Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 do tỉnh Yên Bái ban hành

Số hiệu: 03/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 04/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 04 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sa đi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch (NC) UBND tỉnh;
- Báo Yên Bái;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng (NC);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Kịp thời phát hiện những quy định hành chính có nội dung không cần thiết, các thủ tục hành chính (TTHC) không còn phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định TTHC, để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ TTHC, quy định có liên quan nhằm cắt giảm chi phí về thời gian, kinh tế của người dân và doanh nghiệp, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Công tác rà soát, đánh giá TTHC phải được tiến hành đồng bộ, hiệu quả, đúng thời gian, đảm bảo phải đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa các TTHC hiện hành.

- Việc rà soát, đánh giá phải được tiến hành trên cơ sở thống kê, tập hợp đầy đủ các TTHC, các quy định có liên quan đến TTHC cần rà soát, đánh giá đ xem xét sự cần thiết, sự phù hợp và các quy định có liên quan đến TTHC được rà soát, đánh giá với mục tiêu quản lý nhà nước và những thay đổi về kinh tế - xã hội và các điều kiện khách quan khác.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung

Các sở, ban, ngành và địa phương rà soát các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố; lựa chọn rà soát các TTHC có quy định về yêu cầu thành phần hồ sơ chưa tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện; còn tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện TTHC; yêu cầu về thời hạn giải quyết còn kéo dài so với thực tế đđề xuất phương án đơn giản hóa. Ngoài nội dung rà soát theo Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã tổ chức rà soát TTHC thường xuyên theo quy định.

2. Cách thức rà soát

- Thực hiện rà soát đánh giá quy định, TTHC có liên quan theo hướng dẫn tại Điều 24, Điều 25, Điều 26 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

- Tính toán chi phí tuân thủ của TTHC được thực hiện bằng cách chia nhỏ quy trình thực hiện TTHC để ước tính chi phí phải bỏ ra của đối tượng thực hiện như: chi phí chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, hoàn chỉnh các yêu cầu, điều kiện, các khoản phí, lệ phí... thực hiện ước tính chi phí tuân thủ TTHC cho cả chi phí hiện tại và chi phí sau đơn giản hóa để so sánh lợi ích chi phí tuân thủ của việc đơn giản hóa TTHC (việc tính toán chi phí tuân thủ của TTHC thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 27, Biu mu tính chi phí tuân thủ TTHC và hướng dẫn tính chi phí tuân thủ TTHC tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP).

3. Phụ lục Danh mục rà soát và thời gian

Chi tiết tại Phụ lục kèm theo

4. Kết quả thực hiện:

a) Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá quy định, TTHC có liên quan trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo Văn phòng chính phủ và Bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực có TTHC được rà soát, đánh giá.

b) Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC năm 2021 đối với từng lĩnh vực được rà soát.

c) Quyết định công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ đối với những TTHC do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch rà soát cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 31/01/2021 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; phân công công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC trực tiếp phụ trách và giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị chức năng có liên quan.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2020 của cấp mình; đến thời điểm nộp kết quả rà soát tổng hợp kết quả rà soát của các xã, phường, thị trấn trong địa bàn quản lý vào báo cáo chung của huyện.

- Cơ quan được giao chủ trì rà soát, đánh giá TTHC gửi kết quả rà soát, đánh giá và biểu mẫu rà soát, đánh giá; sơ đồ nhóm TTHC trước và sau rà soát (đối với trường hợp rà soát nhóm) đã được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) để xem xét, đánh giá chất lượng trước ngày 25/8/2021

- Trên cơ sở đánh giá chất lượng của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND &UBND tỉnh, các sở, ban ngành và địa phương hoàn thiện kết quả rà soát, đánh giá và dự thảo Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC đối với từng lĩnh vực hoặc theo nội dung được giao chủ trì theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP , trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Tổ chức thực thi phương án đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt: đối với kiến nghị rút ngắn thời gian, quy trình giải quyết TTHC; các kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh các sở, ban, ngành có trách nhiệm kịp thời trình công bố sửa đổi, bổ sung, công bố lại TTHC hoặc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ quy định về TTHC trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành sau khi phương án được phê duyệt.

2. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá TTHC; báo cáo kịp thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu những cơ quan, địa phương về việc không triển khai thực hiện rà soát, chậm thực hiện, không có kết quả rà soát...

- Đánh giá chất lượng rà soát theo các nội dung: Việc sử dụng biểu mẫu rà soát, đánh giá, bảng tính chi phí tuân thủ; chất lượng phương án đơn giản hóa; tỷ lệ cắt giảm số lượng TTHC, cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC; bảng tổng hợp kết quả rà soát TTHC của các cơ quan, đơn vị (trong trường hợp cần thiết tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động hoặc huy động chuyên gia tư vấn để hỗ trợ việc đánh giá này), trường hợp các biểu mẫu, bảng tổng hợp chưa đạt yêu cầu gửi trả lại và yêu cầu được giao chủ trì rà soát, đánh giá TTHC bổ sung hoặc chỉnh sửa cho đạt yêu cầu, nếu các cơ quan, đơn vị không thống nhất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

- Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá TTHC của các sở, ban, ngành, địa phương trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa, gửi Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan trước ngày 15/9/2021 đđề nghị xem xét, xử lý kết quả rà soát, đánh giá TTHC.

- Theo dõi, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch và đề xuất biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn vưng mắc.

Trên đây là Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Tên thủ tục hành chính, quy định hành chính

Cơ quan chịu trách nhiệm

Cơ quan phối hợp

Thời gian bắt đầu

Thời gian hoàn thành

A

Các thủ tục hành chính cần rà soát, đánh giá

 

 

 

CẤP TNH

 

 

 

I

Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường cht lượng

 

1

Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Từ quý I năm 2021

Trước ngày 18/8/2021

2

Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Từ quý I năm 2021

Trước ngày 18/8/2021

3

Cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Từ quý I năm 2021

Trước ngày 18/8/2021

4

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy ni địa.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Từ quý I năm 2021

Trước ngày 18/8/2021

II

Lĩnh vực y tế

 

 

 

 

1

TTHC cấp phép đối với hoạt động khám bệnh chữa bệnh: Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Từ quý I năm 2021

Trước ngày 18/8/2021

2

TTHC cấp phép đối với sản xuất kinh doanh thực phẩm: Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Sở Y tế

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Từ quý I năm 2021

Trước ngày 18/8/2021

III

Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật

 

 

 

 

1

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Từ quý I năm 2021

Trước ngày 18/8/2021

CẤP HUYN

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch

 

 

 

 

1

Đăng ký thành lập hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch, UND cấp huyện

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Từ quý I năm 2021

Trước ngày 18/8/2021

2

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng địa diện của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch, UND cấp huyện

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Từ quý I năm 2021

Trước ngày 18/8/2021

B

Ngoài việc rà soát các thủ tục hành chính, quy định hành chính thuộc các lĩnh vực nêu trên, đề nghị các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã tiến hành rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết qua đó phát hiện thấy còn có những thủ tục hành chính, quy định hành chính rườm rà, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết, các đơn vị rà soát có trách nhiệm kiến nghị và đưa ra phương án đơn giản hóa

C

Tổ chức rà soát, đánh giá các quy định, thủ tục hành chính

1

Nộp báo cáo kết quả rà soát và kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC đã rà soát và sáng kiến cải cách TTHC

Từ ngày 19/8/2021

Hết ngày 25/8/2021

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Kiến nghị về đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính gửi UBND tỉnh

2

Tổ chức rà soát chất lượng báo cáo kết quả rà soát TTHC của các đơn vị

Từ ngày 26/8/2021

Đến hết ngày 10/9/2021

Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC của UBND tỉnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 do tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


42

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224