Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo 423/BC-BNN-VP về công tác cải cách hành chính tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 423/BC-BNN-VP Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 21/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 423/BC-BNN-VP

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2011

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 02 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 03 NĂM 2011

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG 02/2011

1. Cải cách thể chế

1.1. Về công tác xây dựng pháp luật

a) Đối với dự thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 về thực hiện bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng (theo kế hoạch trình Chính phủ từ tháng 9/2010).

b) Đối với văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ: Theo kế hoạch, trong tháng 01 Bộ phải ban hành 01 Thông tư.

Kết quả Bộ đã ban hành 05 Thông tư: 01 văn bản chuyển từ tháng 11/2010 (Tổng cục Thủy sản); 02 văn bản chuyển từ năm 2010 (Cục Thú y); 02 văn bản ngoài kế hoạch (Cục Quản lý chất lượng và Cục Chăn nuôi). Phụ lục 1 kèm theo.

c) Bộ trưởng trực tiếp làm việc với các đơn vị có liên quan về xây dựng Luật Thủy sản, Luật Nông nghiệp, Luật Bảo vệ thực vật, Luật Thú y, Luật Thủy lợi.

1.2. Về công tác kiểm tra và rà soát hệ thống hóa văn bản pháp luật

- Rà soát, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nông nghiệp và PTNT.

- Rà soát văn bản QPPL về xử phạt vi phạm hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Rà soát Luật Hợp tác xã; Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản liên quan.

- Rà soát văn bản liên quan đến Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật An toàn thực phẩm, Nghị định về nhãn hàng hóa, Pháp lệnh về Quảng cáo.

1.3. Về phổ biến, giáo dục pháp luật

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra tổng kết thi hành Luật đất đai tại các địa phương.

- Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 554/QĐ-TTg ngày 04/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ tại các tỉnh.

1.4. Về triển khai cơ chế “một cửa”

Tiếp tục thực hiện cơ chế “một cửa”, trong tháng, bộ phận “một cửa” của các Cục đã tiếp nhận được 979 hồ sơ, trong đó cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y 39 hồ sơ; về quản lý thuốc thú y 129 hồ sơ; cấp phép kiểm dịch động vật qua mạng 342 hồ sơ, trả lời đúng hẹn đạt 96,4%, trễ hẹn 3,6%.

1.5. Về thủ tục hành chính

Tiếp tục triển khai Đề án 30 của Chính phủ, trong tháng Bộ đã triển khai thực hiện Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ về thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đã Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 57/NQ-CP .

2. Cải cách tổ chức bộ máy

- Giao chỉ tiêu bổ sung biên chế sự nghiệp của Tổng cục Lâm nghiệp, Thủy lợi và Thủy sản và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ.

- Thẩm định Đề án thành lập Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

- Chỉ đạo các đơn vị hành chính đánh giá thực hiện chức năng, nhiệm vụ phục vụ đánh giá tổng hợp chức năng, nhiệm vụ của Bộ theo nhiệm kỳ của Chính phủ.

3. Công tác phát triển nguồn nhân lực

- Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng, Phó Trưởng ban, Phó Hiệu trưởng (Viện Chính sách nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 1 thành viên Khai thác thủy lợi Bắc Nam Hà, Ban Đổi mới và QL DN Nông nghiệp, Tập đoàn Cao su, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, trường Cao đẳng cơ khí Nông nghiệp).

- Quyết định tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Thủy lợi.

- Tiếp tục triển khai công tác xây dựng các chương trình đào tạo nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp nghề cho lao động nông thôn năm 2010 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định thành lập 41 Hội đồng nghiệm thu các chương trình, giáo trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp nghề.

- Cung cấp số liệu về nguồn lực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư phục vụ xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam.

- Thẩm định các chương trình khung đào tạo nghề trình độ cao đẳng nghề và trung cấp nghề năm 2010.

4. Về Tài chính công

- Giao dự toán năm 2011 cho các đơn vị thuộc Bộ.

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí giai đoạn 2011 – 2015 và năm 2011 để thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

5. Hiện đại hóa nền hành chính

Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của Bộ; triển khai và duy trì việc áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại các đơn vị thuộc Bộ.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 03/2011

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo các nhiệm vụ được giao.

- Kiểm tra và phê duyệt các Đề án thí điểm thể học nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 02 tỉnh Thanh Hóa và Bến Tre.

- Tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn thí điểm tại 11 xã xây dựng nông thôn mới.

- Tiếp tục xây dựng chính sách thu hút thanh niên, trí thức về nông thôn.

2. Triển khai Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ về thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Tiếp tục triển khai xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch.

4. Đánh giá thực hiện các Nghị định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo nhiệm kỳ của Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (Vụ CCHC);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ; (trên website)
- Cán bộ phụ trách CCHC của các đơn vị; (trên website)
- Lưu: VT. VPCCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN TỪ NGÀY 01/01/2011 – 27/1/2011
(Ban hành kèm theo văn bản số 423/BC-BNN-VP, ngày 21 tháng 02 năm 2011)

1. Thông tư số 01/2011/TT-BNNPTNT ngày 05/01/2011 Quy định về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 82/2008/QĐ-BNN ngày 17/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Thông tư số 02/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011 Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi.

3. Thông tư số 03/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011 Quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản.

4. Thông tư số 04/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2011 Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn.

5. Thông tư số 05/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2011 Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh Niu-cát-xơn ở gia cầm.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo 423/BC-BNN-VP về công tác cải cách hành chính tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.223.3.101