Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 09/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Nguyễn Tiến Hải
Ngày ban hành: 30/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2011/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 30 tháng 06 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BÁO ẢNH ĐẤT MŨI TỈNH CÀ MAU”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyn tự chủ, tự chịu trách nhiệm vthực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Tổng Biên tập Báo ảnh Đất Mũi tại Tờ trình số 16/TTr-BAĐM ngày 01/6/2011; Báo cáo thẩm định số 87/BC-STP ngày 26/5/2011,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo ảnh Đất Mũi tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Tổng Biên tập Báo ảnh Đất Mũi, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Sở Tư pháp, Sở TTTT;
- Website CM;
- Lưu: VT, Mi63/6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BÁO ẢNH ĐẤT MŨI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 30/6/2011 của UBND tỉnh Cà Mau)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí và chức năng của Báo ảnh Đất Mũi

1. Báo ảnh Đất Mũi là đơn vị sự nghiệp trực thuộc y ban nhân dân tỉnh Cà Mau, thực hiện chức năng là cơ quan ngôn luận của y ban nhân dân tỉnh.

2. Báo ảnh Đất Mũi chịu sự quản lý nhà nước về báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông; chịu sự quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh của Sở Thông tin và Truyền thông theo sự phân cấp của y ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Báo ảnh Đất Mũi hoạt động theo Luật Báo chí và các quy định khác có liên quan; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Báo ảnh Đất Mũi

1. Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ đã được quy định trong Giấy phép hoạt động; xây dựng, trình Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển và các hoạt động khác của Báo ảnh Đất Mũi theo quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Thông tin kịp thời, chính xác về tình hình thời sự chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, thể thao, giải trí, khoa học - công nghệ... trong tỉnh, trong nước và thế giới; thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giới thiệu các tiềm năng, thế mnh về quê hương đất nước, con người Cà Mau; định hướng dư luận xã hội qua hệ thống các tin bài của Báo ảnh Đất Mũi; đăng tải các ý kiến trao đổi với bạn đọc, thực hiện quyền tự do ngôn luận, nâng cao dân trí theo đúng tôn chỉ mục đích và phù hợp với quy định của Luật Báo chí và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành Báo ảnh Đất Mũi và các ấn phẩm phụ, báo điện tử theo đúng các quy định trong giấy phép được cấp và các quy định của pháp luật về báo chí.

4. Được chủ động tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ có liên quan để tạo thêm nguồn thu theo quy định của pháp luật, bao gồm:

a) Dịch vụ quảng cáo, nghiên cứu thị trường, marketing, quan hệ công chúng (PR);

b) Dịch vụ phát hành xuất bản phẩm (sách, báo, tạp chí, lịch...);

c) Các dịch vụ khác có liên quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Báo theo quy định của pháp luật.

5. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nhân viên kỹ thuật và các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ khác của Báo ảnh Đất Mũi nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

6. Tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm trong lĩnh vực truyền thông theo quy định của pháp luật.

7. Tham gia các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trên các lĩnh vực thuộc chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản và phân cấp của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh.

8. Được liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước để tổ chức hoạt động dịch vụ khác nhằm tạo thêm nguồn thu, bảo toàn và phát triển các nguồn lực được giao, đáp ứng nhu cầu của xã hội, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Báo ảnh Đất Mũi, báo cáo xin ý kiến Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh trước khi triển khai thực hiện.

9. Thực hiện cơ chế quản lý tài chính, tài sản đối với đơn vị sự nghiệp có thu; quản lý cán bộ, viên chức, người lao động và hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật và phân cấp của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do y ban nhân dân tỉnh giao.

Chương 2.

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Báo ảnh Đất Mũi

1. Lãnh đạo Báo ảnh Đất Mũi là Ban Biên tập, gồm Tổng Biên tập và không quá 3 Phó Tổng Biên tập.

2. Cơ cấu tổ chức thuộc Báo ảnh Đất Mũi:

a) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Văn phòng;

- Phòng Tòa soạn;

- Phòng Bạn đọc và Cộng tác viên;

- Phòng Quảng cáo - Phát hành.

b) Các đơn vị trực thuộc:

- Văn phòng đại diện tại Hồ Chí Minh;

- Các cơ quan thường trú khác: Căn cứ tình hình phát triển của Báo ảnh Đất Mũi, Tổng Biên tập Báo ảnh Đất Mũi trình Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Cà Mau và các cơ quan chức năng địa phương nơi trú đóng cho phép thành lập thêm cơ quan đại diện hoặc cơ quan thường trú ở các tỉnh, thành phố khác.

Các cơ quan đại diện, cơ quan thường trú của Báo ảnh Đất Mũi có con dấu riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật.

3. Căn cứ khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm, tình hình cụ thể trên địa bàn tỉnh, Báo ảnh Đất Mũi phối hợp với Sở Nội vụ trình Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Báo ảnh Đất Mũi và các đơn vị trực thuộc Báo ảnh Đất Mũi theo quy định của pháp luật.

4. Việc tách, sáp nhập, đổi tên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Báo ảnh Đất Mũi và các đơn vị trực thuộc Báo ảnh Đất Mũi, do Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh quyết định.

5. Tổng Biên tập Báo ảnh Đất Mũi có trách nhiệm ban hành Quy chế làm việc và các mối quan hệ trong nội bộ Báo ảnh Đất Mũi; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc; quy định trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị tương đương thuộc Báo ảnh Đất Mũi theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Biên chế của Báo ảnh Đất Mũi

1. Hằng năm, căn cứ vào khối lượng, tính chất và đặc điểm cụ thể của công tác, Báo ảnh Đất Mũi phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh quyết định biên chế sự nghiệp của Báo ảnh Đất Mũi.

2. Việc tuyển dụng, bố trí cán bộ, viên chức của Báo ảnh Đất Mũi phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch viên chức theo quy định.

Điều 6. Nguyên tắc hoạt động

1. Tng Biên tập là người đứng đầu cơ quan Báo ảnh Đất Mũi; trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Báo ảnh Đất Mũi theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Báo ảnh Đất Mũi.

2. Các Phó Tổng Biên tập là người giúp Tổng Biên tập chỉ đạo, điều hành, quản lý một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và trước pháp luật về các nhiệm vụ được Tổng Biên tập phân công. Khi Tổng Biên tập đi vắng, một Phó Tổng Biên tập được Tổng Biên tập ủy nhiệm điều hành, chỉ đạo chung các mặt hoạt động của Báo ảnh Đất Mũi.

3. Trưởng phòng và Thủ trưởng đơn vị tương đương trực thuộc Báo ảnh Đất Mũi là người trực tiếp phụ trách điều hành hoạt động của phòng, đơn vị; chịu trách nhiệm trước Ban Biên tập và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng, đơn vị được phân công phụ trách.

4. Phó Trưởng phòng và Phó Thủ trưởng đơn vị tương đương trực thuộc Báo ảnh Đất Mũi là người giúp việc cho Trưởng phòng và Thủ trưởng đơn vị; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị và trước pháp luật về công việc được phân công phụ trách.

Điều 7. Bổ nhiệm, miễn nhiệm

1. Việc bổ nhiệm Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập do Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, kỷ luật đối với Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị tương đương trực thuộc Báo ảnh Đất Mũi, do Tổng Biên tập Báo ảnh Đất Mũi quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ, viên chức hiện hành, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 8. Luân chuyển, điều động

Tổng Biên tập Báo ảnh Đất Mũi quyết định việc luân chuyển, điều động cán bộ, viên chức trong phạm vi quản lý của Báo ảnh Đất Mũi theo phân cấp quản lý cán bộ, viên chức của y ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Chương 3.

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 9. Mối quan hệ công tác của Báo ảnh Đất Mũi với Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Mối quan hệ công tác giữa Báo ảnh Đất Mũi với Bộ Thông tin và Truyền thông là mối quan hệ cấp dưới đối với cấp trên về công tác chuyên môn, nghiệp vụ báo chí; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Đề xuất, kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn, giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ của ngành mang tính phức tạp hoặc mới phát sinh mà pháp luật chưa điều chỉnh trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 10. Mối quan hệ công tác gỉữa Báo ảnh Đất Mũi với Ủy ban nhân dân tỉnh

Mối quan hệ công tác giữa Báo ảnh Đất Mũi với y ban nhân dân tỉnh là mối quan hệ phục tùng, y ban nhân dân tỉnh là cơ quan chủ quản của Báo ảnh Đất Mũi. Báo ảnh Đất Mũi chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của y ban nhân dân tnh, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình hoạt động, Báo ảnh Đất Mũi giữ mối liên hệ thường xuyên với y ban nhân dân tỉnh, báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất về các mặt công tác và toàn bộ hoạt động của Báo ảnh Đất Mũi về y ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh.

Điều 11. Quan hệ giữa Báo ảnh Đất Mũi với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cấp tỉnh

1. Mối quan hệ công tác giữa Báo ảnh Đất Mũi với các sở, ban, ngành, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh là mối quan hệ phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ chung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, nhằm mục đích thực hiện, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Báo ảnh Đất Mũi thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh để thực hiện các mặt công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Báo ảnh Đất Mũi.

Điều 12. Mối quan hệ công tác giữa Báo ảnh Đất Mũi với Sở Thông tin và Truyền thông

Mối quan hệ công tác giữa Báo ảnh Đất Mũi với Sở Thông tin và Truyền thông là mối quan hệ giữa cơ quan báo chí với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 13. Mối quan hệ công tác giữa Báo ảnh Đất Mũi với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Mối quan hệ công tác giữa Báo ảnh Đất Mũi với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố là mối quan hệ phối hợp, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động báo chí và các vấn đề khác có liên quan trên địa bàn các huyện, thành phố.

Điều 14. Mối quan hệ giữa Báo ảnh Đất Mũi với Báo Cà Mau, Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau

Mối quan hệ công tác giữa Báo ảnh Đất Mũi với Báo Cà Mau, Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau là mối quan hệ giữa các cơ quan báo chí của tỉnh để phối hợp, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong hoạt động báo chí và các vấn đề khác có liên quan.

Chương 4.

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 15. Khen thưởng

Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và thực hiện tốt Quy định này, góp phần cùng với Báo ảnh Đất Mũi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Xử lý vi phạm

Cán bộ, viên chức Báo ảnh Đất Mũi và các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy định này và các quy định khác có liên quan, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Tổ chức thực hiện

Tổng Biên tập Báo ảnh Đất Mũi chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tquốc và các đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau tổ chức triển khai, thực hiện tốt Quy định này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2011/QĐ-UBND ngày 30/06/2011 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của báo ảnh Đất Mũi do tỉnh Cà Mau ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.371

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249