Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 837/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 837/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 08/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 837/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 08 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẾN TRE

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2964/TTr-STNMT ngày 10 tháng 12 năm 2015 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 584/TTr-SNV ngày 28 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở tách bộ phận phát triển quỹ đất từ Trung tâm Phát triển Quỹ nhà, đất tỉnh và hợp nhất với Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện, thành phố.

Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở: Số 82 Hùng Vương, Phường 2, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất

Trung tâm Phát triển quỹ đất có Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ (không quá 05 phòng) và các Chi nhánh ở các huyện, thành phố (không quá 09 Chi nhánh).

Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất theo quy định.

Điều 3. Số lượng người làm việc

Số lượng người làm việc của Trung tâm Phát triển quỹ đất được xác định trên cơ sở danh mục vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số lượng người làm việc được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

Phối hợp, hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quy trình tiếp nhận viên chức, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của Trung tâm Phát triển quỹ đất theo quy định pháp luật hiện hành và phân cấp quản lý của tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện việc tiếp nhận nguyên trạng về nhân sự, tài sản, tài chính từ Trung tâm Phát triển quỹ nhà, đất tỉnh và Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện, thành phố theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi nhánh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất; thực hiện quy trình bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo đúng quy định.

- Chủ trì phối hợp các cơ quan có liên quan xây dựng và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cơ quan tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất, đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm:

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn công tác bàn giao tài sản, tài chính; hướng dẫn công tác quản lý tài chính theo quy định hiện hành.

- Tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên hàng năm của Trung tâm Phát triển quỹ đất trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

4. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:

- Bàn giao nguyên trạng về nhân sự, biên chế, tài chính, tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cơ quan tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính; Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà, đất tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định sau:

- Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 14/7/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Bến Tre.

- Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 14/7/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạnh Phú.

- Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 14/7/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành.

- Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 14/7/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chợ Lách.

- Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 14/7/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mỏ Cày Nam.

- Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 14/7/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mỏ Cày Bắc.

- Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 14/7/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Giồng Trôm.

- Quyết định số 1597/QĐ-UBND ngày 14/7/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Đại.

- Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 14/7/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Tri./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 837/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.505

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50