Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 118/2008/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Số hiệu: 118/2008/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 118/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài chính (bao gồm: ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ nhà nước, tài sản nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể); hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bộ Tài chính thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Bộ đã được phê duyệt và các dự án, đề án theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn, dài hạn, hàng năm về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

3. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi được ban hành, phê duyệt và các văn bản pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

5. Về quản lý ngân sách nhà nước:

a) Tổng hợp, lập, trình Chính phủ dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương hàng năm, dự toán điều chỉnh ngân sách nhà nước trong trường hợp cần thiết; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán chi đầu tư phát triển, phương án phân bổ chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi bổ sung dự trữ nhà nước, chi hỗ trợ tín dụng nhà nước, chi góp vốn cổ phần và liên doanh của ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng, trình Chính phủ phương án sử dụng số tăng thu của ngân sách trung ương trong trường hợp có phát sinh số tăng thu so với dự toán đã được Quốc hội quyết định và phương án điều chỉnh, giảm một số khoản chi trong trường hợp thu không đạt dự toán; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập phương án sử dụng số tăng thu để chi cho đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật;

c) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở trung ương, nhiệm vụ thu, chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với các khoản thu phân chia và mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

d) Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định sử dụng dự phòng ngân sách trung ương, sử dụng quỹ dự trữ tài chính của trung ương và các nguồn dự trữ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

đ) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định hoặc quy định theo thẩm quyền các định mức phân bổ và các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách các lĩnh vực được phân công theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

e) Hướng dẫn về yêu cầu, nội dung, thời hạn lập dự toán ngân sách nhà nước; thông báo số kiểm tra về: dự toán chi thường xuyên về tổng mức và từng lĩnh vực thu, chi ngân sách đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; dự toán chi thường xuyên các chương trình mục tiêu quốc gia cho các cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia; tổng số thu ngân sách trên địa bàn và dự toán chi cân đối ngân sách địa phương (chi tiết chi thường xuyên) đối với từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

g) Tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước, điều hành ngân sách trung ương theo thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách các cấp;

h) Kiểm tra việc phân bổ dự toán ngân sách được giao của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; hướng dẫn việc quản lý, điều hành ngân sách của các Bộ, ngành, địa phương; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và các địa phương;

i) Tổ chức, chỉ đạo thực hiện hạch toán, quyết toán ngân sách nhà nước và định kỳ báo cáo việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách theo quy định của pháp luật;

k) Thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; thẩm định quyết toán ngân sách địa phương; thẩm định và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án do Quốc hội quyết định chủ trương và cho phép đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư; tổng hợp, trình Chính phủ để trình Quốc hội phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước;

l) Chi ứng trước ngân sách trung ương theo thẩm quyền hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền cho các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách được xác định thuộc dự toán năm sau, nhưng phải thực hiện ngay trong năm, chưa được bố trí trong dự toán và nguồn dự phòng không đáp ứng được; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ chi ứng trước cho các dự án, công trình quốc gia và công trình xây dựng cơ bản thuộc nhóm A đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng, đang thực hiện và cần phải đẩy nhanh tiến độ;

m) Thu hồi các khoản chi ứng trước của ngân sách trung ương;

n) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, trình Chính phủ quyết định chính sách và giải pháp tài chính trong phạm vi được phân công để kiềm chế và chống lạm phát hoặc thiểu phát trong nền kinh tế.

6. Về quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước:

a) Thống nhất quản lý, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật đối với cơ quan thuế, hải quan và cơ quan khác được nhà nước giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí hoặc thu khác của ngân sách nhà nước;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, phí, lệ phí, thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, mặt nước, tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, lệ phí trước bạ và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực tài sản nhà nước, đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản;

c) Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, truy thu thuế, xoá nợ thuế, tiền phạt hoặc bãi bỏ các hình thức xử phạt khác đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế theo quy định của pháp luật và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các điều ước quốc tế song phương hoặc đa phương về thuế;

d) Ban hành quy định về thủ tục, quy trình nghiệp vụ thu, nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; hướng dẫn các nghiệp vụ: khai thuế, tính thuế, nộp thuế, phát hành lệnh thu thuế và các nghiệp vụ khác có liên quan;

đ) Kiểm tra, kiểm soát các nguồn thu của ngân sách nhà nước, việc chấp hành các quy định của pháp luật về thu, nộp ngân sách nhà nước và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

e) Đánh giá sự phù hợp của chính sách thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước với các cơ chế, chính sách khác hiện hành và tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung.

7. Về quản lý quỹ ngân sách, quỹ dự trữ nhà nước và các quỹ tài chính khác của Nhà nước:

a) Thống nhất quản lý, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm đối với quỹ ngân sách nhà nước được quản lý tại Kho bạc Nhà nước; quản lý quỹ dự trữ nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức thực hiện chi ngân sách nhà nước theo đúng dự toán được giao và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

c) Kiểm soát, thanh toán, chi trả, quyết toán các khoản chi từ ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn nghiệp vụ công tác thu nộp và chi trả, thanh toán, quyết toán quỹ ngân sách nhà nước; xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ nhà nước và quỹ tài chính khác của Nhà nước;

đ) Ban hành các quy định về chế độ quản lý tài chính của các quỹ tài chính của Nhà nước; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động thu, chi và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về chế độ tài chính của các quỹ tài chính nhà nước;

e) Kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ dự trữ phát hành, quỹ dự trữ ngoại tệ, quỹ dự trữ ngoại hối của Nhà nước.

8. Về quản lý dự trữ nhà nước:

a) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ danh mục hàng dự trữ, tổng mức dự trữ, tổng mức tăng dự trữ nhà nước, kế hoạch dự trữ nhà nước và lập dự toán, phương án phân bổ vốn bổ sung dự trữ nhà nước hàng năm cho các Bộ, ngành được phân công dự trữ nhà nước;

b) Ban hành quy định về chế độ quản lý tài chính, mức giá mua, bán hàng dự trữ, chi phí mua, bán, nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ nhà nước; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hàng dự trữ nhà nước theo quy định của pháp luật;

c) Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch dự trữ nhà nước được duyệt, đảm bảo nguồn tài chính cho các hoạt động dự trữ nhà nước của các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ; thẩm định và tổng hợp quyết toán ngân sách chi cho dự trữ nhà nước.

d) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện dự trữ nhà nước của các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ nhà nước theo quy định;

đ) Trực tiếp tổ chức, quản lý tập trung dự trữ nhà nước bằng tiền và một số mặt hàng dự trữ nhà nước theo quy định của Chính phủ.

9. Về quản lý tài sản nhà nước:

a) Thống nhất quản lý tài sản nhà nước; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng chính sách tài chính về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

b) Chủ trì, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản nhà nước;

c) Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc mua sắm, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển đổi sở hữu đối với tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật;

d) Quy định chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Chính phủ;

đ) Thẩm định dự thảo tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng tài sản chuyên dùng do các Bộ, cơ quan khác ở trung ương xây dựng trước khi ban hành;

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong cả nước, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội.

10. Về tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp:

a) Xây dựng, trình Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ ban hành theo thẩm quyền chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp, cơ chế giám sát về tài chính đối với các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; cơ chế, chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, cổ phần hoá đơn vị sự nghiệp công lập; cơ chế tài chính phục vụ chính sách phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách của Nhà nước về tài chính doanh nghiệp;

c) Chủ trì hoặc tham gia thẩm định việc đầu tư vốn, hỗ trợ tài chính của Nhà nước vào các doanh nghiệp và theo dõi, giám sát việc thực hiện đầu tư của Nhà nước đối với các doanh nghiệp sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và giải quyết chính sách khi sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật;

d) Theo dõi, giám sát, tổng hợp, đánh giá tình hình bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại các doanh nghiệp trong cả nước; chủ trì, phối hợp thực hiện quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ;

đ) Tổng hợp, phân tích, đánh giá và xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định kế hoạch điều hoà nguồn vốn, quỹ của các Tổng công ty Nhà nước, Tập đoàn kinh tế của Nhà nước;

e) Làm đầu mối tổng hợp về tình hình thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; xử lý theo thẩm quyền những vấn đề về vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp theo phân cấp của Chính phủ; thực hiện quyền, nghĩa vụ chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, các quỹ tài chính khác theo quy định của pháp luật và phân công của Chính phủ.

11. Về quản lý vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của Chính phủ, nợ của khu vực công, nợ quốc gia và nguồn viện trợ quốc tế:

a) Xây dựng, trình Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ ban hành theo thẩm quyền chính sách, chế độ về quản lý vay nợ và trả nợ trong nước và ngoài nước của Chính phủ, của khu vực công, nợ quốc gia;

b) Xây dựng, trình Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, kế hoạch trung hạn và hàng năm về vay nợ trong nước và ngoài nước của Chính phủ và khu vực công phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và chính sách tài chính quốc gia từng thời kỳ;

c) Là đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về vay và trả nợ của Chính phủ, nợ của khu vực công, vay và trả nợ của quốc gia; quản lý tài chính đối với các khoản vay nước ngoài của Chính phủ bao gồm: vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay thương mại của Chính phủ và phát hành trái phiếu Chính phủ ra nước ngoài; quản lý, giám sát các chỉ số nợ (nợ quốc gia, nợ của khu vực công, nợ của Chính phủ, nợ của chính quyền địa phương và của doanh nghiệp);

d) Tổ chức huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua phát hành công trái, trái phiếu Chính phủ trong và ngoài nước theo phân công của Chính phủ;

đ) Là đại diện “Bên vay” của Chính phủ và Nhà nước Việt Nam, trừ những khoản vay mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được uỷ quyền đàm phán và ký kết; tổ chức thực hiện đàm phán, ký kết hiệp định vay vốn nước ngoài của Chính phủ theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục chương trình, dự án được cấp phát hoặc cho vay lại toàn bộ hoặc vay lại một phần nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ; tổ chức cho vay lại đối với các chương trình, dự án theo danh mục đã được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát quá trình giải ngân và quản lý, sử dụng các nguồn vay nợ nước ngoài của Chính phủ;

e) Chủ trì, xây dựng kế hoạch bố trí nguồn vốn trả nợ nước ngoài từ ngân sách nhà nước; phối hợp với Bộ kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, lập kế hoạch giải ngân vốn ODA, kế hoạch vốn đối ứng hàng năm từ nguồn ngân sách đối với các Chương trình, dự án ODA;

g) Thực hiện cấp bảo lãnh và quản lý bảo lãnh Chính phủ cho các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng vay vốn nước ngoài theo quy định của pháp luật; bảo lãnh phát hành trái phiếu công trình, trái phiếu chính quyền địa phương để huy động vốn trong nước;

h) ớng dẫn và tổ chức thực hiện việc trả nợ từ ngân sách nhà nước đối với các khoản vay của Chính phủ, thực hiện nghĩa vụ của người bảo lãnh; quản lý Quỹ tích lũy trả nợ.

i) Tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình vay, sử dụng vốn vay và trả nợ của Chính phủ, của khu vực vực công và của quốc gia theo quy định của pháp luật;

k) Thống nhất quản lý các nguồn viện trợ quốc tế; tổ chức tiếp nhận, phân phối và thực hiện quản lý tài chính đối với các nguồn viện trợ quốc tế theo quy định của Chính phủ;

l) Là đầu mối tổng hợp và công bố thông tin về nợ của Chính phủ, của khu vực công và nợ quốc gia.

12. Về kế toán, kiểm toán:

a) Xây dựng, trình Chính phủ ban hành và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện theo thẩm quyền các chế độ kế toán, kiểm toán (bao gồm kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ của các doanh nghiệp, các tổ chức thuộc khu vực sản xuất, kinh doanh), chế độ báo cáo, công khai tài chính - ngân sách;

­b) Ban hành quy định về nguyên tắc, chuẩn mực, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kế toán, kiểm toán; tiêu chuẩn nghiệp vụ kế toán viên, kế toán trưởng, kiểm toán viên; tiêu chuẩn, điều kiện thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán độc lập;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán, hoạt động hành nghề kế toán, kiểm toán; có ý kiến cuối cùng về các bất đồng và tranh chấp về kế toán và kiểm toán độc lập.

13. Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán:

a) Xây dựng, trình Chính phủ ban hành chính sách phát triển thị trường chứng khoán;

b) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu, phương thức hoạt động, mô hình tổ chức của Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;

c) Cấp, đình chỉ hoặc thu hồi Giấy phép hoạt động đối với công ty kinh doanh chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty chứng khoán, các tổ chức phát hành chứng khoán ra công chúng và tổ chức lưu ký, dịch vụ chứng khoán theo quy định của pháp luật;

d) Kiểm tra, giám sát hoạt động của của các tổ chức có liên quan đến việc phát hành, kinh doanh, dịch vụ chứng khoán;

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm cho các hoạt động thị trường chứng khoán diễn ra an toàn, hiệu quả và đúng pháp luật.

14. Quản lý nhà nước về bảo hiểm:

a) Xây dựng, trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách phát triển thị trường bảo hiểm;

b) Cấp, đình chỉ hoặc thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động đối với các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; giấy phép đặt Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam;

c) Kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân có liên quan;

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm cho các hoạt động thị trường bảo hiểm diễn ra có hiệu quả và đúng pháp luật.

15. Về quản lý tài chính các tổ chức tài chính và dịch vụ tài chính:

a) Xây dựng, trình Chính phủ quy định chính sách và mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng;

b) Quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng; cấp và thu hồi Giấy phép kinh doanh xổ số, đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của pháp luật;

c) Quản lý về tài chính đối với hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức hoạt động dịch vụ tài chính, kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế, thẩm định giá, kê khai thuê hải quan và các dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

16. Về hải quan:

a) Xây dựng, trình Chính phủ ban hành các quy định cụ thể về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước tại cửa khẩu, về hoạt động của kho ngoại quan, kho bảo thuế, về kiểm tra sau thông quan;

b) Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan, chống buôn lậu và thống kê hải quan theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ của ngành hải quan theo quy định của Luật Hải quan và các quy định khác của pháp luật; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan.

17. Về lĩnh vực giá:

a) Xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện định hướng điều hành giá hàng năm, 05 năm và 10 năm; quy hoạch phát triển dịch vụ thẩm định giá;

b) Xây dựng, trình Chính phủ ban hành quy định về kiểm soát giá hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm soát các yếu tố hình thành giá đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật phương án giá hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá; hướng dẫn nguyên tắc và phương pháp xác định giá hàng hóa, dịch vụ; ban hành Quy chế tính giá chung, thống nhất để hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức sản xuất, kinh doanh lập phương án giá và làm cơ sở thẩm định các phương án giá, kiểm soát các yếu tố hình thành giá;

d) Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá; danh mục hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá và phân cấp quản lý giá;

đ) Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá trong trường hợp giá cả hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục thực hiện bình ổn giá có biến động bất thường hoặc quyết định và công bố áp dụng theo thẩm quyền; hướng dẫn điều kiện thực hiện các biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật.

e) Thẩm định dự thảo nghị định về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng; thẩm định phương án giá do các Bộ, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc để các Bộ quyết định theo thẩm quyền; chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện chính sách, biện pháp về giá và các quyết định về giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc phê duyệt;

g) Quyết định theo thẩm quyền giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước định giá; hướng dẫn việc quyết định mức giá cụ thể hàng hóa, dịch vụ sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định giá tối thiểu, giá tối đa, khung giá theo quy định của pháp luật;

h) Quy định hồ sơ và thủ tục hiệp thương giá. Tổ chức hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ có phạm vi ảnh hưởng trong cả nước và khu vực là hàng hoá, dịch vụ đáp ứng các điều kiện: không thuộc danh mục do Nhà nước định giá; hàng hoá, dịch vụ quan trọng được sản xuất, cung ứng trong điều kiện đặc thù, có tính chất độc quyền mua, độc quyền bán và các bên mua, bán phụ thuộc lẫn nhau không thể thay thế được, thị trường cạnh tranh hạn chế; hoặc các hàng hoá, dịch vụ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

i) Quy định các tiêu chuẩn thẩm định giá, tiêu chuẩn thẩm định viên về giá, cấp và thu hồi thẻ thẩm định viên về giá, điều kiện hoạt động dịch vụ thẩm định giá; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thẩm định giá theo quy định của pháp luật;

k) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan quy định cụ thể danh mục hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký giá, kê khai giá; hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và giám sát việc thực hiện;

l) Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý giá, thẩm định giá.

18. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, công tác thống kê trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

19. Về hợp tác quốc tế:

a) Thực hiện hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng phương án và tổ chức đàm phán về các dự thảo điều ước quốc tế song phương, đa phương về thuế (thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, tránh đánh thuế trùng và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật), dịch vụ tài chính, kế toán, kiểm toán, hải quan và các lĩnh vực tài chính khác theo ủy quyền của Chính phủ;

c) Đàm phán, ký kết điều ước quốc tế về tài chính theo uỷ quyền của Chủ tịch nước, Chính phủ; đại diện của Chính phủ Việt Nam tại các diễn đàn tài chính quốc tế song phương, đa phương theo phân công của Chính phủ;

20. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ quản lý trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

21. Quyết định các chủ trương, biện pháp cụ thể và chỉ đạo việc thực hiện cơ chế hoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật; quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ.

22. Quản lý nhà nước đối với các hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

23. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí trong sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật về chế độ quản lý tài chính, ngân sách và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

24. Về cải cách hành chính:

a) Xây dựng, trình Chính phủ ban hành chương trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính công phục vụ chương trình cải cách hành chính nhà nước từng thời kỳ;

b) Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

25. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

26. Quản lý và tổ chức thực hiện công tác tài chính, tài sản nhà nước, đầu tư phát triển và xây dựng trong toàn ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

27. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Ngân sách nhà nước.

2. Vụ Đầu tư.

3. Vụ I.

4. Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp.

5. Vụ Chính sách thuế.

6. Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.

7. Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán.

8. Vụ Hợp tác quốc tế.

9. Vụ Pháp chế.

10. Vụ Kế hoạch - Tài chính.

11. Vụ Tổ chức cán bộ.

12. Vụ Thi đua - Khen thưởng.

13. Thanh tra.

14. Văn phòng (có đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh).

15. Cục Quản lý công sản.

16. Cục Tài chính doanh nghiệp.

17. Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại.

18. Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

19. Cục Quản lý giá.

20. Cục Tin học và Thống kê tài chính.

21. Tổng cục Thuế.

22. Tổng cục Hải quan.

23. Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

24. Kho bạc Nhà nước.

25. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

26. Viện Chiến lược và Chính sách tài chính.

27. Thời báo Tài chính Việt Nam.

28. Tạp chí Tài chính.

29. Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính.

Tại Điều này, các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 25 là các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ khoản 26 đến khoản 29 là các tổ chức sự nghiệp nhà nước phục vụ quản lý nhà nước thuộc Bộ.

Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Đầu tư, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Vụ Chính sách thuế, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra, Văn phòng được tổ chức phòng do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định: quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và danh sách các tổ chức sự nghiệp khác hiện có thuộc Bộ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

3. Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan hết hiệu lực thi hành khi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính được ban hành và bắt đầu có hiệu lực thi hành.

4. Cục Dự trữ quốc gia được tiếp tục duy trì tổ chức, hoạt động, con dấu và tài khoản hiện có theo quy định tại Quyết định số 270/2003/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ quốc gia trực thuộc Bộ Tài chính cho đến thời điểm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính được ban hành và bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính QG;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b). M

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 118/2008/ND-CP

Hanoi, November 27, 2008

 

DECREE

DEFINING THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE MINISTRY OF FINANCE

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the Government’s Decree No. 173/2007/ND-CP of December 3, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies;
At the proposal of the Minister of Finance,

DECREES:

Article 1. Position and functions

The Ministry of Finance is a government agency and functions to perform the state management of finance (including state budget, taxes, fees, charges and other state budget revenues, state reserves, state assets, state financial funds, financial investment, corporate finance, cooperative finance and collective economy); customs; accounting; independent audit; pricing; securities; insurance; financial and other services under its state management; and represents the owner of state capital portions in enterprises according to law.

Article 2. Tasks and powers

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To submit to the Government bills and draft resolutions of the National Assembly, draft ordinances and resolutions of the National Assembly Standing Committee; and draft decrees of the Government under its approved annual law-making programs and plans, and projects and schemes as assigned by the Government or the Prime Minister.

2. To submit to the Prime Minister strategies and long- and medium-term and annual plans on the domains under its state management; draft decisions and directives and other documents falling under the Prime Minister’s directing and administering competence according to law.

3. To promulgate decisions, directives and circulars under its state management.

4. To direct, guide, examine and organize the implementation of legal documents, policies, strategies, master plans and plans after they are promulgated or approved and other legal documents under its state management; to provide information on, disseminate and educate about laws related to the domains under its state management.

5. State budget management:

a/ To sum up, elaborate and submit to the Government state budget estimates and annual plans on central budget allocation and adjusted state budget estimates when necessary; to coordinate with the Ministry of Planning and Investment in elaborating development investment spending estimates and plans to allocate central budget funds for capital construction investment, supplementation to state reserves, state credit supports and central budget contribution of capital to joint stock and joint venture businesses according to law;

b/ To formulate and submit to the Government plans to use central budget revenue increases when actual revenues are higher than the estimates decided by the National Assembly and plans to adjust and reduce some expenditures when actual revenues are lower than estimates; to coordinate with the Ministry of Planning and Investment in working out plans to use state budget revenue increases for development investment according to law;

c/ To draft and submit to the Prime Minister decisions to assign budget collection and spending tasks to each ministry, ministerial-level agency, government-attached agency and other central agency, and the tasks of collecting and spending, and sharing ratios (%) for shared revenues and additional central budget allocations to each province or centrally run city under the State Budget Law;

d/ To decide according to its competence or submit to the Prime Minister for decision the use of central budget provisions, the central financial reserve fund and other financial reserve sources under law;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ To guide the requirements, contents and time limit for state budget estimation for ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies and other central agencies and notify them of the examination numbers of total regular expenditure estimates and budget revenue-expenditure estimates for each domain; estimates of regular expenditure for national target programs for agencies managing those programs; and total local budget revenues and estimates of expenditure for local budget balancing (detailed regular expenditure) for each province or centrally run city;

g/ To organize the disbursement of the state budget and administer the central budget according to its competence; to monitor and urge the realization of budget estimates of all levels;

h/ To examine the allocation of budget estimates assigned to ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies and other central agencies; to guide ministries, branches and localities in managing and administering their budgets; to direct and examine ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies, other central agencies and localities in collecting and spending budgets;

i/ To organize and direct the accounting and final settlement of the state budget, and periodically report on the realization of state budget revenue and expenditure estimates according to law;

k/ To evaluate the final settlement of budget revenues and expenditures of ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies and other central agencies; to evaluate the final settlement of local budgets; to evaluate and approve the final settlement of investment capital of projects which are invested under the National Assembly’s decision and permission or the Prime Minister’s decision; to sum up the final settlement of the state budget and submit it to the Government for subsequent submission to the National Assembly for approval;

l/ To advance central budget payments according to its competence or the decision of competent authorities for important and urgent tasks which are planned for the following year’s estimates but must be performed right in the current year, have not yet been included in the current year’s budget estimates and cannot be covered by provision sources; to coordinate with the Ministry of Planning and Investment in proposing the Prime Minister to advance payments for eligible national projects and works and group-A capital construction works under the investment and construction laws, which are under construction and need to be speeded up;

m/ To recover advanced payments of the central budget;

n/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with ministries and concerned agencies in, formulating and submitting to the Government for decision financial policies and solutions to control and combat inflation or deflation of the economy within the scope of its assignment.

6. Management of taxes, charges, fees and other state budget revenues:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned agencies in, formulating, submitting to competent authorities for promulgation and guiding and inspecting the implementation of, legal documents on taxes, charges, fees and the collection of land use levy, land and water surface rents, rents and sales of state-owned houses, registration fees and other state budget revenues under the State Budget Law related to state assets, land, environment, natural resources and minerals;

c/ To decide according to its competence or submit to the Prime Minister for decision tax exemption, reduction and refund, collection of tax arrears, writing off of tax arrears and fines or annulment of other forms of sanction for tax-related violations according to law and issues arising in the implementation of bilateral or multilateral taxation treaties;

d/ To promulgate regulations on procedures and professional processes for collecting and paying taxes, charges, fees and other state budget revenues according to law; to provide professional guidance on tax declaration, calculation and payment, issuance of tax collection orders and other relevant professional operations;

dd/ To examine and control state budget revenue sources and the observance of the law on state budget collection and remittance and handle according to its competence violations of the law on taxes, charges, fees and other state budget revenues under law;

e/ To assess the conformity of policies on taxes, charges, fees and other state budget revenues with other existing mechanisms and policies and the socio-economic situation in each period in order to adjust, amend and supplement them according to its competence or propose competent agencies to timely adjust, amend and supplement them.

7. Management of the state budget fund, the state reserve fund and other state financial funds:

a/ To uniformly manage, direct, examine and take responsibility for the state budget fund deposited at the State Treasury; to manage the state reserve fund and other state funds according to law;

b/ To organize the state budget spending in accordance with the assigned budget estimates when all the conditions prescribed by the state budget law are met;

c/ To control, liquidate, pay and settle state budget expenditures made through the State Treasury system according to law;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.dd/ To promulgate regulations on financial management of state financial funds; to guide, examine and supervise state financial funds’ revenues and expenditures, and handle according to its competence violations of financial regulations of these funds;

e/ To examine the management and use of the State’s issuance reserve fund, foreign currency reserve fund and foreign exchange reserve fund.

8. Management of national reserves:

a/ To coordinate with the Ministry of Planning and Investment and concerned ministries and agencies in working out and submitting to the Government a list of goods for national reserve, total national reserves, total increase of national reserves, national reserve plans and elaborating annual estimates and plans on allocation of additional state reserve capital to ministries and branches assigned to take charge of national reserves;

b/ To promulgate regulations on financial management and selling and buying prices of national reserve goods, and purchase, sale, import, export and preservation costs of national reserve goods; to assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned agencies in, setting and promulgating national standards and technical regulations and eco-technical norms for national reserve goods according to law;

c/ On the basis of approved state budget estimates and national reserve plans, to ensure financial sources for national reserve activities of ministries and branches managing reserve goods; to appraise and sum up the final settlement of state budget expenditures for national reserves;

d/ To guide, examine and inspect the implementation of national reserve tasks by ministries and branches managing national reserve goods according to regulations;

dd/ To directly organize and manage national cash reserves and a number of reserve goods according to the Government’s regulations.

9. State asset management:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ To assume the prime responsibility for setting, and promulgate according to its competence or submit to the Prime Minister for promulgation, criteria and norms for state asset use;

c/ To decide according to its competence or propose the Prime Minister to decide on the procurement, recovery, transfer, liquidation, sale and transformation of ownership of state assets according to law;

d/ To issue regulations on management and use of state assets in agencies, units and organizations as prescribed by law or decentralized by the Government;

dd/ To evaluate standards, norms and mechanisms on management and use of special-purpose assets drafted by ministries and other central agencies before they are promulgated;

e/ To guide and examine the implementation of the law on use and management of state assets; to review the state asset management and use nationwide and report it to the Government for subsequent submission to the National Assembly.

10. Corporate finance and management of state capital at enterprises:

a/ To formulate and submit to the Government or the Prime Minister for promulgation according to its/his competence the regime on corporate finance management and financial supervision mechanisms applicable to enterprises of all economic sectors; financial mechanisms and policies for the transformation of ownership and reorganization of state enterprises, the transformation of public non-business units into enterprises and the equitization of public non-business units; and financial mechanisms for the development of cooperatives and collective economy;

b/ To guide and examine the implementation of state mechanisms and polices on corporate finance;

c/ To assume the prime responsibility for, or participate in, the assessment of the State’s capital investment in or financial support for enterprises, and monitor and supervise the State’s investment in enterprises after it is approved by competent authorities and the implementation of policies upon the reorganization of state enterprises according to law;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.dd/ To sum up, analyze, assess, elaborate and submit to the Prime Minister for decision plans to balance capital sources and funds for state corporations and state economic groups;

e/ To act as the key agency in summing up the exercise of the right to represent the owner of stale capital portions at enterprises according to law; to handle according to its competence state capital-related matters at enterprises as decentralized by the Government; to exercise the right and fulfill the obligation to represent the owner of state capital portions at enterprises under its management, the State Capital Investment and Trading Corporation and other financial funds as prescribed by law or assigned by the Government.

11. Management of the Government’s borrowing and repayment of domestic and foreign loans, public debts, national debts and international aid sources:

a/ To formulate and submit to the Government or the Prime Minister for promulgation according to its/his competence policies and mechanisms to manage the Government’s borrowing and repayment of domestic and foreign loans, public debts and national debts;

b/ To elaborate and submit to the Government or the Prime Minister for approval strategies and medium-term and annual plans on domestic and foreign loans of the Government and the public sector in line with the national socio-economic development strategy and national financial policy for each period;

c/ To act as the key agency in assisting the Government in performing the unified state management of borrowing and repayment of loans of the Government, the public sector and the nation; to perform the financial management of the Government’s foreign borrowings, including official development assistance (ODA) loans, the Government’s commercial loans and overseas issuance of government bonds; to manage and control debt indices (national debts, public debts and debts of the Government, local governments and enterprises);

d/ To organize capital raising for the state budget and development investment through domestic and overseas issuance of public bonds and government bonds as assigned by the Government;

dd/ To represent the “borrower” on behalf of the Vietnamese Government and State, except for loans on which the State Bank of Vietnam is authorized to negotiate and sign; to negotiate and sign the Government’s foreign loan agreements as assigned by the Government or the Prime Minister; to coordinate with the Ministry of Planning and Investment in elaborating and submitting to the Prime Minister for approval a list of programs and projects entitled to the provision or sub-lending of part or the whole of the Government’s foreign loans; to organize the sub-lending for programs and projects on the approved list; to guide, examine and control the disbursement, management and use of the Government’s foreign loans;

e/ To assume the prime responsibility for working out plans to repay foreign loans from the state budget; to coordinate with the Ministry of Planning and Investment in summing up and elaborating plans on ODA disbursement and annual plans on contributed domestic capital from the state budget for ODA programs and projects;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.h/ To guide and organize the repayment of the Government’s loans from the state budget and perform the obligations of the guarantor; to manage the debt payment accumulation fund;

i/ To review and periodically report to the Prime Minister on the borrowing, use and repayment of loans of the Government, the public sector and the nation according to law;

k/ To uniformly manage international aid sources; to organize the receipt, distribution and financial management of international aid sources according to the Government’s regulations;

l/ To act as the key agency in synthesizing and publicizing information on debts of the Government, the public sector and the nation.

12. Accounting and audit:

a/ To elaborate and submit to the Government for promulgation, and guide and examine according to its competence the observance of, regimes on accounting and audit (including independent and internal audit of enterprises and organizations of the production and business sector), reporting and financial-budgetary transparency;

b/ To promulgate regulations on accounting and audit principles, standards and professional methods and skills; professional criteria for accountants, chief accountants and auditors; criteria and conditions for establishing accounting service enterprises and independent audit enterprises;

c/ To guide and examine the implementation of the laws on accounting, audit and professional accounting and audit practices; to give final opinions on disagreements and disputes related to accounting and independent audit.

13. State management of securities and the securities market:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ To elaborate and submit to the Prime Minister for approval schemes to establish, terminate the operation, dissolve or transform the ownership, operation mode or organizational model, of the Stock Exchange, the Securities Trading Center and the Securities Depository;

c/ To grant, suspend or withdraw operation licenses of securities trading companies, securities investment fund management companies, securities investment funds, securities firms and organizations issuing or depositing securities or providing securities services according to law;

d/ To examine and supervise the operation of organizations involved in securities issuance, trading and services;

dd/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned agencies in, taking necessary measures to ensure the safe, effective and lawful operation of the securities market.

14. State management of insurance:

a/ To elaborate and submit to the Government for promulgation mechanisms and policies to develop the insurance market;

b/ To grant, suspend or withdraw establishment and operation licenses of insurance businesses and insurance brokerage businesses; and licenses to establish representative offices of foreign insurance businesses and insurance brokerage businesses in Vietnam;

c/ To examine and supervise the operation of insurance businesses, insurance brokerage businesses and concerned organizations and individuals;

d/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned agencies in, taking necessary measures to ensure the effective and lawful operation of the insurance market.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ To formulate and submit to the Government for prescription policies and models to organize lottery, betting, casino and prized video game businesses;

b/ To manage, examine, supervise and handle violations in, the implementation of the law on lottery, betting, casino and prized video game businesses; to grant and withdraw operation licenses for lottery, betting, casino and prized video game businesses according to law;

c/ To perform the financial management of the operation of the State Bank of Vietnam, state-run commercial banks, the Social Policy Bank, the Vietnam Development Bank, Vietnam Savings Insurance, Vietnam Social Insurance and the State Capital Investment Corporation according to law;

d/ To guide, examine and supervise organizations engaged in financial, accounting, audit, tax consultancy, price assessment and hired customs declaration services and other services under its state management.

16. Customs:

a/ To elaborate and submit to the Government for promulgation specific regulations on customs procedures, customs inspection and supervision, conditions for registration and operation of customs clearance agents, responsibilities of state agencies at border gates, the operation of bonded and tax suspension warehouses, and post-customs clearance inspection;

b/ To promulgate according to its competence documents guiding and directing professional customs inspection and supervision, post-customs clearance inspection, smuggling control and customs statistics according to law;

c/ To organize, guide, direct, examine and take responsibility for the performance of tasks of the customs service under the Customs Law and other laws; to examine and handle according to its competence violations of the customs law.

17. Pricing:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ To elaborate and submit to the Government for promulgation regulations on control of prices of state monopoly commodities and services; to assume the prime responsibility for, and coordinate with ministries, branches and provincial-level People’s Committees in, controlling price constituents of goods and services under its competence according to law;

c/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned ministries and agencies in, working out and submitting to competent authorities for decision according to law pricing schemes for goods and services on the list of goods and services subject to state pricing; to guide principles and methods for pricing goods and services; to promulgate regulations on common and uniform pricing to serve as a guidance for ministries, branches, localities and production and business organizations in working out pricing schemes and as a basis for appraising pricing schemes and controlling price constituents;

d/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned agencies in elaborating and submitting to the Prime Minister for decision a list of goods and services subject to price valorization, a list of goods and services subject to state pricing, and the price management decentralization;

dd/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned agencies in, working out, and decide on and announce according to its competence or propose the Prime Minister to decide on and announce, the application of price valorization measures when prices of goods and services subject to price valorization experience abnormal fluctuations; to guide conditions for taking price valorization measures under law;

e/ To evaluate decrees on methods for determining land prices and land price brackets drafted by the Ministry of Natural Resources and Environment; to evaluate pricing schemes worked out by ministries, agencies and state enterprises for submission to the Government or the Prime Minister for decision or for decision by ministries according to their competence; to direct and guide the implementation of pricing policies and measures and decisions on asset, goods and service prices promulgated or approved by the Government or the Prime Minister;

g/ To decide according to its competence on prices of assets, goods and services on the state pricing list; to guide the setting of specific prices for goods and services after minimum and maximum prices and price brackets for those goods and services are prescribed by competent state agencies according to law;

h/ To prescribe price consultation dossiers and procedures. To organize price consultations for goods and services having national and regional impacts which satisfy either of the following conditions: not being on the state pricing list; being important goods and services produced and supplied in specific conditions and traded in monopoly with limited competitiveness under which the buyer and seller are interdependent and irreplaceable; being requested by the Prime Minister, ministers or heads of ministerial-level agencies or government attached agencies;

i/ To prescribe price assessment criteria, criteria for price assessors and conditions for providing price assessment services and grant and withdraw price assessor cards, and conditions for provision of price assessment services; to perform the state management of price assessment according to law;

k/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned ministries and agencies in, specifying lists of goods and service subject to price registration or declaration; to guide procedures for and dossiers of price registration declaration under its competence according to law and supervise the implementation thereof;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.18. To organize and direct the information technology application and statistics in the domains under its state management.

19. International cooperation:

a/ To carry out international cooperation i the domains under its state management according to law;

b/ To work out plans and organize negotiations on bilateral or multilateral treaties on taxation (export duty, import duty, double taxation avoidance and other taxes under law), financial, accounting, audit and customs services and other financial domains as authorized by the Government;

c/ To negotiate and sign financial treaties as authorized by the State President or the Government; to represent the Vietnamese Government at bilateral or multilateral financial forums as assigned by the Government.

20. To organize and direct the implementation of plans on scientific research and application of scientific and technological advances in the domains under its management according to law.

21. To decide on guidelines and specific measures for, and direct, the implementation of operation mechanisms for public service organizations in the domains under its management according to law; to manage and direct the operation of its non-business organizations.

22. To perform the state management of the operation of associations and non-governmental organizations in the domains under its management according to law.

23.To inspect, examine, and settle complaints and denunciations; to prevent and fight corruption, negative practices, red tape and authoritativeness; to practice thrift and prevent and fight waste in using assets and funds assigned to the Ministry according to law; to handle according its competence or propose competent authorities to handle violations of the laws on finance and budget management and other domains under its management.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ To elaborate and submit to the Government for promulgation programs on reform of public finance management mechanisms for the state administrative reform program in each period;

b/ To decide on and direct the implementation of its administrative reform program inline with the objectives and contents of the state administrative reform program already approved by the Prime Minister.

25. To manage its organizational apparatus and payroll; to direct the implementation of the wage regime and regimes and policies on entitlement, commendation and disciplining of cadres, public employees and servants under its management; to provide professional training and retraining for cadres, public employees and servants under its management.

26. To manage and organize the entire sector’s finance, state assets, development investment and construction under its management according to law.

27. To perform other casks and exercise other powers as prescribed by law or assigned by the Government or the Prime Minister.

Article 3. Organizational structure

1. The State Budget Department.

2. The Investment Department.

3. Department I.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. The Tax Policy Department.

6. The Department of Finance of Banks and Financial Institutions.

7. The Accounting and Audit Regime Department.

8. The International Cooperation Department.

9. The Legal Department

10. The Planning and Finance Department.

11. The Organization and Personnel Department.

12. The Emulation and Commendation Department.

13. The Inspectorate.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.15. The Public Asset Management Department.

16. The Corporate Finance Department.

17. The Debt Management and Foreign Relation Finance Department.

18. The Insurance Management and Supervision Department.

19. The Price Management Department.

20. The Information Technology and Financial Statistics Department.

21. The General Department of Taxation.

22. The General Department of Customs.

23. The General Department of National Reserves.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.25. The State Securities Commission.

26. The Financial Strategy and Policy Institute.

27. Vietnam Financial Times.

28. The Financial Review.

29. The Finance Administrators School.

The units defined in Clauses 1 thru 25 of this Article are administrative organizations assisting the Minister in performing the state management function, the units defined in Clauses 26 thru 29 are the Ministry’s state non-business organizations operating to serve state management work.

The State Budget Department, the Investment Department, the Administrative and Non-Business Finance Department, the Tax Policy Department, the Department of Finance of Banks and Financial Institutions, the Accounting and Audit Regime Department, the International Cooperation Department, the Legal Department, the Planning and Finance Department, the Organization and Personnel Department, the Inspectorate and the Office may organize sections under the decisions of the Minister of Finance.

The Minister of Finance shall submit to the Prime Minister for promulgation decisions defining the functions, tasks, powers and organizational structures of the General Department of Taxation, the General Department of Customs, the General Department of National Reserves, the State Treasury and the State Securities Commission and the list of the Ministry’s existing non-business organizations.

Article 4. Effect

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. All previous provisions which are contrary to this Decree are annulled.

3. The Government’s Decree No. 96/2002/ ND-CP of November 19, 2002, defining the functions, tasks, powers and organizational structure the General Department of Customs, ceases to be effective when the Prime Minister’s decision defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the General Department of Customs under the Ministry of Finance is promulgated and takes effect.

4. The Department of National Reserves may maintain its organization, operation, seal and existing accounts under the Prime Minister’s Decision No. 270/2003/QD-TTg of December 24, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Department of National Reserves under the Ministry of Finance until the Prime Minister’s decision defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the General Department of National Reserves under the Ministry of Finance is promulgated and takes effect.

Article 5. Implementation responsibilities

The Minister of Finance, ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and presidents of provincial-level People’s Committees shall implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTERNguyen Tan Dung

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


65.396

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!