Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 800/KH-UBND công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2017

Số hiệu: 800/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Đặng Minh Hưng
Ngày ban hành: 13/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 800/KH-UBND

Bình Dương, ngày 13 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2017

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020, Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020; Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015-2017; Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công văn số 3737/BTTTT-TTĐN ngày 25/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2017; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và quản lý điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương với địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố về công tác thông tin đối ngoại; góp phần thực hiện thành công đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

- Mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động thông tin đối ngoại, góp phần thúc đẩy chương trình hoạt động giao lưu, quảng bá, hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước trên các lĩnh vực nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phục vụ hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại; hoàn thành tốt các nhiệm vụ tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước năm 2017, nâng cao hình ảnh, vị thế quốc tế của Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng; tranh thủ hơn nữa sự đồng tình, ủng hộ của toàn xã hội, cộng đồng quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài đối với đất nước và địa phương nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2017, các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra.

- Tăng cường gắn kết giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, đưa thông tin về Bình Dương, về Việt Nam ra thế giới một cách chính xác, kịp thời, sinh động, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; đồng thời thông tin về tình hình thế giới vào Bình Dương một cách có chọn lọc, phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, văn hóa Việt Nam. Tập trung thông tin tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, phù hợp với quan hệ đối ngoại của địa phương trong từng giai đoạn phát triển. Đồng thời, tạo cơ sở để các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương chủ động xây dựng các nội dung thực hiện có hiệu quả và toàn diện các hoạt động thông tin đối ngoại trong năm 2017.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, dự báo tình hình trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực, nhất là tình hình Biển Đông đang có những diễn biến phức tạp, khó lường và tình hình trong nước có nhiều thuận lợi, thách thức đan xen. Kịp thời xử lý thông tin, chủ động tuyên truyền đối ngoại, định hướng dư luận nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực từ các thông tin, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại

Hoàn thiện quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Dương; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện Nghị định số 72/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại, Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan.

2. Thành lập Ban Chỉ đạo và bố trí nhân sự thực hiện công tác thông tin đối ngoại

Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại gồm lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại thành lập Tổ thư ký giúp việc công tác thông tin đối ngoại. Mỗi cơ quan, đơn vị bố trí 01 cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác thông tin đối ngoại.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phân công 01 lãnh đạo phụ trách chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và 01 cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác thông tin đối ngoại tại địa phương.

3. Tổ chức các hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho cán bộ và các đối tượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại với các nội dung trọng tâm sau:

+ Triển khai các văn bản quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.

+ Phương pháp và kỹ năng công tác thông tin đối ngoại.

+ Kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

+ Tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

+ Tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng.

+ Tình hình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ quốc gia.

+ Phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về nhân quyền; tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam và của tỉnh

- Đối tượng: Lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; cán bộ kiêm nhiệm làm công tác thông tin đối ngoại của các sở, ban, ngành, địa phương; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Truyền thanh cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã; cán bộ kiêm nhiệm làm công tác biên tập bản tin, website của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, các văn phòng đại diện, cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Bình Dương.

- Số lượng: dự kiến 250 người/hội nghị.

- Thời gian: thực hiện trong quý II và III/2017.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

4. Tổ chức và tham gia các hoạt động kinh tế đối ngoại; quảng bá hình ảnh, tiềm năng của địa phương thông qua các hoạt động trao đổi đoàn song phương và đa phương

4.1. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá nâng cao hình ảnh Bình Dương cho cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài thông qua các hoạt động đoàn ra, đoàn vào; các sự kiện, hội nghị giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa.

- Đơn vị chủ trì: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương.

4.2. Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, hội chợ triển lãm hàng năm của tỉnh; tham gia chương trình hội nghị, hội thảo về xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước; kêu gọi đầu tư, giới thiệu và cung cấp các thông tin liên quan đến chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh:

- Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Tổng Công ty Công ty Becamex IDC và các đơn vị có liên quan.

4.3. Tổ chức các hoạt động thể thao chuyên nghiệp và phong trào; tham gia các chương trình xúc tiến du lịch, giao lưu văn hóa, văn nghệ mang đậm dấu ấn địa phương - vùng đất có truyền thống lịch sử với nhiều di tích lịch sử văn hóa…

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương, Tổng Công ty Becamex IDC, Tổng Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương 3/2, Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ.

5. Tổng hợp thông tin báo chí trong nước và nước ngoài phản ánh về Bình Dương; thực hiện công tác bảo mật thông tin và bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại; công tác nhân quyền, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta

- Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và một số sở, ban, ngành có liên quan.

6. Tổ chức định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của tỉnh, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của tỉnh trong hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư của tỉnh trên các phương tiện thông tin và truyền thông

6.1. Hướng dẫn nội dung thông tin đối ngoại cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức, cá nhân về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Bình Dương.

- Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan báo chí và các đơn vị có liên quan.

6.2. Xác định kênh truyền thông quan trọng trong công tác tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, cơ quan báo chí uy tín trong và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí và phóng viên trong và ngoài nước được tiếp cận, tìm hiểu các thông tin chính thức góp phần quảng bá, giới thiệu về Bình Dương với bạn bè quốc tế.

- Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

6.3. Xây dựng các bản tin định kỳ hàng quý; tài liệu: “Sổ tay thông tin đối ngoại”; xây dựng các ấn phẩm song ngữ Việt - Anh: “Điểm hẹn Bình Dương” và “Định hướng phát triển Bình Dương đến năm 2020”; xây dựng đặc san thông tin đối ngoại song ngữ “Bình Dương – Tiềm năng và triển vọng” nhằm thông tin thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phục vụ kịp thời các chủ trương ngoại giao kinh tế của Đảng và Nhà nước, góp phần hỗ trợ Bình Dương trong công tác thông tin tuyên truyền giới thiệu tiềm năng và vận động, kêu gọi xúc tiến đầu tư – thương mại; quảng bá hình ảnh, tiềm năng của địa phương thông qua các lễ hội văn hóa đặc sắc của tỉnh và các hoạt động trao đổi đoàn song phương và đa phương của tỉnh với các nước trên thế giới.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Bình Dương, các cơ quan báo chí trong tỉnh và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

6.4. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương: mở chuyên trang, chuyên mục phổ biến những kiến thức về thông tin đối ngoại, hệ thống văn bản về chủ quyền lãnh thổ và biển, đảo của Tổ quốc.

6.5. Hợp tác sản xuất chương trình truyền hình đối ngoại: sản xuất các chương trình truyền hình để tuyên truyền, quảng bá giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bình Dương trên kênh VTC10, VTV4.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, VTC10, VTV4 và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

6.6. Tổ chức giao ban báo chí về thông tin đối ngoại kết hợp với giao ban báo chí định kỳ 3 tháng/lần.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bình Dương và các đơn vị liên quan.

7. Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động thông tin đối ngoại

Căn cứ vào nhu cầu, điều kiện và tình hình thực tế của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chủ động liên hệ, phối hợp với một trong các địa phương có nhiều kinh nghiệm, sáng kiến hay được đánh giá cao trong việc thực hiện công tác thông tin đối ngoại, để từ đó lựa chọn địa điểm cụ thể, báo cáo UBND tỉnh xem xét, cử Đoàn công tác đi học tập, trao đổi kinh nghiệm cho phù hợp, thiết thực.

8. Sơ kết, tổng kết hoạt động thông tin đối ngoại

Tổ chức, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đề xuất, kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông những vấn đề cần giải quyết trong công tác thông tin đối ngoại.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại của tỉnh và các đơn vị có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, hoạt động cụ thể thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trong phạm vi quản lý và phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị mình.

2. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Sở Tài chính căn cứ vào nhu cầu thực tế và khả năng cân đối ngân sách, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện hiệu quả Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đúng theo chế độ quy định hiện hành.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố của tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trong phạm vi quản lý của đơn vị, địa phương mình, phân công cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

- Cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đơn vị quản lý, phản bác các thông tin sai sự thật theo đúng quy định của pháp luật.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động lồng ghép các nội dung thông tin về tình hình hợp tác quốc tế và những thông tin liên quan đến công tác đối ngoại của tỉnh và địa phương vào các buổi tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, các phong trào vận động quần chúng ở cơ sở, địa phương.

- Thường xuyên, kịp thời trao đổi với Công an tỉnh những thông tin, tình hình trên lĩnh vực thông tin đối ngoại có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để phối hợp tham mưu, đề xuất chủ trương, biện pháp đối phó.

- Định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại theo phạm vi quản lý.

6. Các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh: xây dựng, hoàn thiện các chuyên trang, chuyên mục thông tin tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại. Tăng cường nội dung, tin, bài thông tin hai chiều quảng bá hình ảnh Bình Dương, đồng thời cập nhật thông tin thường xuyên về các hoạt động liên quan của các nước và kiều bào ta ở nước ngoài đến với nhân dân trong tỉnh.

- Phản ánh chính xác, kịp thời tình hình thời sự trong nước và quốc tế đến với nhân dân trong tỉnh và thông tin của tỉnh ra nước ngoài. Tăng cường các bài viết với nội dung phong phú, hấp dẫn về lĩnh vực thông tin đối ngoại.

- Nâng cao chất lượng nội dung, tăng thời lượng các chương trình giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh Bình Dương ra thế giới; những cơ hội, tiềm năng và môi trường đầu tư kinh doanh tại Bình Dương.

Trên đây là Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai và báo cáo kết quả thực hiện trong năm về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 20 tháng 11 năm 2017. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Hưng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 800/KH-UBND công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


330

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114