Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1001/QĐ-UBND năm 2013 về thành lập Ban quản lý Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 1001/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành: 27/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1001/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ, Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP .

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

Ban quản lý Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động, thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các Thông tư hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính.

Ban quản lý Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Ban quản lý Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng đặt tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban quản lý Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng.

1. Chức năng, nhiệm vụ:

- Quản lý, vận hành, khai thác sử dụng có hiệu quả, đúng quy định Trung tâm hành chính tỉnh.

2. Nhiệm vụ:

- Tham gia cùng chủ đầu tư nghiệm thu hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng. Tổ chức tiếp nhận sau khi công trình đã được nghiệm thu để quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng có hiệu quả, đúng quy định công trình Trung tâm hành chính tỉnh; đảm bảo an ninh trật tự, cảnh quan đô thị và vệ sinh môi trường.

- Xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy chế và tổ chức thực hiện việc quản lý, khai thác, vận hành, sử dụng, bảo trì tài sản, cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật Trung tâm hành chính tỉnh theo quy chế đã được phê duyệt.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất vtình hình hoạt động của Ban với Sở Xây dựng và UBND tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Giám đốc Sở Xây dựng giao.

3. Cơ cấu tổ chức:

Ban quản lý Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng có Trưởng ban và không quá 2 Phó trưởng ban. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Trưởng ban và Phó trưởng ban thực hiện theo quy định hiện hành.

Căn cứ vào tính chất, đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ và tình hình hoạt động thực tế, Ban quản lý Trung tâm hành chính tỉnh được thành lập các bộ phận chuyên môn/nghiệp vụ trực thuộc sau khi có sự chấp thuận của Giám đốc Sở Xây dựng (nhưng tối đa không quá 04 bộ phận).

4. Biên chế của Ban quản lý nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Xây dựng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Ban quản lý Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TKCT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1001/QĐ-UBND năm 2013 về thành lập Ban quản lý Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


267

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210