Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 30/2007/NQ-HĐND quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước bằng ngân sách địa phương do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 30/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Trần Anh Linh
Ngày ban hành: 07/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30 /2007/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 07 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC, CHI TIÊU TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ, CHI TIÊU TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC BẰNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách năm 2007;

Căn cứ Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước; Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính;

Sau khi xem xét Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 24/10/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành mức chi thực hiện chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế -Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay quy định mức chi thực hiện chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước bằng ngân sách địa phương thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có bảng quy định kèm theo).

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon tum khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH

Trần Anh Linh

 

BẢNG QUY ĐỊNH

MỨC CHI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI, CHI TIÊU TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ CHI TIÊU TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 30 /2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, kỳ họp thứ 9)

 

Số TT

NỘI DUNG CHI

MỨC CHI

A

CHẾ ĐỘ TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI

I

Chi đón, tiễn khách tại sân bay

 

1

Chi tặng hoa

tối đa 150.000 đồng/1 người

2

Chi thuê chỗ ở (bao gồm cả ăn sáng)

 

a

Đoàn khách hạng A

 

 

 - Trưởng đoàn

Tối đa 3.000.000 đ/người/ngày

 

 - Phó đoàn và thành viên

Tối đa 2.400.000 đ/người/ngày

b

Đoàn khách hạng B

 

 

 - Trưởng đoàn

Tối đa 2.400.000 đ/người/ngày

 

 - Phó đoàn và thành viên

Tối đa 1.500.000 đ/người/ngày

c

Đoàn khách hạng C

 

 

 - Trưởng đoàn

Tối đa 1.300.000 đ/người/ngày

 

 - Phó đoàn và thành viên

Tối đa 900.000 đ/người/ngày

d

Khách mời quốc tế khác

Tối đa 200.000 đ/người/ngày

 

Trong trường hợp giá cả biến động

Không vượt hơn 30% mức giá trên

3

Tiêu chuẩn ăn hàng ngày (trưa và tối)

 

a

Đoàn khách hạng A

Mức tối đa 600.000đ/ngày/người

b

Đoàn khách hạng B

Mức tối đa 400.000đ/ngày/người

c

Đoàn khách hạng C

Mức tối đa 300.000đ/ngày/người

d

Khách mời quốc tế khác

Mức tối đa 200.000đ/ngày/người

 

Trong trường hợp giá cả biến động

Không vượt hơn 20% mức giá trên

4

Tổ chức chiêu đãi

 

 

Khách hạng A

Mức tối đa 600.000đ/người

 

Khách hạng B

Mức tối đa 400.000đ/người

5

Mời bữa cơm thân mật

 

 

Khách hạng C

Mức tối đa 300.000đ/người

6

Tiêu chuẩn tiếp xã giao và các buổi làm việc

 

 

Khách hạng A

Mức tối đa 160.000đ/ngày/người

 

Khách hạng B

Mức tối đa 80.000đ/ngày/người

 

Khách hạng C

Mức tối đa 50.000đ/ngày/người

7

Chi dịch thuật

 

 

Dịch viết

60.000 đồng/trang

 

Dịch nói

 

 

+ Dịch nói thông thường

Tối đa 80.000 đồng/giờ/người

 

+ Dịch đuổi

Tối đa 200.000 đồng/giờ/người

8

Chi tặng phẩm

 

 

Khách hạng A

 

 

- Trưởng đoàn

Tối đa 400.000 đồng/người

 

- Phó đoàn và thành viên

Tối đa 250.000 đồng/người

 

Đoàn khách hạng B và C

 

 

- Trưởng đoàn

Tối đa 300.000 đồng/người

 

- Phó đoàn và thành viên

Tối đa 250.000 đồng/người

B

HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

 

Chế độ cho cán bộ tham gia đón, tiếp khách quốc tế

 

 

- Cán bộ tham gia các đoàn đàm phán

Tối đa không quá 70.000 đ/người/buổi

C

CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC

1

Khách đến làm việc tại cơ quan đơn vị

Tối đa không quá 10.000 đồng/người/ngày

2

Chi mời cơm thân mật

Tối đa không quá 100.000 đồng/suất

 

Đối tượng: Đoàn lão thành cách mạng, đoàn bà mẹ Việt nam anh hùng, khách là bà con dân tộc ít người, đoàn khách già làng, trưởng bản .

 

3

Chi mời cơm thân mật

Tối đa không quá 150.000 đồng/suất

 

Cho các đoàn khách khác trong nước

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 30/2007/NQ-HĐND quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước bằng ngân sách địa phương do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.928
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25