Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 25/2006/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/2006/NQ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 10  năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT 

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ X VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI KHÓA XI VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2006 - 2010

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết số 56/2006/QH11 của Quốc hội khoá XI về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010.
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Nghị quyết của Quốc hội khoá XI về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).  

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
 Nguyễn Tấn Dũng

 

CHÍNH PHỦ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ X VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2006 – 2010
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2006/NQ-CP  ngày 09 tháng 10  năm 2006 của Chính phủ)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết thông qua Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010. Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 9 đã ban hành Nghị quyết số 56/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 thông qua báo cáo về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 nhằm thực hiện thắng lợi Chiến lược 10 năm 2001 - 2010, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chính phủ ban hành Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Nghị quyết của Quốc hội khóa XI về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010. Chương trình hành động gồm những nội dung sau:

 Phần 1:

NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

I. VỀ KINH TẾ

1. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; nâng cao hiệu quả, tính bền vững và sức cạnh tranh của nền kinh tế

a) Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống nông dân

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách để tạo bước chuyển biến về chất trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; phát triển nền nông nghiệp có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phát triển ngành; hình thành và phát triển các vùng sản xuất áp dụng công nghệ cao, các vùng nguyên liệu tập trung; đẩy mạnh thâm canh các loại cây trồng có lợi thế, gắn với việc phát triển công nghệ chế biến, công nghệ bảo quản sau thu hoạch.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thuỷ sản có năng suất và chất lượng cao; tăng cường các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; nâng cao khả năng phòng, chống thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.

Thực hiện có hiệu quả các chương trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, bao gồm các chương trình mục tiêu, các dự án lớn, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, trong đó ưu tiên sản xuất các loại sản phẩm có thị trường và hiệu quả kinh tế cao.

Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển bền vững đối với các ngành nghề truyền thống, các làng nghề, các cụm cơ sở ngành nghề nông thôn và các dịch vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, đời sống của nông dân, gắn với việc bảo vệ môi trường.

Chú trọng và tăng cường công tác đào tạo cán bộ, dạy nghề, nhất là đối với các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; qua đó, tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân.

b) Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của khu vực công nghiệp

Tập trung nguồn lực để phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, các sản phẩm xuất khẩu sử dụng nhiều lao động; đồng thời, thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hàm lượng công nghệ, giá trị tăng thêm và sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp; ưu tiên, khuyến khích, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, nhất là ở các tỉnh và thành phố lớn, các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện trong nước, các quy định và cam kết quốc tế để khuyến khích đầu tư phát triển các ngành sản xuất nguyên vật liệu quan trọng, công nghệ cao, công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời, chú trọng phát triển các ngành, nghề truyền thống, tạo ra các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của đời sống, xã hội và sản xuất.

Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, các vùng nguyên liệu; khuyến khích doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp.

c) Tạo bước phát triển vượt bậc của khu vực dịch vụ

Phát triển mạnh khu vực dịch vụ, trong đó ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng lớn và sức cạnh tranh cao; đồng thời, tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ truyền thống như vận tải, thương mại, du lịch, ngân hàng, bưu chính - viễn thông; chú trọng mở rộng các dịch vụ mới, nhất là các dịch vụ cao cấp, dịch vụ có hàm lượng trí tuệ cao, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh.

Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ; ngân sách nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật để nâng cao phúc lợi xã hội cho toàn xã hội, bảo đảm cung ứng các dịch vụ xã hội cơ bản, trước hết là về y tế, giáo dục cho người nghèo, vùng nghèo và các đối tượng chính sách.

Đổi mới căn bản cơ chế quản lý và phương thức cung ứng dịch vụ công cộng; thực hiện tích cực, đồng bộ theo lộ trình chủ trương xã hội hóa dịch vụ công cộng theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, trước hết là các dịch vụ y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, khoa học, công nghệ, thể dục và thể thao.

d) Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế vùng, kinh tế biển

Huy động và tập trung nguồn lực phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, các trung tâm kinh tế, thương mại, tài chính lớn của cả nước, các hành lang và vành đai kinh tế; đồng thời, tạo điều kiện phát triển nhanh hơn cho các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt là các vùng biên giới, hải đảo, Tây Nguyên, Tây Nam, Tây Bắc, để từng bước thu hẹp chênh lệch về trình độ phát triển và mức sống giữa các vùng trên cả nước.

Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; ban hành quy hoạch và các cơ chế, chính sách để phát triển mạnh và có hiệu quả các khu kinh tế ven biển.

Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy hoạch vùng để thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chính phủ; xây dựng chính sách, chương trình, kế hoạch huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư của các thành phần kinh tế nhằm phát huy tốt tiềm năng và lợi thế so sánh của các vùng, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội gắn với việc bảo vệ môi trường.

đ) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Tiếp tục tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; kiên quyết xoá bỏ cơ chế xin - cho, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, thất thoát, lãng phí, chất lượng thấp trong đầu tư xây dựng cơ bản; thay đổi cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban quản lý dự án; tổ chức thực hiện tốt các dự án, công trình quan trọng, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô ổn định, nhất là đối với các chính sách tài khoá, tiền tệ, cán cân thanh toán, lạm phát nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, tạo dựng và củng cố lòng tin của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Tổ chức thực hiện tốt các Luật Đầu tư, Doanh nghiệp, Thương mại, Đấu thầu, Xây dựng; tiếp tục hoàn thiện và thực hiện các chính sách về đất đai, thuế, tiền tệ, tín dụng theo hướng áp dụng bình đẳng, không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế, phù hợp với điều kiện trong nước và các cam kết quốc tế.

Tập trung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về đầu tư, nhất là đầu tư bằng vốn nhà nước, các cơ chế, chính sách về tư vấn, giám sát, quản lý dự án theo hướng minh bạch, chống khép kín, phân định rõ quyền hạn và trách nhiệm; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư không hiệu quả, không đúng quy hoạch và tình trạng thất thoát, lãng phí, tham nhũng trong đầu tư bằng vốn nhà nước.

2. Chủ động và tạo bước ngoặt trong hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại

Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sâu hơn, đầy đủ hơn với khu vực và thế giới. Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện có hiệu quả các cam kết sau khi nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), nhất là các cam kết về đầu tư, thương mại và dịch vụ; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế; tổ chức phổ biến tới tất cả các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân toàn bộ nội dung các cam kết gia nhập WTO, các hiệp định đa phương, song phương khác mà Việt Nam đã ký kết, nhất là các cam kết về lộ trình mở cửa thị trường, giảm thuế nhập khẩu, cắt giảm và xoá bỏ hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước đối với doanh nghiệp trong nước.

Khẩn trương triển khai các đề án nghiên cứu về những tác động tích cực và tiêu cực trong quá trình triển khai thực hiện các cam kết quốc tế nói chung và các cam kết gia nhập WTO nói riêng đối với từng ngành, lĩnh vực và sản phẩm cụ thể; đồng thời, đề xuất các chính sách và giải pháp thích hợp để bảo vệ các ngành công nghiệp, dịch vụ trong nước, phù hợp với điều kiện trong nước và các cam kết quốc tế.

Xây dựng và tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện các cam kết gia nhập WTO của Chính phủ nói chung và của các Bộ, ngành nói riêng; chú trọng việc thực hiện lộ trình giảm thuế nhập khẩu, việc áp dụng và đối phó với các biện pháp phi thuế quan, việc mở cửa thị trường đầu tư trong nước đối với các lĩnh vực nhạy cảm.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng xuất khẩu; kiểm soát và thu hẹp nhập siêu; tăng nhanh tỷ trọng xuất khẩu các sản phẩm chế biến có nhiều giá trị tăng thêm, hàm lượng công nghệ và sức cạnh tranh cao.

Đa dạng hoá thị trường xuất khẩu; chú trọng mở rộng và phát triển các thị trường mới, nhiều tiềm năng như Mỹ, EU; đồng thời, tiếp tục củng cố và mở rộng các thị trường truyền thống. Hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao sức cạnh tranh thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, phát triển thị trường, xây dựng và bảo vệ thương hiệu.

Thực hiện tốt chiến lược vay và trả nợ nước ngoài; sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài theo hướng quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn vay, bảo đảm khả năng trả nợ; khẩn trương phê duyệt và tổ chức thực hiện tốt đề án định hướng thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách về đầu tư theo hướng áp dụng thống nhất, không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư trong nước thuộc mọi thành phần kinh tế và giữa các nhà đầu tư trong nước với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó chú trọng tới các chính sách về đất đai, thuế, phí, giá và mức lương tối thiểu; khuyến khích và quản lý tốt hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam.

3. Tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển

Tiếp tục bảo đảm ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thuộc mọi các thành phần kinh tế hoạt động và phát triển theo cơ chế thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp có thời hạn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và cung ứng các sản phẩm thiết yếu tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; thu hẹp tối đa các lĩnh vực độc quyền kinh doanh của Nhà nước; xoá bỏ đặc quyền kinh doanh của doanh nghiệp. Hạn chế việc thành lập mới doanh nghiệp nhà nước; chỉ thành lập mới doanh nghiệp nhà nước khi có đủ điều kiện và trong các lĩnh vực sản xuất, cung ứng những sản phẩm, dịch vụ thiết yếu cho phát triển kinh tế - xã hội và doanh nghiệp được thành lập chủ yếu dưới hình thức công ty cổ phần.

Tiếp tục thực hiện các đề án sắp xếp và phát triển doanh nghiệp nhà nước; tập trung đẩy nhanh và mở rộng diện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, bao gồm cả các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty lớn với sở hữu nhà nước giữ vai trò chi phối; đồng thời, mở rộng các hình thức chuyển đổi sở hữu khác nhằm nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước. Hoàn thành chuyển đổi tất cả các công ty thuộc diện nhà nước cần sở hữu 100% vốn sang hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc công ty cổ phần trong thời hạn 04 năm kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006. Thành lập và phát triển một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong quá trình mở cửa thị trường để hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với điều kiện trong nước và các cam kết quốc tế.

Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài chính, tạo ra hành lang pháp lý cần thiết để các tập đoàn kinh tế có thể nâng cao sức cạnh tranh, hoạt động theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với các cam kết quốc tế.

Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã nhằm tạo môi trường pháp lý đồng bộ và thuận lợi cho các hợp tác xã hình thành và phát triển. Ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ các loại hình kinh tế hợp tác phát triển theo hướng đa sở hữu.

Xây dựng môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi; thực hiện và áp dụng thống nhất các quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh theo hướng bình đẳng; thực hiện các chính sách khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là các chính sách về xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và chuyển giao công nghệ.

Thực hiện tích cực các giải pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính; khắc phục tình trạng hình sự hóa trong xử lý vi phạm về kinh tế.

II. VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HOÁ VÀ XÃ HỘI

1. Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ

Thực hiện mạnh mẽ và đồng bộ các giải pháp để tạo bước thay đổi về chất trong hoạt động khoa học và công nghệ; nâng dần tỷ trọng đóng góp của khoa học và công nghệ trong tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực và sản phẩm.

Đổi mới cơ chế quản lý theo hướng đẩy mạnh xã hội hoá đối với hoạt động khoa học và công nghệ; tăng cường liên kết giữa khoa học và công nghệ với giáo dục và đạo tạo, giữa nghiên cứu và giảng dạy với sản xuất và kinh doanh. Nâng cao ý thức chấp hành và hiệu lực thi hành của các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và các quyền lợi hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ.

Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học và công nghệ, nhất là đối với lĩnh vực công nghệ cao như công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ tự động hoá, công nghệ năng lượng, công nghệ bảo quản và chế biến nông sản, thực phẩm.

Tăng cường hoạt động nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học quản lý để có thể cung cấp được các cơ sở khoa học phục vụ cho công tác xây dựng chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo tiền đề cho việc thực hiện chủ trương phát triển kinh tế tri thức.

Khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp, trước hết là các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty lớn đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và triển khai nhằm nâng cao năng lực trong hoạt động chuyển giao công nghệ và từng bước tự phát minh, sáng chế ra công nghệ.

2. Tạo bước phát triển về chất trong phát triển giáo dục và đào tạo

Trên cơ sở tổng kết đánh giá tình hình công tác giáo dục, đào tạo trong thời gian qua, đề ra các cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm đổi mới toàn diện về nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học, phát triển hợp lý về quy mô, cơ cấu đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất của nhà trường, kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực trong giáo dục và đào tạo.

Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục và đào tạo. Khẩn trương sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chế độ học phí đi đôi với việc đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo. Chú trọng thực hiện các chính sách ưu tiên phát triển giáo dục và đào tạo tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và cấp học bổng cho học sinh nghèo, học sinh thuộc diện chính sách và học sinh giỏi. Tổ chức thực hiện tốt Chương trình quốc gia về phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020.

Tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hoá trường, lớp theo quy hoạch, gắn liền với việc xây dựng và thực hiện chuẩn hoá về cơ sở vật chất - kỹ thuât đối với mạng lưới trường, lớp; chú trọng đầu tư, xây dựng một số trường đại học cấp quốc gia, quốc tế và một số trường dạy nghề trọng điểm.

3. Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Hoàn thiện các quy hoạch phát triển hệ thống y tế trong cả nước, bao gồm y tế dự phòng, mạng lưới các bệnh viện từ trung ương đến các trung tâm y tế vùng, tỉnh, huyện, xã; trên cơ sở đó, xây dựng chương trình, kế hoạch huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng và nâng cấp các cơ sở y tế để nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao thể lực và tầm vóc của người Việt Nam.

Đổi mới cơ chế quản lý các bệnh viện công lập theo hướng nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nhất là về tài chính; khẩn trương hoàn chỉnh các quy hoạch và điều kiện cụ thể để khuyến khích các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở y tế; khuyến khích và hỗ trợ đầu tư vào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Phát triển mạnh công nghiệp dược, nâng cao sức cạnh tranh của ngành sản xuất thuốc trong nước; đồng thời, củng cố mạng lưới cung ứng theo quy hoạch, bảo đảm kiểm soát thị trường thuốc phòng, chữa bệnh.

4. Giải quyết việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo

 Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm để tạo thêm nhiều việc làm mới, nâng cao năng suất lao động và tăng thu nhập cho người lao động.

Khuyến khích người lao động tự tạo việc làm; phát hiện và nhân rộng các mô hình tạo việc làm hiệu quả; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng của hoạt động xuất khẩu lao động; đổi mới căn bản công tác đào tạo và dạy nghề cho người lao động trước khi đưa đi làm việc ở nước ngoài; quản lý chặt chẽ và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi chính đáng của người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài.

Tập trung thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, Chương trình 135 và các chương trình mục tiêu khác; chú trọng đầu tư vào cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất cho các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; thực hiện tốt các chương trình đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm mới, nhất là ở các thành phố, vùng đông dân cư, vùng có nhiều chuyển đổi lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp; khuyến khích người dân vươn lên làm giàu hợp pháp; đồng thời, phát triển mạnh các hoạt động an sinh xã hội.

Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách cần thiết để hỗ trợ, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, nhất là đối với người lao động làm việc trong các khu công nghiệp tập trung.

5. Phát triển các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao gắn với việc thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động này; thực hiện tốt các chính sách về bình đẳng giới, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, thanh niên, tôn giáo, các giải pháp phòng, chống và khắc phục tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội.

III. VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

1. Tổ chức thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường, Chương trình nghị sự XXI (Tuyên bố Thiên niên kỷ); khuyến khích, phát hiện và có biện pháp nhân rộng các mô hình phát triển bền vững điển hình; đưa nhiệm vụ bảo vệ môi trường vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Có chính sách và giải pháp thích hợp để quản lý và kiểm soát chặt chẽ chất thải, nhất là chất thải độc hại; khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý và tái chế chất thải để sử dụng nhằm bảo vệ tốt hơn môi trường và nguồn nước.

Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật và chế tài xử lý đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường, nhất là đối với các doanh nghiệp sản xuất hóa chất hoặc có sử dụng hóa chất, các khu công nghiệp, các thành phố, các khu vực đông dân cư và các làng nghề.

2. Tăng cường tuyên truyền và phổ biến rộng rãi đến các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và toàn xã hội về tác hại của ô nhiễm môi trường trong việc hủy hoại tài nguyên thiên nhiên và môi trường sống; qua đó, nâng cao nhận thức của xã hội về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

3. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách và giải pháp thích hợp để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước ở các cấp về môi trường; áp dụng có hiệu quả các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường; tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức của xã hội trong việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phí bảo vệ môi trường.

IV. VỀ THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó, tập trung làm rõ cả về lý luận và thực tiễn đối với những vấn đề lớn, quan trọng để thể chế hóa thành những quy định của pháp luật.

2. Ban hành các cơ chế, chính sách để bảo đảm phát triển đồng bộ các loại thị trường, bao gồm các thị trường hàng hóa, dịch vụ, bất động sản, khoa học, công nghệ, lao động, tài chính và tiền tệ.

3. Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng và trình Quốc hội thông qua Luật Quy hoạch, kế hoạch hoá phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện việc giám sát và đánh giá dựa trên kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Tăng cường quản lý nhà nước thông qua các biện pháp kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch, nhất là đối với các quy hoạch và kế hoạch có tính bắt buộc.

4. Chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020) và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015).

V. VỀ QUỐC PHÒNG, AN NINH

1. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh để chủ động giải quyết tốt mọi tình huống có thể xảy ra; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh quốc gia, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

2. Xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch để thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược an ninh quốc gia, Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

3. Bố trí thế trận quốc phòng, an ninh phù hợp với tình hình mới, kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở phát huy có hiệu quả tiềm năng của đất nước. Tiếp tục sắp xếp và nâng cao năng lực của khu vực công nghiệp quốc phòng. Tổ chức thực hiện tốt quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển công nghiệp quốc phòng 5 năm 2006 - 2010.

VI. VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

1. Khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tham nhũng; triển khai và thực hiện đồng bộ Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Luật Khiếu nại và tố cáo.

2. Tổ chức hoạt động có hiệu quả Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng ở Trung ương và các cơ quan chống tham nhũng ở một số Bộ, ngành theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thu và chi ngân sách nhà nước, quản lý tài chính công, công tác đề bạt và b?? trí cán bộ.

3. Thực hiện kiên quyết chủ trương phân cấp gắn với việc làm rõ quyền hạn và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, nhất là đối với người đứng đầu cơ quan.

4. Tập trung chỉ đạo và xử lý kiên quyết, dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật, công bố công khai kết quả xử lý cho toàn dân biết đối với các vụ việc tiêu cực, tham nhũng đã được phát hiện.

5. Tăng cường giám sát của các cơ quan thuộc Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng nhân dân, các tổ chức đoàn thể xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

6. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch các hoạt động kinh tế, tài chính ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

VII. VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện và hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010. Đổi mới mạnh phương thức, quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Đổi mới chức năng, nhiệm vụ và phương thức quản lý nhà nước, nhất là các chức năng hành pháp và tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực của quản lý nhà nước. Tiến hành tổ chức và sắp xếp lại bộ máy của Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp theo hướng giảm số lượng, tăng chất lượng; thành lập các Bộ, cơ quan quản lý nhà nước đa ngành.

3. Tăng cường công tác đào tạo và chuẩn hóa cán bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan quản lý nhà nước các cấp, bảo đảm các kỹ năng và năng lực cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện Chương trình cải cách tiền lương của cán bộ, công chức, người nghỉ hưu và những người khác thuộc diện được hưởng bảo hiểm xã hội.

4. Hiện đại hoá nền hành chính quốc gia phù hợp với yêu cầu của quản lý nhà nước trong tiến trình hội nhập; thực hiện tốt Chương trình Chính phủ điện tử gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính, phù hợp với tiến trình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; triển khai thực hiện tốt cơ chế một dấu - một cửa; áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 trong quản lý hành chính và quản lý tài chính công.

5. Thực hiện nghiêm nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước các cấp; phổ biến rộng rãi và niêm yết công khai quy chế, quy trình xử lý công việc để nhân dân và doanh nghiệp biết.

6. Xây dựng và ban hành cơ chế kiểm tra, thanh tra, giám sát nhằm tăng cường kỷ cương và kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức nhà nước; nâng cao đạo đức, trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức nhà nước, trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; phát huy vai trò giám sát của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc đối với hoạt động của cơ quan, cán bộ và công chức nhà nước.

Phần 2:

TỔ CHỨC VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nhiệm vụ và nội dung chủ yếu trong Chương trình hành động này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động của Bộ, ngành, địa phương mình trong kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của kế hoạch hàng năm. Xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy hoạch, chính sách, chương trình, đề án, văn bản pháp quy theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đối với những nhiệm vụ không phải triển khai theo các đề án, chương trình nêu trên, cần tổ chức triển khai ngay để phục vụ kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của ngành, địa phương.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này; định kỳ hàng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện, đồng thời gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể thuộc Chương trình hành động, các Bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 25/2006/NQ-CP

Hanoi, October 09, 2006

 

RESOLUTION

PROMULGATING THE GOVERNMENT'S PROGRAM OF ACTION FOR IMPLEMENTATION OF THE RESOLUTION OF THE XTH NATIONAL PARTY CONGRESS AND THE RESOLUTION OF THE XITH NATIONAL ASSEMBLY ON THE 2006-2010 FIVE-YEAR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT PLAN

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the Resolution of the Xth National Congress of the Communist Party of Vietnam and Resolution No. 56/2006/QH11 of the XI National Assembly on the 2006-2010 five-year socio-economic development plan;
At the proposal of the Minister of Planning and Investment,

RESOLVES:

Article 1.- To promulgate together with this Resolution the Government's Program of Action in implementation of the Resolution of the Xth National Party Congress and the Resolution of the XIth National Assembly on the 2006-2010 five-year socio-economic development plan.

Article 2.- This Resolution takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO".

Article 3.- Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and presidents of People's Committees of provinces and centrally run cities shall implement this Resolution.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

PROGRAM

OF ACTION FOR IMPLEMENTATION OF THE RESOLUTION OF THE Xth NATIONAL PARTY CONGRESS AND THE RESOLUTION OF THE XIth NATIONAL ASSEMBLY ON THE 2006-2010 FIVE-YEAR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT PLAN
(Promulgated together with the Government's Resolution No. 25/2006/NQ-CP of October 9, 2006)

The Xth National Congress of the Communist Party of Vietnam promulgated a resolution adopting the Report on orientations and tasks of socio-economic development in the 2006-2010 five-year period. At its 9th session, the XIth National Assembly promulgated Resolution No. 56/2006/QH11 dated June 29, 2006, adopting the Report on the 2006-2010 five-year socio-economic development plan in order to successfully materialize the 2010-2020 ten-year strategy and lay a foundation for our country to fundamentally become a modernized industrial country by 2020.

The Government promulgates this Program of Action for implementation of the Resolution of the Xth National Party Congress and the Resolution of the XIth National Assembly on the 2006-2010 five-year socio-economic development plan. The Program of Action covers the following contents:

Part I

MAJOR TASKS

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To speed up economic growth; to improve the efficiency, sustainability and competitiveness of the economy

a/ To make vigorous changes in agricultural production and rural economy and improve farmers' living standards

To implement in a coordinated manner solutions and policies to make substantial changes in agricultural production, forestry and aquaculture; to develop an agriculture of high productivity, quality and competitiveness.

To continue reviewing and adjusting the branch development plannings; to form and develop hi-tech production zones and concentrated material zones; to step up intensive cultivation of trees with competitive edge in association with development of processing and post-harvest preservation technologies.

To speed up application of science and technology to agricultural production, develop plant varieties and livestock and aquatic breeds of high yield and quality; to beef up activities in agricultural, forest and fishery extension; and to improve the capability of preventing and controlling natural disasters and plant and livestock epidemics.

To effectively implement programs on investment in the construction of socio-economic infrastructures in rural areas, including target programs, large projects and policies to support production development; to step up industrialization and modernization in agriculture and rural areas; to accelerate economic restructuring in agriculture and rural areas, with priority given to products with high marketability and economic benefits.

To implement policies to support sustainable development of traditional trades and crafts, trade villages, and clusters of rural trade and craft establishments and services directly related to production activities and life of farmers and closely associated with environmental protection.

To attach importance to and promote staff training and vocational training, especially in deep-lying, remote and ethnic minority areas, thereby creating more jobs, increasing income and improving the material and spiritual life for farmers.

b/ To increase growth rates and improve the quality and competitiveness of industries

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.To study and promulgate mechanisms and policies appropriate to the domestic conditions and conformable to international regulations and commitments to encourage investment in the development of industries that produce important materials, high technology and information technology; to build infrastructure facilities in service of the process of industrialization and modernization; meanwhile, to attach importance to developing traditional crafts and trades which turn out products to meet the requirements of life, society and production.

To expeditiously review, amend and supplement plannings on development of branches, industrial products, economic zones, industrial parks, export processing zones and material zones; to encourage enterprises of all economic sectors at home and abroad to invest in the industrial domain.

c/ To make an extraordinary step of development in services

To robustly develop services, with priority given to services with great potential and high competitiveness; at the same time, to further expand, and improve the quality of, traditional services such as transport, trading, tourism, banking, post and telecommunications; to attach importance to expanding new services, particularly high-quality services, services with high intellectual content and business support services.

To develop and properly implement mechanisms and policies to create a favorable environment for enterprises of all economic sectors to invest in services; to prioritize state budget capital for investment in the development of technical and physical foundations with a view to improving social welfare for the entire society and ensuring basic social services, first of all health and education services, for the poor, poor areas and social policy beneficiaries.

To fundamentally renew the mechanism of management and the mode of provision of public services; to pursue the policy on socialization of public services, first of all, health, education, training, cultural, scientific and technological, physical training and sport services, according to the set roadmap in the direction of autonomy and accountability.

d/ To concentrate resources on developing regional economy and marine economy

To mobilize and concentrate resources on developing key economic regions, big economic, trade and financial hubs in the whole country, and economic corridors and belts; at the same time to create conditions for faster development in geographical areas with difficult economic conditions, especially border areas, islands, the Central Highlands, the southwestern region and the northwestern region, step by step narrowing the gap in development levels and living standards between various regions across the country.

To formulate and implement a strategy on comprehensive marine economic development with focuses and key areas; to promulgate plans, mechanisms and policies to effect vigorous effective development for coastal economic zones.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ To mobilize and efficiently use resources for fast and sustainable economic development

To continue mobilizing and efficiently using resources for development investment; to resolutely abolish the ask-give mechanism, overcome the problems of thinned-out investment, loss, waste and low quality in capital construction investment; to change mechanisms and policies in order to improve the operational effectiveness of project management units; to organize the proper execution of important projects and works and national target programs.

To follow stable macro-economic policies, especially fiscal, monetary, payment balance and inflation ones, in order to reduce risks for investment and business activities, gain and consolidate the trust of domestic and foreign investors.

To effectively enforce the investment, enterprise, commercial, bidding and construction laws; to further perfect and implement land, taxation, monetary and credit policies to ensure equality and non-discrimination among investors of all economic sectors and conformity with the local conditions and international commitments.

To concentrate on amending, supplementing and perfecting mechanisms and policies on state management of investment, especially investment with state capital, and mechanisms and policies on project consultancy, supervision and management toward greater transparency and participation and clear assignment of powers and responsibilities; at the same time, to enhance inspection, examination and supervision work; to determinedly put an end to ineffective and unplanned investment, loss, waste and corruption in investment with state capital.

2. To proactively carry out and make a turning point in international economic integration; to raise the effectiveness of external economic activities

To proactively and actively carry out deeper and fuller regional and international economic integration. To properly prepare conditions for the effective realization of commitments after Vietnam joins the World Trade Organization, especially investment, trade and service commitments; to vigorously step up propaganda about and dissemination of information on international economic integration; to organize the publicization among all levels, branches, enterprises and the population of all contents of WTO accession commitments, other multilateral and bilateral agreements to which Vietnam has acceded, especially commitments on the roadmaps for opening the markets, reducing import duties, cutting down and abolishing the State's direct supports for domestic enterprises.

To expeditiously commence schemes on research into positive and negative impacts on each specific branch, domain and product exerted by the process of realization of international commitments in general and WTO accession commitments in particular; at the same time, to propose appropriate policies and measures to protect domestic industries and services in accordance with the domestic conditions and international commitments.

To formulate, and organize the implementation of, programs of action in realization of WTO accession commitments of the Government in general and of ministries and branches in particular; to attach importance to keeping to the import duty reduction roadmap, applying and responding to non-tariff measures, and opening the domestic investment markets in sensitive domains.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.To diversify the export markets; to attach importance to expanding and developing new markets with great potential such as the US and EU markets; at the same time, to continue consolidating and expanding traditional markets. To assist domestic enterprises in raising their competitiveness through investment and trade promotion, market development, brand building and protection.

To properly implement the strategy on borrowing and repayment of foreign loans; to amend, supplement and perfect the mechanisms of management and use of foreign loans toward clear assignment of powers and responsibilities, higher effectiveness and efficiency in management and use of loans, and guarantee of the debt payment capability; to expeditiously approve and properly implement the scheme on orientations for attraction and use of official development assistance (ODA) sources.

To further study and perfect investment mechanisms and policies toward uniform application to and non-discrimination among domestic investors of all economic sectors and between domestic and foreign investors, attaching importance to land, tax, charge and fee policies and the minimum wage level; to encourage and better manage offshore investment activities of Vietnamese enterprises.

3. To create a favorable environment for business development

To further ensure a stable macro economic environment, create favorable conditions for enterprises of all economic sectors to operate and develop under the market mechanism; to support for a definite period enterprises in their production and business activities and provision of essential products in geographical areas with difficult socio-economic conditions; to reduce to the utmost the number of domains under state business monopoly; and to abolish business privileges of enterprises. To limit the establishment of new state enterprises; to establish new state enterprises only when all conditions are met and only in the domain of production and supply of essential products and services for socio-economic development. State enterprises shall be set up mainly in the form of joint-stock companies.

To continue implementing the schemes on rearrangement and development of state enterprises; to concentrate efforts on accelerating and expanding the equitization of state enterprises, including economic groups and big corporations, ensuring the controlling role of state ownership; at the same time, to expand other forms of ownership conversion in order to improve the efficiency and competitiveness of state enterprises. To complete the transformation of all companies in which the State needs to own 100% capital into one-member limited liability companies or joint-stock companies within 4 years counting from July 1, 2006. To found and develop a number of big economic groups and corporations with a view to raising the competitiveness of the whole economy in the process of opening the markets and integrating into the global economy in accordance with the domestic conditions and international commitments.

To draft and perfect legal documents on financial management, building a necessary legal setting for economic groups to raise their competitiveness and operate in the socialist-oriented market mechanism in conformity with international commitments.

To study, amend and supplement the Cooperative Law in order to create a complete and favorable legal environment for the formation and development of cooperatives. To promulgate and implement policies to support the development of all economic types of cooperatives toward multi-ownership.

To build a favorable investment and business environment; to uniformly implement and apply regulations on enterprises' interests and obligations in investment and business activities to ensure equality; to implement policies to encourage and support small- and medium-sized enterprises, especially policies on investment promotion, trade promotion and technology transfer.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.II. SCIENCE AND TECHNOLOGY, CULTURE AND SOCIETY

1. To develop and raise the effectiveness of scientific and technological activities

To robustly and synchronously implement various measures to make a substantial change in technological and scientific activities; to incrementally increase the ratio of contribution of science and technology to the growth of each branch, domain or product.

To renew the management mechanism in the direction of accelerating socialization of scientific and technological activities; to promote association of science and technology with education and training, research and teaching with production and business. To raise the sense of observance and the effect of legal documents on the protection of intellectual property rights and other lawful rights of organizations and individuals in scientific and technological activities.

To vigorously step up study and effective application of scientific and technological achievements, especially in the hi-tech domain such as information and communication technology, bio-technology, material technology, automation technology, energy technology, and technology of preservation and processing of agricultural products and foodstuffs.

To promote basic research in natural sciences, social sciences and humanities and management science so as to furnish scientific grounds for the formulation of socio-economic development strategies and plans, contributing to accelerating national industrialization and modernization and creating a precondition for the materialization of the guideline on development of a knowledge economy.

To encourage and support enterprises, first of all, economic groups and big corporations, to invest in research and development activities in order to enhance their capacity in technology transfer and incrementally invent technologies by themselves.

2. To create substantial steps of development in education and training

On the basis of reviewing education and training work in the past time, to develop mechanisms, policies and solutions to comprehensively renew the teaching and learning contents, programs and methods, to develop in a rational manner the training scope and structure, improve the quality of teachers as well as physical foundations of schools, resolutely prevent and drive back negative phenomena in education and training.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.To continue implementing the program on building solid schools and classrooms according to planning in association with construction and standardization of physical and technical foundations of schools and classrooms; to attach importance to investing in and constructing a number of national and international-level universities and key vocational training schools.

3. To improve the quality of protection and care of people's health

To perfect the plannings on development of the medical system nationwide, covering preventive medicine system, the network of central hospitals and medical centers in regions, provinces, districts and communes; on this basis, to develop programs and plans on mobilization of resources for the construction and upgrading of medical establishments in order to improve the quality of medical examination and treatment and people's health care and increase the physical strength and stature of the Vietnamese people.

To renew the mechanism of management of public hospitals along the line of increasing their autonomy and accountability, especially in finance; to expeditiously complete plannings and prepare specific conditions to encourage domestic and foreign investors of all economic sectors to invest in constructing medical establishments; to encourage and support investment in deep-lying, remote and ethnic minority areas and areas with difficult socio-economic conditions.

To vigorously develop the pharmaceutical industry, increase the competitiveness of the domestic medicine manufacture industry; at the same time to consolidate the medicine supply network according to planning, ensure control of the market of preventive and curative medicines.

4. To create jobs, increase income and alleviate poverty

To effectively implement the national target program on employment so as to create many jobs, increase productivity and generate income for laborers.

To encourage laborers to be self-employed; to discover and multiply effective job creation models; to support small- and medium-sized enterprises, especially labor-intensive ones. To expand labor markets and improve the quality of labor export activities; to fundamentally renew vocational training for laborers before going to work abroad; to closely manage Vietnamese laborers working abroad and strictly implement the law on protection of their legitimate interests.

To concentrate efforts on properly implementing the national target program on poverty alleviation, program 135 and other target programs; to attach importance to investing in infrastructure facilities in support of production in deep-lying, remote and ethnic minority areas; to properly implement vocational training and job creation programs, especially in cities, populous areas and areas where a strong shift from agricultural to industrial jobs is taking place; to encourage the people to get rich in a lawful way; and at the same time, to strongly develop social welfare activities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. To develop cultural, information, physical training and sport activities in connection with materializing the policy on socialization of these activities; to properly implement policies on gender equity, child and youth care and protection and religion, and apply measures to prevent, fight and remedy social evils, traffic accidents and ensure security, social order and safety.

III. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

1. To properly enforce the Law on Environmental Protection and Agenda 21 (Millennium Declaration); to encourage, discover and multiply typical models of sustainable development; to incorporate the task of environmental protection into the socio-economic development plan. To adopt appropriate policies and measures to closely manage and control waste, especially hazardous waste; to encourage investment in the domain of environmental protection, collect, treat and recycle waste for use in order to better protect the environment and water sources.

To strictly enforce laws and sanctions against acts that cause environmental pollution, particularly those committed by enterprises producing or using chemicals, in industrial parks, cities, densely populated areas and trade villages.

2. To carry out wide propaganda and dissemination of information among branches, levels, enterprises and the whole society about the adverse environmental pollution impacts of destruction of natural resources and the living environment, thereby increasing public awareness about environmental protection and sustainable development.

3. To develop, amend and supplement mechanisms, policies and solutions to enhance the effectiveness and efficiency of state management of environment at all levels; to effectively apply economic tools to environment management; to disseminate the provisions of law on environmental protection charges so as to promote the public sense of observance of those provisions.

IV. INSTITUTIONS OF THE SOCIALIST-ORIENTED MARKET ECONOMY

1. To further study and perfect institutions of the socialist-oriented market economy, concentrating on clarifying important issues in both theory and practice so as to institutionalize them into law.

2. To promulgate mechanisms and policies to ensure the coordinated development of markets of goods, services, real estate, science, technology, labor, finance and money.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. To prepare for the formulation of the ten-year (2011-2020) socio-economic development and the five-year (2011-2015) socio-economic development plan.

V. DEFENSE AND SECURITY

1. To enhance defense and security potential so as to proactively and properly respond to all circumstances that may occur; to firmly defend independence, sovereignty, territorial unity and integrity; to preserve national security, political stability, social order and safety.

2. To formulate programs, schemes and plans to properly implement the fatherland defense strategy, the national security strategy and the national target program on prevention and combat of crimes in the new situation.

3. To arrange the defense and security posture suitable to the new situation in close combination with socio-economic development on the basis of efficiently tapping the country's potential. To continue reorganizing, and raising the capacity of, the defense industry. To properly implement the planning on building and development of the defense industry till 2010, with a vision toward 2020. To formulate and implement a 2006-2010 five-year plan on development of the defense industry.

VI. PREVENTION AND COMBAT OF CORRUPTION, PRACTICE OF THRIFT AND COMBAT OF WASTE

1. To expeditiously formulate and perfect the legal system on prevention and combat of corruption; to enforce in a coordinated manner the Anti-Corruption Law and the Law on Thrift Practice and Waste Combat; to amend, supplement and perfect the Law on Complaints and Denunciations.

2. To organize the effective operation of the Central Anti-Corruption Steering Committee and anti-corruption bodies in a number of ministries and branches in accordance with the Anti-Corruption Law. All levels and branches shall strictly implement the program of action to fight corruption and the program of action on to practice thrift and combat waste, especially in the domains of land, capital construction investment, state budget revenue and expenditure, public finance management, personnel promotion and arrangement.

3. To resolutely follow the guideline on decentralization in association with clarifying the powers and responsibilities of each level, branch and unit, especially those of heads of agencies.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. To increase supervision by National Assembly agencies, the Fatherland Front, People's Councils and social organizations of the corruption prevention and fight, thrift practice and waste combat.

6. To properly implement the regulations on grassroots democracy, ensure publicity and transparency of economic and financial activities in administrative agencies and public non-business units.

VII. ADMINISTRATIVE REFORM

1. To continue with comprehensive and effective implementation of the 2001-2010 master plan on state administrative reform. To robustly renew the method and process of drafting and promulgating legal documents.

2. To renew the functions, tasks and methods of state management, especially executive and judicial functions, with a view to increasing the efficiency and effectiveness of state management. To reorganize and rearrange the apparatus of the Government and local administrations at all levels toward fewer agencies and higher quality; to set up ministries and state management agencies each in charge of multiple branches.

3. To promote personnel training and standardization so as to improve the quality of cadres and civil servants in state management agencies at all levels, ensuring that they have necessary skills and capability for fulfilling their assigned tasks. To continue implementing the program on renovation of salaries of cadres, civil servants, pensioners and other persons covered by social insurance.

4. To modernize the national administration to meet the state management requirements in the integration process; to properly implement the e-government program in association with renewing the management method of the administrative system in line with the process of application of information technology to state management; to properly implement the one-stamp and one-stop-shop mechanism; to apply ISO 9000 standard to administrative management and public finance management.

5. To strictly adhere to the principle of publicity and transparency in activities of state management agencies at all levels; to widely disseminate and publicly post up regulations on processes of handling affairs for the people and enterprises to know.

6. To formulate and promulgate examination, inspection and supervision mechanisms to enhance administrative discipline among state cadres and employees; to raise the morality, responsibility and sense of service of the people for state cadres and employees, first of all heads of agencies and units. To properly implement the regulations on grassroots democracy; to promote the supervisory role of the people and the Fatherland Front regarding activities of state agencies, cadres and employees.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. On the basis of the major tasks and contents of this Program of Action and their assigned functions and tasks, ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and presidents of People's Committees of provinces and centrally run cities shall personally direct the formulation of the programs of action of their ministries, branches and localities in the 2006-2010 five-year plans and translate them into the tasks of annual plans. To formulate, review, amend and supplement plannings, policies, programs, schemes and legal documents as assigned by the Government and the Prime Minister. Those tasks which are not required to be performed under the above schemes and programs should be promptly performed to meet in time the economic and social development requirements of branches and localities.

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and presidents of People's Committees of provinces and centrally run cities shall focus on directing, supervising and urging the implementation of this program of action; send annual reports thereon to the Prime Minister and to the Ministry of Planning and Investment for sum-up and reporting to the Prime Minister.

3. In the course of implementation of this Resolution, if finding it necessary to amend and supplement any specific contents of the program of action, ministries, branches and localities shall coordinate with the Ministry of Planning and Investment in reporting to

the Prime Minister for consideration and decision.

 

APPENDIX

CONTENTS OF MAJOR TASKS
(Promulgated together with the Government’s Program of Action in implementation of the Resolution of the Xth National Party Congress and the Resolution of the XIth National Assembly on the 2006-2010 five-year socio-economic development plan)

Ordinal number

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Responsible agencies

Completion time

I

Renewal and perfection of the state apparatus and institutions of the socialist-oriented market economy; stabilization of macro economy; proactive integration into the global economy

1

Renewal and perfection of the state apparatus and institutions of the socialist-oriented market economy

 

(1) Policies and measures to build and perfect institutions of the socialist-oriented market economy in Vietnam in five years from 2006 to 2010.

Ministry of Planning and Investment

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(2) Law on planning of socio-economic development.

Ministry of Planning and Investment  

2007

 

(3) Framework of monitoring and evaluation based on the results of implementation of socio-economic development plan in five years from 2006 to 2010.

Ministry of Planning and Investment  

2006

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Planning and Investment  

2008-2010

 

(5) Renewing functions, tasks and methods of state management of economy.

Ministry of Planning and Investment  

2007

 

(6) Law on Organization of the Government (amended).

Ministry of Home Affairs

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(7) Law on Organization of People’s Councils and People’s Committees (amended)

Ministry of Home Affairs

2008

 

(8) Law on decentralization between central and local levels.

Ministry of Home Affairs

2008

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Home Affairs

2006

 

(10) Strengthening of the organization of enforcement of civil judgments and the organization of judicial aid.

Ministry of Justice

2007

2

Policies and measures to develop a multi-sector economy with many forms of ownership

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Planning and Investment

2007

 

(12) Overall scheme on continued arrangement and development of state enterprises till 2010.

Steering Committee for Enterprise Renewal and Development

2006-2007

 

(13) Policies and measures to develop types of agricultural production and business organizations in rural areas

Ministry of Agriculture and Rural Development

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(14) Cooperative Law (amended and supplemented)

Ministry of Planning and Investment

2007-2008

 

(15) Plan on development of small- and medium-sized enterprises in five years from 2006 to 2010.

Ministry of Planning and Investment 

2006-2007

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Home Affairs

2007

3

Coordinated formation of market elements; renewal and enhancement of effectiveness and efficiency of state management

 

(17) Policies and measures to develop the science and technology market.

Ministry of Science and Technology 

2008

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

2008

 

(19)  Policies and measures to further develop the real estate market.

Ministry of Construction

2007

 

(20) Review, amendment and perfection of the laws on value added tax, import and export duties and special consumption tax; promulgation of new laws on enterprise income tax, personal income tax, natural resource royalty, land use, property and environmental protection taxes.

Ministry of Finance

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(21) Law on Tax Management.

Ministry of Finance

2006

 

(22) Ordinances on charges and fees (amended), anti-dumping tax and counter tax.

Ministry of Finance

2008-2009

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Finance

2009

4

Renewal of policies and strengthening of the financial and monetary system

 

(24) Revised decree on issuance of government bonds, government-guaranteed bonds and local administration bonds; decree on issuance of enterprise bonds.

 Ministry of Finance

2008

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.State Bank of Vietnam

2008

 

(26) Law on Deposit Insurance.

State Bank of Vietnam

2007

 

(27) Law on Banking Safety Supervision.

State Bank of Vietnam

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(28) Scheme on enhancement of financial capacity (equity increase, handling of financial problems) of commercial banks according to international accounting standards and practice; classification of debts and roadmap for equitization of state-owned commercial banks.

State Bank of Vietnam

2006

 

(29) Scheme on development and raising of operation management effectiveness of non-bank credit institutions.

State Bank of Vietnam

2007

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.State Bank of Vietnam

2006

 

(31) Scheme on roadmap for increasing the convertibility of Vietnam dong and incrementally overcoming dollarization in the economy.

State Bank of Vietnam

2007

 

(32) Scheme on modernization of the payment system, the second stage.

State Bank of Vietnam

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(33) Scheme on comprehensive reform of the banking inspection system.

State Bank of Vietnam

2007

 

(34) Scheme on off-site supervision and updating of reported information.

State Bank of Vietnam

2007

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. State Bank of Vietnam

2007

 

(36) Regulation on contribution of capital to and purchase of shares from Vietnamese enterprises by foreign investors.  

Ministry of Finance

2006

 

(37) Law on Modes of Compulsory Purchase and Requisition of Properties of Individuals and Organizations.

Ministry of Finance

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(38) Law on Management and Use of State Assets.

Ministry of Finance

2007

 

(39) Law on Independent Audit.

Ministry of Finance

2008-2009

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Planning and Investment

2008

 

(41) Decree on management of investment with state capital.

Ministry of Planning and Investment

2007

 

(42) Decree on planning management work.

Ministry of Planning and Investment

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(43) Program on attraction and improvement of the efficiency of the use of foreign direct investment capital in the 2006-2010 period.

Ministry of Planning and Investment

2007

 

(44) Program on public investment.

Ministry of Planning and Investment

2006

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Finance, Ministry of Trade 

2006-2010

 

(46) Promotion of reform and simplification of customs procedures to facilitate import and export activities in conformity with international commitments and WTO regulations. 

Ministry of Finance, Ministry of Trade  

2006-2007

5

Proper realization of international commitments; expansion and increase of the effectiveness of external economic activities

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Justice

2006-2007

 

(48) Scheme on building a roadmap for opening services to foreign investment and on investment conditions for each service. 

Ministry of Planning and Investment

2007

 

(49) Formulation and implementation of a scheme on renewal of the tax system to meet international economic integration requirements; implementation of the committed roadmap in the ASEAN Free Trade Area (AFTA), post-WTO entry commitments and other international commitments.

Ministry of Finance

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(50) Study of the impacts of integration, WTO accession commitments and other multilateral and bilateral commitments; implementation and adaptation policies and measures.

Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance, National Committee of International Economic Cooperation and concerned ministries and branches

2006-2007

 

(51) Formulation and implementation of legitimate trade safeguards for locally made goods in conformity with WTO regulations.

Ministry of Trade, National Committee of International Economic Cooperation

2007-2008

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Trade, National Committee of International Economic Cooperation

2007

 

(53) Scheme on orientations for attraction and use of ODA in five years from 2006 to 2010.

Ministry of Planning and Investment

2006

 

(54) Revised decree on ODA management.

Ministry of Planning and Investment

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(55) Scheme on development of export of laborers and experts.

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

2007

 

(56) Scheme on development of Vietnam’s relations with important partners.

Ministry of Foreign Affairs

2006-2008

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Foreign Affairs

2006-2008

 

(58) Scheme on raising of the effectiveness of foreign-service information.

Ministry of Foreign Affairs

2006-2007

 

(59) Overall strategy and policies on protection of domestic production in conformity with international commitments and WTO regulations in order to develop production and protect consumers’ interests.

Ministry of Industry, Ministry of Agriculture and Rural Development, Ministry of Fishery, Ministry of Science and Technology, Ministry of Trade 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.II

Issues of development of economic branches and regions

1

Agriculture and rural development

 

(60) Law on Agriculture.

Ministry of Agriculture and Rural Development

2008

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Agriculture and Rural Development

2008

 

(62) Law on Plant Protection and Quarantine.

Ministry of Agriculture and Rural Development

2007

 

(63) Scheme on development of technology, preservation, processing and reduction of loss after harvest for agricultural, forest and aquaculture products, especially major export products, till 2020.

Ministry of Agriculture and Rural Development

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(64) Strategy on development of national forestry in the 2007-2020 period.

Ministry of Agriculture and Rural Development

2007

 

(65) Law on Irrigation.

Ministry of Agriculture and Rural Development

2006

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Agriculture and Rural Development

2007

 

(67) Scheme on formulation of a program on offshore fishing till 2015.

Ministry of Fisheries

2007

 

(68) Mechanisms and policies on investment in and support of the building of a new style of community-based rural areas.

Ministry of Agriculture and Rural Development

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(69) Ordinances on fertilizer production and trading, ordinance on salt, ordinance on animal feeds.

Ministry of Agriculture and Rural Development

2007

2

Industry, construction and infrastructure

 

(70) Prime Minister’s decision approving the strategy on development of Vietnam’s industries till 2020.

Ministry of Industry

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(71) Scheme on formulation of lists of priority industries and spearhead industries in the 2006-2010 period, with a vision toward 2020, and policies to encourage development of these industries.

Ministry of Industry

2007

 

(72) Scheme on the national energy policy.

Ministry of Industry

2006

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Industry

2006

 

(74) Amendments to Decree No. 76/ND-CP of October 22, 2001, on cigarette production and business activities.

Ministry of Industry

2006

 

(75) Prime Minister’s decision promulgating the Regulation on bidding for exploration for and exploitation of minerals (excluding oil and gas).

Ministry of Planning and Investment

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(76) Scheme on the planning on development of information and communication technology till 2020.

Ministry of Post and Telematics

2007

 

(77) Decrees detailing the Law on Information Technology; application of information technology to activities of state agencies; Regulation on management of investment in projects on application of information technology which use investment capital originating from the state budget; e-transactions on digital signatures and the service of certification of digital signatures; administrative sanctions in the information technology domain.

Ministry of Post and Telematics

2006

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Transport

2006

 

(79) Ordinance on procedures for arrest of aircraft.

Ministry of Transport

2007

 

(80) Decrees providing issues related to aircraft, airfields, airports and civil aviation.

Ministry of Transport

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(81) Decree on conditions for marine transport and maritime service business.

Ministry of Transport

2006-2007

 

(82) Scheme on study and exploitation of capital sources for investment in expressways.

Ministry of Transport

2006

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Transport

2007

 

(84) Adjustments to the master plan on development of transport by river in Vietnam till 2020.

Ministry of Transport

2007

 

(85) Adjustments to the planning on the system of seaports in Vietnam till 2010. 

Ministry of Transport

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(86) Strategy on development of industries which apply high technology.

Ministry of Industry

2007

 

(87) Law on Oil and Gas (amended).

Ministry of Industry

2008

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Industry

2008

 

(89) Law on Urban Planning.

Ministry of Construction

2009

 

(90) Law on Management of Urban Infrastructure.

Ministry of Construction

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(91) Orientations for urban development till 2020.

Ministry of Construction

2007

 

(92) Amendments to Decree No. 72/2001/ND-CP of October 5, 2001, on classification of urban centers and urban management levels.

Ministry of Construction

2007

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Construction

2006-2007

 

(94) Decree on management of work construction investment expenses.

Ministry of Construction

2006

 

(95) Adjustments to the overall planning on the construction material industry of Vietnam till 2020.

Ministry of Construction

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(96) Decree on management of construction materials.

Ministry of Construction

2006

 

(97) Decree implementing the Housing Law.

Ministry of Construction

2006

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Industry

2006

 

(99) Regulation on dismantlement of fixed works and equipment used in oil and gas activities.

Ministry of Industry

2006

3

Services

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Post and Telematics

2007

 

(101) Law on Telecommunications.

Ministry of Post and Telematics

2007

 

(102) Strategy on development of Vietnam’s service sector till 2020.

Ministry of Planning and Investment

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(103) Scheme on supervision of the distribution system, combat of counterfeit goods and protection of consumers.

Ministry of Trade

2007

 

(104) Scheme on development of the domestic market in the 2006-2010 period and orientations toward 2015.

Ministry of Trade

2007

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Finance

2006

 

(106) Strategy on national reserves till 2020.

Ministry of Finance

2006-2007

 

(107) Establishment of the tourism development support fund.

Vietnam National Administration of Tourism

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(108) Decree on travel business.

Vietnam National Administration of Tourism

2006

 

(109) Scheme on provision of public post and telecommunications services and the financial mechanism to ensure the provision of public post and telecommunications services.

Ministry of Post and Telematics

2006

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Transport

2007

4

Development of regions

 

(111) Scheme on evaluation of the development of the established economic zones; orientations for development of economic zones till 2010 and 2020.

Ministry of Planning and Investment

2006-2008

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Planning and Investment

2008

 

(113) Scheme on the master plan on development of waterway transport in the Mekong River delta in the 2010-2020 period.

Ministry of Transport

2007

 

(114) Scheme on socio-economic development in mountainous and border communes in the southeastern region till 2010, and orientations toward 2020.

Nationalities Committee

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.III

Science, technology and social issues

1

Science and technology

 

(115) Formulation of technology import policies.

Ministry of Science and Technology

2007

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Science and Technology

2006

2

Education and training, development of human resources

 

(117) Evaluation of the results of the programs on renewal of education and training in the past time and formulation of policies to comprehensively renew education and training in the coming time.

Ministry of Education and Training

2006-2008

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Education and Training, Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, Ministry of Trade  

2006-2008

 

(119) Scheme on building key universities and a number of universities of regional and international standards.

Ministry of Education and Training

2006-2007

 

(120) Scheme on renewal of the mechanism of allocation of enrollment norms on the condition of assuring training quality and increase of the autonomy and accountability of training establishments. 

Ministry of Education and Training

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(121) Overall scheme on renewal of examination and recruitment work, implementation of comprehensive measures to prevent and handle negative phenomena in examinations.

Ministry of Education and Training

2007

 

(122) Adjustments to the planning on the network of  universities and colleges (including vocational colleges); planning on the network of intermediate vocational schools.

Ministry of Education and Training

2006-2007

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

2007

 

(124) Law on Vocational Training.

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

2006

 

(125) Scheme on construction of a number of key vocational training.

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(126) Scheme on school fees in the national education system.

Ministry of Education and Training

2006-2007

 

(127) Study of solutions to develop Vietnam’s human resources till 2020 to meet industrialization and modernization requirements.

Ministry of Planning and Investment

2006

3

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(128) Law on Care and Protection of People’s Health (amended).

Ministry of Health

2006

 

(129) Law on Medical Examination and Treatment.

Ministry of Health

2007

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Health

2007

 

(131) Law on Traditional Medicine and Pharmacy.

Ministry of Health

2010

 

(132) Ordinance on Prevention and Control of Contagious Diseases; Ordinance on Blood Transfusion Safety; Ordinance on Prevention and Control of Smoking Harms; Ordinance on Protection of Mental Health.

Ministry of Health

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(133) Decree promulgating the Regulation of border quarantine of the Socialist Republic of Vietnam.

Ministry of Health

2006

 

(134) Scheme on consolidation of the grassroots health network in areas inhabited by religious ethnic minority people and the practice of medical examination and treatment by religious individuals and organizations.

Ministry of Health

2006

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Health

2007

 

(136) Scheme on development of the pharmaceutical industry.

Ministry of Health

2006

 

(137) Scheme on investment in construction and perfection of provincial-level general hospitals; scheme on investment in construction, renovation and upgrading of commune health stations.

Ministry of Health

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(138) Scheme on the planning on medical examination and treatment network.

Ministry of Health

2007

 

(139) Scheme on the master plan on the training system of the health service.

Ministry of Health

2007

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Health

2006

4

Culture, information, physical training and sports

 

(141) Decree detailing and guiding the implementation of the Law on Cinematography; decree on fine arts and photography.

Ministry of Culture and Information 

2007

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Culture and Information

2007

 

(143) Planning on development of local radio and television stations till 2010 and afterwards.

Ministry of Culture and Information

2007

 

(144) Government decree guiding the organization and management of private libraries with community services.

Ministry of Culture and Information

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(145) Decree on printing activities (other than printing of publications).

Ministry of Culture and Information

2006

 

(146) Scheme on the planning of the system of key cultural and information institutions in a number of key economic regions till 2010 and 2020.

Ministry of Culture and Information

2007

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Culture and Information

2007

 

(148) Plannings on development of performing arts, libraries and cinematography till 2010.

Ministry of Culture and Information

2007

 

(149) Scheme on formulation of a network of cultural and information institutions in communes, wards, hamlets and villages in northern and coastal Central Vietnam provinces till 2010.

Ministry of Culture and Information

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(150) Scheme on embellishment of important revolutionary, historical and cultural relics in midland and mountainous northern provinces till 2010.

Ministry of Culture and Information

2007

 

(151) Scheme on embellishment of historical-cultural relics and historical-revolutionary and resistance war relics, conservation, preservation and promotion of natural and cultural relics recognized by UNESCO in northern and coastal Central Vietnam provinces till 2010.

Ministry of Culture and Information

2006

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Culture and Information

2006

 

(153) Law on Physical Training and Sports.

Physical Training and Sports Committee

2006

 

(154) Scheme on raising of the physical strength and stature of Vietnamese people in the 2006-2030 period.

Physical Training and Sports Committee

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(155) Scheme on the strategy on development of high-achievement sports till 2015, and orientations toward 2020.

Physical Training and Sports Committee

2006

 

(156) Scheme on development of physical training and sports in ethnic minority areas.

Physical Training and Sports Committee

2007

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Physical Training and Sports Committee

2006

5

Salary and social insurance

 

(158) Law on Minimum Salary.

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

2007

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

2008

 

(160) Scheme on the roadmap and solutions to unify the minimum salary.

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

2007

 

(161) Decree on management of labor, salary and income in public non-business units.

Ministry of Home Affairs

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(162) Decree on management of salary and income of cadres and employees in state agencies.

Ministry of Home Affairs

2007

 

(163) Scheme on reform of the salary policy from 2008.

Ministry of Home Affairs

2007

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

2007

 

(165) Unemployment allowance mechanism and policy.

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

2007

6

Labor, employment and poverty alleviation

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

2006

 

(167) Law on Sending Laborers to Work abroad. 

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

2006

 

(168) Scheme on improvement of the quality and efficiency of use of workforce in Vietnam.

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(169) Implementation of the national target program on poverty alleviation, the national target program on employment in the 2006-2010 period.

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

2006

 

(170) Mechanisms and policies to mobilize the whole society to participate in poverty alleviation.

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

2007

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

2006

 

(172) Perfection of policies to support and improve the material and spiritual life for laborers, especially workers in concentrated production zones in service of production development.

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

2007

7

Population, family and children

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Population, Family and Children Committee

2007

 

(174) Law on Prevention and Combat of Domestic Violence.

Population, Family and Children Committee

2006

 

(175) Project on population registration and building of a national population database.

Ministry of Public Security, Population, Family and Children Committee 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(176) Overall project on improvement of population quality.

Population, Family and Children Committee

2007

8

Other social issues

 

(177) Policies to encourage youth to participate in economic, scientific, technological and social development, improve the quality of youth resources.

Ministry of Home Affairs, Ho Chi Minh Communist Youth Union

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(178) Program of action in implementation of the strategy for advancement of women, the second stage.

Central Women’s Union, National Committee for Advancement of Women

2006

 

(179) Improvement of the effectiveness of anti-prostitution work.

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

2006

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Government Committee for Religions

2007

 

(181) Law on Nationalities.

Nationalities Committee

2006

IV

Natural resources, environment and sustainable development

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Natural Resources and Environment

2008

 

(183) Government decree providing guidelines for a number of cases of grant of land use right certificates and recovery of land and the order and procedures for compensation and resettlement support when the State recovers land.

Ministry of Natural Resources and Environment

2006

 

(184) Planning on basic geological survey of natural resources and minerals.

Ministry of Natural Resources and Environment

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(185) Planning on water resources and river basins.

Ministry of Natural Resources and Environment

2008

 

(186) Planning on the system of natural resources and environment observation.

Ministry of Natural Resources and Environment

2007

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Natural Resources and Environment

2008

 

(188) National master plan on collection and treatment of solid waste.

Ministry of Natural Resources and Environment

2007

 

(189) Mechanisms and policies to support the making of plans on implementation of Agenda 21 by ministries, branches and localities.

Ministry of Planning and Investment

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(190) Program and plan on prevention and combat of environmental pollution, on environmental protection and sustainable development.

Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Planning and Investment

2007

 

(191) Mechanisms and policies to encourage investment in the protection of natural resources and environment.

Ministry of Planning and Investment

2007

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Planning and Investment, Ministry of Natural Resources and Environment 

2006

 

(193) Strengthening of the system of agencies managing the implementation of Agenda 21 at all levels.

Ministry of Home Affairs

2007

V

Defense and security

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Planning and Investment

2006

 

(195) Ordinance on Defense Industry.

Ministry of Defense

2007

 

(196) Plan on development of the defense industry in five years from 2006 to 2010.

Ministry of Defense

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(197) Program and plan on investment in building the safety zone in five years from 2006 to 2010.

Ministry of Defense

2006

 

(198) Scheme on assurance of security in international economic integration and WTO accession.

Ministry of Public Security

2007

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Defense

2006

 

(200) Scheme on the master plan on enhancement of the capability to manage and protect Truong Sa archipelago, the exclusive economic zone and continental shelf of Vietnam in the East Sea in the 2006-2010 period, with a vision to 2020.

Ministry of Defense

2006

 

(201) Anti-terrorism scheme.

Ministry of Public Security

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(202) Scheme on enhancement of strategic intelligence work in the new situation.

Ministry of Public Security

2007

 

(203) Scheme on establishment of the Security Ministry (or Security Committee).

Ministry of Public Security

2007

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Defense

2008

 

(205) National target program on prevention and fight of crimes; national target program on prevention and fight of drugs.

Ministry of Public Security

2006-2007

 

(206) Program on renewal and development of the cipher technical system of the Vietnamese cipher service in five years from 2006 to 2010.

Government Cipher Committee

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

(207) Scheme on development of human resources for the Vietnamese cipher service till 2010 and orientations toward 2020.

Government Cipher Committee

2006

VI

Coordinated and resolute implementation of anti-corruption measures

 

 

(208) Perfection of the legal system against corruption, amendments to the Law on Complaints and Denunciations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2007

 

(209) Enforcement of the Anti-Corruption Law  and the Law on Thrift Practice and Waste Combat.

Anti-Corruption Steering Committee, Ministry of Finance, Government Inspectorate

2006-2007

 

(210) Operation of the Central Anti-Corruption Steering Committee; setting up of the Office of the Central Anti-Corruption Steering Committee and specialized bodies in provinces and centrally run cities.

Anti-Corruption Steering Committee, ministries, branches, localities

2006

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.(211) Programs of action against corruption at the central level, in branches and local administration at all levels, focusing on key areas of land management, capital construction investment, state budget revenue and expenditure, enterprise finance, personnel promotion and arrangement.

Anti-Corruption Steering Committee, ministries, branches, localities

2006-2007

 

(212) Mechanism of supervision by and coordination with the Fatherland Front, mass organizations and population communities in anti-corruption work.

Anti-Corruption Steering Committee, Fatherland Front, ministries, branches, localities

2006-2007

VII

Stepping up of administrative reform, enhancement of effectiveness and efficiency of operation of the state management apparatus

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.(213) Continued implementation of the master plan on state administrative reform in the 2001-2010 period under Decision No. 94/2006/QD-TTg.

Ministry of Home Affairs

2006-2010

 

(214) Program on renewal of the work of direction and management of administrative reform.

Government Steering Committee for Administrative Reform

2006-2010

 

(215) Implementation of the Program on modernization of state administration.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2006-2010

 

(216) Implementation of the plan on building and development of e-administration.

Ministries, branches, localities

2007-2010

 

(217) Revision and supplementation of criteria of titles of cadres and public employees.

Ministry of Home Affairs

2006

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 25/2006/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Nghị quyết của Quốc hội khóa XI về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 ngày 09/10/2006 - 2010 do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.010

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.251.94