Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 213/KH-UBDT tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2017 của Ủy ban Dân tộc

Số hiệu: 213/KH-UBDT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Nông Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 13/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 213/KH-UBDT

Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC DÂN TỘC VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC NĂM 2017 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC

Năm 2017 là năm thứ hai toàn Đng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc; Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thtướng Chính phvề Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; đgóp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước vcông tác dân tộc, Ủy ban Dân tộc xây dựng “Kế hoạch tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2017”, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đy mạnh tuyên truyền các chtrương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của Chính phủ, kết luận, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

- Tuyên truyền các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, chính sách dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc đ đng bào các dân tộc hiu rõ và cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, xuyên tạc nói xu Đng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

- Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc cho cán bộ làm công tác dân tộc, đồng bào các dân tộc thiểu s và các tổ chức chính trị - xã hội, nhằm phát huy vai trò của các cấp, các ngành trong việc trin khai và giám sát thực hiện chính sách.

- Tuyên truyền các mô hình, gương điển hình tiên tiến, phong trào thi đua yêu nước trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước năm 2017 để giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào và ý thức tự cường dân tộc, tạo niềm tin và ý thức trách nhiệm xây dựng quê hương giàu đẹp.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo tuyên truyền thường xuyên, có trọng tâm, trọng đim; nội dung tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, đúng đi tượng.

- Tuyên truyền công tác dân tộc và chính sách dân tộc gắn với thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ ca cơ quan công tác dân tộc bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau đm bảo đạt kết quả tốt.

- Đi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với nhu cầu, đặc điểm tình hình và phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của từng dân tộc, vùng, miền đđồng bào các dân tộc dễ hiu, dễ làm theo. Kết hợp, lồng ghép có hiệu quả với các chương trình, chính sách dân tộc có liên quan.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thXII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Quc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và giai đoạn 2016-2020.

- Tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định, Kết luận, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; Chương trình 135; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chỉ thị số 1971/CT-TTg ngày 27/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc;...

- Tuyên truyền Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của y ban Dân tộc nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng đi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

- Tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đng; ngăn chặn, đy lùi sự suy thoái về tư tưng chính trị, đạo đức, li sng, những biu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyn hóa” trong nội bộ.

- Một số văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực như: Hôn nhân và gia đình; phòng, chống mua bán người; bảo hiểm y tế; phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới, đất đai; an ninh biên giới quốc gia; an ninh tổ quốc; an toàn thực phm; môi trường; an toàn giao thông nông thôn; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phòng, chng HTV/AIDS; phòng, chống tội phạm và ma túy; phòng, chng thuốc lá; phòng, chng cháy nổ; nghĩa vụ quân sự; đầu tư và xây dựng.,.

- Đy mạnh tuyên truyền kết quả đạt được trong việc thực hiện các chương trình, đề án, chính sách dân tộc, nhất là các chính sách mới được phê duyệt thực hiện năm 2017; nhng kinh nghiệm, mô hình hay; cách làm hiệu quả; các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các hoạt động của Lãnh đạo Ủy ban trong công tác dân tộc.

- Tiếp tục tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2017; nghị quyết phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2012-2020 của Chính phủ; công tác hội nhập quốc tế và thông tin đi ngoại của Ủy ban Dân tộc về công tác dân tộc, chính sách dân tộc nhất quán và đúng đn của Đảng, Nhà nước ta; quảng bá hình ảnh cộng đồng các dân tộc Việt Nam, nhng thành tựu về công cuộc xóa đói giảm nghèo với bạn bè quốc tế, đồng thời vận động thu hút các nguồn lực của các tổ chức quốc tế đối với các địa phương vùng dân tộc thiu s và min núi.

- Tuyên truyền phản bác những luận điệu sai trái và làm rõ những thủ đoạn thâm độc, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền đchống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ và hận thù dân tộc đ đng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi nhận biết và không nghe theo kẻ xấu; cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc; nâng cao nhận thức về chquyền, an ninh biên giới.

- Tuyên truyền về "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" khu dân cư tại các địa phương, kịp thời phản ánh những hoạt động tổ chức ngày hội ở các địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi..

- Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2017; tuyên truyền các sự kiện chính trị - xã hội lớn trong lĩnh vực công tác dân tộc.

III. HÌNH THỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

1. Hình thức tuyên truyền

- Các hoạt động tuyên truyền miệng thông qua các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng có tính đặc thù về lĩnh vực công tác dân tộc trin khai các chính sách dân tộc,

- Tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Các ấn phẩm báo, tạp chí cấp không cho đồng bào dân tộc thiểu số; Đài Phát thanh - Truyền hình của Trung ương và địa phương; hệ thống loa truyền thanh của các xã, phường, thị trấn; trên Cng thông tin điện tcủa Ủy ban Dân tộc.

- Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, th thao, lhội ở các địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Thông qua các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chi bộ, họp đơn vị, hội nghị, hội thảo, tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ v.v....

- Xây dựng các cụm panô, áp phích, băng zôn khu hiệu các khu vực trung tâm, khu vực đông dân cư. Các cơ quan, công sở treo băng zôn, khu hiệu.

- Tuyên truyền bng hình thức sân khấu hóa, tổ chức các sự kiện,...

2. Đối tượng tuyên truyền

- Người có uy tín, già làng, trưởng thôn, bn, phum, sóc và đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

- Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương; tuyên truyền viên cấp xã, cán bộ đoàn thể xã (phụ nữ, thanh niên, nông dân...); bộ đội biên phòng...

- Các tổ chức quốc tế, người nước ngoài, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang tham gia hoặc quan tâm đến sự phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Việt Nam.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Vụ Tuyên truyền là đơn vị quản lý nhà nước về tuyên truyền trong lĩnh vực công tác dân tộc có trách nhiệm:

- Chủ trì, phi hợp với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc, các cơ quan, đơn vị của các Bộ, ngành có liên quan và cơ quan công tác dân tộc các địa phương tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2017.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung, kế hoạch tuyên truyền; theo dõi, đôn đc, kim tra việc thực hiện công tác tuyên truyền của các địa phương, đơn vị; tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc.

- Chđạo, theo dõi, đôn đc, hướng dẫn Báo Dân tộc và Phát trin, Tạp chí Dân tộc, Trung tâm Thông tin của Ủy ban Dân tộc và các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thtướng Chính phủ triển khai thực hiện tt các nội dung, nhiệm vụ tuyên truyền theo kế hoạch này.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền cho các đi tượng; thường xuyên nắm bắt tình hình dân tộc và tổng hợp báo cáo tình hình an ninh tư tưởng văn hóa trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

2. Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc và các cơ quan, đơn vị của các Bộ, ngành có liên quan, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với Vụ Tuyên truyền tham mưu tổ chức thực hiện kế hoạch.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống chỉ đạo Cơ quan công tác dân tộc, căn cứ nội dung tuyên truyn, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chi tiết phù hợp với thực tế địa phương, dân tộc, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Trung tâm Thông tin của Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm xây dựng chương trình và duy trì thường xuyên chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các nội dung theo Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

(Có phụ lục kèm theo kế hoạch này).

5. Định kỳ 6 tháng, 1 năm, các Vụ, đơn vị có liên quan và cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch, xây dựng báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, gửi về Vụ Tuyên truyền, để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 05/6 và báo cáo năm gửi trước ngày 05/12).

Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện đúng mục đích, yêu cầu đề ra./

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưng, Chủ nhiệm UBDT (b/c);
- Các TT, PCN UBDT;
- Văn phòng Đng ủy UBDT;
- UBND và Ban Dân tộc các tnh, thành phố;
- Các Bộ, ngành TW;
- Các Vụ, đơn vị thuộc UBDT;
- Các báo, tạp chí thực hiện QĐ 59/QĐ-TTg
- Thành viên Ban CCHC;
- Cổng thông tin điện tử UBDT;
- Lưu VT, Vụ TT (3b). 151

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Nông Quốc Tuấn

 

PHỤ LỤC

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC DÂN TỘC VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 213/KH-UBDT ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban Dân tộc)

TT

Nội dung

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phi hợp
tuyên truyền

Đi tượng tuyên truyền

Thời gian thc hin

I

Tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc

1

Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc

Chỉ thị số 1971/CT-TTg ngày 27/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Chỉ thị s28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc

Vụ Tuyên truyền

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ

- Trung tâm Thông tin của Ủy ban Dân tộc

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Cả năm

2

Quyết định s 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Chính phủ về phê duyệt chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020

Vụ Tuyên truyền

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Tr.tâm Thông tin của UBDT

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Cả năm

3

Chính sách sp xếp, n định dân cư cho người di cư tự do từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trở về nước (Quyết định số 162/QĐ-TTg ngày 25/01/2016).

Vụ CSDT

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Tr.tâm Thông tin của UBDT

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Cả năm

4

Chính sách cp một số ấn phm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai

Vụ Tuyên truyền

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Cả năm

5

Nghị quyết đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016).

Vụ CSDT

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Tr.tâm Thông tin của UBDT

Cả năm

 

6

Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017­-2020 (Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016).

Vụ CSDT

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Tr.tâm Thông tin của UBDT

Cả năm

 

7

Chính sách Hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025 (Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016).

Vụ CSDT

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Tr.tâm Thông tin của UBDT

Cả năm

 

8

Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vỦy ban Dân tộc, các chính sách dân tộc nói riêng và hình ảnh về sự phát trin của các dân tộc thiểu số Việt Nam đến các bạn bè quốc tế.

Vụ HTQT

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Tr.tâm Thông tin của UBDT

Cả năm

 

9

Truyền thông “kết nối, hỗ trợ đng bào dân tộc thiểu số khởi nghiệp” nhằm đưa đồng bào dân tộc khởi nghiệp bắt kịp với xu thế khởi nghiệp của quốc gia và đạt được sự quan tâm, theo dõi của toàn xã hội.

Vụ HTQT

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Tr.tâm Thông tin của UBDT

Cả năm

 

10

Tuyên truyền cho việc xây dựng đề án “Hội nhập Quốc tế lĩnh vực Dân tộc thiểu số trong khu vực ASEAN”.

Vụ HTQT

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Tr.tâm Thông tin của UBDT

Cả năm

 

11

Tuyên truyền một ssự kiện quc tế của Ủy ban như: Diễn đàn Dân tộc thiểu số 2017, hội đàm và tiếp khách quốc tế, các hội nghị quốc tế...

Vụ HTQT

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Tr.tâm Thông tin của UBDT - Các Bộ, ngành liên quan

Cả năm

 

12

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vtiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016).

VP điều phối chương trình 135

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Tr.tâm Thông tin của UBDT - Các Bộ, ngành liên quan

Cả năm

 

13

Kết quả thực hiện Chương trình 135

VP điu phi chương trình 135;

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Tr.tâm Thông tin của UBDT

Cả năm

 

14

Truyn thông giảm nghèo v thông tin (theo Chương trình 135)

Vụ Tuyên truyền

Các cơ quan liên quan

Cả năm

 

15

Tuyên truyền v Đán “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thng trong vùng dân tộc thiu số giai đoạn 2015-2020” (Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của TTCP)

Vụ DTTS

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Tr.tâm Thông tin của UBDT - Các Bộ, ngành liên quan

Cả năm

 

16

Tuyên truyền vkết quả 10 năm thực hiện Luật Bình đng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình & Chương trình Quốc gia về bình đng giới vùng dân tộc thiểu số

Vụ DTTS

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Tr.tâm Thông tin của UBDT - Các Bộ, ngành liên quan

Quý I và IV năm 2017

 

17

Tuyên truyn vcác hoạt động (trước, trong, sau) tổ chức "Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ, trí thức, doanh nhân tiêu biu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2017"

Vụ DTTS

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Tr.tâm Thông tin của UBDT - Các Bộ, ngành liên quan

Quý III, IV năm 2017

 

18

Tuyên truyn LTuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu xuất sắc năm 2017

Vụ Tuyên truyền

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Tr.tâm Thông tin của UBDT - Các Bộ, ngành liên quan

Quý III, IV năm 2017

 

19

Tuyên truyền Phòng chng ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, Tháng phòng chng Ma túy (Tháng 6), Tháng phòng chng HIV/AIDS (tháng 11) trong vùng đồng bào DTTS

Vụ Tuyên truyền

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Tr.tâm Thông tin của UBDT - Các Bộ, ngành liên quan

Cả năm

 

20

Tuyên truyền An toàn giao thông nông thôn vùng DTTS&MN

Vụ Tuyên truyền

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ TTg

- Tr.tâm Thông tin của UBDT

Cả năm

 

21

Tuyên truyền các chính sách dân tộc (cập nhật)

Vụ Tuyên truyền

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Tr.tâm Thông tin của UBDT - Các Bộ, ngành liên quan

Cả năm

 

22

Tuyên truyền việc về "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư tại các địa phương

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Tr.tâm Thông tin của UBDT - Các Bộ, ngành liên quan

Quý IV/2017

 

II

Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

 

 

 

 

1

Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII về Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

Vụ Tuyên truyền

Các cơ quan đơn vị từ Trung ương đến địa phương

Cả năm

 

2

Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Vụ Tuyên truyền

Các cơ quan đơn vị từ Trung ương đến địa phương

Cả năm

 

III

Thông tin đi ngoại

 

 

 

 

1

Tuyên truyền “Tăng cường hợp tác quc tế htrợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” theo QĐ 2214/QĐ-TTg

Vụ HTQT

Vụ Tuyên truyn; Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg Trung tâm Thông tin UBDT

 

 

2

Tuyên truyền công tác hợp tác quc tế vcông tác dân tộc

Vụ HTQT

Vụ Tuyên truyền; Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ - Trung tâm Thông tin UBDT

 

 

IV

Tuyên truyn các ngày llớn của đt nước

 

 

 

 

1

Mừng Đảng, mừng xuân Đinh Dậu 2017

Vụ Tuyên truyền

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Báo DT&PT; Tạp chí DT;
Tr.tâm thông tin UBDT;

Quý I/2017

 

2

Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc thăm hỏi ĐB DTTS nhân dịp Tết Đinh Dậu

Vụ Tuyên truyền

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Báo DT&PT; Tạp chí DT;
Tr.tâm thông tin UBDT;

Quý I/2017

 

3

87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2017)

Vụ Tuyên truyền

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ TTg

- Báo DT&PT; Tạp chí DT;

Tr.tâm thông tin UBDT;

Quý I/2017

 

4

Giỗ tổ Hùng vương (mng 10/3 âm lịch)

Vụ Tuyên truyền

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Báo DT&PT; Tạp chí DT;
Tr.tâm thông tin UBDT;

Quý II/2017

 

5

42 năm ngày Giải phóng Min Nam thng nht đt nước (30/4/1975-30/4/2017) và ngày Quốc tế lao động 1/5

Vụ Tuyên truyền

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Báo DT&PT; Tạp chí DT;
Tr.tâm thông tin UBDT;

Quý II/2017

 

6

71 năm ngày truyền thống công tác dân tộc (3/5/1946­-3/5/2017)

Vụ Tuyên truyền

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Báo DT&PT; Tạp chí DT;
Tr.tâm thông tin UBDT;

Quý II/2017

 

7

127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)

Vụ Tuyên truyền

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Báo DT&PT; Tạp chí DT;
Tr.tâm thông tin UBDT;

Quý II/2017

 

8

92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017)

Vụ Tuyên truyền

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Báo DT&PT; Tạp chí DT;
Tr.tâm thông tin UBDT;

Quý II/2017

 

9

70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947­27/7/2017)

Vụ Tuyên truyền

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Báo DT&PT; Tạp chí DT;
Tr.tâm thông tin UBDT;

Quý III/2017

 

10

72 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945­-19/8/2017)

Vụ Tuyên truyền

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Báo DT&PT; Tạp chí DT;
Tr.tâm thông tin UBDT;

Quý III/2017

 

11

72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2017)

Vụ Tuyên truyền

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Báo DT&PT; Tạp chí DT;
Tr.tâm thông tin UBDT;

Quý III/2017

 

12

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười

Vụ Tuyên truyền

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Báo DT&PT; Tạp chí DT;
Tr.tâm thông tin UBDT;

Quý IV/2017

 

13

28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (1989-2017)

Vụ Tuyên truyền

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Báo DT&PT; Tạp chí DT;
Tr.tâm thông tin UBDT;

Quý IV/2017

 

14

35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982­20/11/2017)

Vụ Tuyên truyền

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Báo DT&PT; Tạp chí DT;
Tr.tâm thông tin UBDT;

Quý IV/2017

 

15

73 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017)

Vụ Tuyên truyền

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Báo DT&PT; Tạp chí DT;
Tr.tâm thông tin UBDT;

Quý IV/2017

 

16

Các sự kiện chính trị - xã hội lớn vlĩnh vực công tác dân tộc

Vụ Tuyên truyền

- Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg

- Báo DT&PT; Tạp chí DT;
Tr.tâm thông tin UBDT;

Cả năm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 213/KH-UBDT tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2017 của Ủy ban Dân tộc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.132

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91