Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 743/KH-UBND 2020 thực hiện công tác dân vận chính quyền tỉnh Cao Bằng

Số hiệu: 743/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 26/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 743/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 26 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN NĂM 2020

Thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, các văn bản chỉ đạo của Trung ương của tỉnh thực hiện công tác dân vận chính quyền, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục tuyên truyền quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực.

- Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân của cả hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh qua đó góp phần thực hiện thắng lợi phương châm hành động năm 2020 của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.

- Tập trung nâng cao hiệu quả của chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện một số mặt công tác: Thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân; tăng cường công tác quản lý nhà nước nhất là các lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư..., tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến và đối thoại với người dân về các chủ trương, dự án lớn của tỉnh.

2. Yêu cầu

Bảo đảm sự thống nhất lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong đó nêu cao tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm thực hiện có hiệu quả các nội dung kế hoạch đã đề ra.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận

Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên nâng cao tính chủ động, tích cực trong việc tuyên truyền, quán triệt tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thực hiện có hiệu quả nội dung: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về việc ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Quy chế giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Quyết định số 1833-QĐ/TU, ngày 12/8/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 332-KH/TU ngày 06/5/2019 của Tỉnh ủy Cao Bằng triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước các cấp

- Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2454/UBND-NC ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan hành chính, chính quyền các cấp. Quyết định giao nhiệm vụ bằng văn bản cho công chức lãnh đạo đơn vị và công chức chuyên môn tham mưu thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp, gắn với thực hiện Quy chế dân chủ; Thực hiện tuyên truyền, quán triệt các chính sách, pháp luật thông qua nhiều hình thức.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao phụ trách, chính quyền các cấp kịp thời rà soát, điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền bổ sung, ban hành chính sách giải quyết những yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của người dân và doanh nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm việc lấy ý kiến tham gia của người dân và các cơ quan, đơn vị liên quan. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo an sinh, xã hội, chú trọng vùng đồng bào dân tộc, thiểu số; thu hút đầu tư và phát triển các thế mạnh tại địa phương; bảo vệ môi trường; phòng chống thiên tai dịch bệnh; nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi văn bản quy phạm pháp luật...

- Tăng cường nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác dân vận chính quyền theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Kế hoạch số 2651/KH-UBND ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc chỉ đạo tập thể, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương được cấp có thẩm quyền giao.

- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chính quyền các cấp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác dân vận theo Quyết định số 922-QĐ/TU ngày 28/3/2017 của Tỉnh ủy về ban hành quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội.

- Tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận chính quyền; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận kịp thời, hiệu quả; Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, có biện pháp giải quyết đúng đắn, kịp thời các khó khăn, vướng mắc của nhân dân xử lý nghiêm những hành vi xâm phạm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân.

3. Đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính; Quy chế dân chủ ở cơ sở; Phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan nhà nước các cấp

- Các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra cho giai đoạn 05 năm của Chương trình tổng thể Cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch số 4459/KH-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2020. Các nhiệm vụ tập trung rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, tuyên truyền và thực hiện góp phần nâng cao hiệu quả của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng; đẩy mạnh và duy trì thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm hệ thống một cửa liên thông hiện đại (VNPT-iGate); Thực hiện công khai, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiếp cận giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức; Hoàn thành tốt công tác tinh giản biên chế và kiện toàn, sắp xếp bộ máy theo chủ trương của đảng và nhà nước.

- Tăng cường nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thông qua thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực quản lý, phục vụ công dân và doanh nghiệp trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 2451/KH-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Tăng cường hoạt động của Tổ Kiểm tra, giám sát tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng.

- Nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 1068/KH-UBND ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP , các cơ quan, đơn vị thực hiện việc củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ của mỗi cơ quan, đơn vị; kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân; xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 , qua đó tập hợp sức mạnh đoàn kết của nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 tại địa phương.

- Triển khai thực hiện “Năm dân vận khéo” năm 2020 đảm bảo chất lượng hiệu quả theo Hướng dẫn số 22-HD/TU ngày 04/3/2020 của Tỉnh ủy Cao Bằng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước, trong đó tập trung xây dựng và phát hiện các mô hình điển hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực; vận động, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ cống hiến cho cơ quan, xã hội; thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhất là gương điển hình làm tốt công tác dân vận chính quyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

4. Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, công tác đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Thực hiện tốt và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, nâng cao chất lượng xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tăng cường công tác hòa giải, giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh, đặc biệt tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài (nếu có), không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn tỉnh; thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của chính quyền các cấp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp báo cáo về công tác dân vận chính quyền định kỳ 6 tháng, một năm hoặc đột xuất theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Chủ trì phối hợp các cơ quan có liên quan trực tiếp tiến hành kiểm tra công tác triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020 tại một số cơ quan, đơn vị và báo cáo UBND tỉnh.

2. Thanh tra tỉnh

Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các quy định về nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

3. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Xây dựng và tăng thời lượng phát sóng, phát thanh tin bài phổ biến chính sách pháp luật có nội dung tuyên truyền về công tác dân vận chính quyền.

4. Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị và địa phương; phân công lãnh đạo, công chức theo dõi, kiểm tra thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trên và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm trước ngày 15 tháng 6, báo cáo năm trước ngày 15 tháng 11 gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp).

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã phường, thị trấn trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác dân vận chính quyền trong cơ quan nhà nước các cấp năm 2020, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ (b/c);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh; (bản Đt)
- LĐVP UBND tỉnh; (bản Đt)
- Ban Dân vận Tỉnh ủy; (bản Đt)
- Các sở, ban, ngành và tương đương; (bản Đt)
- UBND các huyện, thành phố; (bản Đt)
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NV, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 743/KH-UBND về thực hiện công tác dân vận chính quyền ngày 26/03/2020 do tỉnh Cao Bằng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


666

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!