Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/QĐ-BCĐ về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2008 - 2010 do Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng ban hành

Số hiệu: 01/QĐ-BCĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Chỉ Đạo Nhà nước Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 29/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 01/QĐ-BCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG GIAI ĐOẠN 2008 - 2010

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2008 – 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG GIAI ĐOẠN 2008 – 2010
(ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 29 tháng 10 năm 2009)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Dự án 661) là tổ chức giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và điều hành dự án trên địa bàn cả nước, được thành lập theo Quyết định số 1832/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2008 – 2010.

Điều 2. Nhiệm vụ và thành phần của Ban Chỉ đạo Dự án 661 được quy định tại Quyết định số 1832/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Dự án 661 sử dụng trong nguồn kinh phí 0,7% của Ban Điều hành Dự án 661 thuộc Văn phòng thường trực Dự án 661 đặt tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Chương 2.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ THÔNG TIN BÁO CÁO

Điều 4. Chế độ và nguyên tắc làm việc.

1. Trưởng ban, Phó Trưởng ban, các ủy viên BCĐ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án 661 làm việc theo nguyên tắc tập trung thống nhất, các thành viên BCĐ chịu trách nhiệm về phần việc được phân công; Trưởng ban hoặc người được Trưởng ban ủy quyền quyết định các vấn đề của Ban Chỉ đạo Dự án 661.

Điều 5. Trưởng ban triệu tập và chủ trì các phiên họp thường kỳ 6 tháng một lần vào trung tuần tháng 6 và tháng 12 trong năm và các phiên họp bất thường khác khi cần thiết. Trưởng ban có thể ủy quyền cho Phó Trưởng ban chủ trì các phiên họp.

Các thành viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ và chuẩn bị nội dung báo cáo theo quy định. Trường hợp thành viên vắng mặt thì phải ủy quyền cho cán bộ đi dự họp; cán bộ được ủy quyền dự họp thay phải là người nắm được tình hình công việc để báo cáo hoặc tham gia báo cáo.

Điều 6. Nội dung phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá các mặt hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án 661, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Ban Chỉ đạo Nhà nước.

Điều 7. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án 661 là Văn phòng thường trực Ban Điều hành Dự án 661, đặt tại Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Điều 8. Quan hệ giữa Ban Chỉ đạo Nhà nước, Ban Điều hành Dự án 661 với các Ban Chỉ đạo, ban điều hành dự án của các địa phương:

- Định kỳ hàng quý, năm, các Ban Chỉ đạo, ban điều hành dự án các địa phương có trách nhiệm báo cáo lên Ban Điều hành Dự án 661 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước về tình hình thực hiện Dự án và kiến nghị giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan đến Dự án.

- Khi có phát sinh vấn đề mới tại địa phương, Ban Chỉ đạo, ban điều hành dự án của các địa phương trực tiếp làm việc với thường trực Ban Điều hành Dự án 661 để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước hoặc trực tiếp trao đổi với các thành viên có liên quan của Ban Chỉ đạo Nhà nước để xử lý các vấn đề phát sinh.

Điều 9. Chế độ thông tin, báo cáo

- Văn phòng thường trực Ban Điều hành Dự án 661 có trách nhiệm cung cấp kịp thời các tài liệu liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công cho các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước.

- Định kỳ hàng quý, năm, các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công để kịp thời xử lý các yêu cầu và kiến nghị đề ra. Các tài liệu, văn bản của Ban Chỉ đạo Nhà nước được quản lý, sử dụng theo quy định hiện hành.

Chương 3.

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN VÀ NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN 661

Điều 10. Phân công trách nhiệm các thành viên Ban Chỉ đạo dự án 661:

1. Trưởng Ban:

Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo Dự án 661 theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo được quy định tại Quyết định số 1832/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2008; chỉ đạo chung các hoạt động và chủ trì các cuộc họp của Ban; trực tiếp làm việc và kiểm tra thực hiện các dự án bảo vệ phát triển rừng tại các địa phương.

2. Phó Trưởng Ban thường trực – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Giúp Trưởng Ban Điều hành giải quyết các công việc thuộc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

- Thừa ủy quyền Trưởng Ban chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan giải quyết các vấn đề liên quan đến Dự án 661.

- Trực tiếp chỉ đạo, báo cáo Trưởng Ban và Ban Chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch, tiến độ, tình hình thực hiện Dự án; đề xuất giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án.

3. Các ủy viên Ban Chỉ đạo nhà nước:

Căn cứ vào yêu cầu công việc và chương trình công tác, các ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước chủ động đi công tác để nắm bắt tình hình, giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước là đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, chịu trách nhiệm chung về quản lý nhà nước đối với Dự án thuộc lĩnh vực của Bộ, ngành mình phụ trách đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp đối với một số công việc cụ thể được phân công như sau:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

Chủ trì theo dõi tổng hợp chung Dự án 661 toàn quốc, chuẩn bị nội dung các phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước, chỉ đạo thực hiện dự án 661 toàn quốc.

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện Dự án 661 các tỉnh vùng Đông Bắc (Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên).

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương, lập kế hoạch bố trí nguồn vốn, đảm bảo đủ vốn thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của Dự án theo Nghị quyết số 73/2006/QH11 của Quốc hội khóa 11, trên cơ sở những chính sách mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành (các Quyết định số: 100/2007/QĐ-TTg , 147/2007/QĐ-TTg , 164/2008/QĐ-TTg) và Nghị quyết số 30a/2009/NQ-CP của Chính phủ.

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện Dự án 661 các tỉnh vùng Tây Bắc, (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình) và các tỉnh đồng bằng Sông Hồng (Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình).

- Bộ Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương, đảm bảo đủ vốn ngân sách, cân đối nguồn vốn vay ưu đãi, cấp phát kịp thời và giải quyết những vướng mắc trong cơ chế tài chính thuộc dự án 661.

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện Dự án 5 triệu ha rừng các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giải quyết các vấn đề về giao đất, giao rừng và quy hoạch đất đai phục vụ Dự án 661. Giao quyền sử dụng đất cho các chủ rừng theo quy định. Đảm bảo cung cấp bản đồ nền Việt Nam 2000 và phần mềm liên quan để sử dụng phục vụ dự án.

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện Dự án 5 triệu ha rừng các tỉnh Nam Bộ (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận).

- Bộ Khoa học và Công nghệ:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức nghiên cứu, đưa các ứng dụng khoa học công nghệ vào thực hiện trong các nhiệm vụ theo kế hoạch thuộc Dự án 661.

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện Dự án 661 các tỉnh thuộc Đông Nam Bộ (thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh).

- Bộ Quốc phòng:

Chịu trách nhiệm chỉ đạo bảo vệ rừng, thực hiện đảm bảo số lượng Dự án 661 theo quy định trong các Dự án cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Phối hợp với các tỉnh để tổ chức lực lượng quân đội trồng rừng phòng hộ tuyến biên giới.

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện Dự án 661 các tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông Và Lâm Đồng).

- Bộ Công an:

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện đảm bảo số lượng và chất lượng Dự án 661 theo quy định trong các Dự án cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện Dự án 661 ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau).

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết các vấn đề về lao động, nhân lực tham gia Dự án 661.

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện Dự án 661 ở các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Hậu Giang, Bến Tre, Trà Vinh.

- Ủy ban Dân tộc:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổ chức, chỉ đạo thực hiện Dự án 661 ở vùng dân tộc và miền núi; thường xuyên tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đồng bào dân tộc thiểu số, các cấp chính quyền địa phương tích cực tham gia trồng, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

Chịu trách nhiệm chỉ đạo các ngân hàng thương mại chủ động cân đối nguồn vốn đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn vay thương mại cho Dự án 661 theo quy định hiện hành.

- Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội:

Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra giám sát việc thực hiện Dự án 661 tại các địa phương và thực hiện nhiệm vụ dự án của các Bộ ngành thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ ngành trên địa bàn cả nước.

- Hội đồng Dân tộc Quốc hội:

Chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện Dự án 661 ở vùng dân tộc và miền núi: vận động, tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia trồng, bảo vệ rừng.

Ngoài các công việc thuộc chức trách nêu trên, đề nghị Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xác định nội dung, phân công giám sát thực hiện Dự án 661.

- Hội Nông dân Việt Nam:

Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức, chỉ đạo thực hiện Dự án 661; vận động, tuyên truyền, chỉ đạo các thành viên trong hội tham gia công tác khuyến lâm cùng với nông dân sống trong rừng và gần rừng tích cực tham gia trồng, bảo vệ rừng.

Vận động nông dân xây dựng một số mô hình điểm về kinh tế lâm nghiệp, trồng và bảo vệ rừng.

- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện đảm bảo số lượng và chất lượng Dự án 661 theo quy định trong các Dự án cơ sở thuộc phạm vi quản lý chỉ đạo của Trung ương đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tổ chức lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia trồng rừng phòng hộ ở những vùng khó khăn.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án 661 chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, trước Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ về những công việc được Trưởng ban phân công, sử dụng các phương tiện, các trang thiết bị do đơn vị quản lý để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 12. Trong quá trình thực hiện Quy chế hoạt động nếu có vướng mắc, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Dự án 661 tổng hợp ý kiến, đề xuất nội dung cần sửa đổi trình Ban Chỉ đạo, báo cáo Phó Thủ tướng – Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/QĐ-BCĐ về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2008 - 2010 do Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.403
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69