Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/QĐ-UBND năm 2021 về phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2016-2021

Số hiệu: 01/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Khắc Thận
Ngày ban hành: 01/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 01/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 01 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

- Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;

- Căn cứ các Quyết định: số 2131/QĐ-TTg và số 2132/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm k 2016-2021;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình;

- Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc về việc phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ khi quyết định nhng vấn đề theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, kết hợp giữa sự lãnh đạo của tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh với trách nhiệm Chủ tịch là người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh và đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết công việc theo lĩnh vực được phân công và những nguyên tắc chủ yếu về phân công công việc như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý toàn diện mọi hoạt động và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn; quyết định những công việc thuộc thẩm quyền đã được pháp luật quy định và những công việc được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân cấp, giao nhiệm vụ và chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đồng thời cùng với tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc lớn, quan trọng, các vấn đề có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Khi Chủ tịch đi công tác vắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy nhiệm cho Phó Chủ tịch Thường trực (hoặc một Phó Chủ tịch nếu Phó Chủ tịch Thường trực cũng đi vắng) để chỉ đạo, điều hành, giải quyết các công việc hằng ngày của Ủy ban nhân dân tỉnh và chủ trì chỉ đạo phối hợp hoạt động chung của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Phó Chủ tịch giúp việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Mỗi Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch phụ trách, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác và theo dõi hoạt động của một số ngành, địa phương và một số ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Trong phạm vi lĩnh vực công việc được phân công, Phó Chủ tịch được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch, nhân danh Chủ tịch khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tăng cường phối hợp giải quyết công việc chung của Ủy ban nhân dân tỉnh và chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó Chủ tịch khác phụ trách thì trực tiếp phối hợp với các Phó Chủ tịch đó để giải quyết. Trường hợp các Phó Chủ tịch còn có ý kiến khác nhau, chưa thống nhất, thì Phó Chủ tịch đang chủ trì giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, quyết định cụ thể.

c) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về các quyết định của mình khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công trong quá trình triển khai và thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật, theo Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Tùy theo yêu cầu điều hành thực tiễn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có thể trực tiếp giải quyết một số công việc cụ thể đã phân công cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc quyết định phân công lại, quyết định bổ sung, điều chỉnh lại sự phân công giữa các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

- Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;

- Tổ chức bộ máy, biên chế và công tác cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật; quản lý ngân sách nhà nước, vốn đầu tư; quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị và nông thôn.

- Chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh;

- Đối nội, đối ngoại.

- An ninh trật tự, quốc phòng, quân sự địa phương.

- Chỉ đạo chung công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; thanh tra; phòng, chng tham nhũng, lãng phí.

- Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực.

c) Theo dõi và chỉ đạo: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh.

d) Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh; trưởng một số Ban Chỉ đạo, Chủ tịch một số hội đồng quan trọng của tỉnh.

đ) Giữ mối quan hệ công tác với các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các ban, cơ quan, Đảng ủy thuộc Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

2. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chđạo các lĩnh vực công tác:

- Xây dựng cơ bản, xây dựng;

- Giao thông Vận tải;

- Công nghiệp; Thương mại, dịch vụ;

- Tín dụng, ngân hàng; phát triển kinh tế tập thể;

- Thực hiện nhiệm vụ đối với các dự án đầu tư theo lĩnh vực được phân công phụ trách (trừ các dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh);

- Giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, kết luận thanh tra, làm người đại diện của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia tố tụng hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo: Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương, Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Phát triển đất, Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh; các huyện: Thái Thụy, Kiến Xương và thành phố Thái Bình.

Chỉ đạo những vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với: Cục Thống kê tinh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Chi cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Kho bạc nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thái Bình, các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng, các tổ chức bảo hiểm (trừ Bảo hiểm xã hội tỉnh), Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình, Công ty Điện lực Thái Bình và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.

c) Làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực được phân công.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Nông nghiệp và phát triển nông thôn; xây dựng nông thôn mới;

- Tài nguyên và môi trường; giá đất;

- Nội vụ, cải cách hành chính (trừ lĩnh vực về tổ chức bộ máy, biên chế và công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh);

- Ngoại vụ;

- Tư pháp, thi hành án;

- Tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo;

- Thực hiện nhiệm vụ đối với các dự án đầu tư theo lĩnh vực được phân công phụ trách (trừ các dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh);

- Giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, kết luận thanh tra, làm người đại diện của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia tố tụng hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới của tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh; các huyện: Tiền Hải, Quỳnh Phụ, Vũ Thư.

Chỉ đạo những vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Khối các Doanh nghiệp tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

c) Làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực được phân công.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Giáo dục và đào tạo;

- Y tế;

- Lao động thương binh và xã hội;

- Văn hóa thể thao và du lịch;

- Thông tin và truyền thông; Chính phủ điện tử; đô thị thông minh;

- Khoa học và công nghệ;

- Thực hiện nhiệm vụ đối với các dự án đầu tư theo lĩnh vực được phân công phụ trách (trừ các dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư);

- Giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, kết luận thanh tra, làm người đại diện của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia tố tụng hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tĩnh theo dõi, chỉ đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trường Đại học Thái Bình và các trường cao đẳng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các huyện: Đông Hưng, Hưng Hà.

- Chỉ đạo những vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với: Báo Thái Bình, Hội Nhà báo tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện mối quan hệ công tác với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

c) Làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực được phân công.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế các Văn bản trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân công nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh;
- Cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Thận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/QĐ-UBND năm 2021 về phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2016-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


113

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104