Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 22/2016/TT-BTTTT hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh thành phố

Số hiệu: 22/2016/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành: 19/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Ngày 19/10/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 22/2016/TT-BTTTT hướng dẫn quản lý và triển khai hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

1. Cung cấp thông tin quảng bá hình ảnh của tỉnh, thành phố

 
Thông tư số 22/2016 quy định các phương thức cung cấp thông tin quảng bá hình ảnh của tỉnh, thành phố, gồm:
 
- Hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 
- Cổng/Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan chuyên môn của tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 
- Hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh, thành phố.
 
- Hệ thống thông tin đối ngoại tại các cửa khẩu quốc tế.
 
- Xuất bản phẩm.
 
- Sản phẩm báo chí trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước; sản phẩm của các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông nước ngoài; sản phẩm truyền thông qua internet.
 
- Các hoạt động truyền thông của các sự kiện lớn tổ chức tại tỉnh, thành phố và ở nước ngoài.
 
- Tiếp xúc, hợp tác với cơ quan báo chí nước ngoài.
 
- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.
 

2. Cung cấp thông tin giải thích, làm rõ

 
- Theo Thông tư 22/2016, thông tin giải thích, làm rõ là những tư liệu, tài liệu, hồ sơ, lập luận nhằm đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh, thành phố.
 
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức theo dõi dư luận báo chí trong và ngoài nước về tình hình tỉnh, thành phố và xử lý khi nhận được thông tin sai lệch về uy tín, hình ảnh của tỉnh, thành phố. Chủ động triển khai các biện pháp thông tin, tuyên truyền theo Thông tư số 22 để bảo vệ và nâng cao uy tín, hình ảnh của tỉnh, thành phố.
 
- Với các thông tin có nội dung bí mật nhà nước phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
 

3. Hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh, thành phố

 
- Hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh, thành phố theo Thông tư 22/TT-BTTTT là nguồn cung cấp thông tin chính thức về tỉnh, thành phố, được số hóa bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, giới thiệu về tỉnh, thành phố trên các lĩnh vực, cung cấp đến cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở trong và ngoài nước.
 
- Hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh, thành phố được tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin đối ngoại.
 
 
Thông tư 22/2016/TT-BTTTT có hiệu lực ngày 02/12/2016.

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2016/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về quản lý và triển khai hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này được áp dụng đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện); các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại.

Điều 3. Nội dung kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch, chương trình, kế hoạch của Chính phủ; mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, thành phố; các văn bản hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông để xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại dài hạn,trung hạn, hằng năm, gồm các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Phân công tổ chức hoặc cá nhân phụ trách triển khai hoạt động thông tin đối ngoại.

2. Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại.

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cấp phòng trở lên và các đối tượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại hằng năm về các nội dung trọng tâm sau đây:

a) Triển khai các văn bản quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại;

b) Phương pháp và kỹ năng công tác thông tin đối ngoại;

c) Kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

d) Tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước;

đ) Tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam và của tỉnh, thành phố;

e) Tình hình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ quốc gia;

g) Phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về nhân quyền; tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam và của tỉnh, thành phố;

h) Quan hệ giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới (đối với các tỉnh có đường biên giới).

4. Xây dựng các đề án, dự án, các hoạt động thông tin đối ngoại thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

a) Thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

b) Thông tin về tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tình hình hội nhập quốc tế của tỉnh, thành phố;

c) Quảng bá hình ảnh của tỉnh, thành phố, tiềm năng về du lịch, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh, thành phố;

d) Cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến tỉnh, thành phố được dư luận nước ngoài quan tâm; giải thích, làm rõ, đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh, thành phố;

đ) Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ của Tổ quốc;

e) Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của tỉnh, thành phố.

Điều 4. Kinh phí hoạt động thông tin đối ngoại

Nguồn kinh phí hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.Hằng năm, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ thông tin đối ngoại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí ngân sách địa phương để thực hiện theo quy định hiện hành.

Chương II

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Điều 5. Cung cấp thông tin quảng bá hình ảnh của tỉnh, thành phố

Thông tin quảng bá hình ảnh của tỉnh, thành phố được cung cấp qua các phương thức sau đây:

1. Hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Cổng/Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

3. Hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh, thành phố.

4. Xuất bản phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

5. Hệ thống thông tin đối ngoại tại các cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường biển, đường hàng không, đường sắt.

6. Sản phẩm báo chí của các phương tiện thông tin đại chúng trong nước.

7. Sản phẩm của các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông nước ngoài.

8. Sản phẩm truyền thông phổ biến qua mạng internet.

9. Các hoạt động tiếp xúc, hợp tác với cơ quan báo chí nước ngoài.

10. Các hoạt động truyền thông của các sự kiện lớn tổ chức tại tỉnh, thành phố và ở nước ngoài.

11. Các phương thức hoạt động thông tin đối ngoại khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Cung cấp thông tin giải thích, làm rõ

1. Thông tin giải thích, làm rõ là những tư liệu, tài liệu, hồ sơ, lập luận nhằm giải thích, làm rõ, đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh, thành phố.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước về tình hình tỉnh, thành phố. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi phát hiện hoặc nhận được thông tin, tài liệu, báo cáo sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh, thành phố, có trách nhiệm thông báo tới Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan để phục vụ công tác quản lý.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động triển khai các biện pháp thông tin, tuyên truyền để bảo vệ và nâng cao uy tín, hình ảnh của tỉnh, thành phố thông qua các hình thức sau đây:

a) Ban hành Thông cáo báo chí giải thích, làm rõ thông tin sai lệch;người phát ngôn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh, thành phố;

b) Cử đại diện lãnh đạo hoặc người phát ngôn tham dự giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức để cung cấp thông tin giải thích, làm rõ cho các cơ quan báo chí khi Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu;

c) Đăng tải thông tin giải thích, làm rõ trên cổng/trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;Ủy ban nhân dân cấp huyện; các sản phẩm truyền thông của các cơ quan thông tấn, báo chí và các phương tiện khác, bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài;

d) Cung cấp thông tin để các cơ quan thông tấn, báo chí giải thích làm rõ, đấu tranh với các thông tin sai lệch;

đ) Tổ chức cung cấp thông tin cho các lực lượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại và đồng bào ở khu vực biên giới, gồm các nội dung: Giải thích, làm rõ các thông tin sai lệch; quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới.

4. Thông tin có nội dung bí mật nhà nước phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Điều 7. Hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh, thành phố

1. Hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh, thành phố là hệ thống dữ liệu được số hóa bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, giới thiệu về tỉnh, thành phố trên các lĩnh vực,cung cấp đến cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

2.Hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh, thành phố là nguồn cung cấp thông tin chính thức về tỉnh, thành phố.

3. Hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh, thành phố được tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin đối ngoại.

4. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh, thành phố có trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh, thành phố.

Điều 8. Hỗ trợ, hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì:

1. Xây dựng quy chế theo các quy định hiện hành, tạo điều kiện cho các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh, thành phố.

2. Xây dựng cơ chế hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài thực hiện các sản phẩm truyền thông giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh, thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng ở nước ngoài.

Chương III

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Điều 9.Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, thành phố.

2. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại.

3. Phê duyệt các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại dài hạn, trung hạn, hằng năm của tỉnh, thành phố.

4. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, bố trí cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại.

5. Cung cấp thông tin chính thức về tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tới các cơ quan thông tấn, báo chí, cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài.

6. Xây dựng hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường biển, đường hàng không, đường sắt (đối với các tỉnh có cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường biển, đường hàng không, đường sắt).

7. Phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại ở nước ngoài; báo cáo Bộ Ngoại giao trước khi tổ chức hoạt động và thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông để phối hợp thực hiện nội dung hoạt động thông tin đối ngoại.

8. Bảo mật thông tin trong phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định về bảo mật thông tin; có trách nhiệm thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, thành phố.

9. Sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động thông tin đối ngoại theo phạm vi quản lý; định kỳ hằng năm gửi Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 01 tháng 3, nội dung kế hoạch theo mẫu tại Phụ lục số 01 của Thông tư này; gửi Báo cáo tổng kết công tác thông tin đối ngoại về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 10 tháng 12, nội dung báo cáo theo mẫu tại Phụ lục số 02 của Thông tư này. Khi Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu đột xuất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.

2. Xây dựng quy chế, quy định về hoạt động thông tin đối ngoại ở tỉnh, thành phố.

3.Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

a) Xây dựng các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại dài hạn, trung hạn, hằng năm của tỉnh, thành phố quy định tại Điều 3 Thông tư này; tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại dài hạn, trung hạn, hằng năm sau khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

b) Hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, bố trí cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại;

c) Đôn đốc, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra công tác thông tin đối ngoại của tỉnh, thành phố; đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thông tin đối ngoại theo thẩm quyền.

4. Chủ trì, tổ chức thẩm định các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại dài hạn, trung hạn, hằng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;Ủy ban nhân dân cấp huyện; phê duyệt (theo thẩm quyền) hoặc trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại; theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại sau khi được phê duyệt.

5. Phối hợp xây dựng quy chế tạo điều kiện cho các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh, thành phố; xây dựng cơ chế hợp tác với các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài thực hiện các sản phẩm truyền thông giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh, thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng ở nước ngoài.

6. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh, Thành ủy, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức họp báo định kỳ, đột xuất, cung cấp thông tin đối ngoại cho cơ quan thông tấn, báo chí, các tổ chức, cá nhân quan tâm.

7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;Ủy ban nhân dân cấp huyện và các lực lượng chức năng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 Thông tư này.

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng tư liệu, tài liệu, hồ sơ, lập luận để giải thích, làm rõ, đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh, thành phố.

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh, thành phố; thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đối với quy trình lưu trữ hệ thống dữ liệu.

10. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch và kinh phí hằng năm để biên soạn nội dung cung cấp cho hệ thống thông tin đối ngoại tại cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường biển, đường hàng không, đường sắt, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

11. Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác thông tin đối ngoại.

12. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thông tin đối ngoại theo thẩm quyền.

13. Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, thành phố theo quy định.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;Ủy ban nhân dân cấp huyện trực thuộc tỉnh, triển khai thực hiện Thông tư.

2. Cục Thông tin đối ngoại có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Thông tư, định kỳ báo cáo kết quả với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 12 năm 2016.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc hoặc phát sinh những điểm chưa phù hợp, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phản ánh bằng văn bản về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, điều chỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, Các cơ quan và đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, TTĐN.

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

PHỤ LỤC 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số………/2016/TT-BTTTT ngày … tháng … năm… của Bộ Thông tin và Truyền thông)

UBND TỈNH (THÀNH PHỐ).....
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………………

…., ngày …. tháng …. năm ….

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động thông tin đối ngoại năm…

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Yêu cầu:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3. Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

4. Xây dựng các chương trình, đề án, dự án thông tin đối ngoại

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

5. Các hoạt động thông tin đối ngoại cụ thể

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

III. KINH PHÍ

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số ………/2016/TT-BTTTT ngày … tháng … năm… của Bộ Thông tin và Truyền thông)

UBND TỈNH (THÀNH PHỐ).....
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………………

...., ngày …. tháng …. năm ….

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM…

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Khó khăn

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3. Công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

4. Công tác tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực thông tin đối ngoại

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

5. Triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

6. Kinh phí

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Ưu điểm

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Tồn tại, hạn chế

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM TỚI

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-----------------

No.: 22/2016/TT-BTTTT

Hanoi, October 19, 2016

 

CIRCULAR

PROVIDING FOR THE MANAGEMENT OF EXTERNAL COMMUNICATION ACTIVITIES OF CENTRAL-AFFILIATED CITIES AND PROVINCES

Pursuant to the Government’s Decree No. 132/2013/ND-CP dated October 16, 2013 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of Ministry of Information and Communications;

Pursuant to the Government’s Decree No.72/2015/ND-CP dated September 07, 2015 providing for the management of external communication activities;

Pursuant to Decision No. 25/2013/QD-TTg dated May 04, 2013 by the Prime Minister promulgating regulations on speaking and provision of information to press agencies;

Upon the request of Director of the Authority of Foreign Information Service,

Minister of Information and Communications promulgates a Circular to provide for the management of external communication activities of central-affiliated cities and provinces.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

This Circular provides guidance on the management and organization of external communication activities of central-affiliated cities and provinces.

Article 2. Regulated entities

This Circular applies to People’s Committees of central-affiliated cities or provinces (hereinafter referred to as Provincial-level People’s Committees), specialized agencies affiliated to Provincial-level People’s Committees; People’s Committees of urban/suburban districts, district-level towns or provincial-affiliated cities (hereinafter referred to as District-level People’s Committees); organizations and individuals participating in external communication activities.

Article 3. Contents of the plan for external communication activities

Each Provincial-level People’s Committee shall, based on the Government’s programs and plans, its socio-economic development targets and orientations, and instructional documents on external communication activities by Ministry of Information and Communications, formulate long-term, medium-term and annual plans for external communication activities with the following primary duties:

1. Assign organization or individual to take charge of organizing external communication activities.

2. Formulate and promulgate legislative and instructional documents concerning external communication activities.

3. Organize annual training and re-training courses for officials of departments and higher-level authorities, and organizations and individuals engaged in external communication activities on the following key contents:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Methods and skills in external communication activities;

c) Skills in speaking and provision of information to press agencies;

d) International situation and activities related to external affairs of the Communist Party and of the Government;

dd) International integration situation of Vietnam and of province/city;

e) Protection of sovereignty over the national sea, islands and border regions;

g) Improvement of knowledge and awareness of human rights; propagation of achievements of Vietnam and of province/city in protection of human rights;

h) Relationship between Vietnam and countries sharing common borders (if the province has borders).

4. Formulate external communication activities, schemes and/or plans to perform the following primary duties:

a) Disseminating policies of the Communist Party and the Government's policies and laws;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Promoting the province/city’s image and potentials for tourism, trade promotion and attraction of foreign investments;

d) Providing information about the province/city-related issues attracting overseas public opinions; explaining and clarifying misstated information which causes adverse influence on the prestige or image of the province/city;

dd) Propagating the protection of sovereignty over the national sea, islands and border regions;

e) Fulfilling other duties as assigned by the provincial government.

Article 4. Funding for external communication activities

Funding for conducting external communication activities of a central-affiliated city or province shall be provided by local-government budget and other lawful sources of funding. Each Provincial-level People’s Committee shall, based on external communication duties and requirements, annually provide funding from local-government budget for organization of external communication activities in conformity with prevailing laws.

Chapter II

EXTERNAL COMMUNICATION ACTIVITIES

Article 5. Providing information for promotion of the province/city’s image

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Activities related to external affairs of the Provincial-level People’s Committee.

2. Portal/website of the Provincial-level People’s Committee, portals/websites of specialized agencies affiliated to the Provincial-level People’s Committee and those of District-level People's Committees in Vietnamese and foreign language versions.

3. Province/city’s database on the promotion of its image.

4. Publications in Vietnamese and foreign languages.

5. External information systems at international border gates by land, sea, airway and railway.

6. Press products of domestic means of mass media.

7. Products of foreign news, press and media agencies.

8. Communications products communicated on the internet network.

9. Cooperation activities with foreign press agencies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. Other forms of external communication activities as regulated by laws.

Article 6. Provision of explanatory or clarifying information

1. Explanatory and clarifying information refers to documents, materials, dossiers and arguments used for explaining and clarifying misstated information which causes adverse influence on the province/city’s prestige or image.

2. Each Provincial-level People’s Committee shall update and analyze domestic and overseas public opinions to find out misstated information about that province/city. Each Provincial-level People’s Committee must, upon its discovery or receipt of any misstated information, documents or materials containing misstated information which causes harm to the prestige or image of that province/city, notify Ministry of Information and Communications and relevant authorities of such misstated information for management.

3. Each Provincial-level People’s Committee shall proactively develop communication and propagation approaches to protection and promotion of the prestige and image of that province/city by adopting the following methods:

a) Issuing press releases to explain or clarify misstated information; spokespersons of Provincial-level People’s Committee, specialized agencies affiliated to that Provincial-level People’s Committee and District-level People's Committees speak and provide information to press agencies in that province/city;

b) Appointing a representative or spokesperson to attend press briefings called by the Central Committee for Propagation and Education in association with Ministry of Information and Communications and/or Vietnam Journalists Association to provide explanatory or clarifying information to press agencies at the request of Ministry of Information and Communications;

c) Posting explanatory or clarifying information in Vietnamese and foreign languages on the portal/website of the Provincial-level People’s Committee, portals/websites of specialized agencies affiliated to the Provincial-level People’s Committee and those of District-level People's Committees, and communications products of new agencies or press agencies and other means of mass media;

d) Providing information to news agencies and press agencies to explain or clarify misstated information;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The provision of information containing national secrets shall be governed by regulations of the law on protection of national secrets.

Article 7. Province/city’s database on promotion of its image

1. Province/city’s database on promotion of its image refers to the set of data which is digitalized in Vietnamese and foreign languages to provide introduction about that province/city with respect to all fields/sectors, and is provided to international communities and Vietnamese people living in Vietnam and foreign countries.

2. Province/city’s database on promotion of its image is the source of official information about that province/city.

3. Province/city’s database on promotion of its image shall be integrated into the national database on external communication.

4. Specialized agencies affiliated to Provincial-level People’s Committee; District-level People’s Committees; news agencies and press agencies of the province/city are responsible for providing information and data to promote the image of that province/city.

Article 8. Assistance for and cooperation with foreign news, press and media agencies, and correspondents

Each Provincial-level People’s Committee shall assign its specialized agencies to take charge of:

1. Formulating statutes in compliance with prevailing laws and facilitating foreign news, press and media agencies, and correspondents in conducting activities in the territory of that province/city.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter III

MANAGEMENT OF EXTERNAL COMMUNICATION ACTIVITIES

Article 9. Responsibilities of Provincial-level People’s Committees

Each Provincial-level People’s Committee shall have the responsibility to:

1. Organize the implementation of policies of the Communist Party and of the Government on external communication activities in that province/city.

2. Promulgate legislative and instructional documents concerning external communication activities.

3. Consider approving for long-term, medium-term and annual programs, schemes, projects and/or plans for external communication activities of the province/city.

4. Instruct specialized authorities affiliated to the Provincial-level People’s Committee and District-level People's Committees to appoint officials to take charge of external communication activities.

5. Within the ambit of assigned functions, duties and powers, provide the province/city-related official information to news and press agencies, international communities and Vietnamese expatriates.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Coordinate with Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Information and Communications and relevant authorities in formulating plans for and organizing external communication activities in foreign countries; report to Ministry of Foreign Affairs before organizing any external communication activities and notify Ministry of Information and Communications for cooperation in organizing such activities.

8. Maintain the security of information within the management of Provincial-level People’s Committee in accordance with regulations on information security; assume responsibility to inspect, check and handle violations and settle complaints and accusations that may arise from external communication activities in the province/city.

9. Carry out preliminary and final review of external communication activities within its remit; send the plan for external communication activities to the Ministry of Information and Communications by March 01st of every year by using the form stated in Annex No. 01 herewith; send final report on the organization of external communication activities to the Ministry of Information and Communications by December 10th of every year by using the form stated in Annex No. 02 herewith. The Provincial-level People’s Committee shall also send ad-hoc reports to Ministry of Information and Communications and relevant authorities at the request of Ministry of Information and Communications.

Article 10. Responsibilities of Departments of Information and Communications

Each Department of Information and Communications has the responsibility to:

1. Provide advice and assist the Provincial-level People’s Committee in performing state management of external communication activities.

2. Formulate regulations on external communication activities in the province/city.

3. Take charge and coordinate with specialized agencies affiliated to the Provincial-level People’s Committee and District-level People's Committees in fulfilling the following primary duties:

a) Establish long-term, medium-term and annual programs, schemes, projects and/or plans for external communication activities of the province/city as regulated in Article 3 herewith; organize the implementation of such long-term, medium-term and annual programs, schemes, projects and/or plans for external communication activities upon the approval by the Provincial-level People’s Committee;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Expedite, instruct and inspect external communication activities of the province/city; put forward the proposal for commendation and reward for outstanding organizations and individuals engaged in external communication activities within their competence.

4. Take charge and conduct the appraisal of long-term, medium-term and annual programs, schemes, projects and/or plans for external communication activities of specialized agencies affiliated to the Provincial-level People’s Committee and of District-level People's Committees; consider approving for (within their competence) or request the Provincial-level People’s Committee to give approval for programs, schemes, projects and/or plans for external communication activities; monitor and expedite the implementation progress of approved programs, schemes, projects and/or plans for external communication activities.

5. Coordinate in formulating regulations facilitating foreign news, press and media agencies, and correspondents in conducting activities in the province/city; formulate mechanism for cooperation with foreign news, press and media agencies, and correspondents in making communication products to introduce and promote the province/city’s image on foreign means of mass media.

6. Coordinate with the Propaganda Committee of Province, the City Committee of the Party and specialized agencies affiliated to the Provincial-level People’s Committee in providing advice to the Provincial-level People’s Committee to organize periodical or unscheduled press conferences to provide external information to news and press agencies, and relevant organizations and individuals.

7. Take charge and coordinate with specialized agencies affiliated to the Provincial-level People’s Committee, District-level People's Committees and relevant agencies in organizing professional training and re-training courses as regulated in Clause 3 Article 3 herewith.

8. Take charge and coordinate with specialized agencies affiliated to the Provincial-level People’s Committee and District-level People's Committees in providing advice to the Provincial-level People’s Committee to prepare documents, materials, dossiers and arguments used for explaining and clarifying misstated information which causes adverse influence on the province/city’s prestige or image.

9. Take charge and coordinate with specialized agencies affiliated to the Provincial-level People’s Committee in setting up, managing and using the province/city’s database on promotion of its image, and complying with regulations of the law on protection of national secrets with respect to storage of data on the database.

10. Take charge and coordinate with specialized agencies affiliated to the Provincial-level People’s Committee and competent authorities in making plan and providing annual funding for compiling information contents provided for external information systems at international border gates by land, sea, airway or railway, and submitting them to the Provincial-level People’s Committee for consideration.

11. Implement regulations of the law on protection of national secrets with respect to external communication activities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13. Take charge and coordinate with the Inspectorate of Ministry of Information and Communications, specialized agencies affiliated to the Provincial-level People’s Committee and District-level People's Committees in inspecting, checking and handling violations and settling complaints and accusations that may arise from external communication activities in the province/city in accordance with prevailing laws.

Chapter IV

IMPLEMENTARY PROVISIONS

Article 11. Implementation organization

1. Provincial-level People’s Committees shall assume the responsibility to instruct their specialized authorities and District-level People's Committees to organize the implementation of this Circular.

2. The Authority of Foreign Information Service shall assume the responsibility to expedite, monitor and inspect the implementation of Circular, and report results thereof to Minister of Information and Communications.

Article 12. Effect

This Circular comes into force as of December 02, 2016.

Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Information and Communications for consideration./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

MINISTER
Truong Minh Tuan

 

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.172

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.225.157