Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 01/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Nguyễn Thiện
Ngày ban hành: 10/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/2014/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC VÀ ĐẢM BẢO THÔNG TIN LIÊN LẠC TRONG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 281/STTTT-VT ngày 18/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- BCH PCLB Trung ương;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- BCH PCLB tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ ĐẢM BẢO THÔNG TIN LIÊN LẠC TRONG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) các cấp.

Việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển thực hiện theo Quyết định số 103/2007/QĐ-TTg ngày 12/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tài trên địa bàn.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai

1. Đảm bảo thông tin liên lạc phòng, chống thiên tai với ưu tiên cao nhất, an toàn, tin cậy, nhanh chóng.

2. Tổ chức, quản lý điều hành thông tin liên lạc phòng, chống thiên tai tập trung, thống nhất và trực tiếp.

3. Khai thác, sử dụng Mạng viễn thông chuyên dùng phòng, chống thiên tai đúng mục đích và hiệu quả.

4. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị có sử dụng phương tiện, hệ thống thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh để sẵn sàng huy động ứng cứu trong các tình huống khẩn cấp.

Chương 2.

TỔ CHỨC VÀ ĐẢM BẢO THÔNG TIN LIÊN LẠC PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Điều 4. Tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc trong điều kiện bình thường và trước khi có thiên tai.

Thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trong điều kiện bình thường và trước khi có thiên tai được đảm bảo bằng việc sử dụng dịch vụ của mạng bưu chính, viễn thông công cộng (di động, cố định mặt đất, fax, internet, mạng bưu chính, chuyển phát); tổ chức như sau:

1. Thông tin liên lạc từ UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh đến trụ sở các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, thành phố, thị xã; Ban Chỉ huy PCLB&TKCN cấp huyện và ngược lại.

2. Thông tin liên lạc từ trụ sở UBND huyện, thị xã, thành phố, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN cấp huyện về xã.

3. Thông tin liên lạc cho các Đoàn công tác của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt, bão Trung ương, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh khi chỉ đạo phòng, chống thiên tai.

Điều 5. Tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc trong thiên tai

1. Tại các khu vực thiên tai không ảnh hưởng đến hoạt động mạng bưu chính, viễn thông công cộng thì việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc thực hiện theo Điều 4 Quy định này.

2. Tại các khu vực thiên tai ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động mạng bưu chính, viễn thông công cộng, việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai được tổ chức như sau:

a) Thông tin liên lạc từ trụ sở UBND cấp huyện, cấp xã xảy ra thiên tai đến trụ sở UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh, trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt, bão Trung ương và ngược lại được đảm bảo chủ yếu bằng việc sử dụng hệ thống viễn thông cố định vệ tinh (VSAT) chuyên dùng và hệ thống viễn thông vô tuyến điện chuyên dùng;

b) Đối với thông tin bưu chính: Phải tổ chức kết nối đường thư Hệ bưu chính đặc biệt để liên lạc kịp thời với Trung ương, đảm bảo việc chuyển tải nhanh nhất các loại công văn hỏa tốc, thượng khẩn, công văn mật, tối mật, tuyệt mật của các cơ quan cấp tỉnh về Trung ương và ngược lại;

c) Thông tin liên lạc khi di chuyển ra ngoài trụ sở nêu ở Điểm a Khoản 2 Điều này được đảm bảo chủ yếu bằng việc sử dụng hệ thống viễn thông di động vệ tinh (INMARSAT) chuyên dùng hoặc sử dụng hệ thông viễn thông trên xe ô tô thông tin chuyên dừng.

3. Thông tin liên lạc cho các Đoàn công tác của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt, bão Trung ương, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh khi các mạng thông tin công cộng bị gián đoạn, thì sử dụng hệ thống mạng vô tuyến sóng ngắn và các thiết bị viễn thông trên xe ô tô thông tin chuyên dùng.

Điều 6. Tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc trong giai đoạn khắc phục hậu quả thiên tai

1. Tại các khu vực thiên tai không gây ra thiệt hại ảnh hưởng đến hoạt động mạng bưu chính, viễn thông công cộng thì việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quy định này.

2. Tại các khu vực thiên tai gây ra thiệt hại ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của mạng bưu chính, viễn thông công cộng, việc đảm bảo thông tin liên lạc trong thời gian khắc phục hậu quả được tổ chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quy định này.

3. Tại các khu vực thiệt hại do hậu quả thiên tai, sau khi mạng bưu chính, viễn thông công cộng được khôi phục hoạt động trở lại bình thường thì việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quy định này.

Chương 3.

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Điều 7. Tiếp nhận, xử lý thông tin

1. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh, Tiểu ban Thông tin liên lạc khi tiếp nhận các thông tin về áp thấp nhiệt đới, bão, lũ từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương, chuyển ngay các thông tin trên cho Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm Công báo Tin học Văn phòng UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các Sở, ngành, địa phương bằng các phương tiện như điện thoại, Fax, Email, hệ thống bưu điện hoặc qua mạng vô tuyến điện dùng riêng của các đơn vị.

2. Đối với các đơn vị, Sở, ngành trên địa bàn khi tiếp nhận các thông tin về áp thấp nhiệt đới, bão, lũ từ Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh chuyển đến, tùy theo chức năng và nhiệm vụ phải khẩn trương triển khai thực hiện.

3. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh, Tiểu ban thông tin liên lạc có trách nhiệm khi thu nhận những thông tin, báo cáo từ Ban Chỉ huy PCLB&TKCN của các sở, ban, ngành, địa phương chuyển đến, phải tổng hợp và báo cáo Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh để có biện pháp chỉ đạo, xử lí kịp thời.

Điều 8. Hỗ trợ ứng cứu mạng lưới

1. Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn chủ động phối hợp, hỗ trợ, ứng cứu lẫn nhau trong triển khai phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành của BCH PCLB&TKCN, cấp ủy, chính quyền các cấp trong phòng, chống thiên tai.

2. Khi đường truyền của một doanh nghiệp bị sự cố (đứt cáp) thì báo ngay cho Tiểu ban thông tin liên lạc để kết nối với doanh nghiệp khác tìm phương án kết nối sang đường truyền dự phòng.

3. Khi mạng lưới viễn thông công cộng của các doanh nghiệp bị sự cố chưa thể khắc phục được ngay thì sử dụng hệ thống vô tuyến sóng ngắn, bộ đàm của doanh nghiệp và mạng vô tuyến sóng ngắn của các đơn vị Công an, Quân đội, Biên phòng.

Chương 4.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

Ngoài các trách nhiệm quy định tại Điều 9 Thông tư 17/2012/TT-BTTTT ngày 5/11/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông còn có các trách nhiệm sau:

1. Làm Trưởng Tiểu ban thông tin liên lạc tỉnh (là tổ chức thành viên của Ban chỉ huy PGLB&TKCN tỉnh) thực hiện nhiệm vụ tổ chức đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB&TKGN tỉnh và xử lý thông tin từ Trang ương đến tỉnh; từ tỉnh đến huyện, thành phố, thị xã và các nơi xảy ra thiên tai. Địa điểm làm việc của Tiểu ban, trực điều hành, xử lý các tình huống về thông tin liên lạc trong phòng, chống thiên tai đặt tại Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông. Trường hợp khẩn cấp, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh thành lập Ban Chỉ huy tiền phương thì Thường trực Tiểu ban làm việc tại nơi làm việc của Ban Chỉ huy tiền phương.

2. Hàng năm, căn cứ trên tình hình thực tế, thành lập Tiểu ban thông tin liên lạc, tổ chức khảo sát, lập phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn toàn tỉnh và các khu vực trọng điểm trong PCLB&TKCN của tỉnh.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền dẫn phát sóng trên địa bàn xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh hàng năm.

4. Chỉ đạo, phối hợp với Viễn thông Hà Tĩnh, Chi nhánh Viettel Hà Tĩnh tiếp nhận hỗ trợ từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội về tổ chức thông tin liên lạc của Mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai trên địa bàn. Tham mưu giúp Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh thực hiện việc huy động, bố trí và sử dụng các trang thiết bị của Mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội giao Viễn thông Hà Tĩnh, Chi nhánh Viettel Hà Tĩnh trực tiếp quản lý, khai thác.

5. Chỉ đạo Bưu điện tỉnh phối hợp với Bưu điện Trung ương, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đảm bảo thông tin liên lạc bưu chính phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của tỉnh qua mạng bưu chính công cộng theo yêu cầu của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh.

6. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và trung ương thường trú trên địa bàn tổ chức tuyên truyền Quy định này và công tác chỉ đạo trong phòng, chống thiên tai của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các cấp. Tổ chức kêu gọi các nguồn lực phục vụ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai. Tuyên truyền, biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân, các tâm gương tiêu biểu trong phòng, chống thiên tai.

7. Hàng năm, tổng hợp, đánh giá nhu cầu sử dụng hệ thống thông tin liên lạc tại các đầu mối khu vực trọng điểm trong PCLB&TKCN của tỉnh, Văn phòng Ban chỉ huy PCLB&TLCN các cấp, đề xuất phương án bổ sung, kiện toàn hệ thống thông tin liên lạc trình Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh xem xét quyết định.

Điều 10. Trách nhiệm các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông

Ngoài các trách nhiệm quy định tại Điều 10 Thông tư 17/2012/TT-BTTTT ngày 5/11/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông còn có các trách nhiệm sau:

1. Báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình mạng bưu chính, viễn thông và việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai về Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Tập trung lực lượng, trang thiết bị cần thiết tại đơn vị, sẵn sàng được huy động theo chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền thông nhằm đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.

Điều 11. Trách nhiệm của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

1. Tổ chức tiếp nhận, cập nhật kịp thời thông tin diễn biến thời tiết và thường xuyên thông báo tình hình diễn biến thời tiết trên sóng phát thanh, truyền hình để nhân dân nắm bắt chuẩn bị các phương án phòng, chống.

2. Triển khai phương án đảm bảo truyền dẫn phát sóng của đơn vị trong suốt quá trình trước, trong và sau thiên tai.

3. Cử phóng viên bám hiện trường để thông tin kịp thời trên sóng phát thanh, truyền hình về diễn biến thời tiết, công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai của lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh, các chính sách hỗ trợ và các sự cố do thiên tai gây ra.

4. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khi nhận được thông tin, tín hiệu cấp cứu (của tàu thuyền đánh bắt xa bờ) phải lập tức ngừng phát sóng trên tần số có khả năng gây nhiễu cho thông tin cấp cứu và phải liên tục lắng nghe trên tần số phát gọi cấp cứu; trả lời và thực hiện ngay mọi hỗ trợ cần thiết, đồng thời thông báo cho Cơ quan có trách nhiệm để thực hiện ứng cứu.

Điều 12. Báo Hà Tĩnh

1. Thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền kịp thời về diễn biến thời tiết, công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, BCH PCLB&TKCN các cấp; bám sát diễn biến thiên tai kịp thời nêu gương các điển hình trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong suốt quá trình trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.

2. Tổ chức kêu gọi các nguồn lực, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (trên báo in, báo mạng) chia sẻ, ủng hộ về vật chất và tinh thần cho bà con nhân dân nhằm giảm thiểu khó khăn về những tổn thất, thiệt hại do thiên tai gây ra.

Điều 13. Trách nhiệm của các đơn vị lực lượng vũ trang (Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh)

1. Hàng năm, xây dựng và triển khai phương án đảm bảo thông tin trong đơn vị và chuẩn bị phương án phối hợp với Tiểu ban Thông tin liên lạc khi có tình huống xảy ra.

2. Khi có dự báo về thiên tai, các đơn vị xây dựng kế hoạch đảm bảo lực lượng, phương tiện, thiết bị thông tin liên lạc thuộc mạng chuyên dùng của mình để sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các cấp.

3. Chỉ đạo các đơn vị cơ sở, hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông ứng cứu mạng lưới trong thiên tai khi có đề xuất từ Tiểu ban thông tin liên lạc.

4. Chỉ đạo các Đồn Biên phòng ven biển, kiểm tra, kiểm soát các tàu thuyền ra vào trên biển. Dùng các thiết bị vô tuyến điện được trang bị kêu gọi tàu, thuyền về nơi trú ẩn kịp thời khi có dự báo bão xảy ra.

Điều 14. Trách nhiệm của UBND huyện, thị xã, thành phố

1. Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền quy định này trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đài Truyền thanh - Truyền hình tuyến huyện, Đài truyền thanh cơ sở để nhân dân nắm bắt thực hiện.

2. Hàng năm, tổ chức thành lập Tổ thông tin liên lạc tại địa phương (thành phần gồm: Lãnh đạo Phòng VHTT - Tổ trưởng; đại diện lãnh đạo: các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn, BCH Quân sự, BCH Bộ đội Biên phòng, Công an huyện, Đài Truyền thanh - Truyền hình tuyến huyện và các thành viên khác) để thực hiện chức năng đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN huyện, xã (phường, thị trấn) trong phòng, chống thiên tai tại địa phương và kết nối thông tin liên lạc với tỉnh.

3. Hàng năm, chỉ đạo Tổ thông tin liên lạc khảo sát hệ thống liên lạc trên địa bàn, xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt từ huyện đến các ngành tại địa phương, đến trụ sở UBND cấp xã và liên lạc với tỉnh.

4. Hàng năm, chỉ đạo Tổ thông tin liên lạc lập danh bạ các số máy trực ca trong phòng, chống thiên tai, số máy di động của lãnh đạo ban, ngành cấp huyện, lãnh đạo xã phụ trách công tác PCLB&TKCN ở địa phương gửi lên Tiểu ban Thông tin liên lạc để cập nhật vào danh bạ chung của tỉnh nhằm thống nhất chỉ đạo, điều hành chung từ tỉnh.

Điều 15. Trách nhiệm của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thành phố, thị xã, Đài Truyền thanh cơ sở

1. Chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, thông báo kịp thời trên sóng phát thanh truyền hình để nhân dân biết, chủ động phòng, chống.

2. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị thông tin liên lạc được cấp để thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu của Tiểu ban thông tin liên lạc.

3. Chủ động liên hệ với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để tham gia công tác bám sát hiện trường, ghi âm, ghi hình thông tin, truyền dẫn về tỉnh để phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh khi thiên tai xảy ra trên địa bàn.

Chương 5.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Định kỳ hàng năm, thành lập Tiểu ban Thông tin liên lạc; xây dựng Phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ huy, điều hành PCLB&TKCN trình BCH PCLB&TKCN phê duyệt;

2. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh, Viễn thông Hà lĩnh, Chi nhánh Viettel Hà Tĩnh, Cơ quan quản lý các công trình trọng điểm trong PCLB của tỉnh, UBND nhân dân các huyện, thành phố, thị xã hàng năm, khảo sát, kiểm tra tình hình và xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt tại các khu vực trọng điểm của tỉnh.

Điều 17. Các đơn vị liên quan

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh) là trung tâm tiếp nhận thông tin liên quan đến công tác chỉ huy, điều hành phòng, chống lụt bão và có trách nhiệm báo cáo, đề xuất Thường trực Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh xử lý.

2. Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các huyện, thành phố, thị xã; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh theo chức năng nhiệm vụ dược giao có trách nhiệm tổ chức triển khai hệ thống thông tin liên lạc tại đơn vị phục vụ kết nối thông tin trong chỉ đạo, điều hành của BCH PCLB huyện, thị xã, thành phố.

3. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức chính trị - xã hội; Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện nội dung chưa phù hợp, cần điều chỉnh, bổ sung, đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 về tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.732

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80