Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1115/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình khung đào tạo ngắn hạn về Công nghệ sinh học do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1115/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành: 17/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1115/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN, NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-TTg ngày 12/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020”, Quyết định số 97/2007/QĐ-TTg ngày 29/6/2007 “Đề án phát triển và ứng dụng Công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản”;

Thực hiện Quyết định số 2035/BNN-TCCB ngày 03/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc thành lập các Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình khung đào tạo ngắn hạn về CNSH, năm 2013;

Theo đề nghị của Trường Đại học Lâm nghiệp, Trường Cao đẳng Thủy sản, Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định các Chương trình đào tạo ngắn hạn về Công nghệ sinh học nông nghiệp và thủy sản năm 2013 gồm các thành viên có tên trong các phụ lục kèm theo Quyết định này, theo các nội dung như sau:

1. Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa

2. Giám định sinh vật biến đổi gen và sản phẩm biến đổi gen bằng kỹ thuật sinh học phân tử.

3. Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây ăn quả có múi sạch bệnh.

4. Ứng dụng công nghệ sinh học trong chẩn đoán một số bệnh virus hại trên cây lương thực.

5. Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất chế phẩm vi sinh xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp góp phần bảo vệ môi trường.

6. Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo quản rau quả.

7. Ứng dụng công nghệ sinh học trong sinh sản gia súc.

8. Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống các loài thủy sản có giá trị kinh tế.

Điều 2. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, phản biện, nhận xét và đánh giá chất lượng chương trình khung các lớp đào tạo ngắn hạn về công nghệ sinh học;

2. Chịu trách nhiệm về chất lượng thẩm định chương trình, kiến nghị việc ban hành chương trình;

3. Tổ chức thẩm định chương trình khung và báo cáo kết quả thẩm định gửi Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng thẩm định chương trình tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Chủ tịch các Hội đồng thẩm định chương trình, Hiệu trưởng các Trường, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ “ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ TRONG CHỌN TẠO GIỐNG LÚA”
(Kèm theo Quyết định số 1115/QĐ-BNN-TCCB ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Chủ tịch: PGS. TS. Phạm Hùng, PVT, Vụ Tổ chức cán bộ.

2. Phó chủ tịch: PGS.TS. Lê Huy Hàm, Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp.

3. Thư ký: TS. Lâm Quang Dụ, Phó trưởng phòng, cán bộ theo dõi Chương trình Công nghệ sinh học, Vụ Tổ chức cán bộ.

4. Ủy viên:

+ PGS.TS. Chu Hoàng Hà, Phó Viện trưởng, Viện Công nghệ sinh học - Phản biện 1.

+ TS. Lê Hùng Lĩnh, Trưởng Bộ môn Sinh học phân tử, Viện Di truyền nông nghiệp - Phản biện 2.

+ ThS. Trần Thị Anh Thư, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ.

+ ThS. Trần Tuấn Quỳnh, Phó trưởng phòng, Vụ KHCN và Môi trường.

+ ThS. Bùi Văn Thắng, Phó Viện trưởng Viện CNSH Lâm nghiệp - Trường Đại học Lâm nghiệp./.

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ “GIÁM ĐỊNH SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN VÀ SẢN PHẨM BIẾN ĐỔI GEN BẰNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ”
(Kèm theo Quyết định số 1115/QĐ-BNN-TCCB ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Chủ tịch: PGS.TS. Phạm Hùng, PVT, Vụ Tổ chức cán bô.

2. Phó chủ tịch: PGS.TS. Lê Huy Hàm, Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp.

3. Thư ký: TS. Lâm Quang Dụ, Phó trưởng phòng, cán bộ theo dõi Chương trình Công nghệ sinh học, Vụ Tổ chức cán bộ.

4. Ủy viên:

+ TS. Phạm Thị Lý Thu, Trưởng phòng KH & HTQT, Viện Di truyền nông nghiệp - Phản biện 1.

+ PGS.TS. Chu Hoàng Hà, Phó Viện trưởng, Viện Công nghệ sinh học - Phản biện 2.

+ ThS. Trần Thị Anh Thư, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ.

+ ThS. Trần Tuấn Quỳnh, Phó trưởng phòng, Vụ KHCN và Môi trường.

+ ThS. Phạm Quang Chung, Giảng viên, Trường Đại học Lâm nghiệp./.

 

PHỤ LỤC III

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ: “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG CHỌN TẠO GIỐNG CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI SẠCH BỆNH”
(Kèm theo Quyết định số 1115/QĐ-BNN-TCCB ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Chủ tịch: PGS.TS. Phạm Hùng, PVT, Vụ Tổ chức cán bộ.

2. Phó chủ tịch: TS. Ngô Vĩnh Viễn, Viện trưởng, Viện Bảo vệ thực vật.

3. Thư ký: TS. Lâm Quang Dụ, Phó trưởng phòng, cán bộ theo dõi Chương trình Công nghệ sinh học, Vụ Tổ chức cán bộ.

4. Ủy viên:

+ PGS.TS. Nguyễn Văn Viết, Trưởng Ban KH-HTQT, Viện KHNN Việt Nam - Phản biện 1.

+ TS. Phạm Xuân Hội, Trưởng Bộ môn Bệnh học phân tử, Viện Di truyền nông nghiệp - Phản biện 2.

+ ThS. Trần Thị Anh Thư, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ.

+ ThS. Trần Tuấn Quỳnh, Phó trưởng phòng, Vụ KHCN và Môi trường.

+ TS. Nguyễn Thị Bình, Chuyên viên, Hội Bảo vệ thực vật./.

 

PHỤ LỤC IV

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ: “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC CHẨN ĐOÁN MỘT SỐ BỆNH VIRUS HẠI TRÊN CÂY LƯƠNG THỰC”
(Kèm theo Quyết định số 1115/QĐ-BNN-TCCB ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Chủ tịch: PGS.TS. Phạm Hùng, PVT, Vụ Tổ chức cán bộ.

2. Phó chủ tịch: TS. Ngô Vĩnh Viễn, Viện trưởng, Viện Bảo vệ thực vật.

3. Thư ký: TS. Lâm Quang Dụ, Phó trưởng phòng, cán bộ theo dõi Chương trình Công nghệ sinh học, Vụ Tổ chức cán bộ.

4. Ủy viên:

+ TS. Phạm Xuân Hội, Trưởng Bộ môn Bệnh học phân tử, Viện Di truyền nông nghiệp - Phản biện 1.

+ TS. Nguyễn Thị Bình, Chuyên viên, Hội Bảo vệ thực vật - Phản biện 2.

+ PGS.TS. Nguyễn Văn Viết, Trưởng Ban KH-HTQT, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam.

+ ThS. Trần Thị Anh Thư, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ.

+ ThS. Trần Tuấn Quỳnh, Phó trưởng phòng, Vụ KHCN và Môi trường./.

 

PHỤ LỤC V

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI SINH XỬ LÝ PHẾ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP GÓP PHẦN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”
(Kèm theo Quyết định số 1115/QĐ-BNN-TCCB ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Chủ tịch: PGS.TS. Phạm Hùng, PVT, Vụ Tổ chức cán bộ.

2. Phó chủ tịch: PGS.TS. Nguyễn Văn Viết, Trưởng Ban KH-HTQT, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam.

3. Thư ký: TS. Lâm Quang Dụ, Phó trưởng phòng, cán bộ theo dõi Chương trình Công nghệ sinh học, Vụ Tổ chức cán bộ.

4. Ủy viên:

+ PGS.TS. Ngô Đình Bính, Trưởng phòng, Viện Công nghệ sinh học - Phản biện 1.

+ TS. Nguyễn Văn Chiến, Trưởng phòng, Viện Thổ nhưỡng nông hóa - Phản biện 2.

+ PGS.TS. Lại Thúy Hiền, Trưởng phòng, Viện Công nghệ sinh học.

+ ThS. Trần Thị Anh Thư, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ.

+ ThS. Phạm Văn Khang, Chuyên viên Vụ KHCN và Môi trường./.

 

PHỤ LỤC VI

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG BẢO QUẢN RAU QUẢ”
(Kèm theo Quyết định số 1115/QĐ-BNN-TCCB ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Chủ tịch: PGS.TS. Phạm Hùng, PVT, Vụ Tổ chức cán bộ.

2. Phó chủ tịch: TS. Trần Thị Mai, Nguyên Phó Viện Trưởng, Viện cơ điện NN & CNSTHN.

3. Thư ký: TS. Lâm Quang Dụ, Phó trưởng phòng, cán bộ theo dõi Chương trình Công nghệ sinh học, Vụ Tổ chức cán bộ.

4. Ủy viên:

+ TS. Phạm Anh Tuấn, Trưởng bộ môn, Viện cơ điện NN & CNSTHN - Phản biện 1.

+ ThS. Bùi Văn Thắng, Phó Viện trưởng Viện CNSH Lâm nghiệp - Trường Đại học Lâm nghiệp - Phản biện 2.

+ ThS. Phạm Văn Khang, Chuyên viên Vụ KHCN và Môi trường.

+ ThS. Trần Thị Anh Thư, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ.

+ TS. Lê Hồng Khanh, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển cơ điện Nông nghiệp, Hội cơ khí Nông nghiệp Việt Nam./.

 

PHỤ LỤC VII

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG SINH SẢN GIA SÚC”
(Kèm theo Quyết định số 1115/QĐ-BNN-TCCB ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Chủ tịch: PGS.TS. Phạm Hùng, PVT, Vụ Tổ chức cán bộ.

2. Phó chủ tịch: TS. Phạm Công Thiếu, Phó Viện trưởng, Viện Chăn nuôi.

3. Thư ký: TS. Lâm Quang Dụ, Phó trưởng phòng, cán bộ theo dõi Chương trình Công nghệ sinh học, Vụ Tổ chức cán bộ.

4. Ủy viên:

+ PGS.TS. Nguyễn Tấn Anh, Hội Chăn nuôi - Phản biện 1.

+ TS. Đỗ Văn Thu, Trưởng phòng Sinh học tế bào và Sinh sản, Viện Công nghệ sinh học - Phản biện 2.

+ ThS. Phạm Văn Khang, Chuyên viên Vụ KHCN và Môi trường.

+ ThS. Trần Thị Anh Thư, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ.

+ ThS. Tăng Xuân Lưu, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì, Viện Chăn nuôi./.

 

PHỤ LỤC VIII

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ “ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ TRONG CHỌN TẠO GIỐNG CÁC LOÀI THỦY SẢN CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ”
(Kèm theo Quyết định số 1115/QĐ-BNN-TCCB ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Chủ tịch: PGS.TS. Phạm Hùng, PVT, Vụ Tổ chức cán bộ.

2. Phó chủ tịch: TS. Phạm Anh Tuấn, Phó tổng cục trưởng, Tổng cục thủy sản.

3. Thư ký: TS. Lâm Quang Dụ, Phó trưởng phòng, cán bộ theo dõi Chương trình Công nghệ sinh học, Vụ Tổ chức cán bộ.

4. Ủy viên:

+ ThS. Phạm Văn Khang, Chuyên viên Vụ KHCN và Môi trường - Phản biện 1.

+ TS. Nguyễn Hữu Ninh, Phó Viện trưởng, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I - Phản biện 2.

+ TS. Trần Đình Luân, Phó cục trưởng, Cục Thú y.

+ ThS. Trần Thị Anh Thư, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ.

+ TS. Lê Văn Khoa, Phó trưởng phòng, Cục Thú y./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1115/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình khung đào tạo ngắn hạn về Công nghệ sinh học do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.203

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89