Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 7213/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Số hiệu: 7213/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 29/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7213/QĐ-UBND

Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC PHÊ DUYT K HOCH S DNG ĐT NĂM 2017 HUYỆN THẠCH THẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHHÀ NỘI

Căn cứ Luật Tchức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 9538/TTr-STNMT ngày 30 tháng 9 năm 2016 và Báo cáo số 12033/BC-STNMT-CCQLĐĐ ngày 12 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thạch Thất (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tỷ lệ 1/   .000 và Báo cáo thuyết minh tổng hp Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thạch Thất, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 12 tháng 12 năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích kế hoch năm 2017 (ha)

 

TNG DIỆN TÍCH T NHIÊN

 

18.744,18

1

Đất nông nghiệp

NNP

10.131,36

1.1

Đất trồng lúa

LUA

5.427,27

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

4.959,32

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

702,50

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.121,67

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

10,59

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

822,19

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

1.526,98

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

321,97

1.8

Đất làm muối

LMU

-

1,9

Đất nông nghiệp khác

NKH

198,19

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8.545,43

2.1

Đất quốc phòng

CQP

1.185,09

2.2

Đất an ninh

CAN

81,33

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

1.171,15

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

240,10

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

297,80

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

2.684,59

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

9,28

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

67,84

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

13,20

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.908,18

2.14

Đất ở ti đô th

ODT

37,27

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

44,63

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

8,00

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

14,49

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

147,82

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng là đồ gốm

SKX

35,00

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

11,49

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

0,75

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

9,89

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

365,22

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

183,48

2.26

Đất công trình công cộng khác

DCK

22,36

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

6,47

3

Đất chưa sử dụng

CSD

67,39

b) Danh mục các Công trình, dự án

Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 kèm theo.

2. Trong năm thực hiện, UBND huyện Thạch Thất có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, trường hợp cn điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyn Thạch Thất đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2017.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND cấp huyện:

a) Tchức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật vđất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2017.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

c) Tổng hp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch y ban nhân dân huyện Thạch Thất và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công, P.ĐT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN THẠCH THẤT
(Kèm theo Quyết định số 7213/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND Thành phố)

TT

Danh mục công trình dự án

Mã loại đất

Chủ đầu tư

Diện tích (Ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

I

Các dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới GPMB nhưng chưa có Quyết định giao đất; ...)

 

 

257,67

257,67

 

 

 

 

1

Đu tư công trình TB/09 - Bộ Công an

CAN

Bộ công an

74,23

74,23

Thạch Thất

Chàng Sơn, Cần Kiệm, Thạch Xá

Văn bản số 5666/UBND-QHXDGT ngày 23/7/2012 của UBND TP Hà Nội

 

2

Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Săn (Phần Kênh và các công trình trên kênh) (QLDA)

DTL

UBND huyện

14,50

14,50

Thạch Thất

Liên Quan, Phú Kim, Xã Hương Ngi, Xã Đại Đồng

Quyết định số 7938/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Tiêu Săn

 

3

Cải tạo nâng cấp trạm bơm Tiêu Săn

DTL

Sở NN& PTNT

4,06

4,06

Thạch Thất

Liên Quan 2,51; Phú Kim 1,55

Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 02/6/2011 của UBND TP.Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư, xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu săn

 

4

Cải tạo nâng cấp kênh tưới hồ Tân xã kết hợp GT Tân xã, Hạ bằng Cần Kiệm, Đồng Trúc

DTL

UBND huyện

3,44

3,44

Thạch Thất

Tân Xã, Hạ Bằng, Cần Kiệm, Đồng Trúc

Quyết định số 443/QĐ-KH&ĐT ngày 13/8/2010 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo nâng cấp kênh tưới Hồ Tân Xã, huyện Thạch Thất kết hợp làm đường giao thông nông thôn

 

5

Nâng cấp Cải tạo Đê Tả Tích, lý trình từ K6+00-K16+500 huyện Thạch Thất

DTL

UBND huyện

3,35

3,35

Thạch Thất

Cẩm Yên, Lại Thượng, Phú Kim, Liên Quan

Quyết định số 489/QĐ-KD&DT ngày 31/8/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo đê Tả Tích lý trình Km 6+0.00 - Km 16+500

 

6

Xây dựng HTKT các khu đấu giá QSDĐ tại Mả Cố (X2, X7) xã Thạch Xá

ONT

UBND huyện

2,68

2,68

Thạch Thất

Thạch Xá

Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 11/6/2013 của UBND TP.Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án xây dựng HTKT đấu giá QSD đất tại Mả Cố

 

7

Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt để đấu giá quyền sử dụng đất (ký hiệu X23; X26; X27; X28; X29; X30)

ONT

UBND huyện

0,47

0,47

Thạch Thất

Phùng Xá

Quyết định số 5009/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt để đấu giá quyền sử dụng đất (ký hiệu X23; X26; X27; X28; X29; X30)

 

8

Xây dựng HTKT đất dịch vụ khu Sau Đình, Đồi Mới

ONT

UBND huyện

9,80

9,80

Thạch Thất

Tân Xã

Quyết định số 6341/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND TP.Hà Nội v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng HTKT khu đất dịch vụ (đất ở) tại khu Sau Đình - Đồi Mới

 

9

Xây dựng HTKT đất dịch vụ xã Phú Kim

ONT

UBND huyện

0,49

0,49

Thạch Thất

Phú Kim

Quyết định số 6524/QĐ-UBND ngày 26/10/2013 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ xã Phú Kim

 

10

Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt để đấu giá quyền sử dụng đất tại đồng Quân Kép (ký hiệu X1*)

ONT

UBND huyện

0,43

0,43

Thạch Thất

Canh Nậu

Quyết định số 5007/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng HTKT khu đất xen kẹt để đấu giá QSD đất tại đồng Quân Kép xã Canh Nậu

 

11

Xây dựng HTKT đất dịch vụ thị trấn Liên Quan

ODT

UBND huyện

0,42

0,42

Thạch Thất

Liên Quan

Quyết định số 6525/QĐ-UBND ngày 26/10/2013 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ thị trấn Liên Quan

 

12

Xin thu hồi đất bổ sung dự án Khu dân dụng Bắc Phú Cát (phần mở rộng)

ODT

UBND huyện

2,10

2,10

Thạch Thất

Thạch Hòa

Quyết định số 5476/QĐ-UBND TP Hà Nội ngày 10/9/2013 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng HTKT khu dân dụng Bắc Phú Cát và thông báo số 278/TB-UBND ngày 22/7/2013 về phần diện tích thu hồi bổ sung là 20.334,0 m2 tại thôn 2, thôn 6, xã Thạch Hòa

 

13

Cải tạo nâng cấp tuyến đường Suối Ngọc - Vua Bà - Khu Gia binh Lục quân

DGT

UBND huyện

4,16

4,16

Thạch Thất

Tiến Xuân

Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 26/3/2009 của UBND H.Thạch Thất phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Suối Ngọc - Vua Bà - Khu gia binh lục quân

 

14

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tnh 446 - Yên Bình - Láng Hòa Lạc kéo dài - Sân bay Hòa Lạc (Tổng chiều dài là 5,1 km, trong đó thực hiện 3,7 km)

DGT

UBND huyện

3,46

3,46

Thạch Thất

Yên Bình

Quyết định số 5764/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 của UBND huyện Thạch Thất v/v phê duyệt điều chỉnh dự án và lập kế hoạch đấu thầu giai đoạn TKBVTC và lập dự toán.

 

15

Đường tnh 419 (ĐT 80 cũ) đoạn qua thị trấn Liên Quan (Đoạn từ km4+842 đến Km5+587,1 và đoạn Km6+874,3 đến Km7+730). L=1,53 km, Bn=12 m.

DGT

UBND huyện

0,64

0,64

Thạch Thất

TT Liên Quan, Phú Kim, Kim Quan

Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 14/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch đấu thầu công trình đường tỉnh 419 (ĐT 80 cũ) đoạn qua thị trấn Liên Quan

 

16

Nâng cấp, cải tạo ĐT 419 đoạn từ km0+600 đến km4+842. L=4,24 km; Bn=12 m (đoạn qua dân cư 18,5 m)

DGT

UBND huyện

7,96

7,96

Thạch Thất

Phú Kim, Lại Thượng, Đại Đồng

Quyết định số 4435/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 của UBND Thành phố phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 419 (đoạn Km 0+600 đến Km4+482)

 

17

Xây dựng tuyến đường số 19 (Đường làng nghề) đoạn Hữu Bằng - Dị Nậu

DGT

UBND huyện

2,00

2,00

Thạch Thất

Hũa Bằng, Dị Nậu

Quyết định số 5910/QĐ-UBND ngày 26/8/2014 của UBND huyện v/v cho phép thực hiện đầu tư

 

18

Dự án đường Láng Hòa Lạc-Hòa Bình (BOT)

DGT

Tổng công ty 36

28,22

28,22

Thạch Thất

Yên Bình, Yên Trung

Căn cứ Quyết định số 3189/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1393/QĐ-BGTVT ngày 16/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức BOT.

 

19

Mở rộng công trình đường 446 từ km0+00 đến Km15+300

DGT

Sở GTVT

11,47

11,47

Thạch Thất

Tiến Xuân, Yên Trung, Yên Bình

QĐ 5602 ngày 30/10/2009 UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường 446 (từ Km0+00 đến Km15+300)

 

20

Đường giao thông đấu nối của ĐHQG (Nút giao thông Thạch Hòa tuyến số 3, 4 của ĐHQG)

DGT

BQLDA Đại Học Quốc Gia

1,71

1,71

Thạch Thất

Thạch Hòa

Quyết định số 234/QĐ-BXD ngày 11/3/2011 của Bộ Xây dựng v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 ĐHQG Hà Nội

 

21

Dự án đường nối từ Đại Lộ Thăng Long kéo dài đến Quốc lộ 21, huyện Thạch Thất

DGT

Sở GTVT

1,00

1,00

Thạch Thất

Thạch Hòa

Quyết định số 5612/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND TP Hà Nội

 

22

Xây dựng Cầu Phú Thứ KM6+860 trên đường Tỉnh 420

DGT

Sở GTVT

0,40

0,40

Thạch Thất

Liên Quan

Quyết định số 1176/QĐ-SGTVT ngày 1/10/2012 của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án xây dựng cầu Phú Thứ tại Km6+860 trên đường tỉnh 420

 

23

Trường Mầm non xã Hữu Bằng

DGD

UBND huyện

1,07

1,07

Thạch Thất

Hữu Bằng

Quyết định số 5674/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBND H.Thạch Thất về việc phê duyệt điều chỉnh mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu dự án Trường mầm non trung tâm xã Hữu Bằng

 

24

Trường THPT Bắc Lương Sơn

DGD

UBND huyện

1,20

1,20

Thạch Thất

Yên Bình

Quyết định số 4861/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của UBND TP.Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mở rộng trường THPT Bắc Lương Sơn

 

25

Trường mầm non 19/5

DGD

UBND huyện

1,02

1,02

Thạch Thất

Liên Quan

Quyết định 5850/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà trẻ 19/5

 

26

Mở rộng DAXD Đại học quốc gia tại Hòa Lạc

DGD

BQLDA Đại Học Quốc Gia

26,62

26,62

Thạch Thất

Tiến Xuân

Quyết định số 234/QĐ-BXD ngày 11/3/2011 của Bộ Xây dựng v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 ĐHQG Hà Nội

 

27

Xây dựng, mở rộng trường Trung học cơ sở Thạch Thất

DGD

UBND huyện

1,50

1,50

Thạch Thất

Liên Quan

Quyết định 5136/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội v/v điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thạch Thất và Quyết định số 6729/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng, mở rộng trường THCS Thạch Thất

 

28

Xây dựng. Cải tạo, mở rộng trường THCS Cẩm Yên

DGD

UBND huyện

0,17

0,17

Thạch Thất

Cẩm Yên

Quyết định 5136/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội v/v điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thạch Thất và Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND huyện Thạch Thất về việc xây dựng, cải tạo, mở rộng trường THCS Cẩm Yên

 

29

Dự án khu công nghệ cao Hòa Lạc

SKC

BQLDA công nghệ cao

38,60

38,60

Thạch Thất

Hạ Bằng

Quyết định số 621/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/5/2008 v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 khu CNC Hòa Lạc

 

30

Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Lại Thượng

DRA

HTX Thành Công

10,00

10,00

Thạch Thất

Lại Thượng

Giấy chứng nhận đầu tư số 011211001729 ngày 21/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội.

 

31

Cải tạo đường dây 110KV Hà Đông-Sơn Tây

DNL

Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội

0,50

0,50

Thạch Thất

Bình Phú, Phùng Xá, Thạch Xá, Chàng Sơn, Kim Quan, thị trấn Liên Quan, Lại Thượng, Cẩm Yên, Phú Kim

QĐ phê duyệt dự án đầu tư số 5123-EVNHANOI ngày 29/12/2014 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội và VB số 4726/EVN-KH ngày 11/11/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 

II

Các dự án chưa thực hiện trong KHSDĐ 2016, chuyển sang thực hiện trong KHSDĐ 2017

 

 

59,15

59,15

 

 

 

 

1

Đồn công an Quang Trung

CAN

Bộ Công an

0,20

0,20

Thạch Thất

Phùng Xá

Quyết định số 4853/QĐ-BCA ngày 25/8/2014 của Bộ Công an v/v thành lập đồn công an

 

2

Đồn công an Hòa Lạc

CAN

Bộ Công an

0,10

0,10

Thạch Thất

Thạch Hòa

Văn bản số 1089/CAHN-PH41 ngày 26/8/2015 của Công an thành phố Hà Nội v/v xin đất XD 3 trụ sở Đồn công an thuộc CAH Thạch Thất

 

3

Xây dựng tuyến đường dây 110KV từ TBA 500/200KV Tây Hà Nội (Quốc Oai) đầu nối vào đường dây 110KV lộ 182 Chèm - Phúc Thọ

DNL

Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội

0,90

0,90

Thạch Thất

Dị Nậu

Quyết định 5136/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội v/v điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thạch Thất và Văn bản số 672/UBND-KT ngày 22/4/2016 của UBND huyện Thạch Thất thống nhất phương án tuyến

 

4

Trạm biến áp 110KV Phú Cát và nhánh rẽ

DNL

Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội

0,16

0,16

Thạch Thất

Thạch Hòa

Quyết định 5136/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội v/v điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thạch Thất và Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế số 685/QĐ-EVNHANOI ngày 16/3/2015 của Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội

 

5

Cải tạo nâng khả năng tải đường dây 110KV lộ 172 Phúc Thọ

DNL

Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội

0,15

0,15

Thạch Thất

Cẩm Yên, Đại Đồng

Văn bản số 1696/TCNL-KH&QH ngày 29/6/2016 v/v thông báo kết quả thẩm định TKCS dự án Cải tạo nâng khả năng tải đường dây 110KV lộ 172 Phúc Thọ

 

6

Đấu giá đất xen kẹt

ONT

UBND huyện

3,00

3,00

Thạch Thất

Bình Yên, Đồng Trúc, Chàng Sơn, Dị Nậu, Hạ Bằng, Bình Phú, Hữu Bằng, Hương Ngải

Văn bản số 204/KH-UBND ngày 03/11/2015 của UBND huyện Thạch Thất v/v Kế hoạch thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt năm 2016 trên địa bàn huyện. Quyết định số 10280/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt đđấu giá QSD đất tại khu Đồng Ngà, xã Hương Ngi

 

7

Xây dựng hạ tầng các khu đấu giá đất Dị Nậu

ONT

UBND huyện

4,60

4,60

Thạch Thất

Dị Nậu

Quyết định số 6628/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND TP.Hà Nội v/v phê duyệt DAĐTXD hạ tầng KT

 

8

Trạm bơm tiêu Cần Kiệm

DTL

UBND huyện

0,04

0,04

Thạch Thất

Cần Kiệm

Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND H.Thạch Thất v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình Trạm bơm tiêu Cần Kiệm

 

9

Dự án mô hình chuyển đổi nội bộ trong đất nông nghiệp (bao gồm các QĐ gia hạn thực hiện các mô hình. Có 2016 chuyển sang và đăng ký mới)

NKH

UBND huyện

50,00

50,00

Thạch Thất

Cẩm Yên, Phú Kim, Dị Nậu, Phùng Xá, Canh Nậu, Kim Quan, Lại Thượng, Hương Ngải, Cần Kiệm, Đồng Trúc, Hạ Bằng, Đại Đồng, Thạch Xá, Yên Bình

Vb chủ trương của UBND huyện số 1623/UBND-KT ngày 23/10/2015 v/v đồng ý kế hoạch thực hiện.

 

III

Những dự án đăng ký mới thực hiện trong KHSDĐ 2017

 

 

393,56

160,56

 

 

 

 

1

Khu biệt thự nhà vườn kết hợp du lịch sinh thái Thác Bạc - suối Sao xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội

TMD

Công ty cổ phần du lịch KOVA

233,00

 

Thạch Thất

Yên Trung, Yên Bình

Văn bản số 2589/KH&ĐT-ĐT ngày 27/7/2015 của Sở Kế hoạch Đầu tư về việc thẩm định hồ sơ đề nghị thực hiện dự án

 

2

Xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Thạch Thất

DXH

Bảo hiểm XH thành phố

0,08

0,08

Thạch Thất

Liên Quan

Quyết định số 74/QĐ-BHXH ngày 19 tháng 1 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trụ sở bảo hiểm xã hội huyện Thạch Thất

 

3

Xây dựng quy hoạch thế trận quân sự KVPT huyện Thạch Thất

CQP

Bộ Tư lệnh thủ đô

80,00

80,00

Thạch Thất

Yên Bình

Quyết định số 22/QH-UBND ngày 10/6/2015 của UBND huyện Thạch Thất về quy hoạch thế trận quân sự KVPT huyện

 

4

Xây dựng KVPT huyện Thạch Thất

CQP

Bộ Tư lệnh thủ đô

50,00

50,00

Thạch Thất

Cần Kiệm

Quyết định số 22/QH-UBND ngày 10/6/2015 của UBND huyện Thạch Thất về quy hoạch thế trận quân sự KVPT huyện

 

5

Trụ sở phòng cháy chữa cháy

CAN

Bộ công an

0,60

0,60

Thạch Thất

Kim Quan

Số 557/CV-SCSPC&CC(HC&TBKT) ngày 22/7/2014 của Cảnh Sát PC&CC (HC&TBKT)

 

6

Dự án TĐC của DA TB 09-BCA

ONT

UBND huyện

2,00

2,00

Thạch Thất

Cần Kiệm, Kim Quan

Công văn số 1028/B45-TB/09 ngày 2/7/2015 của Cục B45- Tổng cục V-Bộ Công an v/v xác định địa điểm TĐC phục vụ công tác thu hồi đất thực hiện DA TB/09

 

7

Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ Đồng Vai - Vai Kê xã Hạ bằng phục vụ GPMB khu CNC Hòa Lạc

ONT

UBND huyện

12,90

12,90

Thạch Thất

Hạ Bằng

Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 14/5/2015 của UBND huyện v/v đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

 

8

Khu đất đấu giá đồng Quân Kép xã Canh Nậu

ONT

UBND huyện

0,45

0,45

Thạch Thất

Canh Nậu

Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 21/9/2015 của UBND huyện v/v xin thỏa thuận vị trí, diện tích quy mô QHXD HTKT

 

9

Đường giao thông Thạch Xá - Canh Nậu. L=1,45 km, Bn= 9 m.

DGT

UBND huyện

1,50

1,50

Thạch Thất

Thạch Xá, Canh Nậu

Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 05/02/2013 của UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông Thạch Xá - Canh Nậu

 

10

Tiểu học trung tâm xã Đồng Trúc

DGD

UBND huyện

0,20

0,20

Thạch Thất

Đồng Trúc

Quyết định số 5629/QĐ-UBND ngày 12/11/2010 H.Thạch Thất phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Tiểu học trung tâm xã Đồng Trúc

 

11

Xây dựng mới trạm bơm tiêu Lại thượng thay thế nhiệm vụ trạm bơm tiêu Lại Thượng 1,2

DTL

Sở NNPTNN

2,72

2,72

Thạch Thất

Lại Thượng

Quyết định số 6616/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND TP phê duyệt DA đầu tư XD mới trạm bơm tiêu Lại Thượng thay thế trạm bơm tiêu Lại Thượng 1,2

 

12

Cải tạo nâng cấp vai Đồng Vặng kết hợp giao thông, thủy lợi (Hạng mục: Tôn cao áp trúc vai Đồng Vặng - Xây lại cống - Tràn)

DTL

UBND huyện

0,07

0,07

Thạch Thất

Hương Ngải

Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND H.Thạch Thất v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình cải tạo, nâng cấp vai Đồng Vặng kết hợp giao thông, thủy lợi

 

13

Cống Tiêu Nẻ Ồ

DTL

UBND huyện

0,02

0,02

Thạch Thất

Hạ Bằng

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 của UBND H.Thạch Thất v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình cống tiêu Nẻ

 

14

Trạm cấp nước sạch và đường ống dẫn nước

DTL

Cty Đồng Tiến Thành Hà Nam

3,00

3,00

Thạch Thất

Chàng Sơn, Thạch Xá, Hữu Bằng, Bình Phú, Hương Ngải, Canh Nậu, Dị Nậu, Cần Kiệm, Kim Quan và thị trấn Liên Quan

Quyết định số 5093/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án đầu tư phát triển hệ thống cấp nước trục đường Láng - Hòa Lạc (phạm vi thành phố Hà Nội) sử dụng nước sạch Sông Đà và Văn bản 4866/UBND-KH&ĐT ngày 18/8/2016 của UBND thành phố Hà Nội v/v thực hiện chủ trương kêu gọi xã hội hóa đầu tư nước sạch cho khu vực nông thôn trên địa bàn Thành phố

 

15

Đền thờ trạng Bùng

DDT

UBND huyện

0,12

0,12

Thạch Thất

Phùng Xá

TTr số 563/TTr-BQL ngày 1/10/2015 của BQL các dự án ĐTXD huyện v/v QH tổng thể, trùng tu tôn tạo cụm di tích nhà thờ và lăng trạng Bùng

 

16

Mở rộng nghĩa trang Vai Đỏ xã Hạ Bằng

NTD

UBND huyện

4,50

4,50

Thạch Thất

Hạ Bằng

Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 25/8/2015 của UBND huyện v/v cải tạo mở rộng nghĩa trang Vai đỏ phục vụ GPMB DAXD Khu CNC Hòa Lạc

 

17

Dự án xử lý rơm, rạ và phế phẩm nông nghiệp sau thu hoạch làm thức ăn chăn nuôi (xã Canh Nậu)

NKH

Công ty 159

2,40

2,40

Thạch Thất

Canh Nậu

Văn bản số 4810/UBND-NNNT ngày 01/7/2014 của UBND TP Hà Nội v/v đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư DA

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 7213/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.503

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251