Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 994/QĐ-BGTVT năm 2009 tách dự án thành phần về giải phóng mặt bằng thuộc dự án Đường sắt đô thị Hà Nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 994/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 17/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 994/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

TÁCH DỰ ÁN THÀNH PHẦN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ HÀ NỘI: TUYẾN CÁT LINH - HÀ ĐÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Văn bản số 1665/TTg-CN ngày 17/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý công tác GPMB các dự án xây dựng công trình giao thông;

Căn cứ Thông tư số 107/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án GPMB, tái định cư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3136/QĐ-BGTVT ngày 15/10/2008 của Bộ GTVT duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: "Đường sắt đô thị Hà Nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông";

Căn cứ Quyết định số 635/QĐ-BGTVT ngày 18/3/2009 của Bộ GTVT duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án Đường sắt đô thị Hà Nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông;

Căn cứ Văn bản số 128/BCĐ-NV2 ngày 17/3/2009 của Ban chỉ đạo GPMB TP. Hà Nội đề nghị chấp thuận phương án tổng thể và giao nhiệm vụ thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đường sắt đô thị Hà Nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông;

Căn cứ Văn bản số 2316/UBND-GT ngày 24/3/2009 của UBND TP. Hà Nội về việc thỏa thuận phương án tổng thể bồi thường hỗ trợ, tái định cư và giao nhiệm vụ GPMB dự án Đường sắt đô thị Hà Nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông;

Xét Tờ trình số 326/TTr-CĐSVN ngày 02/4/2009 của Cục ĐSVN;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tách dự án thành phần về giải phóng mặt bằng thuộc dự án Đường sắt đô thị Hà Nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông. Trong phạm vi mỗi quận, thành phố của TP Hà Nội tách thành 1 Tiểu Dự án (TDA) với hồ sơ riêng, bao gồm các quận, thành phố: Đống Đa, Thanh Xuân, thành phố Hà Đông. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án tổng thể GPMB đã được TP Hà Nội tạm chấp thuận là: 915.324.885.738 đồng.

Trong đó:

+ Địa phận quận Đống Đa: 543.519.495.561 đồng.

+ Địa phận quận Thanh Xuân: 108.204.361.537 đồng.

+ Địa phận thành phố Hà Đông: 263.601.028.640 đồng.

Nguồn vốn: Sử dụng vốn đối ứng của dự án từ ngân sách Nhà nước hoặc trái phiếu Chính phủ (Sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép).

Phần chi phí giải phóng mặt bằng tăng thêm so với chi phí GPMB tạm tính trong tổng mức đầu tư đã duyệt: (915,324 - 595,931 = 319,393 tỷ đồng) được trích trong chi phí dự phòng của dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Cục Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm:

- Giải quyết các thủ tục chuyển giao hồ sơ về địa phương, phối hợp với địa phương để tổ chức giải phóng mặt bằng, tái định cư theo quy định tại văn bản số 1665/TTg-CN ngày 17/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

- Bố trí đủ vốn theo kế hoạch GPMB và chuyển vốn về địa phương để thực hiện đạt tiến độ dự án yêu cầu.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức triển khai thực hiện các tiểu dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư theo các qui định hiện hành.

Điều 3. Các Ông (Bà) Vụ trưởng: Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục QLXD&CLCTGT; Cục ĐSVN và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, KHĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 994/QĐ-BGTVT năm 2009 tách dự án thành phần về giải phóng mặt bằng thuộc dự án Đường sắt đô thị Hà Nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.600
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202