Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 23/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Đồng Văn Thanh
Ngày ban hành: 31/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/KH-UBND

Hậu Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2016

Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016. Để công tác tư pháp năm 2016 của tỉnh có những bước chuyển biến toàn diện, tích cực hơn, góp phần cho việc đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, thực hiện các chính sách, thực thi pháp luật và chỉ đạo, điều hành chung của tỉnh

Nay, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch công tác tư pháp năm 2016 với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tập trung tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh xây dựng và hoàn thiện thể chế; tổ chức triển khai và thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 theo đúng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Chương trình của tỉnh đề ra.

2. Tăng cường hiệu quả công tác thực thi pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ công tác theo dõi thi hành pháp luật với công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); triển khai thực hiện tốt các luật, pháp lệnh có hiệu lực trong năm 2016.

3. Tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, kiểm soát chặt chẽ các TTHC.

4. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp và pháp chế, trong đó tập trung vào những lĩnh vực như hộ tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

5. Đẩy mạnh xã hội hóa việc cung cấp các dịch vụ công và nâng cao chất lượng các hoạt động bổ trợ tư pháp như luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản, chứng thực, trợ giúp pháp lý.

6. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thành công tốt đẹp; kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2016); 71 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2016). Phát động phong trào thi đua gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, cá nhân.

II. NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2016

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành về công tác tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh Hậu Giang về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác góp ý, thẩm định văn bản QPPL, gắn kết với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra văn bản QPPL và theo dõi thi hành pháp luật, trong đó chú trọng việc đánh giá tác động của các chính sách, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản QPPL. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chương trình ban hành văn bản QPPL năm 2016 và bảo đảm thực hiện tốt những quy định mới của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.

- Đổi mới phương thức và tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhất là các luật mới được Quốc hội thông qua. Chủ động thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách mới, các vấn đề dư luận quan tâm trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản QPPL. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, đề án phổ biến pháp luật cho các đối tượng đồng bào vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn gắn với việc thực hiện các chương trình giảm nghèo và việc thực hiện chính sách dân tộc phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị quyết số 77/2014/QH13 của Quốc hội liên quan đến việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc; tập trung theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thống nhất, đồng bộ các quy định của pháp luật liên quan đến các biện pháp xử lý vi phạm hành chính. Tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật gắn với kiểm tra văn bản QPPL, trong đó tập trung vào lĩnh vực nhà ở xã hội, người có công.

- Đổi mới mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo hướng tập trung, trực tiếp giải quyết công việc, có sự giám sát chặt chẽ của cấp có thẩm quyền, sự phối hợp, chia sẽ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan; thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu điện tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí và giảm thời gian đi lại cho người dân.

- Nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công và chất lượng các hoạt động bổ trợ tư pháp; tiếp tục đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý bằng nhiều hình thức.

- Tăng cường đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp và pháp luật, nhất là cán bộ tư pháp cấp huyện và cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch, đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

2. Nhiệm vụ công tác tư pháp trong các lĩnh vực cụ thể

2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp bám sát sự chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tư pháp và địa phương để triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm.

- Tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động; phát huy tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trong việc duy trì kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc.

2.2. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

- Thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015; chú trọng những điểm mới của Luật, nhất là quy định đột phá trong khâu thẩm định. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản QPPL.

- Tăng cường công tác kiểm tra văn bản QPPL, đôn đốc xử lý những văn bản qua kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản.

- Tổ chức thực hiện rà soát thường xuyên văn bản QPPLtheo một số chuyên đề, lĩnh vực phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của địa phương.

- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt việc cập nhật các văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật nhằm đảm bảo cung cấp thông tin pháp luật công khai, nhanh chóng, kịp thời, tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức tiếp cận, khai thác, sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

2.3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện Nghị quyết số 77/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội liên quan đến việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tập trung theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thống nhất, đồng bộ các quy định của pháp luật liên quan đến các biện pháp xử lý vi phạm hành chính.

- Theo dõi thi hành pháp luật tập trung vào các lĩnh vực: Nhà ở xã hội và nhà ở người có công.

2.4. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

- Đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC, tăng cường công khai, minh bạch TTHC, trong đó chú trọng việc công bố TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách TTHC theo đúng Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tập trung cải cách TTHC trong nội bộ cơ quan nhà nước, tổ chức sự nghiệp công lập, dịch vụ công và các thủ tục hành chính liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; triển khai thực hiện đầy đ, đồng bộ và có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước.

2.5. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật

- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp PBGDPL đã ký kết. Tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp. Tổ chức triển khai hiệu quả “Ngày Pháp luật” năm 2016.

- Tập trung phổ biến các luật mới được Quốc hội ban hành. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổ chức tốt Hội thi hòa giải viên giỏi lần thứ III theo sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Hội thi Trung ương.

2.6. Công tác quốc tịch, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước và chứng thực

- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về hộ tịch, chứng thực tại Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã.

- Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

- Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch công tác bồi thường Nhà nước năm 2016.

2.7. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư, Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020; chú trọng công tác phát triển đội ngũ luật sư đảm bảo về chất lượng.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Công chứng và Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020; thành lập Hội công chứng. Chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành trong tổ chức và hoạt động hành nghề công chứng.

- Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp theo sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai Luật Giám định tư pháp và văn bản quy định chi tiết thi hành.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý; tăng cường kiểm tra, theo dõi, giám sát chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

2.8. Công tác xây dựng ngành, quản lý nhà nước về pháp chế; đào tạo, bồi dưỡng

- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp Phòng thuộc Sở. Thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức đúng theo quy định.

- Triển khai thực hiện Công văn số 10-CV/BCS ngày 20/01/2016 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo sắp xếp, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp địa phương. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức pháp chế theo quy định pháp luật.

2.9. Công tác thống kê, thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư thay thế Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của ngành Tư pháp.

- Tăng cường các hoạt động thanh tra chuyên ngành, nhất là trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp trên cơ sở phát huy vai trò của Thanh tra Sở Tư pháp, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra sau thanh tra. Chú trọng công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị. Thực hiện tốt Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường tuyên truyền, quán triệt Luật Thanh tra; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

2.10. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và thi đua khen thưởng

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn năm 2016 – 2020, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn năm 2016 - 2020 và Kế hoạch năm 2016 của ngành Tư pháp.

- Triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả phong trào thi đua Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2016”. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 36/QĐ-BTP ngày 07/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2016. Gắn kết với các phong trào thi đua năm 2016 và phong trào Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới, “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề khác do Bộ Tư pháp phát động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan và các huyện, thị xã, thành phố, giúp UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác tư pháp năm 2016; chủ trì xây dựng và triển khai Kế hoạch chi tiết từng lĩnh vực công tác; chủ động hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động phối hợp với Sở Tư pháp triển khai những nhiệm vụ có liên quan như: Xây dựng văn bản; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; pháp chế ngành; kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; xử lý vi phạm hành chính và các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp.

3. UBND huyện, thị xã, thành phố

Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác tư pháp năm 2016; bố trí và bảo đảm nguồn nhân lực, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp theo Kế hoạch đã đề ra.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh nắm, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam, BTP;

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC. HN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đồng Văn Thanh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 23/KH-UBND về công tác tư pháp ngày 31/03/2016 do tỉnh Hậu Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.260

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27