Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2017 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công do tỉnh Phú Thọ ban hành

Số hiệu: 03/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Bùi Minh Châu
Ngày ban hành: 17/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Phú Thọ, ngày 17 tháng 3 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công; Công văn số 17731/BTC-QLCS ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính về việc triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2676/BTC- QLCS ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm một số nội dung như sau:

1. Về tăng cường quản lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp:

a) Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT- TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc theo quy định tại Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999, Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 và Quyết định số 23/2012/QĐ-TTg ngày 31/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm cả diện tích làm việc và diện tích các bộ phận phục vụ, phụ trợ, công cộng, kỹ thuật ngay từ khâu lập, phê duyệt thiết kế đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc; trong đó cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

- Khi lập thiết kế đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện gửi lấy ý kiến của Sở Tài chính (đối với các cơ quan thuộc cấp tỉnh), Phòng Tài chính - Kế hoạch (đối với các cơ quan thuộc cấp huyện, cấp xã) trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt về định mức diện tích trụ sở làm việc bao gồm: Diện tích làm việc cho cán bộ, công chức, diện tích bộ phận công cộng và kỹ thuật, bộ phận phụ trợ và phục vụ, diện tích phụ trợ phục vụ các nhiệm vụ đặc thù.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được đầu tư xây dựng trụ sở mới, khi hoàn thành việc xây dựng và chuyển ra trụ sở mới phải bàn giao toàn bộ trụ sở làm việc cũ cho Cơ quan Tài chính (Cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh bàn giao cho Sở Tài chính;

Cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện, cấp xã bàn giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch) để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phương án xử lý.

Nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, đơn vị giữ lại trụ sở làm việc để sử dụng, cho thuê, cho mượn hoặc bố trí cho đơn vị khác (kể cả các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình) khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc quản lý, sử dụng đối với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo đúng quy định tại Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện báo cáo với Sở Tài chính thông tin về trụ sở, nhà làm việc để đăng nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước.

b) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý.

2. Về quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Các đơn vị được phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp (theo quy định tại Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh) thực hiện rút điểm việc lập, gửi hồ sơ xác định giá trị tài sản về Sở Tài chính (đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của cấp tỉnh), gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch (đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của cấp huyện) để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định.

b) Sở Tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập; thu toàn bộ các khoản thu được từ việc sử dụng tài sản công không đúng quy định để nộp vào ngân sách nhà nước; xử lý theo thẩm quyền hoc trình cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra vi phạm và các tập thể, cá nhân liên quan.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh thực hiện rà soát danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa, chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, dạy nghề, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn theo quy định tại Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ, (trường hợp có phát sinh nội dung cần sửa đổi, bổ sung), tham mưu trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

3. Về quản lý mua sắm, sử dụng xe ô tô công:

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có trách nhiệm:

- Tham mưu với UBND tỉnh kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm, bố trí, sử dụng xe ô tô đảm bảo tiết kiệm hiệu quả. Việc mua sắm xe ô tô đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định.

- Xây dựng phương án khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho một số chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để tổ chức triển khai trên cơ sở lộ trình thực hiện chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Rà soát định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh định mức theo quy định nhằm tổ chức thực hiện tiết kiệm, hiệu quả xe ô tô chuyên dùng tại đơn vị.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời những sai phạm và xử lý thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Triển khai, thực hiện những kiến nghị của Bộ Tài chính về kết quả rà soát, xử lý xe ô tô theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu với cấp có thẩm quyền thu hồi để xử lý đối với xe ô tô trang bị không đúng đối tượng hoặc vượt định mức sử dụng. Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị bán thanh lý xe ô tô bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

4. Về tài sản là máy móc thiết bị chuyên dùng:

Sở Tài chính chủ trì thực hiện rà soát, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý theo quy định tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Về mua sắm tập trung tài sản công:

Sở Tài chính chủ trì tổ chức triển khai thực hiện mua sắm tập trung theo danh mục tài sản đã được công bố tại Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ theo đúng quy định pháp luật liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

6. Về mua sắm tài sản nhà nước khác:

Thực hiện mua sắm theo tiêu chuẩn, định mức quy định, kế hoạch và dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo triệt để tiết kiệm, hiệu quả. Trình tự, thủ tục mua sắm tài sản nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Tài sản sau khi mua sắm phải hạch toán, báo cáo và quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

7. Về khai thác nguồn lực từ tài sản công:

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành, thị trong phạm vi quản lý và chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu với UBND tỉnh tăng cường khai thác nguồn lực tài chính từ kết cấu hạ tầng thông qua một số phương thức cho thuê quyền khai thác hoặc chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện đầu tư, bảo trì, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá.

8. Về giao đất, cho thuê đất và quản lý khai thác tài nguyên:

Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thành, thị trong phạm vi quản lý và chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Thực hiện nghiêm túc việc đấu giá công khai, minh bạch khi giao đất, cho thuê đất, cấp quyền khai thác tài nguyên; đánh giá tác động môi trường nghiêm túc, đầy đủ và xác định rõ chi phí môi trường theo nguyên tắc chỉ khai thác đất đai, tài nguyên khi tổng lợi ích xã hội thu được lớn hơn tổng chi phí phát sinh, kể cả chi phí về môi trường, xã hội.

- Rà soát, nghiên cứu chính sách thu tiền thuê đất theo hướng khuyến khích thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giản hóa việc xác định mức thu và tổ chức thu nộp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Mở rộng phạm vi áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất theo hướng áp dụng đối với tất cả các trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm; xác định giá đất, bảo đảm nguyên tắc giá đất được xác định phù hợp với thị trường.

- Xác định đầy đủ giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tính đầy đủ giá trị lợi thế (vị trí địa lý) vào giá trị để cổ phần hóa nếu doanh nghiệp lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

- Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nghĩa vụ tài chính đất đai, tài nguyên của tổ chức, cá nhân khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp quyền khai thác tài nguyên, tránh thất thoát.

9. Tổ chức thực hiện:

- Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị này; định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất gửi báo cáo về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Đề nghị HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các huyện, thành, thị tăng cường thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể quần chúng và nhân dân tích cực tham gia giám sát cộng đồng đối với tài sản công.

- Các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng phát huy vai trò tăng cường thông tin truyền thông, cổ vũ, động viên kịp thời những điển hình tốt trong bảo vệ, quản lý, sử dụng tài sản công; tích cực tham gia phát hiện và góp ý, phê phán những hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2017 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công do tỉnh Phú Thọ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


667

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155