Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 5116/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 5116/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 27/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5116/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 27 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2018/QĐ-TTG NGÀY 08/5/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; để công tác quản lý Nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới;

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg) trên địa bàn toàn tỉnh;

2. Xác định cụ thể các nội dung; công việc, trách nhiệm và cơ chế phối hợp của các tổ chức, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg .

3. Phát huy vai trò chủ động, tích cực của các tổ chức, đơn vị, địa phương; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, trong quá trình thực hiện các tổ chức, đơn vị, địa phương phải chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để tổ chức tốt các nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg .

II. Nội dung, nhiệm vụ

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền các nội dung và điểm mới của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg bằng các hình thức như: Tập huấn cho đội ngũ công chức văn hóa và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh ở cơ sở.

- Các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg .

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Phòng Tư pháp tham mưu tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật); chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg .

* Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật ở cấp tỉnh có liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp thực hiện việc rà soát các văn bản ở cấp huyện, thành phố có liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản có liên quan bảo đảm tính thống nhất. Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án xử lý về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quý I/2019 để tổng hợp báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định.

3. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp huyện, cấp xã làm công tác xây dựng, thực hiện hương ước quy ước.

- Hướng dẫn ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ để bổ sung vào hương ước, quy ước; vận động loại bỏ, không áp dụng các nội dung trái pháp luật, trái phong tục, tập quán tốt đẹp, lạc hậu và không đảm bảo bình đẳng giới, phân biệt đối xử với phụ nữ trong các bản hương ước, quy ước của thôn, khu phố.

- Chỉ đạo, hướng dẫn rà soát việc xây dựng, thực hiện, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước; phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trả lời kiến nghị, phản ánh; xử lý hương ước, quy ước vi phạm.

- Tham mưu cấp có thẩm quyền tổ chức sơ kết, tổng kết; định kỳ thống kê việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

* Thời gian thực hiện: Năm 2019 và những năm tiếp theo.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức rà soát hệ thống hương ước, quy ước đã được phê duyệt theo Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những nội dung không phù hợp; triển khai công nhận mới hương ước, quy ước theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quý I/2019.

c) Tổ chức kiểm tra, xử lý hương ước, quy ước có nội dung trái pháp luật xâm phạm quyền con người, quyền công dân.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan.

- Thi gian thực hiện: Trước ngày 30/6/2019. Kết quả tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của các huyện, thành phố gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/7/2019 để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng theo quy định.

4. Rà soát, phân công nhân sự làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về hương ước, quy ước các cấp

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, phân công nhân sự làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về hương ước, quy ước phù hợp theo quy định.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, phân công nhân sự làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về hương ước, quy ước phù hợp theo quy định. Báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 20/01/2019.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí triển khai các hoạt động của Kế hoạch này được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên bố trí trong dự toán năm của các đơn vị và có trách nhiệm thực hiện chi theo chế độ quy định tài chính hiện hành.

- Căn cứ dự toán được giao, sau khi đề xuất nội dung thực hiện của ngành, địa phương, các cơ quan đơn vị và địa phương lập dự toán kinh phí thực hiện theo Kế hoạch này gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt dự toán chi làm cơ sở thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đề ra; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

b) Xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

c) Phối hợp với Sở Tài chính dự toán ngân sách quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước hàng năm trong dự toán hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

d) Phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, tham mưu Quyết định bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vào Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND , thời gian hoàn thành trong quý I/2019.

2. Sở Tư pháp:

Phối hợp triển khai thực hiện các nội dung được giao tại kế hoạch; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan kiểm tra, đề xuất, kiến nghị việc xử lý hương ước, quy ước có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở dành thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg và kế hoạch này để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; đồng thời tham gia đưa tin, bài phản ánh kết quả xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn đến với người dân kịp thời và hiệu quả.

4. Sở Tài chính:

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch; hướng dẫn các địa phương bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này.

5. Ban Dân tộc:

Chủ trì, hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ; vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên:

Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg và kế hoạch này đến các tổ chức thành viên; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, thực hiện tốt hương ước, quy ước và pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; tham gia kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện hương ước, quy ước.

7. Các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh:

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Căn cứ nội dung của kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn.

- Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất và nhân lực để thực hiện có hiệu quả kế hoạch tại địa phương.

Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ảnh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp khó khăn, vướng mắc, nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./. ./.

 


Nơi nhận:
- Như Mục IV (thực hiện);
- Bộ VHTTDL;
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Lê Văn Bình;
- Báo Ninh Thuận, Đài PT-TH tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP (HXN);
- Lưu: VT, VXNV. My

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 5116/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


134

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0