Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 10/2000/QĐ-TTg thành lập Ban quản lý khu công nghệ cao Hoà Lạc trực thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 10/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 18/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 10/2000/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2000 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC TRỰC THUỘC BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ ban hành Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao;
Căn cứ Quyết định số 198/1998/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 1998 về việc thành lập Khu công nghệ cao Hòa Lạc; phê duyệt quy hoạch tổng thể và dự án đầu tư bước 1, giai đoạn I Khu công nghệ cao Hòa Lạc;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Trưởng Ban quản lý các Khu Công nghiệp Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc trực thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trên cơ sở Ban quản lý dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc (cũ) để quản lý xây dựng, phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc theo đúng quy hoạch, tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng.

Trong thời gian đầu, trụ sở của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Khu công nghệ cao theo quy định tại Điều 27 và Điều 50 của Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ và với các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Căn cứ quy hoạch tổng thể Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, lập và trình Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về quy hoạch chi tiết, tiến độ xây dựng và phát triển khu công nghệ cao, bao gồm:

- Quy hoạch chi tiết các khu chức năng;

- Quy hoạch phát triển công trình kết cấu hạ tầng (kể cả công trình kết cấu hạ tầng ngoài Khu công nghệ cao liên quan và khu cư trú của công nhân lao động tại Khu công nghệ cao);

- Quy hoạch lựa chọn các công nghệ ưu tiên đầu tư vào Khu công nghệ cao;

Quản lý quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

2. Lập kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về đầu tư phát triển và hoạt động của Khu công nghệ cao Hòa Lạc trình Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

3. Hướng dẫn lựa chọn ngành nghề công nghiệp và công nghệ ưu tiên đầu tư vào Khu công nghệ cao Hòa Lạc phù hợp với chiến lược phát triển khoa học và công nghệ từng thời kỳ.

4. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan hỗ trợ vận động đầu tư vào Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

5. Tổ chức cấp, điều chỉnh hoặc thu hồi giấy phép đầu tư vào Khu công nghệ cao Hòa Lạc theo ủy quyền và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cấp phép xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc theo ủy quyền và hướng dẫn của Bộ Thương mại.

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc quản lý sử dụng đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng, phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

7. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện giấy phép đầu tư, hợp đồng gia công sản phẩm, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng kinh doanh, hợp đồng nghiên cứu khoa học, hợp đồng thử nghiệm và các tranh chấp kinh tế theo yêu cầu của đương sự.

8. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về lao động trong việc kiểm tra, thanh tra các quy định của pháp luật về hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, an toàn lao động, tiền lương.

9. Quản lý hoạt động dịch vụ trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

10. Đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trong và ngoài Khu công nghệ cao Hòa Lạc có liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng theo đúng quy hoạch và tiến độ được duyệt.

11. Thỏa thuận với Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc trong việc định giá cho thuê lại đất gắn liền với công trình kết cấu hạ tầng đã xây dựng, các loại phí dịch vụ theo đúng chính sách và pháp luật hiện hành.

12. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức và người lao động làm việc trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

13. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan, ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây và chủ đầu tư trong việc tổ chức bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong quá trình xây dựng, quản lý và khai thác các công trình trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

14. Được hợp tác với các tổ chức và cá nhân nước ngoài về các lĩnh vực liên quan đến đầu tư xây dựng và phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và theo quy định của pháp luật.

15. Được mời đại diện tham dự các cuộc họp của các cơ quan Chính phủ và ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi bàn về việc hình thành, xây dựng, phát triển và quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

16. Báo cáo định kỳ và hàng năm về các quá trình hình thành, xây dựng, phát triển, quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc về Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam, các cơ quan Chính phủ có liên quan và ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây.

17. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường giao.

18. Quản lý về tổ chức, nhân sự, kinh phí, cơ sở vật chất thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật và sự phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc gồm có:

1. Trưởng ban, một số Phó Trưởng ban và ủy viên của Ban quản lý.

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, Trưởng ban theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường bổ nhiệm các Phó Trưởng ban, ủy viên Ban quản lý theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

2. Tổ chức, biên chế các đơn vị trực thuộc Ban quản lý do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quyết định theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý; biên chế Ban quản lý được xác định theo nhiệm vụ hàng năm và được tổng hợp trong tổng biên chế của Nhà nước giao cho Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc thuộc ngân sách Nhà nước cấp; Ban quản lý được thu và sử dụng một số phí, lệ phí trên địa bàn theo quy định của pháp luật.Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng quy chế tài chính áp dụng cho Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Điều 5. Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc xây dựng Điều lệ quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc trình Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phê duyệt.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Giải thể Ban quản lý dự án (PMU) Khu công nghệ cao Hòa Lạc được thành lập tại khoản a, mục 1, Điều 4, Quyết định số 198/1998/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 1998.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Trưởng Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây và Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 10/2000/QD-TTg

Hanoi, January 18, 2000

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF THE HOA LAC HI-TECH PARK MANAGEMENT BOARD UNDER THE MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Government
s Decree No. 36/CP of April 24, 1997 promulgating the Regulation on Industrial Parks, Export-Processing Zones and Hi-Tech Parks;
Pursuant to Decision No. 198/1998/QD-TTg of October 12, 1998 on the establishment of Hoa Lac Hi-Tech Park; and approval of the master plan and the investment project, stage 1, phase I, Hoa Lac Hi-Tech Park;
At the proposals of the Minister of Science, Technology and Environment, the Minister-Head of the Government
s Commission for Organization and Personnel, and the Head of the Management Board of Vietnam Industrial Parks,

DECIDES:

Article 1.- To establish the Hoa Lac Hi-Tech Park Management Board under the Ministry of Science, Technology and Environment on the basis of the former Hoa Lac Hi-Tech Park Project Management Unit for management of the construction and development of Hoa Lac Hi-Tech Park according to the planning and tempo already approved by the Prime Minister.

The Hoa Lac Hi-Tech Park Management Board shall have the legal person status and national emblem-shaped seal; be entitled to open accounts at the State Treasury and banks.

In the immediate future, the Hoa Lac Hi-Tech Park Management Board shall be headquartered in Hanoi city.

Article 2.- The Hoa Lac Hi-Tech Park Management Board shall perform the tasks and exercise the powers in the management of the Hi-Tech Park under Article 27 and Article 50 of the Regulation on Industrial Parks, Export-Processing Zones and Hi-Tech Parks, issued together with Decree No. 36/CP of April 24, 1997 of the Government and have the following specific tasks and powers:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 10/2000/QĐ-TTg thành lập Ban quản lý khu công nghệ cao Hoà Lạc trực thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.870

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103