Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 4985/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Số hiệu: 4985/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 28/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4985/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 35/CT-TTG NGÀY 07/9/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LẬP HỒ SƠ VÀ GIAO NỘP HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN, LƯU TRỮ LỊCH SỬ

Thực hiện Công văn số 5709/BNV-VTLTNN ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Trên cơ sở nội dung của Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường và thực hiện nghiêm túc công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh được đi vào nề nếp, tạo điều kiện để công tác lưu trữ phát triển, tra cứu thông tin, tài liệu được thuận lợi, nhanh chóng; kịp thời bảo vệ, phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội.

2. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng, hành động và xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 35/CT-TTg .

3. Thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ, lập cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, khai thác, tra cứu tài liệu lưu trữ có hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước cấp tỉnh, các Hội đặc thù thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức đối với công tác lập hồ sơ công việc và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan. Hàng năm đưa việc chấp hành pháp luật về công tác lập hồ sơ công việc thành một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao đối với công chức, viên chức.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ đến các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý bằng hình thức phù hợp (Thời gian hoàn thành: Quý IV/2017).

- Tổ chức thực hiện nghiêm và có hiệu quả việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan và Công văn số 1206/SNV-VTLT ngày 20/5/2015 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn công tác lập Danh mục hồ sơ; lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

- Chỉ đạo cơ quan, tổ chức và các đơn vị trực thuộc hàng năm thực hiện xây dựng kế hoạch thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo quy định.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả Đề án Giải quyết tài liệu tồn đọng tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2012-2019 ban hành tại Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 13/3/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Thời gian hoàn thành: Theo lộ trình thực hiện Đề án); đồng thời hàng năm bố trí ngân sách để chỉnh lý tài liệu theo quy định hiện hành.

- Quan tâm bố trí kho hoặc phòng lưu trữ đáp ứng yêu cầu bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật; tổ chức khai thác sử dụng, phục vụ tài liệu lưu trữ có hiệu quả. Đối với các Sở, ngành, địa phương thuộc Đề án đầu tư, sửa chữa, cải tạo nâng cấp hệ thống Kho lưu trữ tài liệu của các cơ quan trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để thực hiện Đề án có hiệu quả.

- Sắp xếp, bố trí công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, đơn vị đảm bảo nhiệm vụ theo quy định.

- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý văn bản, giải quyết công việc và lập hồ sơ điện tử về văn thư, lưu trữ.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

- Phổ biến văn bản hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; đặc biệt là việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ.

- Rà soát tham mưu và ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Tăng cường công tác hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra chuyên đề về công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo về đầu tư xây dựng Dự án Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh đã được phê duyệt tại Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, nghiên cứu đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ, đảm bảo thực hiện theo quy định, góp phần tích cực trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm: Hàng năm căn cứ khả năng ngân sách, các nguồn vốn đầu tư phát triển, bố trí kinh phí để thực hiện Đề án đầu tư, sửa chữa, cải tạo nâng cấp hệ thống Kho lưu trữ tài liệu của các cơ quan trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Đề án Giải quyết tài liệu tồn đọng tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2012-2019 ban hành tại Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 13/3/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và kinh phí thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, để bố trí nguồn vốn thực hiện việc đầu tư xây dựng Dự án Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh đã được phê duyệt tại Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các Sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước cấp tỉnh, các Hội đặc thù thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch này, đồng thời hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 15 tháng 01 năm kế tiếp của năm báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ quy định, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo; Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước theo quy định.

2. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Xem xét, tham mưu và bố trí nguồn vốn để thực hiện Đề án đầu tư, sửa chữa, cải tạo nâng cấp hệ thống Kho lưu trữ tài liệu của các cơ quan trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Dự án Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh theo quy định.

3. Đối với Sở Nội vụ: Theo dõi, đôn đốc và tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; việc đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn và bố trí công chức, viên chức làm nhiệm vụ văn thư, lưu trữ; báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 02 hàng năm./.

 


Nơi nhận:
- Cục Văn thư và Lưu trữ NN (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, ĐVSN thuộc tỉnh;
- Cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- Doanh nghiệp nhà nước cấp tỉnh;
- Các Hội đặc thù thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chi cục Văn thư-Lưu trữ;
- VPUB: CVP, PVP (HXN);
- Lưu: VT, KGVX. PD

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

PHỤ LỤC

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 35/CT-TTG NGÀY 07/9/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LẬP HỒ SƠ VÀ GIAO NỘP HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN, LƯU TRỮ LỊCH SỬ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 4985/KH-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh)

STT

Nhiệm vụ

Đơn vị thực hiện

Thời gian hoàn thành

01

Đưa việc chấp hành về công tác lập hồ sơ công việc thành một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương và công chức, viên chức

Hàng năm

02

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương

Quý IV/2017

03

Thực hiện việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương và công chức, viên chức

Thường xuyên

04

Thực hiện xây dựng Kế hoạch thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương và các đơn vị trực thuộc

Hàng năm

05

Thực hiện Đề án Giải quyết tài liệu tồn đọng giai đoạn 2012-2019 (Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 13/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh); bố trí ngân sách để chỉnh lý tài liệu lưu trữ (hàng năm)

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương

Theo lộ trình thực hiện Đề án

06

Bố trí kho hoặc phòng lưu trữ để bảo quản an toàn tài liệu; thực hiện Đề án đầu tư, sửa chữa, cải tạo nâng cấp hệ thống Kho lưu trữ tài liệu (Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh)

Các Sở, ngành, địa phương thuộc Đề án

Thường xuyên và theo lộ trình thực hiện Đề án

07

Sắp xếp, bố trí công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ đảm bảo nhiệm vụ

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương

Thường xuyên

08

Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý văn bản, giải quyết công việc và lập hồ sơ điện tử về văn thư, lưu trữ

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương

Thường xuyên

09

Phổ biến văn bản hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

Thường xuyên

10

Rà soát, tham mưu và ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ

Sở Nội vụ

Thường xuyên

11

Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra chuyên đề về công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử

Sở Nội vụ

Quý IV/2017 và hàng năm

12

Đầu tư xây dựng Dự án Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh đã được phê duyệt tại Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Theo thời gian thực hiện Dự án

13

Rà soát, nghiên cứu đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ

Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông

Thường xuyên

14

Bố trí kinh phí để thực hiện Đề án đầu tư, sửa chữa, cải tạo nâng cấp hệ thống Kho lưu trữ tài liệu của các cơ quan trên địa bàn tỉnh; Đề án Giải quyết tài liệu tồn đọng, giai đoạn 2012-2019; Đầu tư xây dựng Dự án Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh đã được phê duyệt

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Hàng năm và Theo lộ trình thực hiện Đề án

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4985/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


192

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227