Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 13/2008/NQ-CP về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2008 do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 13/2008/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 13/2008/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 5 NĂM 2008

Ngày 02 tháng 6 năm 2008, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5, thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Chính phủ nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình bày ý kiến của Văn phòng Chính phủ về dự thảo Chương trình.

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) nhằm xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ, thời gian và trách nhiệm của bộ, ngành trung ương và chính quyền địa phương các cấp về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được đề ra trong Nghị quyết. Đồng thời, Chương trình hành động của Chính phủ còn làm cơ sở để các bộ, ngành và địa phương cụ thể hóa thành nhiệm vụ, chương trình, đề án trong kế hoạch công tác hàng năm của mình.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào Chương trình này, ban hành chương trình hành động của mình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, địa phương và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

2. Chính phủ nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình dự thảo Báo cáo tác động của hội nhập đối với nền kinh tế sau hơn một năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình bày ý kiến của Văn phòng Chính phủ về dự thảo Báo cáo.

Chính phủ thống nhất với nội dung cơ bản của Báo cáo. Hội nhập với nền kinh tế thế giới, thời cơ, thuận lợi là rất lớn: nước ta có nhiều điều kiện mở rộng thị trường, bình đẳng trong xử lý các tranh chấp quốc tế về thương mại và hoạt động xuất khẩu; thể chế kinh tế thị trường ngày càng hoàn thiện; thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng cao; tăng cơ hội tận dụng nguồn lực khoa học, công nghệ, thiết bị tiên tiến, kỹ năng quản lý hiện đại để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tăng khả năng lựa chọn về chất lượng, chủng loại hàng hóa, dịch vụ với giá cả cạnh thanh, thuận lợi, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và cải thiện đời sống nhân dân... Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, qua hơn một năm gia nhập WTO, nhiều thách thức mới nảy sinh, những yếu kém, bất cập của nền kinh tế Việt Nam bộc lộ, cần sớm được tập trung giải quyết. Thực tế đó đòi hỏi phải bám sát tình hình, đánh giá, nhận định sâu sắc, toàn diện thời cơ, thách thức; rút ra những bài học, kiến nghị, đề xuất đối với công tác hoạch định và thực thi cơ chế, chính sách nhằm tận dụng tối đa thuận lợi, hạn chế khó khăn, chủ động hội nhập để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2008 và những năm sắp tới.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo về việc quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ, sắp xếp doanh nghiệp tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Chính phủ nhất trí giao Bộ Tài chính thực hiện việc tiếp nhận thẩm định hồ sơ lao động dôi dư, ra quyết định xuất quỹ để Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thực hiện chi hỗ trợ cho các doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước.

4. Chính phủ nghe Bộ trưởng, Chủ nhiện Văn phòng Chính phủ trình dự án Luật Thủ tục hành chính và báo cáo tổng hợp ý kiến thành viên Chính phủ về dự án Luật này.

Việc ban hành Luật Thủ tục hành chính nhằm tạo khuôn khổ pháp lý để đẩy mạnh cải cách hành chính theo những mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) và Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010 của Chính phủ, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, kỷ cương, tiêu chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, phù hợp với hội nhập kinh tế quốc tế.

Trước mắt, giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xây dựng văn bản của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, tập trung thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đã được Chính phủ thông qua. Căn cứ vào kết quả thực hiện Đề án này và thực tiễn áp dụng các quy định về cải cách thủ tục hành chính, tiến hành tổng kết để đề xuất xây dựng văn bản pháp luật thích hợp.

5. Chính phủ đã xem xét Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2008, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình; Báo cáo tình hình kiểm soát kinh tế vĩ mô tháng 5 năm 2008 do Bộ Tài chính trình; Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 5 năm 2008 do Bộ Nội vụ trình; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 5 năm 2008 do Thanh tra Chính phủ trình; Báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác, các quyết nghị của Chính phủ từ phiên họp tháng 4 năm 2008 do Văn phòng Chính phủ trình.

Trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2008, với việc kịp thời đề ra nhiều giải pháp mạnh và sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân, nền kinh tế nước ta nhìn chung vẫn ổn định, một số mặt đạt kết quả khá. Trừ lương thực thực phẩm, hầu hết giá cả các nhóm hàng hóa và dịch vụ tháng 5 đã giảm nhẹ hoặc tăng thấp hơn các tháng trước đó. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ yếu duy trì được tốc độ tăng trưởng cao; sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng hơn cùng kỳ năm 2007, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, vốn ODA tăng. Kim ngạch xuất khẩu duy trì mức tăng cao ở hầu hết các mặt hàng. Kim ngạch nhập khẩu 5 tháng đầu năm mặc dù tăng cao, song chủ yếu là nhập nguyên, nhiên vật liệu, thiết bị thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Nhập siêu tháng 5 thấp hơn so với tháng 4. Hoạt động du lịch, dịch vụ, vận tải, bưu chính viễn thông đều tăng. Tổng thu, chi ngân sách đạt cao hơn cùng kỳ năm trước. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao có chuyển biến tốt. Công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, hỗ trợ đồng bào dân tộc, hộ nghèo, hộ chính sách, vùng sâu, vùng xa tiếp tục được quan tâm. Công tác cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng tiếp tục được tăng cường. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2007 cả về số vụ và số người chết.

Chương trình công tác tháng 5 năm 2008, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành chuẩn bị và thực hiện các công việc, đề án theo đúng kế hoạch đã đề ra; trong đó, tập trung vào các dự án luật trình Kỳ họp lần thứ 3 Quốc hội khóa XII, các đề án, cơ chế chính sách về chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ, về điều hành kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư, kiềm chế lạm phát, về điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng năm 2008 cho phù hợp với tình hình thực tế và chủ động xử lý kịp thời những khó khăn, diễn biến bất thường về kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, trong điều kiện diễn biến khó lường về giá cả thị trường thế giới, nhập siêu còn lớn và tình trạng lạm phát đẩy giá tiêu dùng trong nước tăng cao đã tác động bất lợi đến sản xuất, ổn định tăng trưởng kinh tế và đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, ý thức phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi; vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thi hành pháp luật về an toàn giao thông của nhân dân chưa cao. Tình trạng tội phạm, tham nhũng, buôn lậu, tệ nạn xã hội... chậm được khắc phục; tội phạm học đường, bạo lực trong thi đấu thể thao, tung tin thất thiệt về giá cả hàng hóa đề đầu cơ, trục lợi bất chính gần đây đang có chiều hướng phức tạp, gây bức xúc trong xã hội.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các công việc sau đây:

a) Tập trung kiềm chế lạm phát và duy trì tốc độ tăng trưởng

Tiếp tục tổ chức chỉ đạo, thực hiện nghiêm các giải pháp về kiềm chế lạm phát đã được Chính phủ đề ra. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp thích hợp để đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế. Chính phủ duy trì chế độ giao ban thường xuyên với các bộ, cơ quan liên quan để đưa ra quyết định xử lý đúng đắn, kịp thời.

b) Phấn đấu giảm nhập siêu

Tập trung đẩy mạnh xuất khẩu, thực hiện mọi biện pháp giảm nhập siêu. Ưu tiên nhập khẩu những hàng hóa thiết yếu cho sản xuất và đời sống. Áp dụng chính sách thuế, hàng rào kỹ thuật phi thuế quan thích hợp để kiểm soát và hạn chế nhập khẩu những hàng hóa tiêu dùng chưa thật cần thiết. Bảo đảm an ninh lương thực, cân đối cung cầu; kiểm soát, quản lý chặt chẽ thị trường; chủ động ngăn chặn đầu cơ, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về giá cả, thị trường. Phấn đấu giữ tỷ lệ nhập siêu tương đương năm 2007.

c) Đẩy mạnh việc bảo đảm an sinh xã hội

Quan tâm trợ giúp người nghèo, người đang gặp khó khăn do hậu quả thiên tai, dịch bệnh, giá cả tăng cao, người lao động có thu nhập thấp thông qua việc phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, đôn đốc để trợ giúp kịp thời, đúng đối tượng, không để xẩy ra thất thoát, tiêu cực.

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện giảm nghèo tại 58 huyện đặc biệt khó khăn nhanh chóng thoát khỏi tình trạng nghèo khó hiện nay.

d) Tập trung sức giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn ODA

Thực hiện mọi biện pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu từ từ ngân sách nhà nước, vốn ODA để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tiến độ hoàn thành công trình đưa vào phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 và các năm tiếp theo.

đ) Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; ban hành kịp thời và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về xử lý tình huống cấp bách. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm học đường, bạo lực trong thi đấu thể thao; bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, an toàn giao thông. Chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh ở người, cây trồng, vật nuôi; phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại thiên tai trong mùa bão lũ sắp đến.

e) Tăng cường công tác thông tin, tạo niền tin trong nhân dân

Các cấp, các ngành cần chủ động cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng. Các cơ quan truyền thông cần nêu cao trách nhiệm đối với lợi ích của nhân dân, đất nước; phải sử dụng thông tin từ nguồn chính thống phục vụ cho hoạt động báo chí, tuyên truyền của mình, đặc biệt là thông tin liên quan đến lĩnh vực tài chính, tiền tệ.

Giao Bộ Thông tin và Truyền thông theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với trường hợp đưa tin không đúng.

g) Các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về một số vấn đề kinh tế - xã hội năm 2008 trong tình hình mới; ban hành thông tư hướng dẫn hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp quy định tại Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP , bảo đảm để hệ thống cơ quan hành chính các cấp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII sớm ổn định và hoạt động có hiệu quả.

h) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội triển khai công tác quy hoạch Thủ đô mới để có thể tổ chức lấy ý kiến nhân dân trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- BQKKTCKQT Bờ Y;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TH (5b). 295

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 13/2008/NQ-CP về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2008 do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.438
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154