Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1236/HD-SGDĐT Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 06/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1236/HD-SGDĐT

Bình Phước, ngày 06 tháng 07 năm 2015

 

HƯỚNG DẪN

V/V TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CỬ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG.

Thực hiện Quyết định số 900-QĐ/TU ngày 03/7/2013 của Tỉnh ủy Bình Phước về việc ban hành Quy chế tuyển chọn cán bộ đi đào tạo bồi dưỡng; Quyết định số 54/2013/QĐ- UBND ngày 04/12/2013 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục mở lớp và cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo bồi dưỡng. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc lập hồ sơ đề nghị cho cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng như sau:

I. Việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng:

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội về Luật viên chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thu hút và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Bình Phước,

II. Đối tượng áp dụng, điều kiện, tiêu chuẩn chọn cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng:

Thực hiện theo:

- Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thu hút và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục mở lớp và cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo bồi dưỡng.

III. Trình tự, thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo bồi dưỡng:

1. Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng thực hiện theo quy định và theo văn bản của cấp trên.

2. Hồ sơ cử cán bộ, công chức, viên chức đi dự thi, đi đào tạo (sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp).

a. Hồ sơ cử cán bộ, công chức, viên chức đi dự thi:

- Tờ trình đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức đi dự thi tuyển sinh của Thủ trưởng đơn vị.

- Đơn xin đi dự thi tuyển sinh.

- Thông báo tuyển sinh (của cơ sở đào tạo).

- Danh sách trích ngang cán bộ, công chức, viên chức, bao gồm các nội dung: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; dân tộc; trình độ: văn hóa, chuyên môn; chuyên ngành đào tạo; chức vụ, đơn vị công tác; năm tuyển dụng; thời gian bổ nhiệm vào ngạch; ngạch đang giữ; bậc lương hiện hưởng; hệ số lương hiện hưởng; thời gian công tác; và các nội dung khác theo yêu cầu (nếu có).

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

- Bản danh sách phê duyệt quy hoạch nguồn (nếu có).

- Các Quyết định: tuyển dụng; bổ nhiệm vào ngạch; bậc lương hiện hưởng.

- Bản sao các văn bằng: (văn hóa; chuyên môn).

- Bản đánh giá quá trình công tác 03 năm liên tục tính đến ngày đi dự tuyển (nêu rõ: khen thưởng, kỷ luật của cá nhân).

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của đơn vị.

b. Hồ sơ cử cán bộ, công chức, viên chức đi học:

- Tờ trình đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo.

- Đơn xin đi học.

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của đơn vị.

- Danh sách trích ngang cán bộ, công chức, viên chức, bao gồm các nội dung: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; dân tộc; trình độ: văn hóa, chuyên môn; chuyên ngành đào tạo; chức vụ, đơn vị công tác; năm tuyển dụng; thời gian bổ nhiệm vào ngạch; ngạch đang giữ; bậc lương hiện hưởng; hệ số lương hiện hưởng; thời gian công tác; và các nội dung khác theo yêu cầu (nếu có).

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

- Bản danh sách phê duyệt quy hoạch nguồn (nếu có).

- Các Quyết định: tuyển dụng; bổ nhiệm vào ngạch; bậc lương hiện hưởng.

- Bản sao các văn bằng: (văn hóa; chuyên môn).

- Bản đánh giá quá trình công tác 3 năm liên tục tính đến ngày đi học (nêu rõ: khen thưởng, kỷ luật của cá nhân).

- Thông báo trúng tuyển, nhập học (đối với trường hợp phải thông qua thi tuyển) hoặc thông báo chiêu sinh (đối với trường hợp đi học không qua thi tuyển) của cơ sở đào tạo.

- Bản cam kết đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo (theo mẫu đính kèm).

Tùy theo chủ trương của cơ quan có thẩm quyền hoặc điều kiện của cơ sở đào tạo thì cán bộ, công chức, viên chức khi đi ôn thi, đi học phải bổ sung thêm một số nội dung khác trong hồ sơ.

3. Đối với trường hợp các đơn vị đề nghị cử cán bộ, viên chức đi học do cá nhân tự túc kinh phí thì đơn vị phải tự cân đối kinh phí hoạt động để chi trả tiền dạy thêm giờ cho những giáo viên dạy thay.

4. Không giải quyết cho cán bộ, công chức, viên chức xin đi đào tạo, bồi dưỡng mà không đăng ký đi đào tạo, bồi dưỡng hàng năm tại đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức phải có hồ sơ xin đi dự thi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì khi trúng tuyển mới được xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền xét cử đi học.

IV. Thời hạn nộp hồ sơ

- Đơn vị nộp đầy đủ hồ sơ xin đi dự tuyển, đi học theo quy định về Sở GD&ĐT trước 30 ngày tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở GD&ĐT có trách nhiệm tham mưu các cấp cho ý kiến, quyết định.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài từ 02 tháng trở lên phải gửi hồ sơ về Sở GD&ĐT trước 40 ngày tính đến ngày nhập học để trình các cấp có thẩm quyền xác minh lý lịch.

Trên đây là hướng dẫn việc lập hồ sơ đề nghị cho cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng. Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện.Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc phản ánh về Sở GD&ĐT (qua phòng Tổ chức Cán bộ) để được giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị trực thuộc (để t/hiện);
- Ban Giám đốc (để b/cáo);
- Lưu: VP, TCCB-03b.

GIÁM ĐỐCNguyễn Văn Hùng

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN CAM KẾT

Thực hiện nghĩa vụ của CBCCVC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Tên tôi là: ……………………………………………..

Sinh năm: ……………………………………………..

Dân tộc: ……………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………..

Đơn vị công tác: ……………………………………………..

Ngành học: ……………………………………………………

Thời gian đào tạo: ……………………………………………..

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của CBCCVC được cử đi đào tạo, Cụ thể như sau:

1. Chấp hành tốt các quy chế của cơ sở đào tạo và quy định của Nhà nước tại nơi học tập; thường xuyên học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức bổ trợ khác.

2. Kết thúc khóa học báo cáo kết quả học tập cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý sử dụng CBCCVC. Nộp các văn bằng, chứng chỉ (bản sao có chứng thực) cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Sở Nội vụ để lưu hồ sơ.

3. Cam kết sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo về làm việc lâu dài tại tỉnh (cơ quan, đơn vị cũ hoặc theo sự điều động bố trí của cơ quan lãnh đạo cấp trên).

4. Chịu trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nếu không thực hiện đúng theo quy định về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC.

Bản cam kết này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau: 01 bản lưu tại cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý sử dụng CBCCVC, 01 bản lưu giữ tại Sở Nội vụ, 01 bản lưu giữ tại Sở GD&ĐT và 01 bản do người cam kết giữ./.

 

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý sử dụng CVCCVC

Bình Phước, ngày    tháng     năm 201...
Người cam kết

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 1236/HD-SGDĐT ngày 06/07/2015 về trình tự, thủ tục cử cán bộ, công, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.187

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.129.91