Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 95/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Số hiệu: 95/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 04/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

v vic phê duyt K hoch sỬ dỤng đt năm 2017 huYỆn Thanh Oai

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cNghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cNghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng, phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s 9539/TTr-STNMT ngày 30 tháng 9 năm 2016 và Báo cáo s 12033/BC-STNMT-CCQLĐĐ ngày 12 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Oai (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thanh Oai, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 12 tháng 12 năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Din tích (ha)

 

Tổng diện tích đất tự nhiên

 

12.386,74

1

Đất nông nghiệp

NNP

8.460,06

1.1

Đất trồng lúa

LUA

6.444,74

 

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

5.961,50

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

189,67

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.087,35

1.4

Đất nuôi trồng thủy sn

NTS

630,71

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

107,59

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.841,19

2.1

Đất quốc phòng

CQP

22,12

2.2

Đất an ninh

CAN

46,75

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

66,06

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

15,50

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

1,36

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

50,42

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

0,01

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.944,32

2.10

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

8,35

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

8,07

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

822,85

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

211,09

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

18,78

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,18

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

38,10

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

151,15

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

20,72

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

13,21

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

32,59

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

170,31

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

193,72

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

5,54

3

Đất chưa sử dụng

CSD

85,49

b) Danh mục các Công trình, dự án

Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 kèm theo.

2. Trong năm thực hiện, UBND huyện Thanh Oai có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất đthực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Oai đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2017.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND huyện Thanh Oai:

a) Tổ chức công b, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy đnh của pháp luật vđất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2017.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

c) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công, P.ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT
. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN THANH OAI
(Kèm theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND Thành phố)

TT

Danh mục công trình, dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã loại đt)

Chủ đầu tư

Diện tích (Ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn c pháp lý
(có bn sao gi kèm theo)

Ghi chú

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

I

Các d án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đt (đã cắm mốc giới GPMB nhưng chưa có Quyết định giao đt,…)

34

 

60.84

57.35

0.00

 

 

 

 

1

Xây dựng, mở rộng Trường THPT Nguyễn Du

DGD

UBND huyện Thanh Oai

2.50

2.50

 

Thanh Oai

Dân Hòa

Quyết định số 6443/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Trường THPT Nguyễn Du

 

2

Xây dựng cầu Văn Pơng

DGT

Sở GTVT

0.80

0.80

 

Thanh Oai

Phương Trung

1172 QĐ/UB 30/10/2004; 1674/QĐ-UBND 04/10/2006; 988/QĐ-SGTVT 21/7/2014 2220/QĐ-SGTVT 03/12/2009

 

3

Trường Mầm non trung tâm xã C Khê

DGD

UBND huyện Thanh Oai

0.30

0.30

 

Thanh Oai

Cự Khê

Quyết định s1481/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật Trường Mầm non trung tâm xã Cự Khê

 

4

Nhà văn hóa thôn Rùa Hạ

DSH

UBND huyện Thanh Oai

0.10

0.10

 

Thanh Oai

Xã Thanh Thùy

Quyết định s1233/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt BCKTKT

 

5

Ci tạo nâng cấp bờ hữu Sông Nhuệ kết hợp giao thông huyện Thanh Oai

DTL

UBND huyện Thanh Oai

2.54

2.54

 

Thanh Oai

Cự Khê, Mỹ Hưng, Liên Châu

Quyết định s2060/QĐ-UBND ngày 10/5/2011 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư

 

6

Tu sửa kéo dài kè Xuyên Dương đê t Đáy, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

DTL

UBND huyện Thanh Oai

0.40

-

 

Thanh Oai

Xuân Dương

Quyết định số 348/QĐ-KH&ĐT ngày 31/10/2011 của UBND TP. Hà Nội chấp thuận đầu tư dự án

 

7

Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ X1 tại thôn Rùa Hạ

ONT

UBND huyện Thanh Oai

4.10

4.10

 

Thanh Oai

Thanh Thùy

Quyết định số 1770 ngày 11/9/2015 ca UBND huyện Thanh Oai phê duyệt báo cáo KTKT

 

8

Đường QL21B - Tân Ước

DGT

UBND huyện Thanh Oai

0.59

0.59

 

Thanh Oai

Tân Ước

Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

 

9

Ci tạo chnh trang đường nối từ QL21B (Ngã ba Thạch Bích) đi huyện Chương Mỹ, địa bàn huyện Thanh Oai, Hà Nội

DGT

UBND huyện Thanh Oai

2.60

0.01

 

Thanh Oai

Bích Hòa, Cao Viên

Quyết định số 367/QĐ-KH&ĐT ngày 25/10/2013 của S KH&ĐT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

 

10

Đường liên xã Đỗ Động - Thanh Văn

DGT

UBND huyện Thanh Oai

0.14

0.14

 

Thanh Oai

Đỗ Động, Thanh Văn

Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

 

11

Trường mầm non Kim Thư

DGD

UBND huyện Thanh Oai

0.20

0.20

 

Thanh Oai

Kim Thư

Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 của UBND huyện Thanh Oai pduyệt báo cáo KTKT

 

12

Trường mầm non trung tâm xã Mỹ ng

DGD

UBND huyện Thanh Oai

0.50

0.50

 

Thanh Oai

Mỹ Hưng

Thông báo thu hồi đất số 58/TB-UBND ngày 20/4/2016 của UBND huyện Thanh Oai

 

13

Chợ xã

DCH

UBND huyện Thanh Oai

0.30

-

 

Thanh Oai

Thanh Cao

Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 4/8/2015 của UBND xã Thanh Cao phê duyệt báo cáo KTKT

 

14

Xây dựng HTKT đấu giá đất SDĐ xứ đồng Trên, thôn Thượng xã Cự Khê

ONT

UBND huyện Thanh Oai

0.49

0.49

 

Thanh Oai

Cự Khê

Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chtrương đầu tư

 

15

Mrộng nhà máy sn xuất nhựa Việt Nhật

SKC

Công ty TNHH Việt Nhật

10.00

9.80

 

Thanh Oai

Dân Hòa

Quyết định số 5370/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư

 

16

THĐ xây dựng Trụ sChi cục thuế

TSC

Tng cục thuế

0.40

0.40

 

Thanh Oai

Kim Bài

Đã được Sở Tài nguyên & Môi trường bàn giao mốc giới để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trin khai dự án ngày 15/6/2016

 

17

Mrộng trường tiểu học Kim Bài

DGD

UBND huyện Thanh Oai

0.40

0.40

 

Thanh Oai

Kim Bài

- Thông báo số 48/TB-UBND ngày 5/4/2016 của UBND huyện Thanh Oai về việc thu hồi đt;

- Dự án được phân vốn năm 2016 tại QĐ số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 ca UBND thành phố Hà Nội.

 

18

Bổ sung diện tích đt thu hồi từ 0,4ha lên 2,43ha dự án Tu sửa kéo dài kè Xuyên Dương đê tả đáy xã Xuân Dương

DTL

UBND huyện Thanh Oai

2.03

2.03

 

Thanh Oai

Xuân Dương

Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND TP. Hà Nội. Đã được Sở Tài nguyên & Môi trường bàn giao mốc giới đtriển khai giải phóng mặt bằng triển khai dự án tháng 3/2016

 

19

Đường giao thông phát triển phía Nam đi Mỹ Hưng

DGT

UBND huyện Thanh Oai

0.90

0.90

 

Thanh Oai

Mỹ Hưng

- Quyết định s 1455/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của UBND huyện Thanh Oai cho phép thực hiện chuẩn bị đầu

- Dự án được phân vốn năm 2016 tại Quyết định J25 số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội

 

20

Xây dựng HTKT đấu giá QSDĐ khu Vườn ươm cũ

ONT

UBND huyện Thanh Oai

0.09

0.09

 

Thanh Oai

Phương Trung

Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 5/5/2016 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chtrương đầu tư

 

21

Xây dựng HTKT đu giá QSDĐ khu Cửa Đình-M Tre 1

ONT

UBND huyện Thanh Oai

0.46

0.46

 

Thanh Oai

Bình Minh

Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 5/5/2016 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chủ trương đầu tư

 

22

Xây dựng HTKT đu giá QSDĐ khu Cửa Đình-Mả Tre 2

ONT

UBND huyện Thanh Oai

0.41

0.41

 

Thanh Oai

Bình Minh

Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 5/5/2016 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chtrương đầu tư

 

23

Xây dựng HTKT đấu giá QSDĐ khu Đa Đng

ONT

UBND huyện Thanh Oai

0.50

0.50

 

Thanh Oai

Bình Minh

Quyết định s1273/QĐ-UBND ngày 5/5/2016 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chủ trương đầu tư

 

24

Xây dựng HTKT đấu giá QSDĐ khu Đường Chợ Dưới 1

ONT

UBND huyện Thanh Oai

0.50

0.50

 

Thanh Oai

Thanh Mai

Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 5/5/2016 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chủ trương đu tư

 

25

Xây dựng HTKT đấu giá QSDĐ khu Đưng Chợ Dưới 2

ONT

UBND huyện Thanh Oai

0.50

0.50

 

Thanh Oai

Thanh Mai

Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 5/5/2016 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chtrương đầu tư

 

26

Xây dựng HTKT đấu giá QSDĐ khu Đường Chợ Dưới 3

ONT

UBND huyện Thanh Oai

0.50

0.50

 

Thanh Oai

Thanh Mai

Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 5/5/2016 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt ch trương đầu tư

 

27

Xây dựng HTKT đu giá QSDĐ khu Cng Bìa

ONT

UBND huyện Thanh Oai

0.50

0.50

 

Thanh Oai

Mỹ Hưng

Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 5/5/2016 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chủ trương đầu tư

 

28

Xây dựng HTKT đấu giá QSDĐ khu Dư Dụ 1

ONT

UBND huyện Thanh Oai

0.50

0.50

 

Thanh Oai

Thanh Thùy

Quyết định s 1279/QĐ-UBND ngày 5/5/2016 của UBND huyện Thanh Oai pduyệt ch trương đầu tư

 

29

Xây dựng HTKT đấu giá QSDĐ khu Dư Dụ 2

ONT

UBND huyện Thanh Oai

0.45

0.45

 

Thanh Oai

Thanh Thùy

Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 5/5/2016 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chủ trương đầu tư

 

30

Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ X6 xã Cự Khê

ONT

UBND huyện Thanh Oai

1.84

1.84

 

Thanh Oai

Cự Khê

Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 21/9/2019 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt báo cáo KTKT

 

31

Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ X3 tại thôn Song Khê

ONT

UBND huyện Thanh Oai

10.90

10.90

 

Thanh Oai

Tam Hưng

Quyết định s1771/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt báo cáo KTKT

 

32

Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ X2 xứ đồng Xém tại thôn Đại Định

ONT

UBND huyện Thanh Oai

2.90

2.90

 

Thanh Oai

Tam Hưng

Quyết định s2655/QĐ-UBND ngày 21/9/2019 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt báo cáo KTKT

 

33

Xây dựng HTKT khu đất dịch vX4 tại thôn Phượng Mỹ

ONT

UBND huyện Thanh Oai

4.70

4.70

 

Thanh Oai

Mỹ Hưng

Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 21/9/2019 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt báo cáo KTKT

 

34

Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ X5 tại xứ đồng Cột Điện thôn Quảng Minh

ONT

UBND huyện Thanh Oai

6.80

6.80

 

Thanh Oai

Mỹ Hưng

Quyết định s2657/QĐ-UBND ngày 21/9/2019 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt báo cáo KTKT

 

II

Các dán chưa thực hiện trong KHSDĐ 2016, chuyển sang thực hiện trong KHSDĐ 2017

26

 

100.72

61.24

18.92

 

 

 

 

1

Đất dịch vụ

ONT

UBND xã

2.65

2.65

2.65

Thanh Oai

Xuân Dương

Quyết định 264/QĐ-UBND ngày 19/02/2016 của UBND huyện pduyệt điều chnh quy hoạch TMB

 

2

Đất dịch vụ

ONT

UBND xã

7.33

7.33

7.33

Thanh Oai

Bích Hòa

Quyết định 32/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND huyện phê duyệt điều chnh quy hoạch TMB

 

3

Trạm cp nước sạch liên xã Tam Hưng, Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

DTL

UBND huyện Thanh Oai

0.64

0.64

0.64

Thanh Oai

Tam Hưng, Thanh Thùy

Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 26/5/2014 của UBND TP Hà Nội phê duyệt DAĐT

 

4

Trạm cp ớc sạch liên Phương Trung, Kim Thư, ĐĐộng, Kim An, huyện Thanh Oai

DTL

Sở NNPTNT

1.96

1.96

1.96

Thanh Oai

Phương Trung, Kim Thư, ĐĐộng, Kim An

Quyết định s5232/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của UBND TP Nội phê duyệt DAĐT

 

5

Đường từ 21B đi khu giết mtập trung huyện - xã Tam Hưng (GĐ1)

DGT

UBND huyện Thanh Oai

0.99

0.99

0.99

Thanh Oai

Tam Hưng

Quyết định số 1211/QĐ-UBND huyện Thanh Oai phê duyệt dự án đầu tư

 

6

Đồn công an Bình Minh

CAN

CA Thành phố

0.30

0.30

 

Thanh Oai

Bình Minh

Văn bản số 439/UBND-QLĐT của UBND huyện Thanh Oai ngày 21/5/2015 về việc thống nhất vtrí, diện tích quy hoạch xây dựng các đồn công an thuộc công an huyện Thanh Oai

 

7

Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an TP Hà Nội (TT Kim Bài)

CAN

UBND huyện Thanh Oai

8.88

8.88

 

Thanh Oai

TT Kim Bài

Thông báo số 307/TB-UBND huyện Thanh Oai ngày 18/8/2011 về việc thu hồi đất để GPMB

 

8

Đồn công an thị trấn (TT Kim Bài)

CAN

CA Thành phố

0.20

0.20

 

Thanh Oai

TT Kim Bài

Văn bn s439/UBND-QLĐT của UBND huyện Thanh Oai ngày 21/5/2015 về việc thống nhất vị trí, diện tích quy hoạch xây dựng các đồn công an thuộc công an huyện Thanh Oai

 

9

Ban ch huy quân sxã Đỗ Đng

CQP

UBND huyện Thanh Oai

0.05

0.05

 

Thanh Oai

Đỗ Động

 

 

10

Xây mới trường trung học phổ thông dân lập Thanh Xuân

DGD

Trường THPT Thanh Xuân

0.50

0.50

0.50

Thanh Oai

Tam Hưng

Quyết định s 2804/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội ngày 19/6/2015 về việc chấp thuận chtrương đầu tư

 

11

Chuyn đổi mục đích ao vườn, xen kẹt trong khu dân cư (21 xã, thị trấn)

ONT

Hộ gia đình cá nhân

10.00

10.00

 

Thanh Oai

21 Xã, thị trn

Quyết định s37/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND TP Hà Nội

 

12

Vùng nuôi trồng thy sn Liên Châu

NTS

Hộ gia đình cá nhân

7.63

7.63

 

Thanh Oai

Liên Châu

Công văn 1058/UBND-KT của UBND huyện Thanh Oai ngày 27/11/2014 về việc chấp thuận chủ trương chuyển đi cơ cu cây trng vật nuôi xã Liên Châu

 

13

Xây dựng khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư xã Hồng Dương (Nai, Ny Ngoài, thôn Phương Nhị)

NKH

Hộ gia đình cá nhân

10.00

10.00

 

Thanh Oai

Hồng Dương

Văn bn 583/UBND-TNMT ngày 18/7/2014 của UBND huyện Thanh Oai về việc chấp thuận chtrương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi xã Hồng Dương

 

14

Trường mầm non Tam Hưng B, xã Tam Hưng

DGD

UBND huyện Thanh Oai

0.23

0.23

0.23

Thanh Oai

Tam Hưng

Quyết định s2764/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng

 

15

Nhà văn hóa thôn Mã Kiều, xã Phương Trung

DSH

UBND xã

0.10

-

0.10

Thanh Oai

Phương Trung

Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND xã Phương Trung phê duyệt báo cáo KTKTXD

 

16

Trụ sở đồn công an Dân Hòa

CAN

CA Thành phố

0.16

0.16

 

Thanh Oai

Dân Hòa

VB số 439/UBND-QLĐT ca UBND huyện Thanh Oai ngày 21/5/2015 về việc thống nhất vị trí, diện tích quy hoạch xây dng các đồn công an thuộc công an huyện Thanh Oai

 

17

Mở rộng trụ sở làm việc công an huyện

CAN

UBND huyện Thanh Oai

1.99

1.99

 

Thanh Oai

TT. Kim Bài

Nghị quyết 11/2015/NQHĐND ngày 15/10/2015 của HĐND huyện Thanh Oai khóa XVIII, Kỳ họp th14 về việc dự tho kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm GĐ 2016-2020 của huyện Thanh Oai

 

18

Trại giam Thanh Xuân (phân trại 2)

CAN

Bộ Công an

3.21

3.21

 

Thanh Oai

Xuân Dương

TB 192/TB-UBND huyện Thanh Oai ngày 1/6/2015 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án; VB số 9834/ubnd ngày 24/12/2013 của UBND TP Hà Nội về việc chấp thuận vị trí khu đất tại xã Xuân Dương

 

19

Dự án nâng cp, ci tạo Quốc lộ 21B đoạn qua thị trấn Kim Bài (Km10+350-Km13+200) kết hp xây dựng qung trường, công viên cây xanh

DGT

UBND huyện Thanh Oai

2.00

2.00

2.00

Thanh Oai

TT Kim Bài

Quyết định số 02/QĐ-HĐND ngày 13/01/2016 của HĐND TP Hà Nội phê duyệt ch trương đầu tư

 

20

Trạm y tế thị trấn Kim Bài

DYT

UBND huyện Thanh Oai

0.20

0.20

0.20

Thanh Oai

TT Kim Bài

Quyết định s5604/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

21

Trạm y tế Đỗ Động

DYT

UBND huyện Thanh Oai

0.23

0.23

0.23

Thanh Oai

Đỗ Động

Quyết định số 5324/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt chtrương đầu tư

 

22

Xây dựng HTKT đấu giá SDĐ khu Điếm Tổng, thôn Quế Sơn, xã Tân Ước

ONT

UBND huyện Thanh Oai

0.50

0.50

0.50

Thanh Oai

Tân Ước

Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt quy hoạch tng mt bng tlệ 1/500

 

23

Chuyển mục đích từ đất NN sang đt

ONT

UBND xã

0.38

 

 

Thanh Oai

Thanh Văn

Xlý tồn tại theo kết luận 167 của UBND TP Hà Nội và văn bn 1555 ngày 9/3/2015 của UBND TP Hà Nội

 

24

Trồng cây ăn quả

CLN

Hộ gia đình, cá nhân

35.00

-

 

Thanh Oai

Thanh Cao

Công văn 775/CV-UBND huyện ngày 4/8/2015 chtrương điều chnh quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng xã Thanh Cao

 

25

Khu chăn ni tập trung

NKH

Hộ gia đình, cá nhân

4.00

-

 

Thanh Oai

Thanh Cao

CV 775/UBND-LN:TN-KT huyện Thanh Oai ngày 4/8/2015 vviệc chấp thuận chủ trương điều chnh quy hoạch chuyển đổi cấu cây trồng; Công văn 77/CV-UBND huyện ngày 31/7/2015 về việc xây dựng mô hình CNTT kết hợp trồng cây ăn quả, và dịch vụ hỗn hợp

 

26

Xây dựng HTKT đu giá quyền SDĐ vị trí TTX1 xã Dân Hòa

ONT

UBND huyện Thanh Oai

1.59

1.59

1.59

Thanh Oai

Dân Hòa

Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 02/07/2015 của UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư

 

III

Các dự án đăng ký mới thực hiện trong KHSDĐ 2017

19

 

93.56

74.74

22.98

 

 

 

 

1

Phòng cnh sát PCCC Thanh Oai

CAN

Cnh sát PCCC Thành phố

0.50

0.50

 

Thanh Oai

Kim Bài

Văn bản đăng ký số 1026/CSPCCCHN-P7 ngày 21/9/2016 của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội

 

2

Xây dựng HTKT Cụm công nghiệp Hồng Dương

SKN

Trung tâm phát triển cụm công nghiệp

8.96

8.96

8.96

Thanh Oai

Hồng Dương

Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chủ trương đầu tư

 

3

Xây dựng HTKT Cụm công nghiệp Phương Trung

SKN

Trung tâm phát triển cụm công nghiệp

6.54

6.54

6.54

Thanh Oai

Phương Trung

Quyết định số 2021/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chtrương đầu tư

 

4

Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới tiêu trạm bơm Phương Nhị

DTL

Sở NNPTNT

19.52

1.06

1.06

Thanh Oai

Hng Dương, Liên Châu, Dân Hòa

Quyết định s5562/QĐ-UBND ngày 12/9/2013 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư

 

5

Trung tâm bồi ỡng chính trị huyện Thanh Oai

DGD

UBND huyện Thanh Oai

0.92

0.92

0.92

Thanh Oai

TT. Kim Bài

Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chủ trương đầu tư

 

9

Trường mầm non Kim An (đim trường khu trung tâm)

DGD

UBND huyện Thanh Oai

0.36

 

0.36

Thanh Oai

Kim An

Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chtrương đầu tư

 

10

Trường mầm non thôn Hưng Giáo xã Tam Hưng

DGD

UBND huyện Thanh Oai

0.43

0.43

0.43

Thanh Oai

Tam Hưng

Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chủ trương đầu tư

 

11

Trường mầm non khu Tổ Rồng xã Thanh Thùy

DGD

UBND huyện Thanh Oai

0.40

0.40

0.40

Thanh Oai

Thanh Ty

Quyết định số 2624/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chtrương đầu tư

 

12

Xây dựng HTKT đấu giá QSDĐ khu Rặng Sắn giai đoạn 2, thôn Cao Xá, xã Cao Dương

ONT

UBND huyện Thanh Oai

0.50

0.50

0.50

Thanh Oai

Cao Dương

Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt ch trương đầu tư

 

13

Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất lô 03.1 thuộc khu Xứ Đng Ngõ, thôn Cát Động, thị trấn Kim Bài

ODT

UBND huyện Thanh Oai

3.32

3.32

3.32

Thanh Oai

Kim Bài

Quyết định số 4975//QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt ch trương đầu tư

 

14

Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất khu Đền Hthôn Ngọc Liên, xã Kim An

ONT

UBND huyện Thanh Oai

0.49

0.49

0.49

Thanh Oai

Kim An

Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt ch trương đu tư

 

15

Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sdụng đất khu Trường Danh thôn Tràng Cát, xã Kim An

ONT

UBND huyện Thanh Oai

0.06

0.06

 

Thanh Oai

Kim An

Quyết đnh số 2578/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chtrương đầu tư

 

16

Chuyển đi cơ cấu sdụng đất từ lúa sang trồng rau màu

HNK

UBND xã

28.86

28.86

 

Thanh Oai

Thanh Văn

Văn bn s108/UBND-KT-TNMT ngày 04/02/2016 của UBND huyện Thanh Oai chấp thuận chủ trương

 

17

Nuôi trồng thy sn

NTS

hộ gia đình, cá nhân

7.00

7.00

 

Thanh Oai

Phương Trung

Nghị quyết 03/2016/NQ-ND ngày 22/4/2016 của HĐND huyện Thanh Oai; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế tại địa phương

 

18

Cn nuôi tập trung xa khu dân cư

NKH

hộ gia đình, cá nhân

5.70

5.70

 

Thanh Oai

Mỹ Hưng

 

19

Nuôi trồng thủy sn

NTS

hộ gia đình, cá nhân

10.00

10.00

 

Thanh Oai

Đỗ Động

 

 

TNG

79

 

255.12

193.33

41.90

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 95/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.980

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.175