Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1036/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lê Văn Phước
Ngày ban hành: 26/06/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1036/QĐ-UBND

An Giang, ngày 26 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn Nghị định số 61/2018/NĐ- CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang.;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1271/TTr-SGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan trên cơ sở quy trình được ban hành kèm theo Quyết định này cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC - VPCP;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP. UBND tỉnh: LĐVP, TH;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
- Website tỉnh;
- Viễn thông An
Giang (VNPT);
- Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Phước

QUY TRÌNH NỘI BỘ

TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang)

Quy trình: Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

QUY TRÌNH

Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc

Mã hiệu:

Ngày BH

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1.MỤC ĐÍCH

2.PHẠM VI

3.TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4.ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5.NỘI DUNG QUY TRÌNH

6.BIỂU MẪU

7.HỒ SƠ CẦN LƯU

Trách nhiệm

Soạn thảo

Xem xét

Phê duyệt

Họ tên

Chữ ký

Chức vụ

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung

Trang / Phần liên quan việc sửa đổi

Mô tả nội dung sửa đổi

Lần ban hành / Lần sửa đổi

Ngày ban hành

1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự tiếp nhận hồ sơ Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc tại Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang

2. PHẠM VI

Áp dụng đối với cán bộ, công chức thuộc Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang; các tổ chức, cá nhân có nhu cầu

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

- QLKCHTGT: Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

- UBND: Uỷ ban nhân dân

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Cơ sở pháp lý:

- Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

- Thông tư số 48/2023/TT-BGTVT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

- Tờ trình phê duyệt (bản chính) theo mẫu.

x

- Phương án tổ chức giao thông.

x

5.3

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

5.4

Thời gian xử lý: 08 ngày (64 giờ) làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Thời gian thẩm định: không quá 05 ngày (40 giờ) làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Thời gian ra quyết định phê duyệt: 03 ngày (24 giờ) làm việc, kể từ ngày có báo cáo thẩm định đủ điều kiện phê duyệt.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

5.6

Lệ phí: không

5.7

Quy trình xử lý công việc:

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

Nơi nộp hồ sơ: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Tổ chức/cá nhân

Giờ hành chính

Bước 2

* Đối với hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử

- Hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác: yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Hồ sơ đầy đủ:

+ Tiếp nhận hồ sơ và ghi biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.

+ Chuyển bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ

02 giờ

Theo mục 5.3; 5.4; 5.5 và mục 6

Bước 3

Lãnh đạo phòng phân công chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng

04 giờ

Theo mục 5.3; 5.4; 5.5 và mục 6

Bước 4

Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ:

+ Hồ sơ đúng quy định thực hiện thẩm định hồ sơ, kiểm tra hiện trường, công trình, lập báo cáo

chuyên viên xử lý

22 giờ

Theo mục 5.3; 5.4; 5.5 và mục 6

Bước 5

Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ, báo kiểm tra. Trình lãnh đạo sở phê duyệt báo cáo thẩm định

Lãnh đạo phòng

04 giờ

Theo mục 5.3; 5.4; 5.5 và mục 6

Bước 6

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt báo cáo thẩm định

Ban Giám đốc Sở

04 giờ

Theo mục 5.3; 5.4; 5.5 và mục 6

Bước 7

Văn thư đóng dấu, quét ký số, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, xem xét, phê duyệt;

Văn thư

04 giờ

Theo mục 5.3; 5.4; 5.5 và mục 6

Bước 8

Văn thư văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công cho bộ phận chuyên môn để xử lý.

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

03 giờ

Theo mục 5.3; 5.4; 5.5 và mục 6

Bước 9

Phân công phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Chánh Văn phòng

02 giờ

Theo mục 5.3; 5.4; 5.5 và mục 6

Bước 10

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Trưởng phòng

02 giờ

Theo mục 5.3; 5.4; 5.5 và mục 6

Bước 11

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình ký

Chuyên viên phòng chuyên môn

12 giờ

Theo mục 5.3; 5.4; 5.5 và mục 6

Bước 12

Lấy số, đóng dấu, lưu; chuyển giao kết quả cho công chức được phân công tại Bộ phận một cửa

Văn thư Công chức được phân công

04 giờ

Theo mục 5.3; 5.4; 5.5 và mục 6

Bước 13

Trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến người thực hiện thủ tục hành chính

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ

Giờ hành chính

6. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

Mẫu 1

Tờ trình phê duyệt (bản chính) theo mẫu.

7. HỒ SƠ LƯU

Hồ sơ lưu bao gồm các tài liệu sau:

TT

Tài liệu trong hồ sơ

1

Các hồ sơ, giấy tờ tại mục 5.2

2

Văn bản ý kiến của cơ quan liên quan

3

4

….

Hồ sơ được lưu tại phòng QLKCHTGT, thời gian lưu trữ theo quy định hiện hành.

TÊN NHÀ ĐẦU TƯ/ CHỦ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………………

Tên địa phương, ngày … tháng … năm ……

TỜ TRÌNH

Đề nghị phê duyệt phương án tổ chức giao thông

Kính gửi: (Cấp có thẩm quyền)

Căn cứ Điều 6 Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc;

Căn cứ Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

(Tên nhà đầu tư, chủ đầu tư) trình (Cấp có thẩm quyền) phê duyệt Phương án tổ chức giao thông (tên công trình đường cao tốc) với các nội dung như sau:

I. Thông tin chung về công trình:

1. Tên công trình:

2. Địa điểm xây dựng:

3. Quy mô công trình: (nêu tóm tắt về các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình)

4. Cấp công trình:

5. Tên nhà đầu tư/chủ đầu tư và thông tin liên lạc (điện thoại, địa chỉ...):

6. Nguồn vốn đầu tư:

7. Ngày khởi công/ngày hoàn thành (theo Biên bản nghiệm thu):

8. Các thông tin khác có liên quan:

II. Danh mục hồ sơ gửi kèm bao gồm:

1. Hồ sơ phương án tổ chức giao thông;

2. Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng;

3. Các văn bản pháp lý liên quan khác.

(Tên nhà đầu tư/chủ đầu tư) trình (Cấp có thẩm quyền) xem xét, phê duyệt Phương án tổ chức giao thông (tên đường cao tốc) với các nội dung nêu trên./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …

ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ/CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1036/QĐ-UBND ngày 26/06/2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


62

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.151.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!