Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2019 về nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 28/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 30/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 12 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ, HIỆU LỰC HOẠT ĐỘNG BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo hoạt động hiệu quả, hiệu lực. Tổ chức bộ máy bên trong của đa số cơ quan, đơn vị, địa phương từng bước được sắp xếp tinh gọn, phù hợp; công tác tổ chức, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng và hoạt động hiệu quả. Biên chế được bố trí và sử dụng phù hợp, đúng mục đích. Công tác cán bộ và quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngày càng đi vào nề nếp, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn cồng kềnh, nhiều đầu mối; việc sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm; việc bố trí, sử dụng biên chế ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đảm bảo quy định; công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức chưa phản ánh đúng thực chất, chưa gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể, còn cảm tính, nể nang. Từ đó, đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước và quá trình cung ứng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh.

Nhằm phát huy các kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, quán triệt các Nghị quyết số 18- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với việc thực hiện tinh giản tối thiểu 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015 theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

2. Thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, giảm tối đa đầu mối bên trong của các sở, ban, ngành; sáp nhập, hợp nhất các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tương đồng hoặc có mối liên hệ chặt chẽ, bảo đảm quy mô hợp lý; giải thể các tổ chức hoạt động không hiệu quả. Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương theo hướng một việc chỉ giao cho một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm.

3. Rà soát, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả; xem xét hợp nhất, sáp nhập các đơn vị cùng ngành, lĩnh vực và hoạt động trên cùng một địa bàn; chuyển các đơn vị sự nghiệp hoạt động có nguồn thu sang loại hình tự chủ một phần hoặc toàn bộ kinh phí hoạt động; đẩy mạnh xã hội hóa để giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách và giảm chi trực tiếp từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp; chuyển các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác đang hoạt động theo cơ chế tự chủ toàn bộ sang loại hình công ty cổ phần khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

4. Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng biên chế viên chức, công chức và số lượng người làm việc. Sử dụng hợp đồng làm công tác chuyên môn theo đúng quy định. Chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước về tuyển dụng công chức, viên chức, thuyên chuyển viên chức, công chức theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan, đơn vị, địa phương chưa sử dụng hết số biên chế được giao cần xây dựng kế hoạch để tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định gắn với kế hoạch tinh giản biên chế được duyệt.

5. Rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, hạn chế tình trạng thừa, thiếu cục bộ, không đảm bảo tiêu chuẩn, hoạt động kém hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức và quy định về số lượng cấp phó. Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh, phù hợp quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

6. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của người dân đối với hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; tăng cường các kênh thông tin nhằm phổ biến quy định của pháp luật, các chủ trương của tỉnh, kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tới người dân; tăng cường các hình thức truyền thông tương tác, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân; ứng dụng công nghệ hiện đại vào các hình thức trưng cầu ý kiến, đánh giá; khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

7. Tăng cường thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ công chức, viên chức. Tập trung những vấn đề đang được dư luận quan tâm, những địa bàn nóng, những nội dung liên quan trực tiếp đời sống dân sinh: Quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý trật tự đô thị, quản lý tài sản công, việc giải quyết công việc và thủ tục hành chính với người dân và doanh nghiệp.

- Phát huy hiệu quả hoạt động của 02 Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ do Chánh Văn phòng và Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND các cấp, quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh.

- Triển khai tôn vinh công dân tiêu biểu, công dân danh dự của địa phương.

8. Thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng thực chất việc đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc và phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Loại khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức không đủ phẩm chất, năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm; gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời bổ sung vào hệ thống đánh giá các tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của tỉnh như chủ nhật xanh, phản ánh hiện trường, mức độ hài lòng... nhằm nâng cao nhận thức và đánh giá kịp thời năng lực, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- BTV Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- Các PCVP và các CV;
- Lưu: VT, NV.

CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 28/CT-UBND ngày 30/12/2019 về nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


470

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.2.4
server250