Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 08/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Phạm Hoàng Bê
Ngày ban hành: 27/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2006/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 27 tháng 4 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ chương IV, mục 1, Điều 35 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 3/12/2004;

Căn cứ Qui chế làm việc của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-UB ngày 07/3/2005 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh;

Căn cứ kết quả phiên họp định kỳ tháng 3 (ngày 12/4/2006) của UBND tỉnh

Xét Tờ trình của các Sở, Ban, Ngành thuộc Ủy Ban Nhân Dân tỉnh và đề nghị của Chánh văn phòng Ủy Ban Nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị năm 2006 của UBND tỉnh.

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp, các Sở, Ban, ngành có văn bản qui phạm pháp luật được bố trí vào chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị năm 2006 của UBND tỉnh, căn cứ vào chương II, Qui chế làm việc của UBND tỉnh, tổ chức phối hợp để xây dựng và hoàn chỉnh các nội dung văn bản trình UBND tỉnh theo đúng thời gian đăng ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
P. CHỦ TỊCH
Phạm Hoàng Bê

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 04 năm 2006 của Ủy ban Nhân Dân tỉnh)

STT

Tên văn bản

Cơ quan Soạn thảo

Các cơ quan phối hợp

Thời gian trình (Tháng)

Ghi chú

1

Quyết định phê duyệt Chương trình bảo vệ nguồng lợi thủy sản giai đoạn 2006 - 2010

Sở Thủy sản

- UBND các huyện thị

4

 

2

Quyết định ban hành Quy định phân cấp quảng lý Nhà nước trong lĩnh vực thủy sản.

 

- UBND các huyện, thị

4

 

3

Quyết định phê duyệt Đề án phát triển giống thủy sản 2006 – 2010

 

- Sở KH & CN.

- Sở NN-PTNT

5

 

4

Quyết định phê duyệt Đề án giảm dần và tiến tới cấm hẳn xe lôi máy lưu thông trên đại bàn tỉnh Bạc Liêu

Sở GTVT

- Công an tỉnh

- S LĐTB&XH;

- STử pháp;

- Các huyện thị;

- Ngân hàng Nhà nước

Quí II

 

5

Quyết định phê duyệt Đề án hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe búyt

 

-Liên minh hợp tác xã

- các huyện thị;

- Sở tài chính

Quí II

 

6

Quyết định điều chỉnh quy hoạch phát triển Du lịch đến năm 2010 và tầm nhìn 2020

Sở TM&DL

- Các ngành địa phương có liên quan

4

 

7

Quyết định V/v điều chỉnh quy hoạch phát triển Thương mại đến 2010 và tầm nhìn 2010

 

- Các ngành địa phương có liên quan

5

 

8

Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - x hội 5 năm 2006-2010

Sở Kế hoạch& ĐT

- Các sở, Ban ngành , và UBND các huyện

4

 

9

Quyết định ban hành Quy định trình tự thẩm định dự án đầu tư

 

- Các sở, Ban ngành , và UBND các huyện

Quý II

 

10

Quyết định ban hành đề án đẩy mạnh x hội hĩa theo Nghị quyết 05/2005/NQ-CP trn địa bàn tỉnh, giai đoạn 2006-2010

 

- Sở GD-ĐT; Y tế; LĐTB&XH; VHTT; TDTT

- UBND các huyện, thị

Quý II

 

11

Quyết định phê duyệt Chương trình xc tiến đầu tư.

 

- S CN; XD; TC; TN-MT

- UBND các huyện, thị

6

 

12

Quyết định phê duyệt Chương trình pht triển doanh nghiệp vừa v nhỏ, giai đoạn 2006-2010

 

- Sở TC; TM-DL; NHNN

- UBND các huyện, thị

Quý III

 

13

Quyết định phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển

 

- Sở Tài chính các ngành có liên quan

8

 

14

Quyết định ban hành Chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng thị xã bạc Liêu và Trung tâm các huyện

 

- Sở XD; TN-MT; TC

- UBND các huyện, thị

9

 

15

Quyết định ban hành quy định kinh phí hỗ trợ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Bạc Liêu

Sở Tư Pháp

-Sở Tài chính

4

 

16

Chỉ thị v/v thực hiện bán đấu giá theo NĐ số 05 ngày 18/01/2005 của Chính phủ quy định về bán đấu giá tài sản

 

- Các ngành có liên quan

4

 

17

Chỉ thị v/v tăng cường tổ chức triển khai thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND & UBND năm 2004

 

-Văn phòng UBND tỉnh

5

 

18

Quyết định v/v phê duyệt “Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 – 2010” (Kèm theo 4 Đề án )

 

- Các sở ngành và UBND các huyện thị

6

 

19

Quyết định ban hành quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

S TN&MT

- Sở Xây dựng

- UBND các huyện, thị

4

 

20

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa ban tỉnh Bạc Liêu.

 

- UBND các huyện, thị

4

 

21

Quyết định ban hành những quy định về cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan giếng nước ngầm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

 

- Sở Khoa học-CN

- UBND các huyện, thị

5

 

22

Chỉ thị v/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước về nước ngầm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

- Sở Khoa học - CN

- UBND các huyện, thị

5

 

23

Quyết định phê duyệt chiến lược Bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2010 và định hướng đến 2020

 

- Các ngành có liên quan

- UBND các huyện, thị

6

 

24

Quyết định phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục Mầm non giai đoạn 2005 - 2010

Sở GD&ĐT

- Các ngành có liên quan

Quý II

 

25

Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng trường đạt ,chuẩn Quốc gia các cấp mầm non, Tiểu học, Trung học .

 

- Các Sở, các ngành có liên quan

Quý II

 

26

Quyết định phê duyệt Đề án đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2006-2010 và đến năm 2020.

 

- Các Sở, các ngành có liên quan.

- UBND các huyện, thị

Quý II

 

27

Quyết định phê duyệt Đề án quy hoạch ngành GD &ĐT Bạc Liêu giai đoạn 2001 -2010 và định hướng đến năm 2020.

 

- Các ngành có liên quan

- UBND các huyện, thị

Quý III

 

28

Quyết định ban hành Chương trình Giảm ngho, giải quyết việc lm v đề án xuất khẩu lao động

SLĐ-TB&XH

- Các Sở, các ngành có liên quan

- UBND các huyện, thị

4

 

29

Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng mạng lứoi thú y xã, phường theo ND số 33/2005/ CP

SNN-PTNT

- UBND các huyện, thị

4

 

30

Quyết định ban hành Chương trình xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao và vùng sản xuất lúa giống xác nhận của tỉnh.

 

- UBND các huyện, thị.

5

 

31

Quyết định phê duyệt phương án quản lý bảo vệ phát triển rừng phòng hộ ven biển Đông giai đaọn 2006 – 210.

 

- UBND các huyện, thị, CA, BĐ BP

5

 

32

Quyệt định ban hành quy định về việc thành lập và cơ chế hoạt động của Tổ chức hợp tác dùng nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ( Đề án PIM)

 

- Liên minh hợp tác xã, các huyện thị

6

 

33

Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư khu nông nghiệp công nghiệp cao tỉnh Bạc Liêu.

 

- PVQH & TKNNMN.

12

 

34

Quyết định phê duyệt quy hoạch ngành văn hóa-thông tin tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2006-2010.

SVăn hóa-TT

Các ngành chức năng có liên quan và UBND các huyện thị

4

 

35

Quyết định phê duyệt đề án quy hoạch các điểm quán bar, nhà hàng Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

 

Công an tỉnh; Sở Tư pháp; UBND các huyện, thị

5

 

36

Quyết định ban hành Đề án x hội hĩa các hoạt động văn hóa, văn nghệ giai đoạn 2006-2010.

 

Các Sở, ngành liên quan v UBND các huyện, thị

5

 

37

Quyết định ban hành đề án tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006-2010.

 

Các Sở, ngành liên quan v UBND các huyện, thị

6

 

38

Quyết định phê duyệt đề án quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thông tin cơ sở đến năm 2010.

 

Sở KH-ĐT; tài chính; Nội vụ; UBND các huyện, thị

8

 

39

Quyết định v/v ban hành quy định về quản lý kiến trc và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Sở Xây dựng

Sở Tài nguyên-MT; UBND các huyện, thị

6

 

40

Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn giai đoạn 2006-2010 và đến năm 2020

 

Sở Tài nguyên-MT; UBND các huyện, thị

6

 

41

Quyết định phê duyệt Chương trình xây dựng các khu dn cư

 

Sở Tài nguyên-MT; UBND các huyện, thị

7

 

42

Chỉ thị v/v tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng theo tinh thần Nghị định 08/CP của Chính phủ

 

Sở Tài nguyên-MT; UBND các huyện, thị

8

 

43

Quyết định phê duyệt Chương trình quản lý đô thị và quản lý xây dựng cơ bản.

 

Các Sở ngành có liên quan

9

 

44

Quyết định phê duyệt Chương trình xây dựng các khu, cụm cơng nghiệp.

Sở Công nghiệp

Sở XD; TN-MT; TC; UBND huyện, thị

8

 

45

Quyết định ban hành Chương trình xây dựng Quyết định và Chỉ thị năm 2006 của UBND tỉnh

Văn phòng UBND

- Sở Tư pháp vá các ngành chức năng có liên quan

4

 

46

Chỉ thị về thực hiện tiết kiệm, chống lạng phí

Văn phòng UBND

- - Sở Tư pháp vá các ngành chức năng có liên quan

5

 

47

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng cán bộ, công chức dự bị ở các x, phường, thị trấn.

Sở Nội vụ

Các ngành liên quan v UBND các huyện, thị

6

 

48

Quyết định phê duyệt Chương trình cải cách hành chính (giai đoạn 2) 2006-2010 của tỉnh Bạc Liu.

 

Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị

 

 

49

Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách thuế đến năm 2010.

Cục Thuế

Các Sở, Ban, ngànhvàUBND các huyện, thị

4

 

50

Quyết định ban hành hệ thống định mức phân bổ dự toán chi NSNN tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2007-2010

Sở Tài chính

Các cơ quan cấp tỉnh và UBND huyện, thị

Quý II

 

51

Quyết định sửa đổi, bổ sung QĐ số 18/QĐ-UB ngày 07/4/2005 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành quy định các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

Sở TN-MT; Sở XD; Cục Thuế; UBND các huyện, thị

Quý II

 

52

Quyết định ban hành quy định tỷ lệ trích, nộp, quản lý, sử dụng nguồn tiền phạt vi phạm ATGT theo Nghị định 152/NĐ-CP ngày 15/12/2005

 

Cơng an tỉnh; Ban ATGT

Quý III

 

53

Quyết định phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2007-2010

 

Cục Thuế; UBND các huyện, thị

Quý IV

 

54

Quyết định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2007-2010

 

Cục Thuế; UBND các huyện, thị

Quý IV

 

55

Quyết định phê duyệt phương án phân bổ dự toán NSNN năm 2007 tỉnh bạc Liêu

 

Cục Thuế; Sở KH-ĐT

Quý IV

 

56

Quyết định ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2007

 

Sở TN-MT; Sở XD; UBND các huyện, thị

Quý IV

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/2006/QĐ-UBND về chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị ngày 27/04/2006 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.162

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.171.183.133