Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chương trình 2524/CTr-UBND công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành năm 2017

Số hiệu: 2524/CTr-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Trần Văn Vĩnh
Ngày ban hành: 21/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2524/CTr-UBND

Đồng Nai, ngày 21 tháng 3 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2017

Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 11-TT/TU ngày 20/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế;

Thực hiện Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN); Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và qun lý hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam; Quyết định số 40/2013/QĐ-TTg ngày 10/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2013 - 2017.

Thực hiện định hướng hoạt động trọng tâm năm 2017 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, UBND tỉnh Đng Nai ban hành Chương trình công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2017, với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị vhội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh ln thX (nhiệm kỳ 2015 - 2020); củng cố và xây dựng quan hệ hữu nghị với nhân dân các nước.

- Đẩy mạnh các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, vận động viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh; tranh thủ các nguồn lực và điều kiện thuận lợi đ góp phn phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà; đẩy mạnh giao lưu văn hóa giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

- Bảo đảm sự chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả đường li, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

1. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X về công tác đối ngoại nhân dân, gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 11-TT/TU ngày 20/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, nhằm mở rộng quan hệ với các tổ chức, cá nhân và các kiều bào có ảnh hưởng tích cực ở nước ngoài, tranh thủ tình cảm và sự ủng hộ đối với quê hương.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thành lập và hoạt động của các Hội hữu nghị trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ; Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hội và quxã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các tổ chức PCPNN theo Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tnh ban hành Quy định về quản các hoạt động của các tổ chức PCPNN và việc sử dụng viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Tăng cường và mở rộng các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước trong khu vực và thế gii

- Tích cực tuyên truyền về đất nước, con người Việt Nam - Đồng Nai, đường li chủ trương, chính sách đối ngoại, công cuộc đi mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam - Đồng Nai, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ về vật chất, tinh thần của nhân dân, bạn bè thế gii, các tổ chức PCPNN góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Chủ động thiết lập và mở rộng quan hệ với các Tổng lãnh sự quán các nước tại TP. HChí Minh, tổ chức PCPNN; tăng cường các hoạt động thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước láng giềng, các quốc gia, vùng lãnh thổ mà tỉnh Đng Nai có ký kết thỏa thuận hp tác phát triển, thông qua việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa truyền thống, kỷ niệm các ngày lễ lớn của các nước và Việt Nam - Đồng Nai.

- Tuyên truyền về quan điểm, chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước, quan hệ của ta với các nước láng giềng, ASEAN, các đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống đối với Đồng Nai; tăng cường mở rộng các mối quan hệ hữu nghị với các tổ chức nhân dân các nước, các tổ chức PCPNN, thông qua Tổng lãnh sự quán các nước tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, kiều bào, nhằm tăng cường chia sẻ thông tin, tranh thủ sự ng hộ của nhân dân các nước cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

- Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân với các nước, đặc biệt các nước láng giềng, các nước có quan hệ truyền thống hữu nghị, thông qua việc tổ chức các hoạt động trao đổi, giao lưu văn hóa với nhân dân các nước, nhân kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước Lào, Campuchia, Hàn Quốc...; qua đó tăng cường tình đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Đồng Nai với các nước trong khu vực và trên thế giới.

3. Nâng cao hiệu quả công tác vận động và quản lý các nguồn viện trợ nước ngoài, tham gia phát triển kinh tế xã - hội của tỉnh:

- Thực hiện Chương trình số 40/2013/QĐ-TTg ngày 10/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2013 - 2017; Quyết định số 2509/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2017. Tổ chức tổng kết thực hiện chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2017.

- Tăng cường chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý sử dụng các nguồn vốn dự án vận động theo Quyết định 73/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh; cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời các chương trình dự án; nắm chắc nhu cầu của các nhà tài trợ để có giải pháp vận động các nguồn lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

- Tăng cường công tác vận động viện trợ và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức PCPNN, tranh thủ sự giúp đcủa các nguồn lực quốc tế góp phần, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề môi trường; tranh thủ sự giúp đỡ về kiến thức, kinh nghiệm và đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh.

- Phối hợp đồng bộ trong việc kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án viện trợ trên địa bàn tỉnh; kịp thi giải quyết các vấn đề phát sinh, nhằm đem lại hiệu quả thiết thực nht đối với nhân dân địa phương.

- Phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công tác PCPNN tỉnh Đồng Nai; qua đó nâng cao vai trò trách nhiệm, tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở ban, ngành, đoàn thể, nhằm phát huy tốt công tác quản lý, vận động vin trợ PCPNN của tỉnh.

4. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và các nước:

- Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại theo tinh thần Chthị số 26/CT-TW ngày 10/9/2009 của Ban Bí thư “về tiếp tục đi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”; bám sát Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 25/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020; đấu tranh phản bác thông tin và quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; giới thiệu, quảng bá hình ảnh về Đồng Nai.

- Tuyên truyền, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam - Đồng Nai đến với nhân dân các nước, đồng thời tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về các nưc trên thế gii đến nhân dân tỉnh Đồng Nai, thông qua các hình thức tổ chức hoạt động của các Hội hữu nghị, Chi hội, thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các tầng lớp nhân dân.

- Phát huy vai trò của các Hội hữu nghị mở rộng các hoạt động thông tin về Hội trên website của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, đưa các nội dung tuyên truyn thông tin đi ngoại vào sinh hoạt của các Hội hữu nghị.

- Thường xuyên duy trì các kênh thông tin đối ngoại nhân dân thông qua các trang thông tin điện tử, bản tin đối ngoại, đặc san Hữu nghị Đồng Nai

5. Xây dựng, củng cố hoạt động của các Hội hữu nghị:

 Tiếp tục triển khai hiện có hiệu quả Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và qun lý Hi; đẩy mạnh công tác vận động thành các Hội hữu nghị trọng tâm là các nước có quan hệ truyền thống, hợp tác kinh tế - văn hóa với Đồng Nai như Hoa Kỳ Pháp, Trung Quốc... góp phần là cầu nối xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai và các nước trên thế giới, huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trong các hoạt động đối ngoại nhân dân của địa phương.

- Tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN để triển khai tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh; thực hiện tốt công tác phối hợp với UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh trong triển khai các nhiệm vụ đối ngoại nhân dân.

- Củng cố bộ máy tổ chức, hoàn thiện cơ chế hoạt động của các Hội hữu nghị, nâng cao nhận thức và chất lượng của đội ngũ cán bộ Hội; thực hiện việc hỗ trợ kinh phí cho các Hội hữu nghị gn với nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội hữu nghị, thông qua các hoạt động sự kiện, giao lưu văn hóa nhân dân với các nước, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức hoạt động giữa các Hội hữu nghị, nhằm tạo bước chuyn biến trong hoạt động của các Hội hữu nghị.

6. Về công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Đồng Nai:

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Chương trình hành động số 8809/CTr-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh về tăng cường công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020, nhằm tăng cường quản lý, thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào tỉnh Đng Nai.

- Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại về các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Đồng Nai đến với kiều bào.

7. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân:

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối ngoại nhân dân cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Sở Ngoại vụ chủ trì; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn về công tác tchức và hoạt động của Hội cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

- Xây dựng mối quan hệ hỗ trợ, giao lưu liên kết trong công tác đối ngoại nhân dân giữa các đơn vị, địa phương trong tỉnh với các tỉnh, thành trong cả nước nhằm tạo điều kiện học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động công tác đối ngoại nhân dân.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ:

1. Xây dựng chương trình truyền hình “Hữu nghị” phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2017.

2. Tổ chức truyền thông cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn về chính sách đi ngoại của Đảng, Nhà nước và quá trình hội nhập quốc tế, tình hình Biển Đông.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2017.

3. Công tác PCPNN: Tổ chức đoàn đi thiết lập quan hệ và vận động các tổ chức PCPNN; Tổng kết công tác PCPNN năm 2016; Gặp gỡ tri ân các nhà tài trợ cho tỉnh Đng Nai; Tổng kết thực hiện Quyết định số 2509/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 về việc ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2017 và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chương trình giai đoạn 2018 - 2023.

- Thời gian thực hiện: Quý IIIII/2017.

4. Trin khai thành lập mới 03 Hội hữu nghị (Việt Nam - Hoa Kỳ, Việt Nam - Pháp, Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai).

- Thời gian thực hiện: Quý III và quý IV/2017.

5. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức các Lễ kỷ niệm: 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2017); 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017); 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2017); 100 năm Cách mạng tháng mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017); 90 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan (5/12/1927 - 5/12/2017); tổ chức đoàn đi chức mừng Quốc khánh các nước: Lào, Campuchia, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên bang Nga, Mỹ, Pháp và Trung Quốc.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV/2017.

6. Tập huấn về công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2017 cho đội ngũ cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và huyện; Ban Chấp hành các hội hữu nghị.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2017.

7. Tổ chức lớp tập hun kỹ năng viết dự án, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho cán bộ các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017.

8. Cử nhân sự có liên quan tham gia các đoàn đi thăm và khám chữa bệnh từ thiện của tỉnh tại Lào và Campuchia khi có chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Văn phòng UBND tỉnh:

- Chịu trách nhiệm đôn đốc và theo dõi, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình này.

2. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai:

- Chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung kế hoạch chương trình đra; tổ chức tổng kết thực hiện Quyết định số 2509/QĐ-UBND ngày 13/8/2014; tng kết công tác PCPNN năm 2016 và gặp gỡ tri ân các nhà tài trợ cho tỉnh Đồng Nai; thành lập các Hội hữu nghị; cử nhân sự tham gia đoàn đi thăm và khám chữa bệnh từ thiện cho nhân dân Lào và Campuchia theo phân công, chđạo của UBND tỉnh.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm quan hệ ngoại giao, quốc khánh các nước như: Lào, Campuchia và Hàn Quốc; chủ trì, phối hp với Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh tổ chức kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga; Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh tổ chức 90 năm quốc khánh vương quốc Thái Lan.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tập huấn về công tác đối ngoại nhân dân; Đài PTTH Đồng Nai xây dựng chương trình truyền hình Hữu nghị; các Hội hữu nghị chúc mừng quốc khánh các nước.

- Liên hiệp chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp trong việc mở rộng và thiết lập mối quan hệ với Tng Lãnh sự quán các nước tại TP. Hồ Chí Minh, các Hiệp hội doanh nghiệp các nước đvận động tham gia các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Theo dõi việc tổ chức thực hiện và phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan triển khai thực hiện các nội dung chương trình.

- Chủ động tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh cơ chế chính sách hoạt động cho các Hội hữu nghị; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước có đóng góp tích cực trong công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, công tác PCPNN và tham gia phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

- Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, nếu có vướng mắc Liên hiệp kịp thời báo cáo với Thường trực UBND tỉnh cho ý kiến xử lý.

3. Sở Ngoại vụ:

- Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước: Lào, Campuchia và Hàn Quốc theo quy đnh tại nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ hoặc theo hướng dẫn của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Phi hp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tổng kết thực hiện Quyết định số 2509/QĐ-UBND ngày 13/8/2014; tng kết công tác PCPNN năm 2016 và gặp gỡ tri ân các nhà tài trợ cho tỉnh Đng Nai; thành lập các Hội hữu nghị; tập huấn về công tác đối ngoại nhân dân; tổ chức đoàn ra thăm và khám chữa bệnh cho nhân dân Lào và Campuchia.

- Tiếp tục phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trong việc mở rộng và thiết lập mối quan hệ với các cơ quan ngoại giao ca các nước tại TP. Hồ Chí Minh; các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức và triển khai các hoạt động đi ngoại trên địa bàn tỉnh theo chương trình.

4. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch:

- Tham mưu đề xuất UBND tỉnh trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân với tổ chức các nước khi đến giao lưu tại Đng Nai.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan giới thiệu và quảng bá hình ảnh, con người và các sản phẩm của tỉnh Đồng Nai đến với bạn bè quốc tế.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin đi ngoại; tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan định hướng ni dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh về các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, tuyên truyền quảng bá hình ảnh địa phương đến với bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt các chương trình, dự án viện trợ PCPNN theo quy định.

7. S Y tế: Chủ trì, phối hp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Sở Ngoại vụ tỉnh thành lập đoàn y, bác sĩ và chuẩn bị thuốc để tổ chức khám chữa bệnh cho nhân dân tỉnh Champasak (Lào) và 02 tỉnh Kampong Thom, Kampong Cham (Campuchia).

8. Sở Nội vụ: Chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 về việc Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

9. Sở Tài chính:

- Chịu trách nhiệm thẩm định dự toán kinh phí thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân và trình cấp có thẩm quyn quyết định theo quy định của pháp luật về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

- Giao Sở Tài chính thẩm định, bố trí ngân sách hỗ trợ 01 phần kinh phí cho hoạt động của các Hội hữu nghị trên địa bàn tỉnh thực hiện các nhiệm vụ về công tác đối ngoại nhân dân, giao cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tham mưu, đề xuất cụ thể từng hoạt động theo đúng theo định.

10. Ban Quản lý các Khu Công nghiệp: Phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh thiết lập mối quan hệ với Hiệp hội doanh nghiệp các nước, các tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác vận động các nguồn lực đầu tư vào các chương trình dự án viện trợ giải quyết các vấn đề an sinh xã hội của tỉnh.

11. Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Cổng thông tin điện tử của tỉnh: Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân; đảm bảo thông tin đối ngoại nhân dân được kịp thời đến với nhân dân trong tỉnh. Riêng đối với Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, chủ trì phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Sở Ngoại vụ xây dựng chương trình truyền hình “Hữu nghị” phát sóng trên Đài PT-TH Đồng Nai.

12. UBND tỉnh kính đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam: Phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về công tác đối ngoại nhân dân cho cán bộ thuộc hệ thng Mặt trận Tquốc, các tổ chức chính trị - xã hội; vận động nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh.

13. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa:

- Phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc cung cấp thông tin, rà soát các chương trình, dự án của địa phương, đơn vị để kịp thời vận động viện trợ PCPNN tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội tại địa phương.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chương trình theo đúng yêu cầu, chức năng quy định.

Trên đây là Chương trình công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2017; Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa căn cứ để tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Ngoại giao;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh
y;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai;
- UBND, UBMTTQ các huyện, tx.Long Khánh, tp.Biên Hòa;
- Chánh, các Phó VP. UBND tỉnh;
- Lưu VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần
Văn Vĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chương trình 2524/CTr-UBND công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.205

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.226.244.254