Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3745/BC-BNN-VP Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 12/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 3745/BC-BNN-VP

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 11 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 12 NĂM 2010

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG 11/2010

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành:

- Bộ đã tổ chức tổng kết 10 năm chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

- Bộ trưởng đã ban hành Chỉ thị số 3457/CT-BNN-VP ngày 22/10/2010 về việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

- Ban cán sự Đảng Bộ đã có cuộc họp chuyên đề đánh giá kết quả 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và xác định phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn tiếp theo thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

2. Cải cách thể chế

1.1. Về công tác xây dựng pháp luật

- Đối với dự thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: theo kế hoạch, trong tháng, Bộ phải trình 01 Nghị định của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Ngoài ra, để đảm bảo tiến độ trình các dự thảo Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới Bộ đang khẩn trương gửi dự thảo xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương; hoàn thiện dự thảo tờ trình, báo cáo đánh giá tác động để trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

- Đối với văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ: Từ 01/10/2010 đến ngày 05/10/2010, đã ban hành được 10 Thông tư (có danh mục các Thông tư ban hành kèm theo).

1.2. Về công tác kiểm tra và rà soát hệ thống hóa văn bản pháp luật

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và xây dựng mới đưa vào chương trình xây dựng 2011 và các năm tiếp theo của Bộ.

- Rà soát về việc thực hiện ủy quyền, phân cấp ủy quyền.

- Ban hành “Kế hoạch triển khai sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản QPPL về chất lượng vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông nghiệp”.

1.3. Về phổ biến, giáo dục pháp luật

- Tổ chức kiểm tra thực hiện pháp luật tại tỉnh Hưng Yên, Nam Định.

- Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 554/QĐ-TTg ngày 04/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012” tại các tỉnh.

1.4. Về triển khai cơ chế “một cửa”

Tiếp tục thực hiện cơ chế “một cửa”, trong tháng, bộ phận “một cửa” của các Cục đã tiếp nhận được 798 hồ sơ, trong đó cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y 29 hồ sơ (trả lời đúng hẹn 26 hồ sơ, trễ hẹn 03 hồ sơ); về quản lý thuốc thú y 124 hồ sơ (trả lời đúng hẹn 92 hồ sơ, trễ hẹn 32 hồ sơ); cấp phép kiểm dịch động vật qua mạng 280 hồ sơ.

1.5. Về thủ tục hành chính

Tổ chức tập huấn về việc kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP , Nghị định 20/2008/NĐ-CP và văn bản số 7416/VPCP-TCCV cho các cán bộ, công chức đầu mối cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

Tham gia ý kiến về thủ tục hành chính vào các dự thảo Thông tư của Bộ.

Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thống kê các thủ tục hành chính mới phát sinh từ 01/01/2009.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

- Xem xét điều chỉnh Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ kế hoạch, Tài chính, Khoa học công nghệ và Môi trường, Hợp tác quốc tế; các Cục Thú y, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Quản lý xây dựng công trình, trình Bộ trưởng ký ban hành, sau khi thành lập 03 Tổng cục.

- Tổ chức sơ kết đánh giá 8 tháng hoạt động của 3 Tổng cục Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản để có những điều chỉnh kịp thời về chức năng, nhiệm vụ, phân cấp; tổ chức và bố trí cán bộ.

- Trình Thủ tướng Chính phủ và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

- Tiếp tục hoàn chỉnh Đề án tổ chức lại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

- Xem xét ban hành kế hoạch biên chế 2011 của khối hành chính và sự nghiệp thuộc Bộ.

- Giao chỉ tiêu biên chế 2010 cho khối hành chính trực thuộc Bộ.

4. Công tác phát triển nguồn nhân lực

- Thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động cán bộ, công chức theo quy định đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị.

- Tiếp tục triển khai công tác xây dựng các chương trình đào tạo nghề nông thôn tại 11 xã điểm.

- Xây dựng định mức ngành nghề phục vụ phát triển nhân lực ngành.

- Triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

5. Về Tài chính công

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch dự toán 2011: Các đơn vị có liên quan xây dựng dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước của Bộ NN-PTNT năm 2011. Dự thảo Kế hoạch dự toán ngân sách năm 2011.

- Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí giai đoạn 2011-2015 và năm 2011 để thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

6. Hiện đại hóa nền hành chính

Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của Bộ; triển khai và duy trì việc áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại các đơn vị thuộc Bộ; các đơn vị đang tiến hành đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và chuẩn bị cho đánh giá giám sát bên ngoài; tiếp tục triển khai các dự án công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành của Bộ.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 12/2010

1. Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng văn bản QPPL theo kế hoạch gồm: Chuẩn bị các dự án luật; trình và ban hành theo thẩm quyền 20 văn bản trong đó có 03 dự thảo nghị định, 01 dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và ban hành theo thẩm quyền 16 văn bản; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ theo kế hoạch.

2. Ban hành Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ, Cục có liên quan cho phù hợp, sau khi Bộ đã có Quyết định phân cấp cho các Tổng cục.

3. Thống kê các thủ tục hành chính mới phát sinh nhập vào phần mềm máy xén của Chính phủ.

4. Chuẩn bị phương án thành lập Phòng kiểm soát thủ tục hành chính đặt tại Văn phòng Bộ khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ.

5. Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2011 và giai đoạn 2011-2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (Vụ CCHC);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ; (Trên website)
- Cán bộ phụ trách CCHC của các đơn vị; (Trên website)
- Lưu: VT, VPCCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN TỪ NGÀY 01/10/2010 – 5/11/2010
(Ban hành kèm theo văn bản số 3745/BC-BNN-VP, ngày 12 tháng 11 năm 2010)

1. Thông tư số 56/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/10/2010 Quy định một số nội dung trong hoạt động của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

2. Thông tư số 57/2010/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2010 Ban hành định mức nhập, xuất, bảo quản giống lúa, giống ngô Dự trữ Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

3. Thông tư số 58/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2010 Quy định biện pháp phòng, trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa.

4. Thông tư số 59/2010/TT-BNNPTNT ngày 16/10/2010 Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc quản lý của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

5. Thông tư số 60/2010/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2010 Quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ lợn.

6. Thông tư số 61/2010/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2010 Quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm.

7. Thông tư số 62/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/10/2010 Quy định danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

8. Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010 Hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

9. Thông tư số 64/2010/TT-BNNPTNT ngày 04/11/2010 Về việc đưa các sản phẩm có chứa Trifluralin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.

10. Thông tư số 65/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/11/2010 Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo 3745/BC-BNN-VP về công tác cải cách hành chính tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 ngày 12/11/2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.887

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.175
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!