Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình phối hợp công tác pháp luật giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 98/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phan Đình Phùng
Ngày ban hành: 18/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/KH-UBND

Phú Yên, ngày 18 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHÁP LUẬT GIỮA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀ BỘ TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2018-2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Chương trình số 5196/CTr-BLĐTBXH-BTP ngày 11/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp về phối hợp thực hiện công tác pháp luật giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp giai đoạn 2018-2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 5196/CTr-BLĐTBXH-BTP ngày 11/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp về phối hợp thực hiện công tác pháp luật giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp giai đoạn 2018-2022; nâng cao năng lực cho đội ngũ những người làm công tác pháp chế của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh trong việc tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, quản lý nhà nước về nuôi con nuôi, quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

2. Yêu cầu

Bám sát các nội dung của Chương trình số 5196/CTr-BLĐTBXH-BTP và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác xây dựng pháp luật

a) Lập danh mục đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội:

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b) Thẩm định hoặc tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với danh mục đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và các dự thảo VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã thành ph.

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu của cơ quan chủ trì soạn thảo.

2. Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã thành phố có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Về tổ chức triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

a) Tổ chức hội nghị tập huấn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh:

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

b) Giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Công tác pháp chế

a) Nội dung thực hiện: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp chế cho đội ngũ những người làm công tác pháp chế của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (lồng ghép trong Hội nghị tập huấn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015):

b) Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã thành phố có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2018

6. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 28/7/2017 tiếp tục thực hiện tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh:

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã thành phố có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b) Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 24/7/2017 triển khai Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09 tháng 11 hằng năm) phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Trong đó ưu tiên lựa chọn các nội dung, hình thức liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã thành phố có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

7. Công tác nuôi con nuôi

a) Tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường công tác nuôi con nuôi đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sống ngoài cộng đồng; các giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi cho trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú tại tỉnh Phú Yên; tổ chức đánh giá và đề xuất các giải pháp đối với việc chuyển đổi hình thức chăm sóc thay thế đối với trẻ em sống tại cơ sở trợ giúp xã hội thông qua biện pháp nuôi con nuôi:

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã thành phố có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

b) Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết việc đăng ký kết hôn, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy chế phối hợp giải quyết việc đăng ký kết hôn, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công thực hiện

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch có hiệu quả.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố để hướng dẫn công chức làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch này.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan chủ trì, chủ động phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo.

- Định kỳ báo cáo kết quả hoạt động theo yêu cầu của Bộ Tư pháp và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

- Báo cáo kết quả hoạt động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị khi có yêu cầu phối hợp của Sở Tư pháp hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc triển khai thực hiện kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện được b trí từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí khác (nếu có).

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp công tác pháp luật giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp giai đoạn 2018-2022. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo về UBND tỉnh (qua Sởpháp hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Đình Phùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình phối hợp công tác pháp luật giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


261

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125