ Y tế đã công bố tại Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh (Phụ lục 2 kèm theo)

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Châu

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

I. Danh mục TTHC Ban hành mới kèm theo Quyết định số 1371/QĐ-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Lĩnh vực Kinh doanh dược liệu

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn dược liệu

Sở Y tế

2

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn dược liệu

Sở Y tế

3

Bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn dược liệu

Sở Y tế

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn dược liệu

Sở Y tế

5

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ dược liệu

Sở Y tế

6

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ dược liệu

Sở Y tế

7

Bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ dược liệu

Sở Y tế

8

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ dược liệu

Sở Y tế

II. Danh mục TTHC Ban hành kèm theo Quyết định số 3085/QĐ-BYT ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Ban hành sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 lĩnh vực hành nghề khám chữa bệnh

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền Sở Y tế

Sở Y tế

Thay thế TTHC tại Phụ lục 8, Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

(TTHC được ban hành tại Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015)

2

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

3

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

4

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

5

Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã

Sở Y tế

6

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

(TTHC được ban hành tại Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015)

7

Đề nghị thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

8

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

9

Đề nghị thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Sở Y tế

III. Danh mục TTHC Ban hành mới kèm theo Quyết định số 3297/QĐ-BYT ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Lĩnh vực Cấp Giấy chứng sinh

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ.

Cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương đã được cấp phép kinh doanh dịch vụ lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi và mang thai hộ

TTHC được ban hành tại thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 và Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015

IV. Danh mục TTHC Ban hành mới kèm theo Quyết định số 3757/QĐ-BYT ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh

TTHC được ban hành tại Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016

2

Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

3

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

4

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

5

Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

6

Giám định tổng hợp đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

7

Cấp giấy chứng nhận hưởng bảo hiểm xã hội

Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện

V. Danh mục TTHC Ban hành mới kèm theo Quyết định số 4554/QĐ-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Lĩnh vực Quản lý Trang thiết bị y tế

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Sở Y tế

TTHC được ban hành tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

2

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

Sở Y tế

3

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

Sở Y tế

VI. Danh mục TTHC Ban hành mới kèm theo Quyết định số 4708/QĐ-BYT ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Lĩnh vực Sản xuất mỹ phẩm

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Sở Y tế

TTHC được ban hành tại Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Sở Y tế

3

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Sở Y tế

VII. Danh mục TTHC Ban hành kèm theo Quyết định số 7678/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Lĩnh vực Điều trị nghiện bằng thuốc thay thế

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng

Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

TTHC Công bố theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

2

Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người có tiền sử nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

Cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

3

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng

Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

4

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý

Cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

5

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý

6

Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Sở Y tế

7

Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự

8

Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất

9

Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

I. Danh mục TTHC Ban hành kèm theo Quyết định số 3085/QĐ-BYT ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Ban hành sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 lĩnh vực hành nghề khám chữa bệnh

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền Sở Y tế

Sở Y tế

bãi bỏ các TTHC tại Phụ lục 8, Quyết định số 1591/QĐ- UBND ngày 11/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

2

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

3

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

4

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

5

Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã.

Sở Y tế

II. Danh mục TTHC Ban hành kèm theo Quyết định số 7248/QĐ-BYT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Lĩnh vực An toàn sinh học phòng Xét nghiệm

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I

Sở Y tế

Bãi bỏ các TTHC tại Phụ lục 10, Quyết định số 1591/QĐ- UBND ngày 11/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

2

Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II

Sở Y tế

3

Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do hết hạn

Sở Y tế

4

Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do bị hỏng, bị mất

Sở Y tế

5

Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm

Sở Y tế

III. Danh mục TTHC Ban hành kèm theo Quyết định số 7678/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Lĩnh vực Điều trị nghiện bằng thuốc thay thế

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Sở Y tế

Bãi bỏ các TTHC tại Phụ lục 10, Quyết định số 1591/QĐ- UBND ngày 11/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

2

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện khi cơ sở điều trị thay đổi địa điểm hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động

3

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bị mất hoặc hư hỏng giấy phép hoạt động

4

Cho phép hoạt động lại sau khi bị đình chỉ hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

5

Đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện

Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được cấp giấy phép hoạt động

6

Chuyển tiếp bệnh nhân điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với cơ sở điều trị người nghiện chất dạng thuốc phiện

7

Thay đổi cơ sở điều trị cho bệnh nhân đang điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1121/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


677

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77