Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 37-CP năm 1997 về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao

Số hiệu: 37-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 26/04/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 1997

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 37-CP NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 1997 VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA UỶ BAN VỀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TRỰC THUỘC BỘ NGOẠI GIAO

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 82/CP ngày 10/11/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại giao;
Căn cứ Nghị định số 77/CP ngày 06/11/1995 của Chính phủ về đặt Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài có vị trí như một Tổng cục trực thuộc Bộ Ngoại giao, giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và chỉ đạo lĩnh vực công tác về người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Điều 2.- Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Nghiên cứu, tổng hợp và đánh giá tình hình cộng người đồng Việt Nam định cư ở nước ngoài; đề xuất với Chính phủ và với các cơ quan hữu quan về chủ trương, chính sách đối với cộng động.

2. Xây dựng các văn bản pháp luật liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài để Bộ Ngoại giao trình Chính phủ và tổ chức thực hiện các văn bản đó sau khi được ban hành.

3. Phối hợp với các cơ quan có liên quan bảo hộ quyền lợi chính đáng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài trên cơ sở pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và luật pháp quốc tế.

4. Xây dựng chủ trương và phương thức vận động người Việt Nam định cư ở nước ngoài nâng cao ý thức cộng đồng, đoàn kết tương thân tương trợ, phát huy truyền thống yêu nước, giữ gìn bản sắc dân tộc; tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài góp phần xây dựng quê hương, đất nước, giúp đỡ người thân ở trong nước; phối hợp với các đoàn thể nhân dân trong công tác vận động thân nhân của họ ở trong nước, nghiên cứu các hình thức tổ chức và biện pháp thích hợp để tranh thủ các lực lượng trong cộng đồng, nhằm bảo vệ, đoàn kết cộng đồng, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

5. Hướng dẫn, giúp đỡ người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong các mối liên hệ với đất nước; giới thiệu với trong nước khả năng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cùng với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội ở trong nước xây dựng các mối quan hệ hợp tác về kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hoá và các lĩnh vực khác giữa người Việt Nam định cư ở nước ngoài với trong nước; giúp đỡ trí thức cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

6. Phối hợp với các Bộ, ngành trong nước thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, giới thiệu với người Việt Nam định cư ở nước ngoài về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, về tình hình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước nhằm đáp ứng nhu cầu hiểu biết tình hình đất nước, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc và học tiếng Việt của cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài, đồng thời giới thiệu với trong nước những thành tựu văn hoá, khoa học, công nghệ, kinh tế của cộng đồng.

7. Phối hợp với các cơ quan trong nước, các địa phương, các cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài hướng dẫn, chỉ đạo về các mặt công tác liên quan đến việc thực hiện chính sách và công tác quản lý, vận động người Việt Nam định cử ở nước ngoài theo pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại.

8. Thực hiện quan hệ hợp tác quốc tế với nước ngoài và các tổ chức quốc tế về các mặt công tác liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

9. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

10. Quản lý công chức, viên chức và cơ sở vật chất của Uỷ ban theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Bộ Ngoại giao.

Điều 3.- Lãnh đạo Uỷ ban có Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm.

Chủ nhiệm Uỷ ban là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Các Phó Chủ nhiệm do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm và miễn nhiệm.

Uỷ ban được sử dụng con dấu riêng có hình Quốc huy.

Điều 4.- Tổ chức bộ máy của Uỷ ban gồm có:

Văn phòng Uỷ ban (bao gồm Trung tâm Thông tin Tư liệu);

Vụ Nghiên cứu, Tổng hợp về công tác cộng đồng;

Vụ Quan hệ Kinh tế, Khoa học và Công nghệ;

Vụ Thông tin Văn hoá (bao gồm Tạp chí Quê hương - báo viết và Tạp chí Nghe nhìn - báo hình).

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế và lề lối làm việc của các đơn vị nói trên.

Ở nước ngoài, công tác về người Việt Nam định cư ở nước ngoài do người đứng đầu Cơ quan Đại diện Việt Nam chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ ngoại giao.

Điều 5.- Nghị định này thay thế Nghị định số 74/CP ngày 30 tháng 7 năm 1994 về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Nghị định số 77/CP ngày 6 tháng 11 năm 1995 về đặt Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao và những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 6.- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------

No. 37-CP

Hanoi, April 26, 1997

 

DECREE

ON THE TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE COMMITTEE FOR OVERSEAS VIETNAMESE UNDER THE MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Decree No.82-CP of November 10, 1993 of the Government on the tasks, powers and organizational structure of the Ministry for Foreign Affairs;
Pursuant to Decree No.77-CP of November 6, 1995 of the Government on the attachment of the Committee for Overseas Vietnamese to the Ministry for Foreign Affairs;
At the proposals of the Minister for Foreign Affairs and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,

DECREES:

Article 1.- The Committee for Overseas Vietnamese functions as a General Department attached to the Ministry for Foreign Affairs to assist the Minister for Foreign Affairs in exercising the function of State management and in guiding the work regarding overseas Vietnamese.

Article 2.- The Committee for Overseas Vietnamese has the following tasks and powers:

1. Studying, summing up and evaluating the situation of the community of overseas Vietnamese; proposing to the Government and the concerned agencies the policies towards the community.

2. Elaborating legal documents related to overseas Vietnamese for the Ministry for Foreign Affairs to submit them to the Government and organizing their enforcement after promulgation.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 37-CP năm 1997 về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.704

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178