Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 587/QĐ-TTg năm 2015 về kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015 - 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 587/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 587/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2015 - 2017

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ năm 2014;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015 - 2017 (Kế hoạch) với mục tiêu và các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu

a) Định hướng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) các nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin đối ngoại cần triển khai trong giai đoạn 2015 - 2017.

b) Làm cơ sở để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại bảo đảm thống nhất, hiệu quả, đồng bộ trên phạm vi cả nước.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm

a) Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách; bố trí cán bộ phụ trách về công tác thông tin đối ngoại.

b) Đẩy mạnh thông tin đối ngoại phục vụ hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế.

c) Tích cực thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và biên giới, lãnh thổ quốc gia.

d) Phổ biến, giáo dục về nhân quyền, tuyên truyền về thành tựu bảo đảm quyền con người và phản bác các luận điệu xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam.

3. Nguồn vốn thực hiện

Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn lực xã hội khác.

Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ và khả năng ngân sách, khả năng huy động vốn, Bộ Tài chính và các địa phương chủ động bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch.

4. Tổ chức thực hiện

a) Bộ Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện; trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

b) Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cân đối, bố trí kinh phí cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện kế hoạch thông tin đối ngoại theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

c) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Căn cứ nội dung Kế hoạch này và phụ lục các chương trình, hoạt động thông tin đối ngoại trọng tâm giai đoạn 2015 - 2017 kèm theo, hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện; trước ngày 30 tháng 11 hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện đến Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, TH, HC;
- Lưu: Văn thư, QHQT (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRỌNG TÂM GIAI ĐOẠN 2015 - 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên chương trình, nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về thông tin đối ngoại và tổ chức thực hiện các văn bản đã ban hành theo thẩm quyền được pháp luật quy định

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các Bộ, ngành, địa phương

2015 - 2017

1

Xây dựng Nghị định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại và các Thông tư hướng dẫn thi hành

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các Bộ, ngành, địa phương

2015 - 2016

II

Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình về thông tin đối ngoại

 

 

 

1

Tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác thông tin đối ngoại và dự báo tình hình trong và ngoài nước phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các Bộ, ngành, địa phương

2015 - 2017

2

Xây dựng Kế hoạch triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Bộ, ngành, địa phương

2015 - 2017

3

Triển khai Đề án xây dựng các Trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông

2015 - 2016

4

Xây dựng Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các Bộ, ngành liên quan, các cơ quan báo, đài, Ủy ban nhân dân các tỉnh

2015

5

Triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tới năm 2020”

Bộ Ngoại giao

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các Bộ, ngành và địa phương

2013 - 2020

6

Xây dựng Đề án thành lập “Nhóm cộng tác viên Việt Nam ở nước ngoài”

Bộ Ngoại giao

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

2016

III

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại

Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại; Bộ Thông tin và Truyền thông

Các Bộ, ngành, địa phương

Hàng năm

IV

Xây dựng ấn phẩm, tổ chức sự kiện, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ thông tin đối ngoại

1

Xây dựng các sản phẩm truyền thông đa phương tiện, đa ngôn ngữ có hàm lượng văn hóa cao, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của các ngành, địa phương để phát triển du lịch và thu hút đầu tư nước ngoài

Các Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

Hàng năm

2

Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh quốc gia qua các sự kiện Ngày văn hóa, Tuần văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, các hoạt động kỷ niệm năm chẵn Năm quan hệ Việt Nam với các nước

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Hàng năm

3

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa tại một số địa bàn trọng điểm trong và ngoài nước

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Ngoại giao, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại

2015 - 2017

4

Phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về quyền con người, tuyên truyền về thành tựu đảm bảo quyền con người ở Việt Nam, cung cấp thông tin, tư liệu, lập luận để báo chí đấu tranh phản bác các thông tin, nhận định sai lệch về tình hình nhân quyền ở Việt Nam

Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ

Các Bộ, ngành, địa phương

Thường xuyên

5

Xây dựng bộ dữ liệu số hóa giới thiệu, quảng bá hình ảnh của ngành, địa phương bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài để đưa lên Cổng thông tin điện tử

Các Bộ, ngành, địa phương

 

Thường xuyên

6

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các đơn vị có liên quan

2015 - 2017

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

No. 587/QD-TTg

Hanoi, May 05, 2015

 

DECISION

GOVERNMENT’S PLAN FOR FOREIGN RELATIONS COMMUNICATION IN 2015 – 2017 PERIOD

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Government organization dated December 25, 2001;

Pursuant to the Resolution No. 31/NQ-CP dated May 13, 2014 promulgating the Government's action programs in the implementation of Poliburo's Resolution No. 22-NQ/TW dated April 10, 2013 on international integration;

Pursuant to the Prime Minister’s Resolution No. 368/QD-TTg dated February 28, 2013 regarding approval for the Government's action programs on foreign relations communication in 2013 - 2020 period;

Pursuant to the Prime Minister’s Resolution No. 296/QD-TTg dated February 26, 2014 promulgating the Government's plan for foreign relations communication in 2014;

At the request of the Minister of Communication and Communications,

HEREBY DECIDE:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 587/QĐ-TTg năm 2015 về kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015 - 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.427

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.51.159