Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 04/2021/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đăng Quang
Ngày ban hành: 10/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2021/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 10 tháng 3 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 33/2016/NQ-HĐND NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20/11/2018;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 2231/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Xét Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 02/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề xuất sa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc thông qua dự án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua dự án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c khoản 1 mục II Điều 1 như sau:

“a) Về tổ chức, bộ máy, biên chế của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

Hoàn thiện mô hình tổ chức Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các địa phương. Năm 2019, thành lập Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thị xã Quảng Trị và Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Vĩnh Linh.

Căn cứ vào quy định của Bộ Công an, hàng năm bổ sung quân số phù hợp mô hình tổ chức và trang bị phương tiện.”

“c) Về doanh trại cửa lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

Cấp đất và tạo nguồn kinh phí xây dựng doanh trại các Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thị xã Quảng Trị, huyện Vĩnh Linh.”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 mục II Điều 1 như sau:

“a) Từ năm 2021 đến năm 2025

Thành lập và xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương: Hải Lăng, Gio Linh, ĐaKrông (đóng quân tại các thị trấn huyện lỵ).”

3. Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c khoản 1 mục III Điều 1 như sau:

“b) Nguồn vốn của Bộ Công an chiếm tỷ lệ chủ yếu khoảng 70%, tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ; mua sắm, trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cún nạn, cứu hộ cần thiết.”

“c) Nguồn vốn ngân sách tỉnh đối ứng khoảng 30%, chủ yếu phục vụ giải phóng mặt bằng, thực hiện công tác chun bị đầu tư và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng doanh trại các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.”

4. Sửa đổi, bổ sung mục IV Điều 1 như sau:

“IV. Kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2017 - 2025

Dự kiến kinh phí đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2017 - 2025 là 218.200 triệu đồng, trong đó:

Kinh phí của tỉnh Quảng Trị là: 64.000 triệu đồng;

Kinh phí đề nghị Bộ Công an cấp là: 154.200 triệu đồng.”

5. Sửa đổi Phụ lục Danh mục dự án thực hiện trong giai đoạn 2017 - 2020 (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Khóa VII, Kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 10 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 3 năm 2021./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Bộ Công an, Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
- TVTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH, TAND, VKSND tỉnh;
- VPTU, VPHĐND, VPUBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TTHĐND, UBND, UBMTTQ cấp huyện;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đài PT - TH tỉnh, Báo Quảng Trị;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, HĐND-PC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Quang

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2017 - 2025
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 04/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị)

TT

Tên dự án

Dự kiến vốn thực hiện (Đồng)

Nguồn ngân sách địa phương

Nguồn ngân sách trung ương

Tổng cộng

 

NGUỒN VỐN

64.000.000.000

154.200.000.000

218.200.000.000

1

Xây dựng doanh trại Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thị xã Quảng Trị - Giai đoạn 1 (năm 2019)

10.000.000.000

20.500.000.000

30.500.000.000

2

Xây dựng doanh trại Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Vĩnh Linh - Giai đoạn 1 (năm 2019)

7.500.000.000

20.350.000.000

27.850.000.000

3

Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương (năm 2021 - 2025) gồm có: Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thị xã Quảng Trị - Giai đoạn 2; huyện Vĩnh Linh - Giai đoạn 2, huyện Hải lăng, Gio Linh, Đakrông.

46.500.000.000

113.350.000.000

159.850.000.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


237

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11