Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 272/KH-UBND năm 2019 về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 272/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 26/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 272/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch thực hiện năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin của người dân, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 và Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ

- Việc triển khai các nhiệm vụ gắn liền thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật và mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

- Chú trọng lồng ghép, kết hợp với triển khai các Chương trình, Đề án, nhiệm vụ có liên quan để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện

Ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện thường xuyên, kịp thời.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế;

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý I/2020; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc: Năm 2020;

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc.

2. Rà soát, nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện về thể chế liên quan đến công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo, văn bản.

3. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền, phổ biến về nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các quy định pháp luật liên quan đến thực hiện các điều kiện, chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật

Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, mục đích của hoạt động chuẩn tiếp cận pháp luật và các quy định pháp luật liên quan bằng nhiều hình thức thích hợp nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người dân về công tác này, qua đó thống nhất về nhận thức và góp phần tăng cường các biện pháp bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020;

- Kết quả, sản phẩm: Tài liệu, hoạt động thông tin, tuyên truyền.

4. Tiếp nhận, tổng hợp, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc

Tiếp nhận, tổng hợp và hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền; đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Ủy ban nhân dân các xã, phương, thị trấn;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020

- Kết quả, sản phẩm: Các văn bản, báo cáo.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật theo trách nhiệm và phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo, đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật liên quan đến phạm vi quản lý và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Ủy ban nhân dân các xã, phương, thị trấn;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020;

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản, Kế hoạch, Báo cáo kết quả.

6. Chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, chấm điểm, tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản, Kế hoạch.

7. Tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Ủy ban nhân dân các xã, phương, thị trấn;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Kết quả, sản phẩm: Hồ sơ đánh giá, Quyết định công nhận, các tài liệu

có liên quan.

8. Niêm yết, công khai kết quả đánh giá

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Ủy ban nhân dân các xã, phương, thị trấn;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Theo quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Kết quả, sản phẩm: Kết quả chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật được niêm yết công khai.

9. Chọn triển khai mô hình điểm cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Chọn điểm để chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, triển khai mô hình điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 đối với một xã thuộc huyện Phong Điền.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản và các hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn.

10. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng

a) Công tác kiểm tra

Xây dựng nội dung kiểm tra chuẩn tiếp cận pháp luật thành một nội dung trong Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2020.

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, văn bản, thông báo kết luận kiểm tra, báo cáo kiểm tra…

b) Khen thưởng

Xem xét biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn tiếp cận pháp luật trong tổng kết công tác năm 2020.

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế;

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ; các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản, báo cáo, hoạt động khen thưởng…

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bố trí.

2. Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh căn cứ nhiệm vụ được phân công, chủ động xây dựng kinh phí bố trí trong ngân sách của cơ quan, đơn vị để thực hiện.

3. Huy động nguồn kinh phí hỗ trợ từ các Chương trình, Đề án, Dự án liên quan đang được triển khai thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện, kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trước ngày 25/02/2021 hoặc khi có yêu cầu.

2. Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này chủ động, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch (trước 31/01/2020) gửi về Sở Tư pháp để theo dõi.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

Chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng, Ban trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện Kế hoạch này; thông tin, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp;

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận

Phối hợp thực hiện và giám sát công tác chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ PBGDPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: CT, các PCT;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TTr.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 272/KH-UBND năm 2019 về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


457

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.133