Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định nộp xuất trình sổ hộ khẩu thực hiện thủ tục hành chính

Số hiệu: 104/2022/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 21/12/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Phương thức thay thế sổ hộ khẩu khi thực hiện TTHC từ 01/01/2023

Đây là nội dung tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 sửa đổi các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công (DVC).

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2023, các TTHC, DVC có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về dân cư).

Việc khai thác, sử dụng thông tin được thực hiện bằng 01 trong các phương thức sau:

- Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với CSDLQG về dân cư hoặc qua Cổng DVC quốc gia;

- Tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VNeID;

- Sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với CSDLQG về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chíp trên thẻ CCCD;

- Các phương thức khai thác khác theo quy định chuyên ngành.

Trường hợp không thể khai thác được thông tin về cư trú của công dân theo các phương thức nêu trên thì có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú bao gồm:

Thẻ CCCD, CMND, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong CSDLQG về dân cư.

Xem chi tiết tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/2022/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2022

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NỘP, XUẤT TRÌNH SỔ HỘ KHẨU, SỔ TẠM TRÚ GIẤY KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 28 như sau:

“a) Đối với người lao động: Giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nơi thực hiện dự án theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định này;”.

2. Thay thế một số cụm từ tại điểm b khoản 2 Điều 28 như sau:

Thay thế cụm từ “bản sao Chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú” và cụm từ “bản sao Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú” bằng cụm từ “bản sao Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc giấy khai sinh”.

3. Thay thế Mẫu số 1a ban hành kèm theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 bằng Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định này.

Bãi bỏ Mẫu số 1b ban hành kèm theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều và biểu mẫu của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 như sau:

“1. Người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này.”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau:

“2. Những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này và đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1 Điều này.”.

3. Bãi bỏ cụm từ “Số sổ hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú)” tại Mẫu số 3 ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

4. Sửa đổi, bổ sung nội dung tại mục 4, phần hướng dẫn của Mẫu số 4 ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế như sau:

“4. Cá nhân đăng ký nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội, khi đến nhận kết quả là tiền giải quyết chế độ bảo hiểm y tế, viên chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hướng dẫn cá nhân như sau:

a) Người hưởng chế độ trực tiếp nhận: Cung cấp giấy hẹn và thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân.

b) Người khác nhận thay:

Nếu là thân nhân của người hưởng chế độ: Cung cấp giấy hẹn, Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân và một trong các giấy tờ chứng minh là thân nhân của người hưởng bảo hiểm y tế sau: bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh hoặc Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nếu là người giám hộ: Cung cấp giấy hẹn, Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân, giấy tờ chứng minh là giám hộ đương nhiên của người hưởng bảo hiểm y tế (bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh hoặc Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư). Trong trường hợp không có người giám hộ đương nhiên theo quy định của pháp luật thì cung cấp giấy hẹn, Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân, quyết định công nhận việc giám hộ của cấp có thẩm quyền.

Nếu không phải là thân nhân hoặc người giám hộ nêu trên, cung cấp giấy hẹn, Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân, giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.”.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 6 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

1. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 6 như sau:

“b) Nộp bản sao của một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong trường hợp cơ quan, tổ chức không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.”.

2. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 6 như sau:

“b) Nộp bản sao của một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong trường hợp cơ quan, tổ chức không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.”.

3. Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 6 như sau:

“b) Nộp bản sao của một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong trường hợp cơ quan, tổ chức không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.”.

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 7 như sau:

“a) Cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này cung cấp thông tin về số định danh cá nhân của trẻ em hoặc của cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em;

Nộp bản sao của một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong trường hợp cơ quan, tổ chức không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 8 như sau:

“b) Giấy khai sinh (Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).”.

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 19 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

1. Thay thế cụm từ “sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ xác nhận của cơ quan Công an về việc đăng ký thường trú (trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc)” tại điểm b khoản 1 thành “thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong trường hợp cơ quan, tổ chức không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 19 như sau:

“đ) Trường hợp học sinh, sinh viên có thẻ Căn cước công dân và được cấp mã số định danh cá nhân, thông tin về nơi thường trú có thể khai thác từ việc kết nối và chia sẻ dữ liệu về dân cư với các cơ sở giáo dục đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính, Sở Tài chính, thì cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em, học sinh, sinh viên không phải nộp Giấy khai sinh và giấy tờ chứng minh nơi thường trú.”.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 7 như sau:

“b) Hồ sơ nhận khoán

Đề nghị nhận khoán: Đối với cá nhân, hộ gia đình theo Mẫu số 02; cộng đồng dân cư thôn theo Mẫu số 03.

Biên bản họp thôn (đối với cộng đồng dân cư thôn): Gồm nội dung thống nhất đề nghị nhận khoán; cử người đại diện giao kết hợp đồng.

Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đối với cộng đồng dân cư thôn gồm danh sách các thành viên và thông tin về số định danh cá nhân của các thành viên trong danh sách.”.

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 như sau:

“1. Hộ gia đình, cá nhân là người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú.”.

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lựcLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 11 như sau:

“a) Bên mua điện phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, có đề nghị mua điện và thông tin về cư trú của hộ gia đình tại địa điểm mua điện hoặc giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quản lý, sử dụng địa điểm mua điện;”.

2. Bổ sung khoản 1a sau khoản 1 Điều 11 như sau:

“1a. Hồ sơ đề nghị đăng ký mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt của bên mua điện dạng giấy hoặc dữ liệu điện tử bao gồm: Đề nghị mua điện và một trong các giấy tờ, tài liệu sau:

a) Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của cá nhân đại diện bên mua điện. Tại một địa điểm đăng ký mua điện, bên mua điện là một hộ gia đình thì chỉ được ký 01 Hợp đồng.

b) Trường hợp không sử dụng thông tin về cư trú của hộ gia đình tại địa điểm mua điện, bên mua điện cung cấp bản sao của một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận về quyền sở hữu nhà ở; giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở); quyết định phân nhà; hợp đồng mua bán nhà; hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên hoặc các giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu, quản lý, sử dụng địa điểm mua điện có thời hạn từ 01 năm trở lên để đăng ký mua điện và chỉ được ký 01 Hợp đồng.”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 11 như sau:

“4. Bộ Công Thương hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt.”.

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021

1. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 60 như sau:

“c) Bản sao thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đang còn giá trị hoặc Thẻ quân nhân của người có đơn đề nghị thuê nhà ở; trường hợp là vợ chồng thì phải có thêm bản sao Giấy chứng nhận kết hôn.”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 69 như sau:

“b) Bản sao thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đang còn giá trị hoặc Thẻ quân nhân của người đề nghị mua nhà ở; trường hợp là vợ chồng thì phải có thêm bản sao Giấy chứng nhận kết hôn.”.

3. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 71a như sau:

“b) Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu đang còn giá trị hoặc giấy tờ chứng minh thuộc lực lượng quân đội nhân dân theo quy định của Bộ Quốc phòng của người đề nghị mua nhà ở; trường hợp là vợ chồng thì phải có thêm bản sao Giấy chứng nhận kết hôn.”.

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

1. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 3 Điều 7 như sau:

“đ) Bản sao của một trong các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 9 như sau:

“b) Người nộp thuế cung cấp thông tin về số định danh cá nhân hoặc xuất trình giấy thông hành biên giới hoặc xuất trình thẻ Căn cước công dân.”.

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 2 Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 2 Điều 21 như sau:

“e) Thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh; giấy tờ nộp tiền điện, nước và các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thửa đất đăng ký. Trường hợp không khai thác được thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì bổ sung Giấy xác nhận thông tin về cư trú.”.

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi

Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 2 Điều 24 như sau:

“a) Bản sao của một trong các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của người nhận con nuôi;

b) Bản sao của một trong các giấy tờ sau: Giấy khai sinh, thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của người được nhận làm con nuôi;”.

Điều 13. Bãi bỏ, thay thế một số cụm từ quy định tại các nghị định

1. Bãi bỏ cụm từ “Sổ hộ khẩu” tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

2. Bãi bỏ cụm từ “trong giai đoạn chuyển tiếp, người yêu cầu đăng ký hộ tịch phải xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú” tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

3. Bãi bỏ cụm từ “Số sổ hộ khẩu (đối với thành viên là hộ gia đình)” và cụm từ “sổ hộ khẩu (đối với thành viên là hộ gia đình)” tại điểm g khoản 3 Điều 15 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

4. Bãi bỏ cụm từ “hoặc sổ hộ khẩu đã được cấp trước ngày 01 tháng 7 năm 2021” tại điểm b khoản 1 Điều 116 và cụm từ “hoặc sổ hộ khẩu đã được cấp trước ngày 01 tháng 7 năm 2021” tại khoản 3 Điều 130 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

5. Bãi bỏ cụm từ “sổ hộ khẩu” tại điểm b khoản 2 Điều 15 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

6. Thay thế cụm từ “Sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn” tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thành “Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”.

7. Thay thế cụm từ “sổ hộ khẩu” tại Mẫu số 01Mẫu số 02 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số ít người bằng cụm từ “thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”.

Điều 14. Khai thác, sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

1. Cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

2. Thông tin về cư trú của công dân tại thời điểm làm thủ tục hành chính được cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính ghi nhận và lưu giữ trong hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

Việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện bằng một trong các phương thức sau:

a) Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia;

b) Tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VNeID;

c) Sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chíp trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp;

d) Các phương thức khai thác khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

3. Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân theo các phương thức nêu tại khoản 2 Điều này, cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú.

Việc yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú được nêu cụ thể trong quyết định công bố thủ tục hành chính của bộ, cơ quan, địa phương hoặc các văn bản thông báo dịch vụ của cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

4. Các loại giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú bao gồm: Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Điều 15. Trách nhiệm thực hiện và điều khoản thi hành

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này và thực hiện công bố thủ tục hành chính theo quy định thuộc phạm vi chức năng quản lý của mình.

2. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

3. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các thủ tục hành chính, dịch vụ công có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú theo quy định tại Điều 14 Nghị định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KSTT (2b). TM

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ)

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội ……

Họ và tên: ................................................................... Ngày, tháng, năm sinh:…./…/…..

Dân tộc: ......................................... Giới tính: ....................................................................

Số CCCD/CMND: ..............................................................................................................

Ngày cấp: ....................................... Nơi cấp: ....................................................................

Nơi thường trú hoặc nơi tạm trú(1): ....................................................................................

Điện thoại: .........................................................................................................................

Thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có):

□ Người khuyết tật theo Giấy xác nhận khuyết tật số………………… do Ủy ban nhân dân xã ……….. cấp ngày …………..

□ Người dân tộc thiểu số ………… đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Tôi có nhu cầu vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm để thực hiện dự án:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Nơi thực hiện dự án: ......................................................................................................

......................................................................................................................................

Số người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm: ... người, trong đó:

- Lao động nữ (nếu có): .......................................................................................... người

- Lao động là người khuyết tật (nếu có): ................................................................. người

- Lao động là người dân tộc thiểu số (nếu có): ....................................................... người

Vốn thực hiện dự án: ................................................................................ đồng, trong đó:

- Vốn tự có: ............................................................................................................... đồng

Đề nghị ngân hàng cho vay số tiền: ......................................................................... đồng

(Bằng chữ:........................................................................................................................ )

để dùng vào việc: .................................................................. , cụ thể như sau:

STT

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN VAY

SỐ LƯỢNG

THÀNH TIỀN (đồng)

Thời hạn vay: ......................................... tháng Trả gốc: ................... Trả lãi: .......................

Tôi cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng thời hạn, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG,
THỊ TRẤN
……………….

Ông/bà: ……………………………

Có dự án được thực hiện tại địa phương.

..., ngày... tháng... năm ...
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

…., ngày ... tháng... năm ...
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ VAY VỐN
(Ký và ghi rõ họ tên)

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 104/2022/ND-CP

Hanoi, December 21, 2022

 

DECREE

ON AMENDMENTS TO DECREES ON SUBMISSION AND PRESENTATION OF HOUSEHOLD REGISTER BOOKLETS, TEMPORARY RESIDENCE REGISTER BOOKLETS UPON CARRYING OUT ADMINISTRATIVE PROCEDURES OR PROVIDING PUBLIC SERVICES

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015; the Law on amendments to the Law on Government Organization and the Law on Organization of Local Government dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Residence dated November 13, 2020;

At the proposal of the Minister of Public Security;

The Government promulgates a Decree on amendments to Decrees on submission and presentation of household register booklets, temporary residence register booklets upon carrying out administrative procedures or providing public services.

Article 1. Amendments to Decree No. 61/2015/ND-CP dated July 9, 2015 on policies to support job creation and the National Employment Fund amended according to Decree No. 74/2019/ND-CP dated September 23, 2019

1. Point a, Clause 2, Article 28 shall be amended as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Replace some phrases at Point b, Clause 2, Article 28 as follows:

Replace the phrase "a copy of the identity card or household register booklet or temporary residence register booklet" and the phrase "a copy of the identity card or passport or household register booklet or temporary residence register booklet" with the phrase "a copy of the identity card or citizen identity card or birth certificate”.

3. Replace Form No. 1a issued with Decree No. 74/2019/ND-CP dated September 23, 2019 with Form No. 1 issued together with this Decree.

Annul Form No. 1b issued together with Decree No. 74/2019/ND-CP dated September 23, 2019.

Article 2. Amendments to certain articles and forms of Decree No. 146/2018/ND-CP dated October 17, 2018 on elaboration and guidelines for the Law on Health Insurance

1. Clause 1, Article 5 shall be amended as follows:

“1. Persons whose names are inscribed in the same household registering their permanent residence, except those persons specified in Article 1, 2, 3, 4 and 6 hereof.”.

2. Clause 2, Article 5 shall be amended as follows:

“2. Persons whose names are inscribed in the same household registering their temporary residence, except those persons specified in Article 1, 2, 3, 4 and 6 hereof and those who have already participated in health insurance as prescribed in Clause 1 of this Article.”.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. Amend section 4, guidance section in Form No. 4 issued together with Decree No. 146/2018/ND-CP dated October 17, 2018 on elaboration and implementation of the Law on Health Insurance as follows:

“4. As for an individual who registers to receive results in person at the social security agency, when coming to receive the payment of sum insured from health insurance, the official in charge of application receipt and giving processing results shall give the following guidelines:

a) The insured receives the sum insured in person: The insured shall present an appointment letter and citizen identity card or identification card.

b) Another person receives the sum insured on behalf of the insured:

If he/she is a relative of the insured: He/she shall present an appointment letter, citizen identity card, or identification card and one of the proof as relative of the insured, including: a copy of the birth certificate, or certificate of live birth, or marriage certificate, or certificate of residence information, or notice of personal identification number, and citizen information in the National Population Database.

If he/she is a guardian: He/she shall present an appointment letter, citizen identity card, or identification card and one of the proof as natural guardian of the insured (a copy of the birth certificate, or certificate of live birth, or marriage certificate, or certificate of residence information, or notice of personal identification number, and citizen information in the National Population Database). In case there is no natural guardian as prescribed by law, an appointment letter, identification card or citizen identity card, and decision on recognition of guardianship issued by the competent authority shall be provided.

If there is no relative or natural guardian mentioned above, an appointment letter, identification card or citizen identity card, power of attorney shall be provided in accordance with current law.”.

Article 3. Amendments to Point b Clause 1, Point b Clause 2, Point b Clause 3 Article 6 of Decree No. 116/2016/ND-CP dated July 18, 2016 on policies to support students and primary and secondary schools in severely disadvantaged communes and villages

1. Point b, Clause 1, Article 6 shall be amended as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Point b, Clause 2, Article 6 shall be amended as follows:

“b) Submit a copy of one of the following documents: citizen identity card, identification card, certificate of residence information, notice of personal identification number and citizen information in the National Population Databased in case agencies or organizations are unable to access residence information of citizens in the National Population Database.”.

3. Point b, Clause 3, Article 6 shall be amended as follows:

“b) Submit a copy of one of the following documents: citizen identity card, identification card, certificate of residence information, notice of personal identification number and citizen information in the National Population Databased in case agencies or organizations are unable to access residence information of citizens in the National Population Database.”.

Article 4. Amendments to Decree No. 105/2020/ND-CP dated September 8, 2020 on policies on preschool education development

1. Point a, Clause 3, Article 7 shall be amended as follows:

“a) The parents or caregivers of the children specified at Point a, Clause 1 of this Article provide information about the children's personal identification numbers or of the parents or caregivers;

Submit a copy of one of the following documents: citizen identity card, identification card, certificate of residence information, notice of personal identification number and citizen information in the National Population Databased in case agencies or organizations are unable to access residence information of citizens in the National Population Database.”.

2. Point b, Clause 3, Article 8 shall be amended as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 5. Amendments to Clause 1, Article 19 of Decree No. 81/2021/ND-CP dated August 27, 2021 on collection and management of tuition fees for educational institutions under the national education system and the policy of tuition fee exemption and reduction, support for study expenses; service charges in the field of education and training

1. Replace the phrase "permanent residence booklet or certification of permanent residence registration by the police authority (in case the household register booklet is lost)" at Point b, Clause 1, into "citizen identity card or identification card, certificate of residence information or notice of personal identification number and citizen information in the National Population Database in case the agency or organization cannot access the residence information of citizens in the National Population Database”.

2. Point dd, Clause 1, Article 19 shall be amended as follows:

“dd) In case a student has a citizen identity card and is granted a personal identification number, information about permanent residence can be accessed from connecting and sharing population data with other educational institutions, the Committee Division of Education and Training, the Department of Education and Training, the Division of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Committee Division of Finance, the Department of Finance, his/her parents (or guardian) are not required to submit birth certificate and proof of permanent residence.”.

Article 6. Amendments to point b clause 2 Article 7 of Decree No. 168/2016/ND-CP dated December 27, 2016 on contracting forests, gardens, and water surface area in management board of special-use forests, protection forests and state agriculture and forestry limited liability company

Point b, Clause 2, Article 7 shall be amended as follows:

“b) Application for contracting

Application form for contracting: Form 02 for individuals, households; Form 03 for community.

Village meeting minutes (for village community): stating the agreement on request for contracting; appointment of representative who enters into the contract.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 7. Amendments to clause 1 Article 3 of Decree No. 100/2015/ND-CP dated October 20, 2015 on development and management of social housing

Clause 1, Article 3 shall be amended as follows:

“1. Households and individuals named in the same household registering permanent residence with information updated in the National Population Database, Residence Database as per the Law on Residence.”.

Article 8. Amendments to Article 11 of Decree No. 137/2013/ND-CP dated October 21, 2013 on elaboration of the Law on Electricity and Law on amendments to the Law on Electricity

1. Point a, Clause 1, Article 11 shall be amended as follows:

“a) The electricity purchaser must have active legal capacity as per the law, have a request for electricity purchase and residence information of the household where the electricity is purchased or supporting documents of ownership, management and use of place where the electricity is purchased;”.

2. Clause 1a shall be added to Clause 1 Article 11 as follows:

“1a. Application for purchase of electricity for daily living of the purchaser in paper or electronic form, containing; Application form for electricity purchase and one of the following documents:

a) Citizen identity card, identification card, certification of residence information, notice of personal identification number and citizen information in the National Population Database of the representative of the electricity purchaser. At a place where electricity purchase is registered, the household purchaser can only sign 01 Contract.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Clause 4, Article 11 shall be amended as follows:

“4. The Ministry of Industry and Trade provides guidance on electricity purchase contracts for daily-life purposes.”.

Article 9. Amendments to Decree No. 99/2015/ND-CP dated October 20, 2015 on elaboration and guidelines for the Law on Housing, amended by Decree No. 30/2021/ND-CP dated March 26, 2021

1. Point c, Clause 1, Article 60 shall be amended as follows:

“c) A copy of the citizen's identity card or identification card or valid passport or military card of the person applying for house lease; and also a copy of the marriage certificate in case of husband and wife.”.

2. Point b, Clause 1, Article 69 shall be amended as follows:

“b) A copy of the citizen's identity card or identification card or valid passport or military card of the person applying for house lease; and also a copy of the marriage certificate in case of husband and wife.”.

3. Point b, Clause 1, Article 71a shall be amended as follows:

‘b) Citizen's identity card or identification card or valid passport or a document proving membership in the people’s army according to regulations of the Ministry of National Defense of the person applying for house lease; and also a copy of the marriage certificate in case of husband and wife.”.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Point dd, Clause 3, Article 7 shall be amended as follows:

“dd) Submit a copy of one of the following documents: Citizen identity card, identification card, certification of residence information, notice of personal identification number and citizen information in the National Population Database;”.

2. Point b, Clause 3, Article 9 shall be amended as follows:

“b) The taxpayer provides information on personal identification number or presents a laissez-passer or a citizen identity card.”.

Article 11. Amendments to point e clause 2 Article 21 of Decree No. 43/2014/ND-CP dated May 15, 2014 on elaboration and implementation of the Law on Land

Point e, Clause 2, Article 21 shall be amended as follows:

“e) citizen identity card or identity card or birth certificate; electricity, water bills and other bills showing the residential address in the registered land plot. In case it is impossible to access the residence information in the National Population Database, the certificate of residence information shall be supplemented.”.

Article 12. Amendments to point a, point b clause 2 Article 24 of Decree No. 19/2011/ND-CP dated March 21, 2021 on elaboration and implementation of the Law on Adoption

Point a, point b, Clause 2, Article 24 shall be amended as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Submit a copy of one of the following documents: Citizen identity card, identification card, certification of residence information, notice of personal identification number and citizen information in the National Population Database of the adopted child;”.

Article 13. Annulling, replacing a number of phrases specified in the decrees

1. Annul the phrase "household register booklet" at point a, clause 1, Article 1 of Decree No. 150/2018/ND-CP dated November 7, 2018 on amendments to certain decrees on business investment conditions and administrative procedures in the field of information and communications.

2. Annul the phrase "during the transitional period, applicants for registration of vital records must present documents proving their residence" in Clause 1, Article 2 of Decree No. 123/2015/ND-CP dated November 15 2015 on elaboration and guidelines for the Law on Civil Status.

3. Annul the phrase "number of household register booklet (for a member being household)" and the phrase "household register booklet (for a member being household)" at Point g, Clause 3, Article 15 of Decree No. 45/2021/ND-CP dated March 31, 2021 on the establishment, organization and operation of the Cooperative Development Support Fund.

4. Annul the phrase "or household register booklet that was issued before July 1, 2021" at Point b, Clause 1, Article 116 and the phrase "or household register booklet that was issued before July 1, 2021" in Clause 1 of this Article. 3 Article 130 of Decree No. 131/2021/ND-CP dated December 30, 2021 on guidelines for the Ordinance on Incentives for people with meritorious services to the revolution.

5. Annul the phrase "household register booklet" at Point b, Clause 2, Article 15 of Decree No. 11/2021/ND-CP dated February 10, 2021 stipulating the assignment of certain sea areas to organizations and individuals for exploitation and use of marine resources.

6. Replace the phrase "the household register booklet of the entity or the written certification of the police of the commune, ward or township" at Point a, Clause 1, Article 8 of Decree No. 20/2021/ND-CP of March 15, 2021 stipulating the social assistance policy for beneficiaries of social protection into "certificate of information on residence or notice of personal identification number and citizen information in the National Population Database".

7. Replace the phrase "household booklet" in Form No. 01 and Form No. 02 of Decree No. 57/2017/ND-CP dated May 9, 2017 stipulating priority policies for enrollment and study support for preschool children, students of ethnic minorities with the phrase "citizen identity card, identification card, certificate of residence information, notice of personal identification number and citizen information in the National Population Database”.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Competent agencies, officials, public employees and individuals assigned to receive and handle administrative procedures and provide public services must use information on residence of citizens in the National Population Database to handle administrative procedures and provide public services.

2. Information about citizens' residence at the time of carrying out administrative procedures shall be recorded and kept by officials, public employees and individuals responsible for receiving and handling administrative procedures on the System of administrative procedures at ministerial and provincial levels.

The use of information on citizens' residence in the National Population Database shall be done by one of the following methods:

a) Look up and use personal information through the System of administrative procedures at ministerial and provincial levels connected to the National Population Database or through the National Public Service Portal;

b) Look up personal information through the citizen's electronic identity account displayed in the VNeID application;

c) Use a reader device that has been connected online to the National Population Database, including a QRCode reader or a chip reader on a chip-based citizen ID card;

d) Other methods as prescribed by special laws.

3. In case it is impossible to exploit citizens' residence information by the methods mentioned in Clause 2 of this Article, competent agencies, officials, public employees and individuals that are assigned to handle administrative procedures and provide public services may require citizens to submit a copy or present one of the documents proving residency information.

The request for citizens to submit copies or produce documents proving their residence information is specified in the decision on announcement of administrative procedures of the ministry, agency or local government or other notices of services of service providers.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 15. Implementation

1. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the Governmental agencies, the presidents of the People's Committees of the provinces and centrally-affiliated cities shall implement this Decree and announce administrative procedures within their scope of authority.

2. This Decree comes into force as of January 1, 2023.

3. From the effective date of this Decree, administrative procedures and public services requiring the submission and presentation of household register booklets and temporary residence register booklets shall be replaced by the use of information on residence as prescribed in Article 14 of this Decree.

 

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PP. THE PRIME MINISTER
DEPUTY MINISTER
Vu Duc Dam

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 sửa đổi Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


58.726

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!