Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 1376/KH-UBND 2021 thông tin tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai

Số hiệu: 1376/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Cao Tiến Dũng
Ngày ban hành: 04/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1376/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 04 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

Thực hiện Kế hoạch số 15965/KH-UBND ngày 29/12/2020 về cải cách hành chính của tỉnh năm 2021;

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm của tỉnh năm 2021, như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mc tiêu

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; qua đó nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

- Tăng cường mức độ tiếp cận thông tin của người dân, doanh nghiệp về cải cách hành chính; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, kịp thời cập nhật thông tin, phổ biến tới người dân các chủ trương cải cách hành chính của trung ương, của tỉnh.

- Hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc thường gặp của người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

- Phát huy tính năng động, sáng tạo và lan tỏa tinh thần cải cách hành chính trong công chức, viên chức; thúc đẩy người dân, doanh nghiệp tích cực đóng góp ý tưởng, sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính nhằm hoàn thiện các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Hỗ trợ công tác tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ.

2. Yêu cầu

- Cập nhật thông tin thường xuyên, kịp thời, đầy đủ các văn bản pháp luật, các chủ trương, chính sách của trung ương, của tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp.

- Đổi mới sáng tạo và đa dạng các hình thức tuyên truyền, chú trọng ng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả tuyên truyền; nội dung gần gũi, thiết thực với người dân.

- Tuyên truyền công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện các giải pháp trong Kế hoạch cải cách hành của tỉnh năm 2021.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 tập trung vào những nội dung, hình thức sau:

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức

1.1. Nội dung tuyên truyền

a) Các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về cải cách hành chính:

- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Kết luận số 1263-KL/TU ngày 14/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X về một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, đoàn th năm 2021.

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Đng Nai năm 2021;

- Quyết định số 4690/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước của tỉnh năm 2021.

- Quyết định số 5003/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh và Kế hoạch chuyển đổi số thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

- Kế hoạch số 15965/KH-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về cải cách hành chính của tỉnh năm 2021 và kế hoạch cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương năm 2021.

b) Các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân; quy tc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ Nhân dân; trách nhiệm của công chức, viên chức được phân công thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc thẩm quyền của các cấp, các ngành.

c) Danh mục thủ tục hành chính, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh, qua dịch vụ bưu chính công ích.

d) Giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định pháp luật, nhất là trong thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

đ) Giới thiệu, phổ biến các mô hình mới, cách làm hiệu quả, sáng kiến cải cách hành chính; cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt và chưa tốt công tác cải cách hành chính.

e) Chương trình khảo sát ý kiến người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước và các giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

g) Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính.

1.2. Hình thức tuyên truyền

a) Đăng tin tức, bài viết và các văn bản cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin cải cách hành chính tỉnh và các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

b) Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về cải cách hành chính trên Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Đồng Nai, các phương tiện thông tin đại chúng ở cấp huyện, cấp xã.

c) Thông qua các tài liệu hướng dẫn, sổ tay nghiệp vụ, ấn phẩm truyền thông cải cách hành chính.

d) Thông qua các hội nghị tập huấn để trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của công chức, viên chức trong việc giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

đ) Thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC các cấp, nhất là cấp chính quyền cơ sở như: Các lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, bồi dưỡng các chức danh công chức cấp xã, bồi dưỡng đối với lãnh đạo UBND cấp xã, lồng ghép nội dung cải cách hành chính để tuyên truyền, hướng dẫn CBCCVC.

e) Thông qua cuộc thi về cải cách hành chính.

g) Trao đổi kinh nghiệm với các địa phương trong và ngoài tỉnh để cập nhật, bổ sung kiến thức cải cách hành chính phục vụ địa phương.

h) Thông qua các kênh mạng xã hội tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những thông tin liên quan đến cải cách hành chính của tỉnh.

i) Các hình thức và kênh thông tin phù hợp khác.

2. Đối với người dân và doanh nghiệp

2.1. Nội dung tuyên truyền

a) Những nội dung cơ bản của các chủ trương, chính sách cải cách hành chính của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến người dân, doanh nghiệp; các ý tưởng đổi mới, sáng tạo trong quản lý Nhà nước, cung cấp dịch vụ công cho người dân.

b) Bộ thủ tục hành chính, danh mục các dịch vụ công đã công bố theo Quyết định của UBND tỉnh (nội dung TTHC; cách tra cứu, tìm hiểu các TTHC; khai thác sử dụng các biểu mẫu...).

c) Hướng dẫn cách thức, nội dung cần biết khi thực hiện TTHC; các tiện ích cải cách hành chính mới tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính: mô hình phi địa giới hành chính, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, các ứng dụng CNTT như: nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 qua Cng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh; các tiện ích tra cứu thông tin giải quyết TTHC.

d) Giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định pháp luật, nhất là trong thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

đ) Thông tin rộng rãi đến cộng đồng người dân, doanh nghiệp về kết quả hoạt động thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

e) Hệ thống phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Tổng đài Dịch vụ công (0251).1022 và cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định, thủ tục hành chính.

g) Chương trình khảo sát ý kiến người dân về sự phục vụ của cơ quan Nhà nước và các giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

2.2. Hình thức tuyên truyền

a) Tổ chức các chương trình thực tế đối thoại trực tiếp lãnh đạo sở ngành, UBND cấp huyện với người dân, doanh nghiệp; phóng sự chuyên đề giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến giải quyết TTHC, CCHC được thực hiện tại đơn vị, địa phương.

b) Trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị: thường xuyên cập nhật TTHC được sửa đổi, bổ sung; các tin tức về cải cách hành chính, các quy định mới, chính sách mới tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết TTHC.

c) Niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận Một cửa các cấp, hình thức công khai rõ ràng, đúng quy định, thuận lợi cho việc tìm hiểu, tra cứu thông tin; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hình thức niêm yết, tra cứu: qua hệ thống máy tính đặt tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận Một cửa các cấp, qua ứng dụng điện thoại, Tng đài Dịch vụ công 1022...

d) Đăng tải các video tuyên truyền về cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin các đơn vị, địa phương; phát trên các màn hình chờ tại các địa điểm công cộng, chú trọng các video sinh động, trực quan, nội dung tuyên truyền, dễ hiu, dễ nhớ.

đ) Thông qua các tờ xếp hướng dẫn, áp phích liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu của các lĩnh vực.

e) Thông qua Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Đồng Nai, đài truyền thanh và các phương tiện thông tin khác ở cấp huyện, cấp xã.

g) Thông qua phương tiện công nghệ thông tin như ứng dụng điện thoại, tin nhắn SMS, Tổng đài Dịch vụ công 1022...

h) Thông qua cuộc thi về cải cách hành chính, chương trình cổ động về văn hóa công vụ.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch truyền thông, thông tin về cải cách hành chính được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

2. Các Sở, ngành và UBND các cấp bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao trách nhiệm Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan ngành dọc, Trung tâm Hành chính công tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện các nội dung sau:

- Xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trong phạm vi đơn vị, địa phương; hoàn thành trong tháng 02/2021.

- Chủ động triển khai hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các hoạt động, nhiệm vụ tuyên truyền theo chức năng và theo phân công.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả các chương trình thực tế đối thoại trực tiếp lãnh đạo sở ngành, UBND cấp huyện giải đáp nhng khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến giải quyết TTHC, CCHC.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính của các đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã đạt hiệu quả, chất lượng.

- Báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tại đơn vị lồng ghép vào báo cáo kết quả cải cách hành chính định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và năm.

2. Văn phòng UBND tỉnh: Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, triển khai các nội dung nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh về thông tin, tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021.

3. Sở Ni v

- Chủ trì triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về ci cách hành chính, định kỳ hàng năm báo cáo tình hình thực hiện về Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ trì ký hợp đồng với các cơ quan thực hiện các nội dung tuyên truyền theo phân công nhiệm vụ (phụ lục đính kèm).

- Trực tiếp thực hiện việc củng cố, nâng cao chất lượng Trang thông tin cải cách hành chính của tỉnh.

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch thực hiện các chương trình thực tế đối thoại trực tiếp lãnh đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến giải quyết TTHC, CCHC được thực hiện tại địa phương năm 2021, phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình.

- Phối hợp với các cơ sở giáo dục và đào tạo trong và ngoài tỉnh để lồng ghép nội dung cải cách hành chính vào các lớp đào tạo, bi dưỡng CBCCVC trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì hướng dẫn các đơn vị triển khai tuyên truyền, hướng dẫn về cải cách hành chính qua hình thức tờ rơi, tờ xếp, các video tuyên truyền.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp tuyên truyền về công tác cải cách hành chính.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức về dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Đồng Nai

- Tăng cường thực hiện các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về cải cách hành chính; xây dựng các phóng sự, bản tin tuyên truyền, bài viết nêu gương các điển hình tiên tiến, các sáng kiến mới trong công tác cải cách hành chính.

- Đài Phát thanh - Truyền hình phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện các chương trình thực tế đối thoại trực tiếp lãnh đạo sở ngành, UBND cấp huyện giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến giải quyết TTHC, CCHC được thực hiện tại đơn vị, địa phương năm 2021.

6. Sở Tài chính: Phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch; đồng thời hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

7. Trường Chính trị tỉnh: Phối hợp Sở Nội vụ lồng ghép nội dung cải cách hành chính vào các lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kịp thời về Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để chỉ đạo xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- MTTQ tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh;
- Tỉnh Đoàn;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trường Chính trị tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Đồng Nai;
- Chánh, các Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HCC, Sở Nội vụ.

CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng

 

PHỤ LỤC 1

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2021
(Kèm theo Kế hoạch số: 1376/KH-UBND ngày 04/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh)

TT

Nội dung/ Hình thức tuyên truyền

Sản phẩm

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Phóng sự, bản tin về CCHC các điển hình tiên tiến, các sáng kiến trong cải cách hành chính trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai.

Mỗi tháng 01 Chương trình

Đài Phát thanh - Truyền hình

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện có liên quan

Hàng tháng

2

Chương trình thực tế đối thoại trực tiếp lãnh đạo sở ngành, UBND cấp huyện giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến giải quyết TTHC, CCHC được thực hiện tại địa phương.

Mỗi quý 01 chương trình

UBND cấp huyện; Các Sở, ban ngành

Sở Nội vụ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, UBND cấp huyện

Hàng tháng

3

Bản tin CCHC các chủ trương, kết quả, điển hình tiên tiến, các sáng kiến trong cải cách hành chính trên Báo Đồng Nai

Mỗi tháng 02 kỳ

Báo Đồng Nai

Các sở, ban, ngành có liên quan

Hàng tháng

4

Video tuyên truyền về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, hướng dẫn sử dụng các tiện ích CCHC

Video

Sở Nội vụ chủ trì thực hiện đối với nội dung “Video tuyên truyền về cải cách hành chính, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì thực hiện đối với nội dung “Video tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính”

Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Khi có nội dung CCHC mới

5

Bản tin cải cách hành chính trên website CCHC của tỉnh

Mỗi tuần 01 bản tin

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện

Thường xuyên

6

Truyền thông, hướng dẫn về dịch vụ bưu chính tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả giải quyết TTHC, dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cng dịch vụ công của tỉnh

Bản tin, tài liệu, các ấn phẩm truyền thông khác

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện

Thường xuyên

7

Cuộc thi, chương trình cổ động về CCHC, văn hóa công vụ

Chương trình/ cuộc thi

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện

Quý II

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1376/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính ngày 04/02/2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


472

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!