Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5629/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 5629/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành: 12/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 5629/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Căn cứ Nghị quyết 22/NQ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Căn cứ Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 12 tháng 07 năm 2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 22/NQ-CP của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Căn cứ Quyết định số: 4635/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí chương trình đào tạo thí điểm Giám đốc điều hành (CEO) doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội năm 2008;
Căn cứ quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 20/4/2005 của UBND Thành phố về việc thành lập Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 1074/TTr-KHĐT ngày 29 tháng 10 năm 2010 về việc xin phê duyệt kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố giai đoạn 2011-2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2011-2015 (có bản kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chỉ đạo Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ trì tổ chức triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2011-2015;

Điều 3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kinh phí bố trí kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các Sở, ngành theo chức năng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển và hoạt động theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại và thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố có liên quan trên địa bàn Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Đ/c CT UBNDTP; (để b/c)
- Các đ/c PCT UBNDTP; (để b/c)
- Các đ/c CPVP, TH, KT, CT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011-2015
(Kèm theo Quyết định số 5629/QĐ-UBND ngày 12/11/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 12 tháng 07 năm 2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 22/NQ-CP của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số: 4635/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí chương trình đào tạo thí điểm Giám đốc điều hành (CEO) doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội năm 2008;

Trên cơ sở các chính sách hỗ trợ chung, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch hỗ trợ phát triển nhỏ và vừa giai đoạn 2011-2015 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng cường khả năng cạnh tranh bằng cách hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục những thiếu hụt về kiến thức, kỹ năng và thông tin. Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cả về số lượng và chất lượng góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập, thực hiện các chính sách xã hội.

II. NỘI DUNG HỖ TRỢ

1. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực khắc phục những điểm yếu tồn tại trong các doanh nghiệp bằng các khóa đào tạo ngắn hạn.

a. Lớp Khởi sự doanh nghiệp

- Tổng số khóa đào tạo hỗ trợ: 300 khóa

- Tổng số học viên được hỗ trợ (40 học viên/khóa): 12.000 lượt học viên

- Tổng số kinh phí hỗ trợ: 7,2 tỷ đồng

(Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành liên quan thực hiện trong năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

Định mức kinh phí ngân sách hỗ trợ đào tạo thực hiện lớp KSDN là 600.000 đ/1 học viên/khóa 05 ngày theo quy định tại Thông tư 09/2005/TT-BTC ngày 28/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn và quản lý sử dụng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 – 2008.

b. Lớp Quản trị doanh nghiệp

- Tổng số khóa đào tạo hỗ trợ: 200 khóa

- Tổng số học viên được hỗ trợ (40 học viên/khóa): 8000 lượt học viên

- Tổng số kinh phí hỗ trợ: 5,2 tỷ đồng

(Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành liên quan thực hiện trong năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

Định mức kinh phí ngân sách hỗ trợ đào tạo thực hiện lớp QTDN là 650.000đ/1 học viên/ khóa 07 ngày theo quy định tại Thông tư 09/2005/TT-BTC ngày 28/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn và quản lý sử dụng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004-2008.

2. Hỗ trợ đào tạo kiến thức Giám đốc điều hành CEO: từng bước xây dựng một đội ngũ Giám đốc điều hành có kiến thức và tư duy kinh doanh hiện đại cho thủ đô

- Tổng số khóa hỗ trợ đào tạo: 20 khóa

- Tổng số học viên được hỗ trợ (25 học viên/ khóa): 500 lượt học viên

- Tổng số kinh phí hỗ trợ: 11,76 tỷ đồng

(Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành liên quan thực hiện trong năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

Định mức kinh phí ngân sách hỗ trợ đào tạo thực hiện mục (2) là 23.520.000 đ/1 học viên/ khóa dựa trên cơ sở Quyết định số: 4635/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí chương trình đào tạo thí điểm Giám đốc điều hành (CEO) doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội năm 2008 và Chứng thư thẩm định giá số 272/2010/CT-TĐG-VFS ngày 20/05/2010 của Công ty Cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chỉ đạo Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ trì tổ chức triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2011-2015;

- Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, bố trí kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Các Sở, ngành chức năng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt kế hoạch hỗ trợ DNNVV.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5629/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.607
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.168.209