Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND nội dung mức chi tổ chức tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 10/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Phan Việt Cường
Ngày ban hành: 02/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 10/2020/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 02 tháng 11 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC CHI TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ THI (XÉT) NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Xét Tờ trình số 6031/TTr-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức của tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra số 107/BC-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được triệu tập, trưng dụng thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng công chức, viên chức và thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

2. Các tổ chức, đơn vị và cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Nội dung, mức chi

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng

1. Trường hợp một đối tượng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong cùng một thời điểm của kỳ thi thì được hưởng 01 mức bồi dưỡng cao nhất.

2. Thời gian được hưởng mức chi theo quy định tại Nghị quyết này là thời gian thực tế thực hiện nhiệm vụ theo quy định của cấp có thẩm quyền.

3. Trường hợp các đối tượng nêu tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này thực hiện nhiệm vụ trong các ngày nghỉ hằng tuần, ngày lễ thì được hưởng mức bồi dưỡng bằng 1,5 lần (150%) mức quy định của Nghị quyết.

Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Nguồn thu phí dự tuyển được trích lại.

3. Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, phối hợp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2020. Khi Trung ương có quy định mới về nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức thì áp dụng theo các văn bản đó.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 02 tháng 11 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận1:
- UBTVQH;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- UBND tỉnh;
- Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- VP: QH, CTN, CP;
- Ban CTĐB-UBTVQH;
- Ban TVTU, TT HĐND;
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, tp;
- TTXVN tại Quảng Nam;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng;
- Lưu: VT, TH (Trân).

CHỦ TỊCH
Phan Việt Cường

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC CHI TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ THI (XÉT) NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 10/2020/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam)

ĐVT: 1000 đồng

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Định mức chi tối đa

1

Chi biên soạn nội dung tài liệu và hướng dẫn ôn tập

 

- Chi biên soạn nội dung tài liệu ôn tập

Môn

1.000

- Chi hướng dẫn ôn tập

Người/buổi

1.200

2

Chi bồi dưỡng Hội đồng thi

 

- Chủ tịch

Người/ngày

280

- Phó Chủ tịch

Người/ngày

250

- Ủy viên

Người/ngày

225

- Thư ký

Người/ngày

225

3

Chi bồi dưỡng Ban Kiểm tra sát hạch, Ban coi thi (áp dụng đối với thi trắc nghiệm trên giấy, trên máy, thi viết)

3.1

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện được cấp có thẩm quyền triệu tập, trưng dụng

 

- Trưởng ban

Người/ngày

265

- Phó Trưởng ban

Người/ngày

250

- Thư ký, giám thị, giám khảo phỏng vấn

Người/ngày

210

- Công an, phục vụ, y tế

Người/ngày

100

3.2

Đối với đối tượng khác, các nội dung mang tính chất thuê dịch vụ

 

 

 

- Trưởng ban

Người/ngày

500

- Phó Trưởng ban

Người/ngày

500

- Thư ký, giám thị, giám khảo phỏng vấn

Người/ngày

500

4

Chi bồi dưỡng Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (áp dụng đối với kỳ xét tuyển công chức, viên chức)

 

- Trưởng ban

Người/ngày

265

- Phó Trưởng ban

Người/ngày

250

- Thành viên

Người/ngày

210

5

Chi bồi dưỡng Ban phách

 

- Trưởng ban

Người/ngày

300

- Phó Trưởng ban

Người/ngày

250

- Thành viên

Người/ngày

210

- Công an, phục vụ

Người/ngày

100

6

Chi bồi dưỡng Tổ giúp việc (đối với các kỳ thi tuyển công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức).

 

- Tổ trưởng

Người/ngày

265

- Thành viên

Người/ngày

210

7

Ra đề thi

 

 

7.1

Đối với đề thi trắc nghiệm

 

 

 

- Ra đề thi trắc nghiệm (bao gồm cả soạn thảo, thẩm định và biên tập)

Câu

150

 

- Định dạng đề trắc nghiệm trên máy

Người/ngày

350

- Đánh máy và nhập vào ngân hàng câu trắc nghiệm

Người/ngày

230

- Chuẩn bị dữ liệu, test dữ liệu (tạo ca, chia ca thi) trên máy

Người/ngày

350

- Chi cho kết nối, cài đặt tại phòng máy thi

Người/ngày

350

- Chi phí vận hành phần mềm trong quá trình thi

Người/ngày

350

7.2

Đối với ra đề phỏng vấn (bao gồm cả soạn thảo, thẩm định và biên tập)

Câu

170

7.3

Đối với ra đề thi tự luận (áp dụng đối với các kỳ thi tuyển trong trường hợp hợp đồng đơn vị trung gian ra đề): Đề gồm 3 câu, có hướng dẫn chấm thi, đáp án và thang điểm chi tiết kèm theo

Đề

5.000

7.4

Chi bồi dưỡng Ban đề thi (đối với các kỳ thi tuyển, xét tuyển không hợp đồng đơn vị trung gian ra đề)

 

- Trưởng ban

Người/ngày

350

- Phó Trưởng ban

Người/ngày

280

- Thành viên, thư ký

Người/ngày

230

- Công an, phục vụ

Người/ngày

115

8

Chi bồi dưỡng Ban sao in đề thi

 

- Trưởng ban

Người/ngày

300

- Thành viên

Người/ngày

210

- Công an, phục vụ

Người/ngày

210

9

Tổ chức chấm thi

 

 

 

- Chấm bài thi tự luận

Bài

60

- Chấm bài thi trắc nghiệm

Bài

3

10

Chi bồi dưỡng Ban Chấm thi, Ban chấm phúc khảo

 

- Trưởng ban

Người/ngày

300

- Phó Trưởng Ban

Người/ngày

250

- Thư ký, giám khảo

Người/ngày

210

- Công an, phục vụ

Người/ngày

115

11

Chi bồi dưỡng cho Ban Giám sát (Kể cả giám sát của Bộ, ngành Trung ương)

 

- Trưởng ban

Người/ngày

300

- Phó Trưởng ban

Người/ngày

250

- Thành viên

Người/ngày

210

12

Các nhiệm vụ khác có liên quan

12.1

Chi phí ăn, ở, đi lại cho thành viên Ban ra đề thi, Ban sao in đề thi, Ban làm phách trong những ngày cách ly đặc biệt; chi phí ăn, ở, đi lại cho thành viên thuộc các ban của Hội đồng thi, xét tuyển ở xa trong thời gian tổ chức thi, xét tuyển; cán bộ giám sát của các Bộ, ngành liên quan; cán bộ của đơn vị thuê ngoài đến tổ chức thi.....

Người/ngày

Theo quy định hiện hành của nhà nước về chế độ công tác phí

12.2

Chi thuê cơ sở vật chất, mua sắm vật dụng cần thiết phục vụ các kỳ thi tuyển, xét tuyển (thuê máy chủ, máy vi tính, máy photo, máy in, phòng thi, phòng máy tính, hội trường, camera giám sát, khoá sóng, xăng dầu; nước uống, văn phòng phẩm; in, phô tô tài liệu; phù hiệu; tuyên truyền; thẩm định hồ sơ thí sinh trúng tuyển)

 

Theo thực tế phát sinh, hợp đồng, hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ và trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành

 1 Gửi qua trục văn bản liên thông

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 quy định về nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.640

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!