Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 211/2003/QD-TTg of October 14, 2003, on setting up the state council for pre-acceptance test of construction works

Số hiệu: 211/2003/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 211/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 211/2003/QĐ-TTG NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2003 VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (tờ trình số 37/TTr-BXD ngày 27 tháng 5 năm 2003),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (sau đây gọi chung là Hội đồng nghiệm thu Nhà nước) với các nội dung sau đây:

I. NHIỆM VỤ

1. Kiểm tra, xem xét công tác nghiệm thu của chủ đầu tư (gọi chung là kiểm tra) và trực tiếp nghiệm thu các công trình thuộc dự án nhóm A, các dự án quan trọng Quốc gia khi thấy cần thiết và những công trình khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

2. Hàng năm, Hội đồng trình Thủ tướng Chính phủ danh mục công trình thuộc các dự án sẽ kiểm tra hoặc trực tiếp nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng.

3. Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước phù hợp với nhiệm vụ được giao. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ hoặc đột xuất tình hình chất lượng công trình, các vi phạm và biện pháp xử lý.

II. QUYỀN HẠN

1. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các sai phạm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình thì Hội đồng nghiệm thu Nhà nước có quyền ra quyết định đình chỉ thi công và yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu có biện pháp khắc phục. Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, báo cáo và đề xuất biện pháp khắc phục để Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Hội đồng nghiệm thu Nhà nước có quyền yêu cầu chủ đầu tư tổ chức quản lý chất lượng công trình xây dựng theo qui định và báo cáo để Hội đồng nghiệm thu Nhà nước xem xét, đánh giá kết luận về chất lượng công trình, lập biên bản tổng nghiệm thu công trình hoàn thành, cho phép bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

3. Hội đồng nghiệm thu Nhà nước có quyền hoãn nghiệm thu trong trường hợp công trình chưa đủ điều kiện cho việc sử dụng hoặc sản xuất và không đủ các hồ sơ pháp lý, kỹ thuật.

III. TRÁCH NHIỆM

Hội đồng nghiệm thu Nhà nước chịu trách nhiệm trước Thủ tướng và trước pháp luật về các quyết định và kết luận của mình về chất lượng công trình xây dựng.

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Một Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

- Một Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ;

- Một Thứ trưởng Bộ, Ngành hoặc một Phó chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty có công trình hoặc thành viên Ban chỉ đạo các công trình quan trọng quốc gia.

3. Các ủy viên Hội đồng:

- Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng (gọi tắt là Cục Giám định - Bộ Xây dựng);

- Thủ trưởng cơ quan chuyên môn (Cục, Vụ, Ban) có chức năng quản lý xây dựng của Bộ, Ngành có công trình;

- Giám đốc Sở Xây dựng địa phương có công trình;

- Tuỳ theo tính chất của từng công trình, Chủ tịch Hội đồng có thể quyết định mời lãnh đạo các cơ quan chuyên môn liên quan hoặc chuyên gia tham gia Hội đồng;

Danh sách các Phó Chủ tịch, ủy viên Hội đồng do các bộ, ngành, địa phương cử khi có yêu cầu và gửi Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng quyết định danh sách các thành viên Hội đồng của từng công trình, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Chủ tịch Hội đồng sử dụng bộ máy tổ chức và con dấu của Bộ Xây dựng phục vụ các hoạt động của Hội đồng. Cục Giám định - Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực giúp việc của Hội đồng.

Điều 2. Hàng năm Bộ Tài chính bố trí và cấp kinh phí cho hoạt động thường xuyên của Hội đồng và được đưa vào dự toán chi hành chính sự nghiệp của Bộ Xây dựng. Đối với các dự án trực tiếp nghiệm thu chất lượng công trình được sử dụng kinh phí của dự án đầu tư, được tính vào mục chi phí khác trong tổng dự toán công trình xây dựng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng đã được thành lập và đang hoạt động theo các quyết định trước đây phải bàn giao và chuyển tiếp hoạt động phù hợp với quy định của Quyết định này.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tổng công ty có dự án, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 211/2003/QD-TTg

Hanoi, October 14, 2003

 

DECISION

ON SETTING UP THE STATE COUNCIL FOR PRE-ACCEPTANCE TEST OF CONSTRUCTION WORKS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
Pursuant to the Government's Decree No. 07/2003/ND-CP of January 30, 2003 amending and supplementing a number of articles of the Regulation on Construction and Investment Management, issued together with the Government's Decree No. 52/1999/ND-CP of July 8, 1999, and Decree No. 12/2000/ND-CP of May 5, 2000;
At the proposal of the Minister of Construction on setting up the State Council for Pre-Acceptance Test of Construction Works (Report No. 37/TTr-BXD of May 27, 2003),

DECIDES:

Article 1.- To set up the State Council for Pre-Acceptance Test of Construction Works (hereinafter called the State Pre-Acceptance Test Council) with the following contents:

I. TASKS

1. To inspect and consider the work of pre-acceptance tests by investors (referred collectively to as to inspect) and directly conduct pre-acceptance tests of works under group-A projects, national important projects when deeming it necessary and other works at the Prime Minister's request.

2. Annually, the Council shall submit to the Prime Minister the list of works under projects which it shall inspect or directly conduct pre-acceptance quality test thereof.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 211/2003/QD-TTg of October 14, 2003, on setting up the state council for pre-acceptance test of construction works

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


899

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116