Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 01/2023/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa

Số hiệu: 01/2023/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Minh Chính
Ngày ban hành: 16/01/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Giảm 01 đơn vị trong cơ cấu tổ chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 16/01/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL bao gồm:

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Vụ Kế hoạch, Tài chính.

- Vụ Pháp chế.

- Vụ Đào tạo.

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

- Vụ Thư viện.

- Vụ Văn hóa dân tộc.

- Vụ Gia đình.

- Văn phòng Bộ.

- Thanh tra Bộ.

- Cục Di sản văn hóa.

- Cục Nghệ thuật biểu diễn.

- Cục Điện ảnh.

- Cục Bản quyền tác giả.

- Cục Văn hóa cơ sở.

- Cục Hợp tác quốc tế.

- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

- Cục Thể dục thể thao.

- Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

- Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

- Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

- Báo Văn hóa.

- Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.

- Trung tâm Công nghệ thông tin.

- Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

So với Nghị định 79/2017/NĐ-CP , cơ cấu tổ chức của Bộ không còn Vụ Thi đua, Khen thưởng.

Tuy nhiên, Vụ này vẫn tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ.

Nghị định 01/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/02/2023 và thay thế Nghị định 79/2017/NĐ-CP .

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2023/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Chính phủ các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Bộ đã được phê duyệt và các nghị quyết, dự án, đề án theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm và các chương trình, dự án, công trình quan trọng quốc gia về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

3. Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

4. Ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, các dự án, công trình quan trọng quốc gia đã được ban hành hoặc phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

6. Về di sản văn hóa:

a) Trình cấp có thẩm quyền thành lập bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b) Trình Thủ tướng Chính phủ việc xếp hạng và điều chỉnh khu vực bảo vệ đối với di tích quốc gia đặc biệt; việc đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO): Công nhận di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của Việt Nam là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, ghi danh di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam vào các danh sách di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO; việc công nhận bảo vật quốc gia và cho phép đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản và phương án xử lý đối với tài sản là di sản văn hóa theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và quy hoạch khảo cổ sau khi được phê duyệt;

d) Thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt;

đ) Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch và quy hoạch di tích quốc gia; thẩm định dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đối với di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia; thẩm định dự án cải tạo, xây dựng công trình nằm ngoài các khu vực bảo vệ di tích mà có khả năng ảnh hưởng xấu đến di tích đối với di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt; thẩm định kế hoạch quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới phân bố trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thẩm định và phê duyệt kế hoạch quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới phân bố trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; phê duyệt quy chế bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới phân bố trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên;

e) Xếp hạng di tích quốc gia, bảo tàng hạng I, điều chỉnh khu vực bảo vệ đối với di tích quốc gia; ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; giao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia cho bảo tàng công lập theo quy định của pháp luật; xác nhận điều kiện đối với việc thành lập bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành; thỏa thuận xếp hạng bảo tàng hạng II, hạng III theo quy định của pháp luật;

g) Cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ; cấp phép đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản; cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam theo quy định của pháp luật;

h) Hướng dẫn thủ tục đăng ký di vật, cổ vật và hoạt động của cơ sở giám định cổ vật;

i) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về di sản tư liệu;

k) Xây dựng cơ chế, chính sách huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;

l) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

7. Về nghệ thuật biểu diễn:

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động nghệ thuật biểu diễn theo thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ;

b) Quy định về tổ chức thi và liên hoan các loại hình nghệ thuật chuyên nghiệp;

c) Chấp thuận, dừng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn; hủy kết quả cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật;

d) Nhận lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật nhằm mục đích thương mại của tổ chức thuộc cơ quan trung ương theo quy định của pháp luật;

đ) Hướng dẫn sưu tầm, bảo tồn và tổ chức thực hiện giới thiệu, quảng bá các giá trị nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam cấp quốc gia và tinh hoa nghệ thuật biểu diễn thế giới.

8. Về điện ảnh:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển ngành điện ảnh sau khi được phê duyệt;

b) Tổ chức liên hoan phim quốc gia và quốc tế tại Việt Nam; chấp thuận tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, những ngày phim, tuần phim nước ngoài tại Việt Nam và những ngày phim, tuần phim Việt Nam ở nước ngoài;

c) Quản lý việc lưu chiểu, lưu trữ phim và các tư liệu, hình ảnh động được sản xuất trong nước; lưu chiểu phim nước ngoài được phổ biến, phát hành tại Việt Nam;

d) Cấp, thu hồi giấy phép trong lĩnh vực điện ảnh thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật.

9. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm:

a) Thực hiện quản lý nhà nước về biểu tượng văn hóa quốc gia theo quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ;

c) Quản lý tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô toàn quốc hoặc khu vực; tiếp nhận văn bản thông báo đối với vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam do các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và tổ chức nước ngoài tổ chức; tiếp nhận văn bản thông báo đối với đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan với danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam;

d) Hướng dẫn tổ chức và trực tiếp tổ chức trưng bày, triển lãm tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh;

đ) Hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giám định về tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh;

e) Cấp, thu hồi giấy phép trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật.

10. Về quyền tác giả, quyền liên quan:

a) Xây dựng, ban hành, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan;

b) Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan;

c) Hướng dẫn việc cung cấp, hợp tác, đặt hàng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng;

d) Quản lý, khai thác quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với các cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu, Nhà nước đại diện quản lý theo quy định của pháp luật;

đ) Quản lý hoạt động cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan;

e) Quản lý hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan; hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật;

g) Chấp thuận việc dịch tác phẩm từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và sao chép tác phẩm để giảng dạy, nghiên cứu không nhằm mục đích thương mại theo quy định tại Phụ lục Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học, nghệ thuật.

11. Về thư viện:

a) Chỉ đạo thực hiện liên thông thư viện; chỉ đạo và hướng dẫn việc tổ chức hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện, phát triển văn hóa đọc; hướng dẫn thực hiện đánh giá hoạt động thư viện theo tiêu chuẩn quốc gia và quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn điều kiện thành lập và hoạt động thư viện theo quy định của pháp luật; tiếp nhận, trả lời hồ sơ thông báo việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở trung ương và thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; trả lời việc xác định thư viện công lập có vai trò quan trọng được Nhà nước ưu tiên đầu tư theo quy định của pháp luật;

c) Xây dựng cơ chế, chính sách huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc theo quy định của pháp luật.

12. Về quảng cáo:

a) Thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo theo quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn việc xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại địa phương;

c) Tổ chức thẩm định sản phẩm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

13. Về văn hóa cơ sở, tuyên truyền cổ động:

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng, lễ kỷ niệm, tang lễ và các nghi thức khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ hoặc theo phân công của Chính phủ;

b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nội dung tuyên truyền cổ động (trừ hoạt động phát thanh, truyền thanh; bảng tin công cộng) về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật;

đ) Quy định việc tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động (trừ hoạt động phát thanh, truyền thanh), tổ chức hoạt động văn hóa; quản lý hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa và vui chơi giải trí nơi công cộng;

e) Quản lý nhà nước về lễ hội; hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xây dựng lối sống; triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện các biện pháp phòng ngừa mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục, gây hại cho sức khoẻ và hủy hoại môi trường sinh thái;

g) Theo dõi, kiểm tra việc tổ chức bắn pháo hoa nổ của các địa phương; tổng hợp tình hình, báo cáo đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức bắn pháo hoa nổ theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức hội thi bắn pháo hoa quốc tế tại Việt Nam sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép; báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc thay đổi tầm bắn, thời lượng bắn pháo hoa nổ đối với các trường hợp theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo quy định của pháp luật.

15. Về văn hóa dân tộc:

a) Xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, đề án, dự án về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam;

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện ngày hội, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc theo khu vực và toàn quốc; hướng dẫn hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số; tuyên truyền, quảng bá văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số Việt Nam.

16. Về văn học:

a) Xây dựng và hướng dẫn, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về hoạt động văn học;

b) Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động văn học;

c) Tổ chức trại sáng tác văn học nghệ thuật;

d) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các cuộc thi về văn học cấp quốc gia.

17. Về công tác gia đình:

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam;

b) Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình;

c) Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình và giá trị của gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới;

d) Xây dựng, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới; xây dựng tiêu chuẩn gia đình văn hóa;

đ) Xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng và hướng dẫn nhân rộng mô hình gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững;

e) Hướng dẫn, tổ chức kỷ niệm các ngày về gia đình Việt Nam theo quy định của pháp luật;

18. Về thể dục, thể thao cho mọi người:

a) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức các Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam cho người khuyết tật;

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chiến lược và các chương trình quốc gia phát triển thể dục, thể thao sau khi được phê duyệt;

c) Quy định tiêu chí đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng;

d) Tổ chức, hướng dẫn việc xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao quần chúng; tuyên truyền, hướng dẫn các phương pháp luyện tập thể dục, thể thao; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cộng tác viên thể dục, thể thao cơ sở;

đ) Tổ chức điều tra thể chất nhân dân; hướng dẫn, áp dụng và phát triển các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống ở trong và ngoài nước;

e) Quyết định tổ chức giải thi đấu từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam cho người khuyết tật; giải thi đấu thể thao quần chúng cấp quốc gia;

g) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn, tổ chức thực hiện về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang nhân dân;

h) Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động của các câu lạc bộ, cơ sở thể dục, thể thao quần chúng và câu lạc bộ cổ động viên.

19. Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp:

a) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; Đại hội thể thao toàn quốc;

b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chiến lược, phát triển thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp sau khi được phê duyệt;

c) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy định về chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao;

d) Quyết định tổ chức giải thi đấu vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao theo đề nghị của các liên đoàn thể thao quốc gia; quy định quản lý các hoạt động thể thao quốc tế tổ chức tại Việt Nam; phê duyệt điều lệ Đại hội thể thao toàn quốc;

đ) Ban hành tiêu chuẩn và hướng dẫn phong cấp vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao; công nhận phong cấp của các tổ chức thể thao quốc tế đối với vận động viên, huấn luyện viên và trọng tài thể thao Việt Nam theo quy định của pháp luật;

e) Quy định quản lý việc chuyển nhượng vận động viên, tuyển chọn vận động viên vào các đội tuyển thể thao quốc gia; quy định trình tự, thủ tục thành lập đoàn thể thao quốc gia và đội tuyển thể thao quốc gia từng môn;

g) Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo, huấn luyện đối với vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao; quy định chương trình tập huấn chuyên môn thể thao cho nhân viên chuyên môn của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao;

h) Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động của các cơ sở thể thao chuyên nghiệp.

20. Về tài nguyên du lịch và quy hoạch hệ thống du lịch:

a) Hướng dẫn và tổ chức điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch; xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch;

b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch hệ thống du lịch.

21. Về khu du lịch, điểm du lịch:

a) Quyết định công nhận khu du lịch quốc gia; trình Thủ tướng Chính phủ công nhận khu du lịch quốc gia nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận điểm du lịch, khu du lịch;

c) Hướng dẫn việc quản lý khu du lịch quốc gia;

d) Điều phối, liên kết các hoạt động du lịch liên quốc gia, liên vùng, liên tỉnh.

22. Về kinh doanh du lịch, hướng dẫn du lịch, xúc tiến du lịch:

a) Quản lý, tổ chức thực hiện việc cấp, thu hồi giấy phép, thẻ hướng dẫn viên du lịch và các văn bản chứng nhận khác về hoạt động du lịch;

b) Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ lữ hành, hướng dẫn viên du lịch, lưu trú du lịch và các dịch vụ du lịch khác;

c) Hướng dẫn về điều kiện, thủ tục, hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành;

d) Hướng dẫn về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch và thu hồi quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch;

đ) Tổ chức thực hiện việc thẩm định, công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch và kiểm tra chất lượng cơ sở lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật;

e) Hướng dẫn về tiêu chuẩn, mẫu biển hiệu, hồ sơ, trình tự, thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch;

g) Quy định về người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch; nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; nội dung kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm; tiêu chuẩn thành thạo ngoại ngữ;

h) Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch quốc gia trong nước và nước ngoài; điều phối các hoạt động xúc tiến du lịch liên vùng, liên địa phương;

i) Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực;

k) Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý về du lịch.

23. Về hợp tác quốc tế:

a) Trình cấp có thẩm quyền việc ký, phê duyệt, phê chuẩn, gia nhập điều ước quốc tế về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; tham gia các tổ chức quốc tế theo sự phân công của Chính phủ;

b) Tổ chức đàm phán điều ước quốc tế theo ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tổ chức thực hiện điều ước quốc tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh Bộ theo quy định của pháp luật;

c) Ký kết, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chương trình dự án quốc tế tài trợ; quyết định tổ chức và cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật;

d) Trình cấp có thẩm quyền việc thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài và cho phép thành lập cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam;

đ) Quản lý hoạt động của Trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, cơ sở văn hóa của nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức các sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm, chương trình hoạt động đối ngoại về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch ở quy mô quốc gia và quốc tế nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

24. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá theo thẩm quyền việc thực hiện các quy định của pháp luật trong đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

b) Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch và cơ chế, chính sách đặc thù trong đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ tài năng các lĩnh vực năng khiếu nghệ thuật, thể thao, phụ cấp ngành chuyên biệt đối với giảng viên, giáo viên, huấn luyện viên, học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch và hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện.

25. Hướng dẫn thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa sau khi được phê duyệt; trực tiếp tổ chức thực hiện chiến lược, đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đối với các ngành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

26. Quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

27. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đối với các hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

28. Cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong các lĩnh vực thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

29. Quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật.

30. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

31. Thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

32. Thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành nghề kinh doanh, dịch vụ có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật.

33. Thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

34. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đề xuất hoặc quyết định theo thẩm quyền việc thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

35. Tổ chức chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong các hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

36. Quản lý về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật; quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

37. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

38. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Tổ chức cán bộ.

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính.

3. Vụ Pháp chế.

4. Vụ Đào tạo.

5. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

6. Vụ Thư viện.

7. Vụ Văn hóa dân tộc.

8. Vụ Gia đình.

9. Văn phòng Bộ.

10. Thanh tra Bộ.

11. Cục Di sản văn hóa.

12. Cục Nghệ thuật biểu diễn.

13. Cục Điện ảnh.

14. Cục Bản quyền tác giả.

15. Cục Văn hóa cơ sở.

16. Cục Hợp tác quốc tế.

17. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

18. Cục Thể dục thể thao.

19. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

20. Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

21. Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

22. Báo Văn hóa.

23. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.

24. Trung tâm Công nghệ thông tin.

25. Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

Các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 20 Điều này là tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ khoản 21 đến khoản 25 Điều này là đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục thể thao có con dấu hình Quốc huy.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp khác thuộc Bộ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, trừ đơn vị quy định tại khoản 20 Điều này.

Vụ Kế hoạch, Tài chính có 04 phòng; Vụ Tổ chức cán bộ có 04 phòng.

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp

1. Vụ Thi đua, Khen thưởng tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ.

2. Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục thể thao.

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sắp xếp, tổ chức lại thành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục thể thao.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2023.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, TCCV (3).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phạm Minh Chính

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 01/2023/ND-CP

Hanoi, January 16, 2023

 

DECREE

DEFINING FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015; Law on Amendments to some Articles of the Law on Government Organization and Law on Local Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the Government’s Decree No. 123/2016/ND-CP dated September 01, 2016 defining the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries and ministerial agencies, and the Government’s Decree No. 101/2020/ND-CP dated August 28, 2020 providing amendments to the Government’s Decree No. 123/2016/ND-CP dated September 01, 2016;

At the request of the Minister of Culture, Sports and Tourism;

The Government hereby promulgates a Decree defining functions, tasks, powers and organizational structures of the Ministry of Culture, Sports and Tourism.

Article 1. Position and functions

The Ministry of Culture, Sports and Tourism is a governmental agency performing the state management of culture, family affairs, physical training, sports and tourism nationwide, and public services in sectors and fields under its management.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The Ministry of Culture, Sports and Tourism shall perform its tasks and powers prescribed in the Government’s Decree No. 123/2016/ND-CP dated September 01, 2016 defining functions, tasks, powers and organizational structures of Ministries and ministerial agencies, the Government’s Decree No. 101/2020/ND-CP dated August 28, 2020 providing amendments to the Government’s Decree No. 123/2016/ND-CP dated September 01, 2016, and the following specific tasks and powers:

1. Submit the following documents to the Government, including bills and draft resolutions of the National Assembly; draft ordinances and draft resolutions of the Standing Committee of the National Assembly, draft decrees of the Government formulated under the Ministry's approved annual law-making programs/plans, and other resolutions, projects and schemes as assigned by the Government or the Prime Minister.

2. Submit the following documents to the Government or the Prime Minister, including annual, medium-term and long-term development plans, plannings and/or strategies, and programs, projects and works of national significance in the fields and sectors under its state management.

3. Submit the following documents to the Prime Minister, including draft decisions, directives and other legislative documents under its state management.

4. Promulgate circulars, decisions, directives and other documents about state management in the fields and sectors under its state management.

Formulate national standards; promulgate national technical regulations, processes, rules and technical - economic norms in the fields and sectors under its state management.

5. Direct, provide guidance on, inspect and organize implementation of promulgated or approved legislative documents, strategies, plannings, programs, plans, works and projects of national significance; disseminate and provide education about laws and supervise the implementation of laws in the fields and sectors under its state management.

6. Regarding cultural heritage:

a) Request a competent authority to establish national museums and specialized museums affiliated to the Ministry of Culture, Sports and Tourism;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Provide guidance on and organize the implementation of the site/monument preservation, conservation and restoration planning and archaeological planning after they are approved;

d) Examine and submit to the Prime Minister for approval of the tasks in formulation of, planning and adjustments to the planning for preservation, conservation and restoration of special national-level sites and world cultural and natural heritage sites;

dd) Examine the tasks in formulation of national site planning and national site planning; examine the site/monument conservation planning, economic - technical report on site/monument conservation in the case of world cultural and natural heritage sites, special national-level sites and national-level sites; examine the planning for renovation and construction of works located outside special national-level site or site protection zones which may negatively affect sites/monuments in the case of special national-level sites and national-level sites; examine the plan for management of world cultural and natural heritage sites located in at least 02 provinces or central-affiliated cities; approve the regulation on protection of world cultural and natural heritage sites located at least 02 provinces or central-affiliated cities;

e) Classify national-level sites and museums as class I, adjust national-level site protection zones; include intangible cultural heritages in the national list of intangible cultural heritages; transfer relics, antiquities and national treasures to state museums as prescribed by law; lay down conditions for establishment of national museums or specialized museums; reach agreement on classification of museums as class II or III as prescribed by law;

g) Grant licenses for archaeological exploration and excavation and sending relics and antiquities abroad for display, exhibition, research or preservation purposes; grant license for research into or collection of intangible cultural heritage sites to overseas Vietnamese or foreign organizations/individuals as prescribed by law;

h) Provide guidance on completion of procedures for registering relics or antiquities, conditions for establishment and operation of antiquity inspecting authorities;

i) Perform the state management of documentary heritage;

k) Formulate mechanisms and policies for mobilization, management and use of resources for safeguarding and promoting the values of the cultural heritage;

k) Provide guidance and inspect the safeguarding and promotion of values of cultural heritage.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Provide guidance on, organize and inspect the implementation of regulations of law on performance art-related activities under its state management;

b) Prescribe the organization of competitions and festivals regarding professional art forms;

c) Approve or suspend art performances, competitions and festivals regarding various forms of performance art; cancel competitions and festivals regarding various forms of performance art within its power in accordance with law;

d) Receive copyright deposit for audio and/or visual records containing art performances for commercial purposes of organizations affiliated to central government authorities as prescribed by law;

dd) Provide guidelines for collecting, preserving and organizing the introduction and promotion of values of Vietnamese traditional performance art at the national level and the quintessence of the world performance art.

8. Regarding motion picture:

a) Provide guidance on and organize the implementation of the approved strategy for motion picture industry development;

b) Organize national and international film festivals in Vietnam; grant approval for organization of specialized and thematic film festivals, foreign film days and weeks in Vietnam and Vietnamese film days and weeks in foreign countries;

c) Manage depositing or archiving of domestically produced films and motion pictures; depositing or archiving of foreign films released in Vietnam;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.9. Regarding fine arts, photography and exhibitions:

a) Perform state management of national cultural symbols as prescribed by law;

b) Provide guidance on and organize the implementation of regulations of law on management of fine art, photography and exhibition-related activities under its state management;

c) Manage and organize national or regional work of fine art contests; receive written announcements of photography composition campaigns, photography camps, contests and festivals organized in Vietnam by ministries, boards or regulatory bodies affiliated to the central government and foreign entities; receive written announcements submitted by organizations that transport photographic works from Vietnam to foreign countries for attending photography contests or festivals under the guise of representing Vietnam.

d) Directly organize and provide guidance on organization of displays and exhibitions of works of fine art and applied fine arts, and photographic works;

dd) Provide guidance on inspection of works of fine art and photographic works;

e) Issue and revoke licenses in the fields of fine art, photography and exhibition within its power as prescribed by law.

10. Regarding copyright and related rights:

a) Formulate, promulgate, direct, provide guidance on and organize the implementation of laws, mechanisms and policies on protection of copyright and related rights;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Provide guidelines for the supply, cooperation, placement of orders, use and assurance of copyright to works and related rights to performances, phonograms, video recordings or broadcasts;

d) Manage and exploit copyright to works and related rights to performances, phonograms and video recordings, broadcasts whose ownership and management is represented by the State as prescribed by law;

dd) Manage the issuance, reissuance, replacement or invalidation of copyright registration certificates and related right registration certificates;

e) Manage the assessment of copyright and related rights; manage operation of representatives of copyright and related rights, providers of copyright and related right services and consulting services as prescribed by law;

g) Grant approval for the translation of works from foreign languages into Vietnamese and the copying of works for teaching and research purposes for non-commercial purposes in accordance with the provisions of the Annex to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

11. Regarding library:

a) Direct the library interconnection; direct and provide guidance on the conduct of library operations and reading culture development; provide guidance on assessment of library activities according to national standards and regulations of law;

b) Provide guidance on fulfillment of conditions for establishment and on operation of libraries as prescribed by law; receive and respond to notifications of the establishment, merger, consolidation, full division, partial division, dissolution or shutdown of central-level specialized libraries and public libraries in central-affiliated cities and provinces; respond to the determination of public libraries of significance given investment priority by the State as prescribed by law;

c) Formulate mechanisms and policies for mobilizing, managing and using resources for the cause of library and reading culture development as prescribed by law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Perform state management of advertising as prescribed by law;

b) Provide guidance on formulation of outdoor advertising planning in localities;

c) Organize appraisal of advertisements as prescribed by law.

13. Regarding grassroots culture and propagation of information and encouragement

a) Provide guidance on and organize the compliance with regulations on anniversaries, funerals and other rituals under its state management or as assigned by the Government;

b) Provide guidance and organize the implementation of the approved comprehensive planning for development of grassroots culture and sports institutions as prescribed by law;

c) Direct, provide guidance and organize the propagation of information (except for radio and television broadcasting activities) about guidelines of the Communist Party, polices and laws of the State through cultural and artistic activities, visual and mobile propaganda as prescribed by law;

d) Provide guidance on use of national flag, emblem and anthem and portrait of President Ho Chi Minh in accordance with regulations of law;

dd) Provide for the organization of stage competitions and festivals, mobile propaganda campaigns (except for radio and television broadcasting activities) and cultural activities; management of cultural activities, provision of cultural and recreational services in public areas;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.g) Supervise and inspect the firing of consumer fireworks by localities; carry out reviews, report to and request the Prime Minister to direct ministries and local authorities to organize the firing of consumer fireworks as prescribed by law; preside over and cooperate with the Ministry of National Defense, Ministry of Public Security and People’s Committees of provinces and central-affiliated cities in organizing international consumer firework competitions in Vietnam after receiving permission from Prime Minister; reporting to and requesting the Prime Minister to consider and decide on changing firing range and duration of fireworks in cases as prescribed by law.

14. Perform state management of the formulation and implementation of village regulations and conventions as prescribed by law.

15. Regarding national literature:

a) Formulate, provide guidance and organize the implementation of policies, programs, schemes and projects on preservation and promotions of cultural values of ethnic minorities in Vietnam;

b) Provide guidance on organization and organize regional and national culture, sports and tourism days and festivals; provide guidance on cultural and artistic activities in remote and isolated areas and border areas, on islands and in ethnic minority areas; introduce traditional culture of Vietnam's ethnic minorities.

16. Regarding literature:

a) Formulate, provide guidance and organize the implementation of the approved literary activity-related policies;

b) Provide guidelines for organizing and inspecting literary activities;

c) Organize literature and art camps.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.17. Regarding family affairs:

a) Provide guidance on and organize the implementation of the Vietnamese family development strategy;

b) Provide guidance on the implementation of regulations of law on family affairs and domestic violence prevention and control;

c) Disseminate information and provide education about lifestyles and behaviors in families and values of Vietnamese families in the new phase;

d) Create and foster values of Vietnamese families in the new phase; establish criteria for cultural families;

dd) Establish a database of family and domestic violence prevention and control; build and multiply the model of a happy and stable family;

e) Provide guidance on and celebrate Vietnamese family days as prescribed by law.

18. Regarding mass physical training and sports:

a) Request the Prime Minister to decide to organize regional, continental or world games in Vietnam for persons with disabilities;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Prescribe criteria for evaluating mass physical training and sports movements;

d) Organize and provide guidance on recruitment of mass physical training and sports instructors and collaborators; disseminate and provide guidance on methods for physical training and sports; provide professional training for internal physical training and sports collaborators;

dd) Conduct surveys on people’s physical health; provide guidance, apply and develop traditional sports and domestic and foreign traditional methods for health training;

e) Decide to regional, continental and world sports tournaments in Vietnam for persons with disabilities; hold national mass sports games;

g) Cooperate with the Ministry of Education and Training, Ministry of National Defense and Ministry of Public Security in providing guidance on physical education and sports in schools and physical training and sports in people's armed barracks;

h) Provide guidance on registration of operation by mass physical training and sports clubs and facilities and supporters' clubs.

19. Regarding high-achievement sports and professional sports:

a) Request the Prime Minister to decide to organize regional, continental and world games in Vietnam; Vietnam national games;

b) Provide guidance and organize the implementation of the approved strategies for high-achievement sports and professional sports development;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) Decide to organize regional, continental and world championships and junior championships of each sport held in Vietnam; annual national championships and national junior championships of each sport at the request of national sports federations; prescribe the management of international sports-related activities carried out in Vietnam; approve rules of national sports games;

dd) Issue standards and provide guidance on awarding a rank to sports athletes, coaches and referees; recognize the rank awarded to Vietnamese sports athletes, coaches and referees by international sports organizations as prescribed by law;

e) Prescribe the management of transfer of athletes, recruitment of athletes to national sports teams; prescribe procedures for establishing national sports delegation and national sports team for each sport;

g) Provide guidance on designing sports athlete, coach and referee training programs; prescribe sports training for technical employees of sports enterprises;

h) Provide guidance on registration of operation by professional sports facilities.

20. Regarding tourism resources and tourism system planning:

a) Provide guidance on and organize survey, assessment and categorization of tourism resources; build database of tourism resources;

b) Provide guidance on and organize the implementation of the tourism system planning.

21. Regarding tourism areas and tourist attractions:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Provide guidance and inspect the recognition of tourist attractions and tourism areas;

c) Provide guidance on management of national tourism areas.

d) Coordinate and connect inter-country, inter-regional and inter-provincial tourism activities.

22. Regarding tourism business, tour guiding and tourism promotion:

a) Manage and organize the issuance and revocation of licenses, tour guide licenses and other documents certifying tourism activities;

b) Provide guidance on the implementation of regulations of law on tour operator services, tour guide services, tourist accommodation and other tourism services;

c) Provide guidelines for conditions, procedures and applications for issuance, replacement, reissuance and revocation of tour operator licenses;

d) Provide guidelines for standards, procedures and applications for rating of a tourist accommodation establishment and revocation of the decision on rating of a tourist accommodation establishment;

dd) Organize the appraisal and rating of tourist accommodation establishments and inspection of quality of tourist accommodation establishments as prescribed by law;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.g) Provide for persons in charge of provision of travel services; training program, organization of examinations and issuance of certificates of training in tour operation; training program, organization of examinations and issuance of tour guiding certificates; on-site tour guiding examination; standards in language proficiency;

h) Formulate and organize the implementation of domestic and foreign tourism promotion strategies, plans and programs; coordinate inter-regional and inter-local tourism promotion activities;

i) Appraisal of applications for establishment of representative office in Vietnam submitted by foreign tourism authorities and regional and international tourism organizations;

k) Build tourism database;

23. Regarding international cooperation:

a) Request a competent authority to sign, ratify, approve or accede to treaties on culture, family affairs, physical training, sports and tourism; participate in international organizations as assigned by the Government;

b) Conduct the negotiation of treaties with the authorization of competent authorities; implement treaties under the direction of the Prime Minister; sign and act on behalf of the Ministry to conduct the negotiation of treaties as prescribed by law;

c) Sign, organize and inspect the execution of internationally aided programs and projects; decide to organize and grant permission for organizing international conferences and seminars on culture, family affairs, physical training, sports and tourism within its power as prescribed by law;

d) Request a competent authority to grant approval for establishment of foreign-based Vietnamese Cultural Centers and Vietnam-based foreign cultural establishments;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.e) Organize national and international events, fairs, seminars, exhibitions and programs on culture, family affairs, sports and tourism in order to introduce Vietnam's image, people, culture and arts.

24. Regarding human resource development and training:

a) Within its power, provide guidance, inspect and assess the implementation of regulations of the law on provision of training for and development of human resources for culture, family affairs, physical training, sports and tourism;

b) Formulate, promulgate or propose the promulgation of legislative documents, strategies, planning, projects and plans for provision of training for and development of human resources for culture, family affairs, physical training, sports and tourism and polices for training, employing and providing benefits for arts and sports talent, providing allowances for lecturers, teachers, coaches and students of the institutions that provide training in culture, arts, sports and tourism, and provide guidelines, inspect and organize the implementation thereof.

25. Provide guidelines for implementation of the approved strategy for cultural industry development; directly organize the implementation of the strategy for cultural industry development in respect of the sectors under its state management.

26. Perform state management of public services in the fields of family affairs, physical training, sports and tourism under its management as prescribed by law.

27. Perform its duties and exercise its rights towards associations and non-governmental organizations engaging in the sectors and fields under its state management as prescribed by law.

28. Issue licenses for import and export of commodities in the fields under its management as prescribed by law.

29. Decide to approve and organize the execution of investment projects on culture, family affairs, physical training, sports and tourism within its power as prescribed by law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.31. Exercise rights and responsibilities of a representative of owner’s state capital invested in state-owned enterprises, partially state-owned enterprises and state off-budget financial funds under its management as prescribed by law.

32. Manage to conditional business lines and services in the fields of culture, family affairs, physical training, sports and tourism within its power as prescribed by law.

33. Carry out inspections; receive citizens; settle complaints and denunciations; prevent and take actions against corruption; practice thrift, fight against waste and take actions against violations as prescribed by law.

34. Decide on and direct the execution of its administrative reform program according to the objectives and contents of the state administration reform program approved by the Government and Prime Minister; propose or decide on the distribution of state management power to the sectors and fields under its state management.

35. Direct and provide guidelines for emulation and commendation with respect to culture, family affairs, physical training, sports and tourism.

36. Manage its organizational apparatus, job positions, grade-based public officials structure, job title-based public employees structure; payroll for officials and number of persons working for public service providers as prescribed by law; manage its cadres, public officials and public employees;  implement the regulations on salaries and policies on preferential treatment and condemnation and take disciplinary actions against cadres, public officials, public employees and employees under its management as prescribed by law.

37. Manage financial sources and assigned assets and use allocated state budget in accordance with regulations of law.

38.  Perform other tasks as assigned by the Government or the Prime Minister and as prescribed by law.

Article 3. Organizational structure

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Department of Planning and Finance.

3. Department of Legal Affairs.

4. Department of Training.

5. Department of Science, Technology and Environment.

6. Department of Library.

7. Department of Ethnic Culture.

8. Department of Families.

9. Ministry Office.

10. Ministry Inspectorate.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.12. Department of Performing Arts.

13. Cinema Department.

14. Copyright Office of Vietnam.

15. Department of Grassroots Culture.

16. International Cooperation Department.

17. Department of Fine Arts, Photography and Exhibition.

18. Vietnam Sports Department.

19. Vietnam National Department of Tourism.

20. Management Board of Vietnam National Village for Ethnic Culture and Tourism.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.22. Culture Newspapers.

23. Culture and Arts Magazine.

24. Information Technology Center.

25. Management School of Culture, Sports and Tourism.

The organizations referred to in clauses 1-20 of this Article shall assist the Minister of Culture, Sports and Tourism in exercising its state management functions; the organizations referred to in clauses 21-25 of this Article are public service provider serving the Ministry’s state management functions.

Vietnam National Department of Tourism and Vietnam Sports Department have a seal bearing the national emblem

The Minister of Culture, Sports and Tourism shall request the Prime Minister to issue a Decision defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Vietnam National Village for Ethnic Culture and Tourism and promulgate the list of other public service providers affiliated to the Ministry of Culture, Sports and Tourism.

The Minister of Culture, Sports and Tourism shall define functions, tasks, powers and organizational structures of its affiliated agencies and units, except the unit prescribed in clause 20 of this Article.

The Department of Planning and Finance consists of 04 divisions; the Department of Organization and Personnel consists of 04 divisions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. The Department of Emulation and Reward shall continue to exercise its functions, tasks and powers under prevailing regulations until the Minister of Culture, Sports and Tourism define functions, tasks, powers and organizational structure of the Department of Organization and Personnel.

2. The Vietnam National Administration of Tourism and Vietnam Sports Administration shall continue to exercise their functions, tasks and powers under prevailing regulations until the Minister of Culture, Sports and Tourism define functions, tasks, powers and organizational structures of the Vietnam National Department of Tourism and Vietnam Sports Department.

3. Public service providers affiliated to the Vietnam National Administration of Tourism and Vietnam Sports Administration shall continue to exercise their functions, tasks and powers under prevailing regulations until the Minister of Culture, Sports and Tourism organizes them into public service providers affiliated to the Vietnam National Department of Tourism and Vietnam Sports Department.

Article 5. Effect

1. This Decree comes into force from February 20, 2023.

2. This Decree replaces the Government’s Decree No. 79/2017/ND-CP dated July 17, 2017 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Culture, Sports and Tourism.

Article 5. Responsibility for implementation

The Minister of Culture, Sports and Tourism, Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies and Chairpersons of People's Committees of provinces and central-affiliated cities are responsible for the implementation of this Decree.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Pham Minh Chinh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 01/2023/NĐ-CP ngày 16/01/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.801

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!