Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 34/2008/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 34/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2007/NQ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập, vị trí và chức năng Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

1 Thành lập Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

2. Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia có chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm); giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính quốc gia.

3. Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (sau đây gọi tắt là Ủy ban) là cơ quan có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại; được bố trí biên chế hành chính chuyên trách; kinh phí hoạt động của Ủy ban do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban

1. Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ việc ban hành các quy định trong điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm).

2. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ về chiến lược, định hướng phát triển thị trường tài chính; kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước về cơ chế giám sát, áp dụng các thông lệ, chuẩn mực quốc tế về giám sát thị trường tài chính.

3. Điều phối hoạt động giám sát chuyên ngành; giám sát chung thị trường tài chính và việc chấp hành các thông lệ, chuẩn mực quốc tế về hoạt động giám sát của các cơ quan thanh tra - giám sát chuyên ngành trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.

4. Giám sát điều kiện được cấp phép hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.

5. Phân tích, dự báo, cảnh báo mức độ an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng và nguy cơ rủi do đối với thị trường tài chính quốc gia; thiết lập cơ sở dữ liệu, tổng hợp, xử lý và cung cấp các thông tin về thị trường tài chính quốc gia báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Kiến nghị với các cơ quan thanh tra - giám sát chuyên ngành và cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành hoặc không thực hiện đầy đủ các điều kiện trong hoạt động ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán.

7. Được yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức hoạt động trọng lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm cung cấp định kỳ và đột xuất các thông tin liên quan về tài chính - ngân hàng; được trưng tập các cán bộ của các Bộ, ngành khi cần thiết để thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát được giao.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban

1. Ủy ban có Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch.

Chủ tịch Ủy ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Ủy ban.

2. Bộ máy giúp việc của Ủy ban:

a) Văn phòng;

b) Ban Nghiên cứu và Điều phối chính sách giám sát;

c) Ban Giám sát tổng hợp;

d) Ban Giám sát các tập đoàn tài chính;

đ) Trung tâm Thông tin giám sát tài chính Quốc gia.

Chủ tịch Ủy ban trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban và quy định chế độ tài chính, tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Ủy ban.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 34/2008/QD-TTg

Hanoi, March 03, 2008

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL FINANCIAL SUPERVISION COMMITTEE

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government,
Pursuant to the Government’s Resolution No. 03/2007/NQ-CP dated January 19, 2007;
At the proposal of the Minister of Home Affairs,

DECIDES:

Article 1. - Establishment, role and functions of the National Financial Supervision Committee

1. To set up the National Financial Supervision Committee.

2. The National Financial Supervision Committee has the functions of advising the Prime Minister on coordinating the supervision of the national financial market (banking, securities and insurance), and assisting the Prime Minister in generally overseeing the national financial market.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- Tasks and powers of the Committee

1. To propose to the Prime Minister the promulgation of regulations concerning the coordination of national financial market (banking, securities and insurance) supervision activities.

2. To coordinate with relevant ministries and branches in submitting strategies and orientations for the development of the financial market to the Prime Minister; to propose to state agencies mechanisms of supervision and the application of international practices and standards on supervision of the financial market.

3. To coordinate specialized supervision activities; to generally oversee the financial market and the observance of international practices and standards on supervision activities by specialized inspection and supervision agencies in banking, securities and insurance domains.

4. To supervise licensing conditions of credit institutions and non-banking credit institutions operating in banking, securities and insurance domains.

5. To analyze, forecast and warn of the security rate of the finance-banking system and the risks of the national financial market; to establish a database, synthesize, process and supply information on the national financial market for report to the Prime Minister.

6. To propose specialized inspection and supervision agencies and competent authorities to handle violations of organizations and individuals that fail to observe or to fully observe conditions of banking, insurance and securities activities.

7. To request the Ministry of Finance, the State Bank of Vietnam and organizations operating in banking, securities and insurance domains to provide regular or irregular financial and banking information; to mobilize officials of ministries and branches, if necessary, in order to perform the assigned supervision functions and tasks.

8. To Perform other tasks assigned by the Prime Minister.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The Committee has a president and two vice presidents.

The Committee’s president shall be appointed and replaced by the Prime Minister.

The Committee's vice-presidents shall be appointed and replaced by the Prime Minister at the proposal of the president.

2. Assisting apparatus of the Committee:

a/ The Office;

b/ The Supervisory Policy Research and Coordination Board;

c/ The General Supervision Board;

d/ The Board for Supervision of Financial Groups;

e/ The National Financial Supervision Information Center.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 4.

- This Decision takes effect 15 days after its publication in ''CONG BAO.''

Article 5.

- Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, presidents of provincial/municipal People's Committees and the president of the National Financial Supervision Committee shall implement this Decision. 

 

 

PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No.34/2008/QD-TTg of March 03, 2008 on the establishment of the national financial supervision committee

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.080

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.110.128