Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND về Quy định thẩm quyền, trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Số hiệu: 05/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Lê Diễn
Ngày ban hành: 25/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2013/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 25 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 53/2007/NĐ-CP, ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; Nghị định số 62/2010/NĐ-CP, ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP, ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP, ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 23/2009/NĐ-CP, ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở;

Căn cứ Nghị định số 39/2011/NĐ-CP, ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán;

Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP, ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC, ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BTC, ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số: 66/SKH- QHCS, ngày 14 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc các Ban quản lý dự án tỉnh; Giám đốc các Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay, vốn viện trợ; Chủ đầu tư các dự án và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

QUY ĐỊNH

VỀ THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND, ngày 25/01/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về trách nhiệm lập, thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, quyết toán chi phí quản lý dự án và các chế tài xử lý khi có vi phạm của các tổ chức, các cơ quan, các chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan đến việc quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước của tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn trái phiếu, vốn nước ngoài (vốn vay, vốn viện trợ từ các chính phủ, tổ chức, cá nhân người nước ngoài) do tỉnh quản lý toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng (hoặc bị ngừng thực hiện vĩnh viễn) phải quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

2. Các công trình xây dựng sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn đầu tư phát triển của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông làm chủ sở hữu, sau khi hoàn thành (hoặc bị ngừng thực hiện vĩnh viễn) phải quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

3. Các dự án, công trình được đầu tư bằng các nguồn vốn khác không thuộc đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Quy định này.

Điều 3. Nguyên tắc quyết toán chi phí quản lý dự án, quyết toán dự án hoàn thành

1. Nguyên tắc quyết toán chi phí quản lý dự án:

Đối với cả hai trường hợp trực tiếp quản lý dự án hoặc thuê tư tổ chức tư vấn quản lý dự án, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện nguyên tắc quyết toán chi phí quản lý dự án theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2011/TT-BTC, ngày 26/01/2011 của Bộ Tài chính, quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

2. Nguyên tắc quyết toán dự án hoàn thành:

Thực hiện theo các Điều 2; 4; 5; 6; 7 và Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 19/2011/TT-BTC, ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Điều 4. Nguyên tắc xác định trách nhiệm và xử lý khi có vi phạm trong công tác quyết toán

1. Nguyên tắc xác định trách nhiệm.

a) Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý chi phí đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc đầu tư dự án; có trách nhiệm quyết toán dự án hoàn thành, quyết toán chi phí quản lý dự án và tất toán tài khoản các dự án đã kết thúc đầu tư (bao gồm các dự án đầu tư dở dang bị ngừng thực hiện vĩnh viễn, chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền) tại hệ thống kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo đúng thời hạn quy định của Bộ Tài chính.

b) Hệ thống kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh và các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã ngoài chức năng làm chủ đầu tư, có trách nhiệm phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư đối với những nội dung thuộc phạm vi quản lý trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tạo điều kiện để chủ đầu tư hoàn thành công tác quyết toán và tất toán tài khoản theo quy định.

c) Trường hợp chủ đầu tư là các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện các dự án được ngân sách Nhà nước cấp hoặc hỗ trợ vốn; nếu doanh nghiệp đã chuyển sang công ty cổ phần nhưng chưa quyết toán vốn đầu tư, trong quá trình cổ phần hoá chưa hạch toán phần vốn ngân sách Nhà nước cấp hoặc hỗ trợ cho dự án để ghi tăng vốn Nhà nước thì công ty cổ phần mới có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán gửi Sở Tài chính thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo phân cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán hiện hành.

2. Nguyên tắc xử phạt khi có hành vi vi phạm:

a) Một hành vi vi phạm trong công tác quyết toán dự án hoàn thành chỉ bị xử phạt một lần. Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu xây dựng, nhà thầu tư vấn xây dựng có nhiều hành vi vi phạm thì bị xử phạt theo từng hành vi vi phạm.

Nhiều đơn vị cùng thực hiện một hành vi vi phạm thì mỗi đơn vị, cá nhân vi phạm đều bị xử phạt.

b) Việc xử phạt các hành vi vi phạm trong công tác quyết toán dự án hoàn thành phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân người vi phạm và những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng để quyết định hình thức, biện pháp xử lý thích hợp.

c) Tổ chức, cá nhân bị xử lý khi có vi phạm phải nộp tiền phạt vào ngân sách Nhà nước tại kho bạc Nhà nước theo nguyên tắc:

- Khoản nộp phạt của chủ đầu tư không được trích từ chi phí quản lý dự án để nộp phạt.

- Chủ đầu tư phải xác định rõ trách nhiệm của cá nhân trong quản lý đối với từng khâu của quá trình đầu tư xây dựng các dự án và cá nhân vi phạm được trừ vào tiền lương, thu nhập nơi chi trả lương.

- Đối với nhà thầu xây dựng, nhà thầu tư vấn xây dựng vi phạm được giảm trừ ngay trên khoản thanh toán cho nhà thầu (tính giảm giá trị quyết toán hợp đồng) hoặc từ tài khoản của tổ chức tại ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tài chính khác.

d) Các khoản tiền nộp phạt của tổ chức, cá nhân không được đưa vào hạch toán kinh doanh của dự án.

Chương II

TRÁCH NHIỆM QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

Điều 5. Trách nhiệm của chủ đầu tư.

1. Chịu trách nhiệm lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, dự án đầu tư dở dang dừng thực hiện, dự án chuẩn bị đầu tư bị huỷ bỏ, hạng mục công trình hoặc công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, đảm bảo thời gian quy định tại Điều 19, Thông tư số 19/2011/TT-BTC, ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

2. Chịu trách nhiệm lập báo cáo quyết toán chi phí quản lý dự án, lấy ý kiến xác nhận của cơ quan thanh toán đối với báo cáo quyết toán, hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành để trình cấp có thẩm quyền thẩm tra và phê duyệt tại Quy định này.

3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số liệu quyết toán, tính pháp lý đối với tài liệu trong hồ sơ trình duyệt quyết toán dự án hoàn thành và quản lý, lưu hồ sơ quyết toán đúng quy định. Cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan đến công tác quyết toán vốn đầu tư theo yêu cầu của cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết toán và cơ quan kiểm toán. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra thông báo kết quả thẩm tra quyết toán, chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu phải tiến hành đối chiếu nội dung kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành để xem xét những kiến nghị, những nội dung có quan điểm khác nhau giữa chủ đầu tư và cơ quan thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

4. Chịu trách nhiệm lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán độc lập theo quy định của Luật đấu thầu để thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án nhóm A, B.

5. Sau 6 tháng kể từ khi có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, chủ đầu tư phải hoàn thành việc giải quyết công nợ và làm thủ tục tất toán tài khoản đầu tư của dự án (công trình) tại cơ quan thanh toán, cho vay vốn đầu tư.

6. Khi tiến hành ký kết hợp đồng thi công xây dựng công trình, yêu cầu chủ đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng về điều khoản thanh toán: theo đó chủ đầu tư chỉ thanh toán cho nhà thầu không quá 80% giá trị hợp đồng đối với hợp đồng thi công xây dựng công trình. Sau khi có quyết định phê duyệt quyết toán của cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán phần còn lại và thanh lý hợp đồng.

Khi tiến hành ký kết hợp đồng thuê đơn vị tư vấn quản lý, điều hành dự án, yêu cầu chủ đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng về điều kiện thanh toán: theo đó, chủ đầu tư chỉ thanh toán cho nhà thầu không quá 50% giá trị hợp đồng đối với hợp đồng thuê tư vấn quản lý, điều hành dự án. Sau khi có quyết định phê duyệt quyết toán của cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán phần còn lại và thanh lý hợp đồng.

Trường hợp chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thì chi phí Ban quản lý dự án chỉ được thanh toán không quá 70% chi phí quản lý dự án. Sau khi có quyết định phê duyệt quyết toán của cấp có thẩm quyền, Ban quản lý dự án thanh toán phần chi phí còn lại.

7. Có trách nhiệm kiến nghị xử lý đối với các nhà thầu vi phạm các quy định trong việc hoàn chỉnh hồ sơ cho các chủ đầu tư lập hồ sơ báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Điều 6. Trách nhiệm của các nhà thầu.

1. Chịu trách nhiệm quyết toán giá trị thực hiện theo hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư và các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng. Hoàn chỉnh hồ sơ cho chủ đầu tư lập hồ sơ báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

2. Chịu trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh, tồn tại trong quá trình lập hồ sơ, báo cáo quyết toán. Hoàn trả đầy đủ, kịp thời số tiền đã được thanh toán vượt so với quyết định phê duyệt quyết toán thuộc phạm vi trách nhiệm của nhà thầu, chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số liệu quyết toán và tính pháp lý đối với các tài liệu có liên quan cung cấp quyết toán của cấp có thẩm quyền.

Điều 7. Trách nhiệm của đơn vị kiểm toán.

1. Đơn vị kiểm toán, kiểm toán viên khi thực hiện kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành phải chấp hành nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập, có quyền hạn, nghĩa vụ và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về kiểm toán.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước khách hàng và người sử dụng kết quả kiểm toán báo cáo quyết toán đã thực hiện.

3. Thời gian tối đa kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thực hiện theo quy định tại Điều 19, Thông tư số 19/2011/TT-BTC, ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Điều 8. Trách nhiệm của hệ thống Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

1. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện tất toán dự án.

- Trường hợp số vốn được quyết toán cao hơn số vốn đã thanh toán, cho phép Kho bạc Nhà nước tất toán số vốn đã thanh toán;

- Trường hợp số vốn được quyết toán nhỏ hơn số vốn đã thanh toán, cơ quan chỉ đạo chủ đầu tư nộp ngân sách Nhà nước số chênh lệch đó. Sau 6 tháng mà chủ đầu tư vẫn chưa nộp ngân sách Nhà nước thì Kho bạc Nhà nước sẽ tất toán toán số vốn theo quyết toán được phê duyệt, phần chênh lệch do thanh toán cao hơn quyết toán được chuyển vào tài khoản phải thu để theo dõi, xử lý.

2. Hệ thống Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện kiểm tra, đối chiếu, xác nhận vốn đầu tư đã thanh toán đối với dự án theo đề nghị của chủ đầu tư, ban quản lý các dự án đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước; đồng thời có nhận xét, đánh giá, kiến nghị về quá trình đầu tư của dự án gửi cơ quan kế hoạch và cơ quan tài chính cùng cấp để tiến hành điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.

3. Phối hợp với chủ đầu tư thu hồi số vốn đã chi trả cho các cá nhân, đơn vị sai chế độ quy định theo kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm toán Nhà nước và quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của cấp có thẩm quyền.

4. Đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư làm thủ tục thanh toán các khoản nợ và tất toán tài khoản của các dự án đã phê duyệt quyết toán.

5. Thực hiện tất toán tài khoản của các dự án đã phê duyệt quyết toán theo quy định.

Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

1. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành kịp thời, đầy đủ nội dung biểu mẫu theo quy định.

2. Hướng dẫn chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành.

3. Tổ chức thẩm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đầy đủ nội dung, yêu cầu theo quy định. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả trực tiếp thẩm tra trên cơ sở hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư cung cấp, kết quả thẩm tra quyết toán phải gửi thông báo cho chủ đầu tư, nếu sau 15 ngày kể từ ngày gửi thông báo mà chủ đầu tư không có ý kiến về kết quả thẩm tra, thì cho phép cơ quan thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thực hiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán cho dự án đó. Mọi phát sinh (nếu có) chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm.

4. Thời gian tối đa thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thực hiện theo quy định tại Điều 19, Thông tư số 19/2011/TT-BTC, ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

5. Hướng dẫn, đôn đốc, tạo điều kiện pháp lý để chủ đầu tư hoàn thành việc giải quyết công nợ và tất toán tài khoản của dự án sau khi phê duyệt quyết toán.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

1. Là đầu mối tiếp nhận xử lý các khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư và các phát sinh có liên quan đến việc thay đổi chủ trương, quy mô đầu tư theo thẩm quyền hoặc đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết để chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán theo quy định.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các chủ đầu tư có liên quan tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về danh mục cụ thể các dự án chuẩn bị đầu tư, dự án đầu tư dở dang, dừng thực hiện; hướng dẫn chủ đầu tư lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư làm cơ sở đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép dừng thực hiện dự án để quyết toán khối lượng đã thực hiện hoặc giải quyết các vướng mắc để tiếp tục thực hiện dự án.

3. Phối hợp với Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh danh mục các dự án đã phê duyệt quyết toán thiếu vốn làm cơ sở bố trí vốn thanh toán;

4. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài chính để tính giảm trừ vào tổng kế hoạch vốn đầu tư năm sau của các các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các chủ đầu tư tương ứng với số vốn đầu tư chưa được quyết toán đối với các dự án vi phạm thời gian lập và phê duyệt quyết toán.

5. Thông báo công khai các chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm công tác quyết toán và tất toán tài khoản (theo danh sách được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt) để không giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư có 3 dự án trở lên vi phạm quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán.

6. Khi xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển phải bố trí vốn dự phòng cho các dự án chờ quyết toán trong năm, đồng thời không lập danh mục chi tiết đối với các dự án chờ quyết toán còn thiếu vốn dưới 500 triệu đồng; sau khi dự án có quyết định phê duyệt quyết toán, sử dụng nguồn dự phòng để bố trí.

7. Không cho phép nhà thầu tham gia đấu thầu dự án mới sử dụng vốn Nhà nước của tỉnh Đắk Nông khi chưa hoàn thành quyết toán dự án hoàn thành theo quy định và vi phạm thời gian hoàn thành quyết toán từ 02 công trình trở lên mà lỗi thuộc về các nhà thầu.

Điều 11: Trách nhiệm của Sở Tài chính

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về quyết toán vốn đầu tư; hướng dẫn, kiểm tra công tác quyết toán vốn đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành trong toàn tỉnh.

Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh tổng hợp danh sách các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân và nhà thầu vi phạm trong công tác quyết toán trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm cơ sở để Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai danh sách các chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm.

Điều 12. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành

1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quyết toán và tất toán tài khoản đối với các dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh uỷ quyền quyết định đầu tư và các dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh giao làm chủ đầu tư:

a) Thực hiện trách nhiệm chủ đầu tư theo quy định tại Điều 5 Quy định này.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành và tất toán tài khoản tại hệ thống Kho bạc Nhà nước tỉnh theo quy định.

2. Đôn đốc, tạo điều kiện pháp lý để chủ đầu tư hoàn thành việc giải quyết công nợ và tất toán tài khoản của dự án sau khi phê duyệt quyết toán.

3. Phối hợp xử lý các khó khăn vướng mắc của các chủ đầu tư có liên quan đối với những công việc thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước để các chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán vốn đầu tư theo đúng thời hạn quy định.

4. Khi giao nhiệm vụ chủ đầu tư, không giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư có 3 dự án trở lên vi phạm quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán.

Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về thời gian, chất lượng, hiệu quả công tác quyết toán và tất toán tài khoản đối với các dự án thuộc ngân sách cấp mình hoặc các dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp quyết định đầu tư, giao làm chủ đầu tư:

a) Thực hiện trách nhiệm chủ đầu tư theo quy định tại Điều 5 Quy định này.

b) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Phòng Tài chính Kế hoạch, Ban quản lý dự án huyện, thị xã, các chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư, thu hồi nợ phải trả ngân sách (nếu có) và tất toán tài khoản tại hệ thống kho bạc Nhà nước theo quy định.

2. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các chủ đầu tư có liên quan đến những tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn và những nội dung khác thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng để các chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán vốn đầu tư.

3. Không cho phép nhà thầu tham gia đấu thầu dự án mới sử dụng vốn Nhà nước của tỉnh Đắk Nông phân cấp cho huyện làm chủ đầu tư khi chưa hoàn thành quyết toán dự án hoàn thành theo quy định và vi phạm thời gian hoàn thành quyết toán từ 02 công trình trở lên mà lỗi thuộc về các nhà thầu.

4. Khi giao nhiệm vụ chủ đầu tư, không giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư có 3 dự án trở lên vi phạm quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán.

Điều 14. Trách nhiệm của Phòng Tài chính kế hoạch các huyện, thị xã

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về quyết toán vốn đầu tư; hướng dẫn, kiểm tra công tác quyết toán vốn đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý.

Chủ trì phối hợp với Kho bạc Nhà nước huyện tổng hợp danh sách các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân và nhà thầu vi phạm trong công tác quyết toán, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt công khai danh sách các chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm.

Chương III

THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

Điều 15. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư (bao gồm các dự án đầu tư dở dang bị ngừng thực hiện vĩnh viễn) sử dụng vốn Nhà nước do tỉnh quản lý, sử dụng vốn hỗn hợp nhiều nguồn vốn khác nhau trong đó có phần vốn ngân sách tỉnh quản lý.

Điều 16. Thẩm quyền của Giám đốc Sở Tài chính.

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án do Giám đốc các Sở, Ban, ngành được ủy quyền phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (bao gồm các dự án đầu tư dở dang bị ngừng thực hiện vĩnh viễn, dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển; chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền) sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của tỉnh, sử dụng vốn hỗn hợp nhiều nguồn vốn khác nhau trong đó có phần vốn ngân sách tỉnh quản lý.

Điều 17. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư hoặc uỷ quyền quyết định đầu tư cho cơ quan cấp dưới trực tiếp (bao gồm các dự án đầu tư dở dang bị ngừng thực hiện vĩnh viễn, chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền) sử dụng vốn ngân sách cấp huyện, vốn hỗn hợp nhiều nguồn vốn khác nhau trong đó có phần vốn ngân sách huyện quản lý.

2. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh uỷ quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư.

Chương IV

CƠ QUAN THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH VÀ ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

Điều 18. Cơ quan thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

1. Sở Tài chính là cơ quan thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước thuộc tỉnh quản lý. Đơn vị chức năng quản lý tài chính đầu tư thuộc quyền quản lý của Sở Tài chính có nhiệm vụ trực tiếp tổ chức thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án nhóm A, B, C trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán theo Điều 15, Điều 16 của Quy định này.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện là cơ quan thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện quản lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán theo Điều 17 Quy định

Điều 19. Đơn vị kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.

1. Đơn vị kiểm toán quyết toán phải là các doanh nghiệp kiểm toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về thành lập và hoạt động doanh nghiệp tại Việt Nam và quy định tại Nghị định số 105/2004/NĐ-CP, ngày 30/3/2004 của Chính phủ, về kiểm toán độc lập, Nghị định số 30/2009/NĐ-CP, ngày 30/3/2009 sửa đổi, bổ sung một số điểm Nghị định số 105/2004/NĐ-CP, ngày 30/3/2004 của Chính phủ.

2. Đơn vị kiểm toán quyết toán do Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn theo quy định của pháp luật về đấu thầu để kiểm toán quyết toán đối với dự án hoàn thành. Đơn vị kiểm toán, kiểm toán viên chịu trách nhiệm về nội dung và giá trị kiểm toán của dự án do mình thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước khách hàng và người sử dụng kết quả kiểm toán báo cáo quyết toán đã thực hiện.

Điều 20. Hồ sơ trình duyệt, chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán và chi phí kiểm toán dự án hoàn thành.

Nội dung báo cáo quyết toán, Biểu mẫu báo cáo quyết toán, Hồ sơ trình duyệt quyết toán thực hiện theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC, ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính, quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Chương V

XỬ LÝ VI PHẠM CHẾ ĐỘ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Điều 21. Xử phạt vi phạm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi thẩm tra quyết toán sai quy định gây lãng phí vốn Nhà nước

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân gây khó khăn cho chủ đầu tư và các nhà thầu, cố tình chậm trễ kéo dài thời gian giải quyết công việc có hành vi thẩm tra quyết toán sai quy định của Bộ Tài chính gây lãng phí vốn Nhà nước sẽ bị xử lý kỷ luật theo Luật cán bộ, công chức số: 22/2008/QH12 và theo quy định tại Điều 29, Nghị định số 84/2006/NĐ-CP, ngày 18/8/2006 của Chính phủ, quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Danh sách các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định này sẽ giao Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp để không được xem xét đánh giá các danh hiệu thi đua hàng năm tuỳ theo mức độ vi phạm.

Điều 22. Xử phạt chủ đầu tư vi phạm chế độ quyết toán dự án hoàn thành

1. Chủ đầu tư có hành vi vi phạm chế độ quyết toán dự án hoàn thành sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 23/2009/NĐ-CP, ngày 27/02/2009 của Chính phủ, về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

2. Người làm kế toán trưởng của chủ đầu tư (hoặc người làm phụ trách kế toán) nếu vi phạm thời gian nộp báo cáo quyết toán cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ bị xử lý theo quy định tại Điểm 1, Điểm 2, Khoản 6, Điều 1, Nghị định số 39/2011/NĐ-CP, ngày 26/5/2011 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP, ngày 04/11/2004 của Chính phủ, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

3. Người đứng đầu và các cán bộ có liên quan của chủ đầu tư vi phạm quy định này sẽ không được xem xét đề bạt, bổ nhiệm hoặc thuyên chuyển công tác khi chưa giải quyết dứt điểm các tồn tại, đồng thời tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị xem xét kỷ luật theo các quy định của Luật cán bộ, công chức.

4. Danh sách các chủ đầu tư và các cán bộ vi phạm quy định này sẽ gửi Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp để không được xem xét đánh giá các danh hiệu thi đua hàng năm.

Điều 23. Xử phạt nhà thầu vi phạm chế độ quyết toán dự án hoàn thành

1. Nhà thầu (tư vấn, xây dựng) có hành vi vi phạm chế độ quyết toán dự án hoàn thành sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 21, Nghị định số 23/2009/NĐ-CP, ngày 27/02/2009 của Chính phủ, về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

2. Nhà thầu kiểm toán, kiểm toán viên vi phạm nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập làm sai lệch kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét không được thực hiện công tác kiểm toán độc lập đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước của tỉnh Đắk Nông và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Không được tham gia đấu thầu dự án mới sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông khi chưa hoàn thành quyết toán dự án hoàn thành theo quy định và vi phạm thời gian hoàn thành quyết toán từ 02 công trình trở lên mà lỗi thuộc về các nhà thầu.

Điều 24. Thẩm quyền và thủ tục xử phạt đối với vi phạm chế độ quyết toán dự án hoàn thành

1. Thẩm quyền và thủ tục xử phạt đối với vi phạm quy định tại Điều 21 của Quy định này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 128/2008/NĐ-CP, ngày 16/12/2008 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

2. Thẩm quyền và thủ tục xử phạt đối với vi phạm quy định tại Điều 22 và Điều 23 của Quy định này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP, ngày 27/02/2009 của Chính phủ, về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

Điều 25. Lập biên bản xử lý vi phạm

1. Khi phát hiện vi phạm chế độ quyết toán dự án hoàn thành của chủ đầu tư và các nhà thầu, cơ quan có thẩm quyền đang thi hành công vụ và cơ quan thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành tiến hành lập biên bản, trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

2. Đối với những hành vi vi phạm chế độ quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan thì cơ quan nào phát hiện trước, cơ quan đó tiến hành xử lý vi phạm theo đúng các nguyên tắc quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 26. Chuyển tiếp thực hiện quyết toán dự án hoàn thành

1. Các dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành về cơ quan thẩm tra quyết toán trước ngày có hiệu lực thi hành của Quy định này thực hiện theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC, ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

2. Các công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng từ 30/10/2012 trở về trước, áp dụng thời gian thực hiện thủ tục thanh, quyết toán công trình theo Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 07/02/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, sau thời gian trên áp dụng theo Quy định này.

3. Các dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành về cơ quan thẩm tra quyết toán, chủ đầu tư thực hiện theo Quy định này.

Điều 27. Chuyển tiếp trách nhiệm của Chủ đầu tư

Đối với dự án thực hiện qua nhiều năm, có sự thay đổi về tổ chức Ban quản lý dự án, hồ sơ quyết toán dự án không đầy đủ khi bàn giao thì các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh cấp huyện (cơ quan quản lý cấp trên của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án) chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo Chủ đầu tư xử lý những tồn tại vướng mắc để hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán và tất toán tài khoản tại kho bạc Nhà nước theo quy định này.

Điều 28. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy định này.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã không được đặt ra các quy định yêu cầu thực hiện trái với Quy định này.

3. Định kỳ 6 tháng, hàng năm chủ đầu tư (Ban quản lý dự án), Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm gửi báo cáo thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thời gian báo cáo chậm nhất vào ngày 10 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 15 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2013/QĐ-UBND về Quy định thẩm quyền, trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.911

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38