Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 64/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/NQ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 8 NĂM 2014

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp tháng 8 năm 2014, tổ chức vào ngày 27 và 28 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2014; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2014 tiếp tục chuyển biến tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế quý sau cao hơn quý trước. Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm. Thị trường ngoại hối và tỷ giá ổn định. Sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng cao. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Khu vực dịch vụ phát triển khá. Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng, tiếp tục có xuất siêu. Thu ngân sách Nhà nước đạt khá so với dự toán. Giải ngân vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục được thúc đẩy. Các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được triển khai thực hiện tốt. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được tăng cường. Cải cách thủ tục hành chính được tập trung đẩy mạnh. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng. Công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn. Tổng cầu còn yếu, tăng trưởng tín dụng đạt thấp, xử lý nợ xấu hiệu quả chưa cao. Tái cơ cấu nền kinh tế, đặc biệt là tái cơ cấu doanh nghiệp và hệ thống ngân hàng thương mại còn chậm. Việc làm, đời sống của một bộ phận dân cư, nhất là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Dịch bệnh ở người tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.

Để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 với kết quả cao nhất, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 và các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ, kiên định thực hiện các mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra từ đầu năm; tập trung cao nhất mọi khả năng để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trên cả ba khu vực kinh tế bằng các giải pháp thiết thực, cụ thể để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2014 là 5,8%; đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế và trong từng ngành, từng lĩnh vực, trong đó tập trung vào lĩnh vực trọng tâm; tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, xây dựng, đất đai, tiếp cận nguồn điện... nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đồng thời, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành quyết liệt để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng theo mục tiêu đề ra. Điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ đế điều tiết mặt bằng lãi suất thị trường ở mức hợp lý. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai xử lý nợ xấu; chủ động phân tích, đánh giá những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt về cơ chế, chính sách xử lý nợ xấu và đề xuất các giải pháp tháo gỡ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; xây dựng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2014 phương án xử lý nợ xấu qua Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam theo cơ chế thị trường, không trực tiếp sử dụng tiền từ ngân sách Nhà nước. Nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam nhằm tăng cường năng lực của tổ chức này trong xử lý nợ xấu. Thực hiện cơ cấu lại các ngân hàng thương mại theo lộ trình Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động mọi nguồn lực, khuyến khích đầu tư xã hội, góp phần tăng tổng cầu cho nền kinh tế. Khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn và triển khai thực hiện Luật đầu tư công. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổng kết, đánh giá công tác xây dựng và quản lý quy hoạch, tạo cơ sở cho việc xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quy hoạch, khắc phục tình trạng lãng phí trong xây dựng quy hoạch, chồng chéo, mâu thuẫn giữa các loại quy hoạch.

- Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm 2014. Tăng cường công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước, chủ động sắp xếp điều hành các nhiệm vụ chi, bảo đảm cân đối ngân sách các cấp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương sửa đổi các quy định liên quan tại Điều 5 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 và Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ để dừng thực hiện chính sách miễn thuế nhập khẩu và các loại thuế khác (nếu có) đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới.

- Bộ Công Thương tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất và năng suất lao động, phấn đấu sản xuất vượt kế hoạch đối với các ngành có tiềm năng lợi thế. Tích cực triển khai thực hiện các giải pháp phát triển thị trường nhằm tăng tổng cầu trong nước. Tập trung kiểm tra, kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực triển khai thực hiện các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Chủ động theo dõi và xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Tập trung triển khai thực hiện về chính sách phát triển thủy sản. Khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách xóa đói, giảm nghèo và hỗ trợ đồng bào dân tộc.

- Bộ Y tế tăng cường công tác y tế dự phòng và kiểm dịch y tế, đặc biệt tại khu vực sân bay, biên giới, cửa khẩu; chủ động phương án phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm. Thực hiện dự trữ trang thiết bị y tế thiết yếu phòng chống dịch. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Rà soát, đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế đấu thầu giá thuốc, nhằm tiếp tục giảm giá đối với thuốc chữa bệnh. Đẩy mạnh thực hiện Đề án giảm quá tải bệnh viện; chú trọng nâng cao chất lượng hơn nữa công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Bảo đảm triển khai thực hiện đúng lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, đoàn thể, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; tích cực triển khai các chương trình tạo việc làm, xuất khẩu lao động, giảm nghèo bền vững, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, chấn chỉnh việc tuyển dụng, sử dụng lao động của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

- Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính. Rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập từ trung ương đến địa phương theo Kết luận Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI). Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. Khẩn trương xây dựng và hoàn thành tiêu chuẩn chức danh công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức để ban hành trong năm 2014. Xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi tuyển công chức theo phương thức cạnh tranh. Khẩn trương hoàn chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương. Phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan, địa phương tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực để tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

- Thanh tra Chính phủ phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương và các tổ chức đoàn thể tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai thi hành Luật tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ. Phối hợp với các cơ quan Trung ương xây dựng Quy chế tiếp dân tại Ban tiếp công dân Trung ương. Phôi họp với Tòa án Nhân dân Tối cao hướng dẫn tạo điều kiện cho công dân khởi kiện hành chính đối với các vụ việc đã có quyết định giải quyết. Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để xây dựng chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính Nhà nước, nhất là ở địa phương. Các Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan Nhà nước dành thời gian tiếp công dân theo quy định.

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các phương án nghiệp vụ giữ vững chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Các cấp, các ngành chủ động, kịp thời cung cấp đầy đủ các thông tin về cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

- Các bộ, cơ quan, địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, đặc biệt là triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014. Khẩn trương hoàn thành việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh còn nợ đọng.

2. Về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

Trên cơ sở kết quả tháng 8 và 8 tháng, ước thực hiện 9 tháng năm 2014, dự báo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, tình hình thế giới và trong nước, Chính phủ thống nhất mục tiêu tổng quát năm 2015 là: Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng cao hơn gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân, mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm giữ vững chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Theo đó, xác định các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2015 theo hướng: Mức tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt khoảng 6,2%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 5%; thu ngân sách tăng 10% trở lên; bội chi ngân sách Nhà nước khoảng 5%; tỷ lệ giảm hộ nghèo từ 1,7%-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015, báo cáo Bộ Chính trị để xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương. Căn cứ ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 8.

3. Về Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2014, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2014, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Bộ Chính trị để xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương. Căn cứ ý kiến của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 8.

4. Về Đề án tái cơ cấu nợ trái phiếu quốc tế

Chính phủ đồng ý thực hiện phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ Việt Nam ra thị trường vốn quốc tế để hoán đổi trái phiếu của Chính phủ Việt Nam đã phát hành năm 2005 và năm 2010.

Bộ Tài chính phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về việc phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành để tổ chức thực hiện.

5. Về kết quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin năm 2013 của các cơ quan Nhà nước

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiều cố gắng và đạt được kết quả tốt, góp phần phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan quản lý Nhà nước và phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ các cơ quan Nhà nước ứng dụng công nghệ thông tin ở mức trung bình còn lớn, chưa bảo đảm sự đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan quản lý Nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, căn cứ vào đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước năm 2013, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình thực hiện, nội dung các tiêu chí đánh giá làm căn cứ đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin của từng cơ quan hàng năm.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành.

6. Về cơ chế ưu đãi đối với các cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ đặc biệt

Chính phủ thống nhất chủ trương thành lập Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (V-KIST) với những cơ chế, chính sách đặc thù nhằm góp phần thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đóng góp cho sự tăng trưởng bền vững của một số ngành công nghiệp trọng điểm của đất nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn chỉnh Đề án để trình phê duyệt theo đúng quy định hiện hành; trong đó, xác định rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế, chính sách đặc thù và thẩm quyền quyết định cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng cho Viện. Trước mắt, cần áp dụng những cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định việc trình Quốc hội văn bản phù hợp.

7. Về cơ chế thí điểm giao quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục đại học công lập

Chính phủ thống nhất mở rộng quyền tự chủ về đào tạo, tổ chức bộ máy và tài chính cho cơ sở giáo dục đại học công lập, tạo động lực cho các trường nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và phát triển bền vững, góp phần đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học công lập, gửi xin ý kiến thành viên Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 9 năm 2014.

8. Về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và ý kiến Ủy ban quốc gia về đổi mới giáo dục và đào tạo, hoàn chỉnh Đề án đối mới chương trình, sách giáo khoa. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội.

9. Về giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Chính phủ đồng ý với các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên nêu tại Báo cáo số 88/BC-BCT ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương; ủy quyền Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Dự án.

Bộ Công Thương, Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên chịu trách nhiệm trước pháp luật, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, hiệu quả của dự án.

10. Về dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

11. Về dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

12. Về việc chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề

Chính phủ thống nhất trình Quốc hội:

- Đổi tên dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật dạy nghề thành dự án Luật giáo dục nghề nghiệp;

- Các trình độ đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp bao gồm: trình độ đào tạo sơ cấp, trình độ đào tạo trung cấp, trình độ đào tạo cao đẳng và thống nhất chuẩn đầu vào và đầu ra của từng trình độ đào tạo.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và Ủy ban Quốc gia về đổi mới giáo dục và đào tạo chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội.

Giao Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc sáp nhập 03 trung tâm cấp huyện (Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp) thành một trung tâm để thực hiện chức năng dạy nghề, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp và giao Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý của TTgCP, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: Văn thư, TH (3b).B 240

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 64/NQ-CP

Ha Noi, September 4, 2014

 

RESOLUTION

THE GOVERNMENT’S REGULAR MEETING – AUGUST 2014

GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated December 25, 2001;

Pursuant to the Government’s Decree 08/2012/ND-CP, dated February 16, 2012 promulgating the Working regulation of the Government;

Based on the discussions among the Cabinet members and the conclusion of the Prime Minister at the Government’s regular meeting held on August 27 and 28, 2014,

RESOLVES:

1. Regarding socio-economic performance in August and the first eight months of 2014; the implementation of the Government’s Resolution No. 01/NQ-CP, dated January 2, 2014 on key tasks and solutions guiding the realization of the socio- economic development plan and State budget estimate in 2014;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

However, businesses’ production still faced difficulties. Aggregate demand increased slowly, credit growth was low, and management in dealing with bad debts reamained poor. The economic restructuring, especially in businesses and the commercial banking system slowed. A proportion of population, especially poor and ethnic minority households, faced a lot of challenges in employment, and livelihood. Epidemic diseases in humans contained risks.

To fulfill the socio-economic development plan at its fullest, the Government asked ministries, agencies and localities to consistently pursue the socio-economic targets and tasks set at the beginning of the year; drastically conduct measures and tasks stipulated in Resolution 01/NQ-CP dated January 2, 2014 and the regular Government meetings’ Resolutions, launch overall goals and set criteria, overcome difficulties for production in the three economic sectors with realistic and specific measures to achieve the economic growth rate of 5.8% in 2014, speed up the economic restructuring in each industry and area, focusing on key areas; accelerate the implementation of the reform of administrative procedures in terms of tax, customs, construction, land and electricity access to improve the investment environment and increase the national competitiveness and focus on these following missions:

- The State Bank of Viet Nam shall monitor to promote the credit growth rate to the set goal; regulate flexibly monetary tools to adjust the market interest rate reasonably; deal with bad debts; actively analyze and evaluates difficulties and obstacles, mechanisms and policies to handle bad debts and proposes tackling measures and report them to the Prime Minister; establish and report to the Prime Minister before September 30, 2014 the plan to deal with bad debts through the Viet Nam Asset Management Company based on the market mechanism withouth using money from the State budget; research and submit to the Government to amend Decree No. 53/2013/ND-CP dated May 18, 2013 on the establishment, organization and operation of the Asset Management Company for Vietnamese credit institutions with the aim of enhancing the company’s capacity in dealing with bad debts; restructur commercial banks based on the Credit organization system restructuring plan in the 2011-2015 phase, which was issued in accordance with the PM's Decision No. 254/QD-TTg dated March 1, 2014.

- The Ministry of Planning and Investment shall implement effectively measures to mobilize all resources and encourages social investment to contribute to increasing the demand for the economy; cooperate with other related ministries and agencies to establish and issue guidance documents and realize the Law on Public Investment; host and coordinate with other relevant ministries, agencies and localities to review and evaluate the planning establishment and management works, creating foundation for the building and completion of mechanisms and policies on planning, tackle wastes in the making of planning schemes as well as contradictions in different planning schemes.

- The Ministry of Finance shall concentrate on directing functional agencies to launch effectively State finance and budget missions in the last months of 2014; enhance the State budget spending management, actively control spending missions, guarantee budget balance at all levels, practicing thrift and anti-waste; host and cooperate with the Ministry of Industry and Trade to amend related regulations at Article 5 of Decree No. 87/2010/ND-CP dated August 13, 2010 detailing a number of articles of the Law on Import Duty and Export Duty and Decision No. 254/2006/QD-TTg dated November 7, 2006 and Decision No. 139/2009/QD-TTg dated December 23, 2009 to halt launching the tax exemption policy and other tariffs on goods traded by border residents.

- The Ministry of Industry and Trade shall continue to realize measures to boost industrial production, enhance the production capacity and labor productivity, striving to make production surpass the plans in potential areas; actively launch measures to develop the market to increase the demands in the nation; focus on supervising and dealing with trans-border smuggling activities, transportation and trading of fake, low-quality goods and trade frauds.

- The Ministry of Agriculture and Rural Development shall implement measures to restructure the agriculture sector, encourage businesses to invest in agriculture and rural areas; closely follow and design plans to prevent diseases for poultry and cattle; realize development policies for aqualculture; draft and submit to the Government to issue a Decree on forest protection and development policy and mechanism that are incorporated with the policy on poverty reduction and support for the ethnic minorities.

- The Ministry of Health shall strengthen the preventive healthcare and quarantine works, especially at airports, borderline and border gates; make plans to prevent dangerous diseases; prepare essential medicines and equipment for the fight against diseases; enhance supervision of the quality of food hygiene and safety; check and implement the mechanism to put medicine prices in bidding in order to reduce the prices further; boost the implementation of the plan to reduce overloading in hospitals; improve the quality of treatment for people; guarantee the implementation of the roadmap on health insurance for all on track.

- The Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs shall host and cooperate with other relevant ministries agencies and localities to launch effectively social security and welfare policies; actively realize job creation, labor export and sustainable poverty reduction programs, especially in ethnic minority-inhabited areas; host and coordinate with other ministries and provinces and the municipal People’s Committees to examine and rectify the recruitment and employment of laborers of economic groups and corporations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The Government Inspectorate shall coordinate with other ministries, agencies and localities and organizations to implement Directive No. 35-CT/TW dated May 26, 2014 on enhancing the Party’s leadership on citizen reception and dealing with denouncements; realize the Law on Citizen Reception and Decree No.64/2014/ND-CP dated June 26, 2014; cooperate with other central agencies to establish the Citizen Reception Regulations at the Central Citizen Reception Committee; coordinate with the Supreme People’s Court to create conditions for people to take legal proceedings against cases that receive decisions for settlement; cooperate with the Viet Nam Fatherland Front to set up a coordinative program to supervise the implementation of regulations on dealing with denouncements lodged at administrative agencies, especially in localities. Ministers and heads of the agencies shall spend time to receive citizens as regulated.

- The Ministries of National Defense and Public Security and other localities shall actively update the situations and launch plans to ensure the national sovereignty and maintain political security and social order.

- The Ministry of Information and Communications shall direct press agencies to enhance popularization works to disseminate the Party and State’s guidances and policies. All the agencies shall proactively and promptly provide sufficient information about State mechanisms, policies and laws for press agencies to create consensus among people.

- Ministries, agencies and localities shall focus on completing the institution, especially realizing the Constitution 2013, the Government's Resolution No. 19/NQ- CP dated March 18, 2014 on primary tasks and solutions for improving the business environment and enhancing national competitiveness; continue to direct the implementation of the law and ordinance making program in 2014 and promptly issue guidance documents for laws and ordinances that they have yet finished.

2. Regarding the Report on the socio-economic performances in 2014 and the socio- economic development plan for 2015

Based on the achievements in August and over the past eight months, estimates for the nine-month implementation in 2014, forecasts for the realization of the socio- economic development plan in 2014 with regard to the world and national situations, the Government agreed that the overall missions for 2015 include maintaining macro- economic stability, accelerating the implementation of strategic breakthroughs, economic restructuring, enhancing the effectiveness and capacity of national competitiveness and promoting higher growth rate in accordance with the renovation of growth model; implementing social security and welfare goals and improving people’s living conditions, expanding and increasing the effectiveness of diplomacy and international integration; enhancing national defense, security and guaranteeing the national sovereignty, political security and social order; accelerating the administrative reform and anti-corruption and anti-waste.

Accordingly, key goals defined for 2015 include a GDP growth rate of 6.2%, a CPI growth rate of around 5%, a budget revenue rise of 10%, a budget overspending of around 5%, a reduction of poor households by 1,7-2% generally and 4% in poor districts.

The Ministry of Planning and Investment shall collect comments of the Cabinet members, complete the Report on socio-economic conditions in 2014, draft a socio- economic development plan for 2015, and report the Politburo for gathering ideas of the Central Committee of the Communist Party of Viet Nam.

Basing on the ideas of the Central Committee of the Communist Party of Viet Nam, the Ministry of Planning and Investment shall finalize these documents and report to the Prime Minister before submitting to the 13th National Assembly, 8th session.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Ministry of Finance shall collect comments from the Cabinet members, complete the Report on assessment of the allocation of the State budget in 2014 and State budget estimates for 2015, and report to the Prime Minister before submitting to the Politburo to collect ideas from the Central Committee of the Communist Party of Viet Nam. Basing on the ideas of the Central Committee of the Communist Party of Viet Nam, the Ministr of Finance shall finalize the Report and report to the Prime Minister before submitting the 13th National Assembly, 8th session.

4. Regarding the Project on restructuring international bond debts

The Government agrees to issue international bonds of the Vietnamese Government to the international capital market to exchange for the Vietnamese Government bonds issued in 2005 and 2010.

The Ministry of Finance shall coordinate with the Office of the Government to complete the draft Resolution on the issue of international bonds of the Vietnamese Government and submit to the Prime Minister for organizing the implementation.

5. Regarding the application of information technology by the State competent authorities in 2013

The application of information technology by ministries, ministerial-level bodies, Governmental authorities, provinces and Centrally-run cities has been made with much efforts and obtained satisfactory results, contributing to the instruction and management of the State management authorities and serving the people and entrepreneurs. However, the proportion of State competent authorities that have applied the information technology at an average level still remained high, failing to ensure the uniformity and satisfy modernization requirements..

To further speed up the application of information technology, enhance the efficiency and effectiveness of the instruction and management by the State management authorities to make it easy for the people and entrepreneurs, basing on the IT

application rankings made for the State competent authorities in 2013, the Ministry of Information and Communications shall continually review and complete the process of realization as well as evaluation criteria as the basis for the annual assessment of the results of IT application of each agency.

The Ministers, Heads of ministerial-level bodies, Governmental authorities and Chairmen of the People’s Committee of provinces and centrally-run cities shall continue to instruct and speed up the IT application, contributing to the enhancement of productivity, quality and performance of the management.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Government agrees with the establishment of the Viet Nam - RoK Institute of Science and Technology (V-KIST) with specific regimes and policies in order to contribute to speeding up the scientific and technological development and the sustainable development of some national key industrial sectors.

The Ministry of Science and Technology shall urgently complete the Project to submit for approval in accordance with the current regulations; in which, it needs to determine clearly objectives, functions, tasks, specific regimes and policies, and jurisdiction on specific regimes and policies applied to the Institute. First of all, it is required to apply regimes and policies under the jurisdiction of the Government and Prime Minister; for cases that fall out of the jurisdiction, the Ministry of Science and Technology shall coordinate with the Ministry of Justice and related agencies to study and report to the Government to consider and decide on the submission of suitable documents to the National Assembly.

7. Regarding the pilot mechanism of authorizing autonomy for public high-education institutions

The Government grants the expanded autonomy in terms of training, organizational structure and finance for public high educational institutions, thus creating a motivation for high-education institutions in improving education and training quality to achieve sustainable development to contribute to meeting demand for human resources in service of the country's development in the context of spurring the market economy and boosting international integration.

The Ministry of Education and Training shall take prime responsibility and coordinate with the Ministry of Finance, the Office of the Government and related agencies to collect comments of the Cabinet members, complete the draft Resolution on piloting renovation of operating mechanism for public high-education institutions which would be sent to the Cabinet members for feedback before submitting to the Prime Minister for promulgation in September 2014.

8. Regarding Project on renovating the general education programs and textbooks

The Ministry of Education and Training shall collect opinions from the Cabinet members and the National Committee for educational and training renovation, in order to complete the Project on renovating the programs and textbooks. The Prime Minister authorizes the Minister of Education and Training submitting the Project to the National Assembly.

9. Regarding measures to clear difficulties and obstacles steeming from the State investment credit for the phase II of the Project on production extension of Thai Nguyen Iron and Steel Joint Stock Company.

The Government approves measures to address difficulties and obstacles facing phase II of the Project on production extension of Thai Nguyen Iron and Steel Joint Stock Company as stated in Report No. 88/BC-BCT dated August 26, 2014 by the Ministry of Industry and Trade; authorizes the Prime Minister to consider and handle problems arising during the implementation of these measures.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. Regarding the draft Law on organization of the Government (amended)

The Ministry of Home Affairs shall take prime responsibility and coordinate with the Ministry of Justice and the office of the Government to receive comments of the Cabinet members, complete the draft Law on organization of the Government (amended) and report it to the Prime Minister before presenting to the National Assembly.

11. Regarding Law on local government organization

The Ministry of Home Affairs shall take prime responsibility and coordinate with the Ministry of Justice, and the Office of the Government to collect comments of the Cabinet members, complete the project of Law on local government organization and reports it to the Prime Minister before presenting to the National Assembly.

12. Regarding adjustment and completion of the Law on amending, and supplementing some articles of the Law on vocational training

The Government agreed to submit to National Assembly to:

- Change the name of the draft Law on amending and supplementing some articles to the Law on vocational training into the draft Law on vocational education;

- Vocational education levels include: elementary, intermediate, and college levels. Consistency in input and output of each educational level must be ensured.

The Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs shall take prime responsibility, collects opinions from the cabinet members and the National Committee for education and training reform to correct and complete the law project. The Minister of Labor, Invalids and Social Affairs, as authorized by the Prime Minister and on behalf of the Government shall make presentation to the National Assembly.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER

Nguyen Tan Dung

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 64/NQ-CP ngày 04/09/2014 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2014

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.245

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106