Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 854/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Nguyễn Thanh Nhàn
Ngày ban hành: 31/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 854/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết viên lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện An Biên tại Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2021; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 165/TTr-STNMT ngày 19 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện An Biên (kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tỷ lệ 1:25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện An Biên) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch (Chi tiết Phụ lục 1).

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất (Chi tiết Phụ lục 2).

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (Chi tiết Phụ lục 3).

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: trong kế hoạch năm 2021 không có kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện An Biên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

1. Ủy ban nhân dân huyện An Biên:

a) Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

c) Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai, nội dung kế hoạch sử dụng đất để người dân sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

d) Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất;

đ) Định kỳ cuối năm, Ủy ban nhân dân huyện An Biên gửi báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trước ngày 30 tháng 9 năm 2021 về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất;

b) Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đến ngày 31 tháng 10 năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Biên; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 của Quyết định;
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Sở TN&MT (10 bản);
- LĐVP, P.KT;
- Lưu: VT, hdtan.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nhàn

 

PHỤ LỤC 1

PHÂN BỔ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN AN BIÊN
(Kèm theo Quyết định số: 854/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: ha

Số TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Thứ Ba

Đông Yên

Đông Thái

Nam Yên

Hưng Yên

(1)

(2)

(3)

(4)=
(5)+..+(13)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

40.029,02

1.538,24

5.562,45

5.935,90

5.310,71

4.726,92

1

Đất nông nghiệp

NNP

35.886,50

1.283,20

5.071,45

5.345,76

4.939,14

4.088,95

1.1

Đất trồng lúa

LUA

27.075,98

1.121,02

4.603,06

4 903,00

4.150,59

3.340,97

-

Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

6.501,57

1.046,02

2.817,67

1.467,69

195,86

880,78

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

103,56

 

24,43

 

 

79,13

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

3.562,06

162,18

443,96

442,42

273,66

668,84

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

1.736,74

 

 

 

344,94

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

3.407,81

 

 

 

169,94

 

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

0,35

 

 

0,35

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

4.142,53

255,04

491,00

590,14

371,58

637,97

2.1

Đất quốc phòng

CQP

10,69

 

 

 

1,42

8,75

2.2

Đất an ninh

CAN

12,39

1,05

9,42

1,70

0,04

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

0,11

 

 

 

 

0,11

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

4,91

0,24

 

2,24

0,27

0,68

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

13,78

1,28

 

8,34

1,70

2,37

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng

DHT

1.339,62

85,79

289,99

288,33

109,14

100,24

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

0,75

 

0,75

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

2,48

 

 

2,48

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.014,39

 

155,42

211,16

124,44

106,14

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

115,37

115,37

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

11,35

4,37

0,52

2,67

0,55

0,42

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

7,35

2,41

 

 

 

0,70

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

3,44

0,32

0,20

2,10

 

 

2.20

Đất SXVL xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,77

0,04

 

0,05

0,62

 

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

1,81

 

 

0,11

0,11

0,07

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

1.592,39

44,17

27,69

67,00

133,28

418,49

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

10,94

 

7,00

3,94

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

 

 

 

 

 

 

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

 

 

 

 

 

 

5

Đất khu kinh tế*

KKT

 

 

 

 

 

 

6

Đất đô thị*

KDT

1.538,24

1.538,24

 

 

 

 

Ghi chú: (*) Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

Đơn vị tính: ha

Số TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Tây Yên

Tây Yên A

Nam Thái

Nam Thái A

(1)

(2)

(3)

(4)=
(5)+..+(13)

(10)

(11)

(12)

(13)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

40.029,02

4.577,88

2.860,93

5.241,85

4.274,14

1

Đất nông nghiệp

NNP

35.886,50

3.906,40

2.482,55

4.820,74

3.948,31

1.1

Đất trồng lúa

LUA

27.075,98

3.070,72

2.060,47

2.714,27

1.111,89

-

Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

6.501,57

 

 

93,55

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

103,56

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

3.562,06

566,82

422,09

366,83

215,26

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

1.736,74

268,87

 

396,13

726,79

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

3.407,81

 

 

1.343,50

1.894,36

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

0,35

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

4.142,53

671,47

378,37

421,12

325,84

2.1

Đất quốc phòng

CQP

10,69

0,45

 

0,06

 

2.2

Đất an ninh

CAN

12,39

0,11

0,06

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

0,11

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

4,91

 

0,10

0,87

0,51

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

13,78

 

0,07

0,01

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng

DHT

1.339,62

117,72

72,57

160,16

115,68

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

0,75

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

2,48

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.014,39

106,44

82,75

128,01

100,03

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

115,37

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

11,35

0,54

0,83

0,95

0,49

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

7,35

1,59

1,04

1,61

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

3,44

 

0,81

 

 

2.20

Đất SXVL xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,77

0,01

 

 

0,05

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

1,81

0,68

0,43

0,41

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

1.592,39

443,93

219,71

129,03

109,07

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

10,94

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

 

 

 

 

 

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

 

 

 

 

 

5

Đất khu kinh tế*

KKT

 

 

 

 

 

6

Đất đô thị*

KDT

1.538,24

 

 

 

 

Ghi chú: (*) Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

 

PHỤ LỤC 2

DIỆN TÍCH ĐẤT CẦN THU HỒI TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN AN BIÊN
(Kèm theo Quyết định số: 854/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Thứ Ba

Đông Yên

Đông Thái

Nam Yên

Hưng Yên

Tây Yên

Tây Yên A

Nam Thái

Nam Thái A

(1)

(2)

(3)

(4)=
(5)+..+(13)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

Đất nông nghiệp

NNP

74,13

20,26

13,76

11,69

0,41

21,55

3,12

2,45

0,74

0,15

1.1

Đất trồng lúa

LUA

42,71

13,64

10,48

7,90

 

8,55

0,55

1,59

 

 

-

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

23,71

0,64

10,48

3,9

 

6,55

0,55

1,59

 

 

1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN

31,12

6,62

3,28

3,79

0,41

13,00

2,57

0,56

0,74

0,15

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,30

 

 

 

 

 

 

0,30

 

 

1.4

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

9,19

0,34

2,15

4,85

 

1,50

 

0,35

 

 

2.1

Đất ở tại nông thôn

ONT

7,19

 

1,60

3,74

 

1,50

 

0,35

 

 

2.2

Đất ở tại đô thị

ODT

0,34

0,34

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

1,66

 

0,55

UI

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3

DIỆN TÍCH ĐẤT CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN AN BIÊN
(Kèm theo Quyết định số: 854/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Thứ Ba

Đông Yên

Đông Thái

Nam Yên

Hưng Yên

Tây Yên

Tây Yên A

Nam Thái

Nam Thái A

(1)

(2)

(3)

(4)=
(5)+..+(13)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

91,39

22,06

15,60

16,35

1,97

24,20

3,92

3,18

3,07

1,04

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

42,71

13,64

10,48

7,90

 

8,55

0,55

1,59

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

 

23,71

0,64

10,48

3,90

 

6,55

0,55

1,59

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

48,68

8,42

5,12

8,45

1,97

15,65

3,37

1,59

3,07

1,04

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 854/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất ngày 31/03/2021 huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


276

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159