Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2019 về thông tin đối ngoại tỉnh Nam Định năm 2020

Số hiệu: 138/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Trần Lê Đoài
Ngày ban hành: 23/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 138/KH-UBND

Nam Định, ngày 23 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2020

Thực hiện Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Nam Định năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế.

- Thông qua công tác thông tin đối ngoại để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa, con người, những thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ra thế giới và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời thông tin tình hình thế giới đến với nhân dân trong tỉnh.

- Mở rộng, đa dạng hóa các hoạt động thông tin đối ngoại, góp phần thúc đẩy chương trình, hoạt động giao lưu, quảng bá, hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước trên các lĩnh vực nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phục vụ hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh phải bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thông tin đối ngoại; các chương trình hành động về hội nhập quốc tế; bám sát định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành.

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tăng cường sự phối kết hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về công tác thông tin đối ngoại.

- Bảo đảm hoạt động thông tin đối ngoại được triển khai một cách chủ động, có sự phân công và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

1. Triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại

- Triển khai thực hiện Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nam Định.

- Chỉ đạo, triển khai các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương về công tác thông tin đối ngoại.

2. Phân công, bố trí nhân sự phụ trách triển khai hoạt động thông tin đối ngoại

- Các sở, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố phân công lãnh đạo, cán bộ kiêm nhiệm công tác thông tin đối ngoại tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thực hiện tốt Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước. Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin của người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các sở, ngành, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

3. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ

- Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ và các đối tượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại.

- Tiếp tục tổ chức công tác tập huấn tuyên truyền về biển, đảo, công tác phân giới cắm mốc.

4. Các hoạt động thông tin đối ngoại cụ thể

4.1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội

- Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định, chính sách của tỉnh; những thành tựu của công cuộc đổi mới của đất nước, của tỉnh đến với các nước trên thế giới và người Việt Nam ở nước ngoài.

- Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục và thường xuyên cập nhật nội dung tuyên truyền về hoạt động thông tin đối ngoại, phản ánh kịp thời chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tiềm năng phát triển và hợp tác của Việt Nam; các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và của tỉnh; hiệu quả của công tác cải cách hành chính nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư của tỉnh…

4.2. Thông tin, tuyên truyền về các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế; các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

- Thông tin về tình hình quốc tế, quan hệ đối ngoại của Việt Nam và của tỉnh, các hiệp định, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc cam kết thực hiện, trong đó tập trung tuyên truyền vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN nhân dịp kỷ niệm 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020; vai trò của Việt Nam khi trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021; các cơ hội, thách thức, nhiệm vụ trọng yếu khi tham gia ký kết, phê chuẩn và triển khai các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới…

4.3. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam đến nhân dân trong tỉnh; thông tin, quảng bá về tiềm năng phát triển kinh tế biển của tỉnh; tuyên truyền về nhân quyền và quyền con người tại Việt Nam.

4.4. Thông tin quảng bá hình ảnh của tỉnh, các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh bằng nhiều phương thức: thông qua các hoạt động đối ngoại của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các trang thông tin điện tử của cơ quan chuyên môn, UBND các huyện; xuất bản các ấn phẩm, xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí của các phương tiện thông tin đại chúng trong nước; sản phẩm của các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông nước ngoài; các sản phẩm truyền thông phổ biến qua mạng internet; các hoạt động tiếp xúc, hợp tác với cơ quan báo chí nước ngoài; các hoạt động truyền thông của các sự kiện lớn tổ chức tại tỉnh và ở nước ngoài; các phương thức hoạt động thông tin đối ngoại khác theo quy định của pháp luật.

4.5. Theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước về tình hình tỉnh. Chủ động cung cấp thông tin, tài liệu, lập luận, đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh.

4.6. Tổ chức tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng kinh tế của địa phương.

4.7. Tổ chức và tham gia các sự kiện hội nghị giao lưu văn hóa nghệ thuật, du lịch, thể thao nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của tỉnh.

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên được phân bổ trong dự toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố triển khai Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2020; hướng dẫn, kiểm tra, định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp thông tin báo chí hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh, đưa tin về tình hình quốc tế, tin trong nước, trong tỉnh liên quan đến đối ngoại, tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, chủ trương, chính sách phát triển đầu tư, đẩy mạnh hội nhập quốc tế của tỉnh; chủ động trong việc phản bác các thông tin, luận điệu sai trái làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của địa phương.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài nước phục vụ công tác thông tin đối ngoại.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam”.

- Phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan trong việc xây dựng phim tài liệu giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người, nét đẹp văn hóa, tiềm năng hợp tác và phát triển của tỉnh, phát trên các kênh truyền hình đối ngoại.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức thông tin, truyền thông về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới biển.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về thông tin đối ngoại cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn của tỉnh.

- Đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông mới, khai thác phương tiện internet, nội dung số, mạng xã hội nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh: Cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế; quản lý, hướng dẫn các đoàn báo chí, phóng viên nước ngoài đến tác nghiệp, hoạt động trên địa bàn tỉnh Nam Định.

- Tổng hợp dư luận báo chí nước ngoài có tác động đến tỉnh và các hoạt động đối ngoại của tỉnh.

- Phối hợp với với các ngành, đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tham gia biên soạn và phát hành các ấn phẩm phục vụ hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh, các giá trị văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh thông qua các chương trình, sự kiện, các lễ hội văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động xúc tiến du lịch.

- Biên soạn, phát hành các ấn phẩm văn hóa giới thiệu về lịch sử, truyền thống, danh lam thắng cảnh, du lịch tại Nam Định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố thường xuyên cập nhật và cung cấp thông tin về tình hình thu hút đầu tư trong và ngoài tỉnh; tình hình viện trợ và triển khai các chương trình, dự án có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi nước ngoài và tài trợ của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (NGO); chương trình, kế hoạch, kết quả hợp tác, đầu tư với nước ngoài, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế... của tỉnh Nam Định; cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; gắn các hoạt động kinh tế với thông tin đối ngoại.

- Biên soạn và phát hành các ấn phẩm (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài) giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư của tỉnh.

5. Sở Công thương

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước nhằm quảng bá hình ảnh, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tỉnh.

- Thường xuyên cập nhật và cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước, cũng như tình hình hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động xúc tiến thương mại… thuộc lĩnh vực quản lý.

6. Sở Nội vụ

- Hướng dẫn các sở, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện việc bố trí cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại theo Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại.

7. Sở Tài chính

Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí ngân sách cho hoạt động thông tin đối ngoại; thẩm định, tổng hợp dự toán kinh phí hoạt động thông tin đối ngoại hàng năm của các sở, ban, ngành, địa phương và trình UBND tỉnh xem xét, bố trí thực hiện.

8. Công an tỉnh

- Tham mưu cho UBND tỉnh về việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý các đoàn báo chí, phóng viên nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, tổng hợp diễn biến thông tin đối ngoại, chủ động phát hiện, đề xuất chủ trương, biện pháp phản bác các thông tin sai, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

9. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan thực hiện công tác thông tin, truyền thông về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới biển.

10. Các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh và trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành trong tỉnh:

- Phản ánh chính xác, kịp thời tình hình thời sự trong nước và quốc tế đến với nhân dân trong tỉnh và thông tin của tỉnh Nam Định ra thế giới.

- Nâng cao chất lượng nội dung, tăng thời lượng các chương trình giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh Nam Định, những cơ hội và môi trường đầu tư kinh doanh tại tỉnh.

- Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các thông tin xuyên tạc, sai sự thật một cách kịp thời, hiệu quả.

11. Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trong phạm vi quản lý.

- Cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đơn vị quản lý, phản bác các thông tin sai sự thật theo đúng quy định của pháp luật.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động đưa các nội dung thông tin về tình hình hợp tác quốc tế và những thông tin về công tác đối ngoại của tỉnh và địa phương vào các buổi tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, các phong trào vận động quần chúng ở địa phương, cơ sở.

Trên đây là Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Nam Định năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan báo chí nghiêm túc triển khai thực hiện; 6 tháng và cuối năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua sở Thông tin và Truyền thông)./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Thông tin đối ngoại - Bộ TT&TT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch và các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VP1, VP12, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lê Đoài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 138/KH-UBND ngày 23/12/2019 về thông tin đối ngoại tỉnh Nam Định năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


199

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.23.219.12