Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 7208/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Số hiệu: 7208/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 29/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7208/QĐ-UBND

Hà Nội ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 THỊ XÃ SƠN TÂY

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyn mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 9524/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 30/9/2016 và Báo cáo s 12033/BC-STNMT-CCQLĐĐ ngày 12/12/2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị xã Sơn Tây (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tỷ lệ 1/10000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Sơn Tây, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 12 tháng 12 năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích kế hoạch năm 2017 (ha)

 

Tổng diện tích tự nhiên

 

11.742,88

1

Đất nông nghiệp

NNP

5.488,07

1.1

Đất trng lúa

LUA

2.262,72

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.567,15

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

183,07

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

51,96

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

6.198,84

2.1

Đất quốc phòng

CQP

1.144,67

2.2

Đất an ninh

CAN

8,98

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

21,06

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

146,91

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

156,91

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

20,58

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.926,76

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

27,55

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

90,74

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

519,61

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

462,54

2.15

Đất xây dựng trụ s cơ quan

TSC

7,26

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

14,54

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

15,26

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

79,43

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

16,14

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

10,28

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

6,49

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

12,77

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

337,52

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

1.172,83

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

-

3

Đất chưa sử dụng

CSD

55,97

b) Danh mục các Công trình, dự án

Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 kèm theo.

2. Trong năm thực hiện, UBND thị xã Sơn Tây có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị xã Sơn Tây đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2017.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND thị xã Sơn Tây:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Kiên quyết không quyết định chấp thuận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án, công trình không nằm trong danh mục kế hoạch sử dụng đất.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2017.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

b) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công, P.ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 THỊ XÃ SƠN TÂY, HÀ NỘI
(kèm theo Quyết định số 7208/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Danh mục công trình dự án

Mã loại đất

Chủ đầu tư

Din tích (Ha)

Trong đó điện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý
(có bản sao gửi kèm theo)

Ghi chú

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh cấp huyện

Địa danh cấp xã

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

Tng

 

 

302.37

66.93

143.48

 

 

 

 

I

Các dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cm mốc giới GPMB nhưng chưa có Quyết định giao đất:)

 

 

244.35

40.66

100.44

 

 

 

 

1

Mở rộng Trường bắn Thanh Mỹ

CQP

Ban chỉ huy QS thị xã

1.5

0.4

 

TX.Sơn Tây

X.Thanh Mỹ

QĐ số 2852/QĐ-TM ngày 29/12/2014 của Bộ Tổng tham mưu về phê duyệt QH tổng thể hệ thống Trường bn, Thao trường huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. TT số 1198/TTr-BCH ngày 28/10/2015 của Ban CHQS thị xã Sơn Tây về việc xin phê duyệt Quy hoạch tổng thể thao trường huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo của Ban CHQS thị xã Sơn Tây

Đã đo đạc và sơ bộ cắm mốc giới

2

Mrộng phố Thanh Vị (DA chuyển tiếp (TL 414) L= 1,38 km, B nn = 35 m

DGT

UBND TX

1.83

-

1.83

TX.Sơn Tây

X.Thanh Mỹ; P.Sơn Lộc; P.Trung Sơn Trầm

QĐ số 5252/QĐ-UBND ngày 22/10/2010 của UBND TP Hà Nội phê duyệt DA đầu tư

 

3

Mở rộng trường Quân chính Quân khu thủ đô

CQP

 

7.50

0.70

 

TX.Sơn Tây

X.Thanh Mỹ; X.Đường Lâm

Văn bản số 5911/UBND-TNMT ngày 01/8/2012 của UBND TP Hà Nội Vv chấp thuận địa điểm mrộng

Có thông báo thu hồi đất và đã đo đạc bản đồ; Thanh Mỹ 7 ha, Đường Lâm 0,5 ha

4

Nâng cấp, mở rộng phố Tùng Thiện (Quốc lộ 21A đoạn qua nội thị): L = 0,7 km, B nền = 35 m

DGT

UBND TX

1.48

-

1.48

TX.Sơn Tây

P.Sơn Lộc; P.Trung Sơn Trầm

QĐ số 5253/QĐ-UBND ngày 22/10/2010 của UBNDTP , phê duyệt dự án đầu tư.

 

5

Mở mới đường trục phát triển TX Sơn Tây: L = 0,96 km; B nền = 40 m

DGT

S Giao thông vận tải

1.18

-

1.18

TX.Sơn Tây

P.Viên Sơn; P.Lê Lợi

QĐ số 1481/QĐ-UBND 24/8/2006; QĐ số 171/QĐ- UBND 09/01/2012

Loại đất thu hồi 4 ha LUC; 0.2 ha HNK; 0,66ha NTS; 0,24 ha DGT; 0,06 ha DTL. Còn 24 hộ chưa thu hồi được.

6

Xây dựng và mrộng trường mầm non Thanh Mỹ

DGD

UBND TX

0.70

0.17

0.70

TX.Sơn Tây

X.Thanh Mỹ

QĐ số 1710/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 của UBND TX Sơn Tây phê duyệt báo cáo KTKT

Đã GPMB còn 200 m2

7

Xây dựng khu vườn hoa, vui chơi giải trí, tại 4 khu Ngõ 3 tdân phố 6; Ngã Khí cụ điện I; Cổng trường tiểu học; Ngõ 2 tổ 39 phường Xuân Khanh

DKV

UBND TX

0.25

-

0.25

TX.Sơn Tây

P.Xuân Khanh

QĐ 1106/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBNDTX cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư. Công trình: Khu vui chơi giải trí các xã, phường trên địa bàn TXST.TB số 347a/TB-UBND ngày 25/9/2015 của TXST.

Ngã 3 TDP 6 0,0186 ha, BCS; Ngã 3 KĐC 10,052 ha; CLN; Cổng trường Tiểu học XK 0,0546 ha, BCS; Ngõ 2 tổ 39 0,125 ha, CLN.

8

Vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500 m của Khu xử lý chất thải Xuân Sơn

DRA

UBNDTP

83.78

21.55

83.78

TX.Sơn Tây

X.Xuân Sơn

Dự án dân sinh bức xúc

Đã GPMB còn 16 ha, chưa có quyết định thu hồi tổng thể.

9

Xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố 3

DSH

UBNDTX

0.06

0.06

0.06

TX.Sơn Tây

P.Xuân Khanh

TB số 540/TB-UBND ngày 11/11/2014 của UBNDTX V/v Phân công chủ đầu tư triển khai thực hiện 02 công trình:

Đồng Cửa Hàng

10

Mrộng nghĩa trang đồi Cây Táo

NTD

UBND P

0.65

-

0.65

TX.Sơn Tây

P.Xuân Khanh

QĐ s 893/QĐ-UBND ngày 09/8/2006 của UBNDTX

Đồi Cây Táo; Vốn xã hội hóa

11

Đấu giá xen kẹt Phú Nhi

ODT

UBND TX

0.01

-

0.01

TX.Sơn Tây

P.Phú Thịnh

QĐ 680/QĐ-UBND, ngày 21/7/2015 của TXST phê duyệt QH tổng mặt bằng TL 1/500. Các khu đất không phải đu tư HTKT để đấu giá đất .

Đất công ích của Phường, đang cho hộ gia đình thuê xây dựng nhà tạm kinh doanh buôn bán nhỏ.

12

Đấu giá đất xen kẹt gần phố Hậu Ninh

ODT

UBND TX

0.99

-

0.99

TX.Sơn Tây

P.Phú Thịnh; P. Lê Lợi

KH số 46/KH-UBND ngày 23/1/2014 của UBND TX về các dự án đấu giá quyền sử dụng đất: QĐ 680/QĐ-UBND, ngày 21/7/2015 của TXST phê duyệt QH tổng mặt bng TL 1/500. Các khu đất không phải đầu tư HTKT để đấu giá đất .

 

13

Đấu giá đất xen kẹt gần QL 32

ODT

UBND TX

0.01

-

0.01

TX.Sơn Tây

P.Phú Thịnh

KH số 46/KH-UBND ngày 23/1/2014 của UBND TX về các dự án đấu giá quyền sử dụng đất; QĐ 680/QĐ-UBND, ngày 21/7/2015 của TXST phê duyệt QH tổng mặt bằng TL 1/500. Các khu đất không phải đầu tư HTKT để đấu giá đất .

Đất công ích của Phường, đang giao cho hộ cá nhân thuê xây dựng nhà tạm.

14

Khu TĐC di dân 2 thôn sạt lở sông Hồng

ODT

UBND TX

2.22

1.62

2.22

TX.Sơn Tây

P.Phú Thịnh

QĐ số 1690/QĐ-UBND ngày 13/04/2016 của UBNDTP về việc phê duyệt KHSDĐ 2016 của TX

Thực hiện năm 2013. Đã xây dựng xong mặt bng, tạm giao đất cho 09 hộ gia đình (Theo BC số 31/BC-UBND ngày 20/5/2015 của UBNDP)

15

Chuyển đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư, vườn ao liền kề sang đất ở

ODT

Hộ gia đình, cá nhân

0.50

-

 

TX.Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

QĐ s 1690/QĐ-UBND ngày 13/04/2016 của UBNDTP Về việc phê duyệt KHSDĐ 2016 của TX

 

16

Xây dựng khu TĐC Dộc Ấp (Giai đoạn 2)

ONT

UBND TP

3.00

1.60

3.00

TX.Sơn Tây

X.Đường Lâm

2718 - 16/6/2015 của UBNDTP duyệt chủ trương

Đã cm mốc GPMB; Nằm trong danh mục đầu tư công trung hạn

17

Dự án xây dựng HTKT khu tái định cư phục vụ GPMB xây dựng cầu Vĩnh Thịnh và một số dự án có thu hồi đất trên địa bàn xã Đường Lâm. TX Sơn Tây

ONT

UBND TP

4.28

3.98

4.28

TX.Sơn Tây

X. Đường Lâm

QĐ phê duyệt dự án số 3231/QĐ-UBND ngày 17/7/2012 của UBNDTP; VB 1978/QHKT-P5 ngày 26/3/2014 của S Quy hoạch kiến trúc chấp thuận tmb điều chnh 1/500:

Đã cm mốc GPMB và đi vào hoạt động

18

Đấu giá quyền thuê đất để sản xuất nông nghiệp theo QĐ số 71/2014/QĐ-UBND , ngày 15/9/2014 của TPHN

NNP

Hộ gia đình cá nhân

132.50

10.58

 

TX.Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Đấu giá quyền thuê đất để sản xuất nông nghiệp theo QĐ số 71/2014/QĐ-UBND , ngày 15/9/2014 của TPHN

Dự án không phải thực hiện cắm mốc giới, giải phóng mặt bằng và không làm thay đổi ch tiêu sử dụng đất

19

NVH t dân ph 5 Quang Trung (CC-01)

DSH

UBNDTX

0.02

 

 

TX.Sơn Tây

P.Quang Trung

 

Các dự án đã cắm mốc giới và không phải giải phóng mặt bng nm trong các lô đất tại khu đô thị Mai Trai - Nghĩa Phủ

20

NVH tổ dân phố 8 Quang Trung (CC-02)

DSH

UBNDTX

0.04

 

 

TX.Sơn Tây

P.Quang Trung

 

21

NVH tổ dân ph 8 Sơn lc (CC - 03)

DSH

UBNDTX

0.12

 

 

TX.Sơn Tây

P.Sơn Lộc

 

22

NVH tổ dân phố 1 Sơn lộc (CC- 04)

DSH

UBNDTX

0.03

 

 

TX.Sơn Tây

P.Sơn Lộc

 

23

Trường THCS Sơn Tây (TH và NT - 01)

DGD

UBNDTX

0.88

 

 

TX.Sơn Tây

TX.Sơn Tây

 

24

Trường mm non Trung Hưng khu Nghĩa Phủ (NT-02)

DGD

UBNDTX

0.22

 

 

TX.Sơn Tây

P.Trung ng

 

25

Chợ nông sản thực phẩm tươi sống (KS)

DCH

UBNDTX

0.60

 

 

TX.Sơn Tây

TX.Sơn Tây

 

II

Các dự án chưa thực hiện trong KHSDĐ 2016, chuyn sang thực hiện trong KHSDĐ 2017

 

 

33.48

20.38

28.94

 

 

 

 

1

Đồn công an Đồng Mô

CAN

Công An TP Ha Nội

0.20

0.20

 

TX.Sơn Tây

X.Cổ Đông

VB số 735/CATX V/v xin cấp đất cho dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Đồn CA Đồng Mô; Văn bản số 586/CATX ngày 10/9/2014 của CA thị xã Sơn Tây Vv đăng ký kế hoạch SDĐ 2015

Đồn công an Đồng Mô sa thành Xây dựng trụ sở CA Đồng Mô

2

Mrộng ban chỉ huy quân sự Thị xã

CQP

Ban ch huy QS thị xã

1.50

1.30

 

TX.Sơn Tây

P.Phú Thịnh

Văn bản số 431/BTL-TaC ngày 30/3/2012 của Bộ Tư Lệnh thủ đô Hà Nội về việc nhất trí chủ trương mrộng Ban ch huy quân sự thị xã

 

3

Xây dựng ban ch huy quân sự phường Sơn Lộc

CQP

UBND P

0.01

-

 

TX.Sơn Tây

P.Sơn Lộc

QĐ số 1690/QĐ-UBND ngày 13/04/2016 của UBNDTP về việc phê duyệt KHSDĐ 2016 của TX

Chuyển sang nhà văn hóa tổ 5

4

Trụ sban Chỉ huy Quân sự xã

CQP

UBND TX

0.13

0.13

 

TX.Sơn Tây

X.Thanh Mỹ

QĐ số 1690/QĐ-UBND ngày 13/04/2016 của UBNDTP Về việc phê duyệt KHSDĐ 2016 của TX

 

5

Xây dựng ban ch huy quân sự phường

CQP

UBND TX

0.20

0.20

 

TX.Sơn Tây

P.Phú Thịnh

QĐ số 1690/QĐ-UBND ngày 13/04/2016 của UBNDTP Về việc phê duyệt KHSDĐ 2016 của TX

 

6

Mở rộng đường tránh QL 32: L = 5 km; B nền = 44 m (Gđoạn 1)

DGT

UBND TX

17.64

14.80

17.64

TX.Sơn Tây

X.Đường Lâm; X.Thanh Mỹ; P.Sơn Lộc; P.Trung Hưng

QĐ số 5070/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND TP Hà Nội phê duyệt DA đầu tư

 

7

Xây dựng khu vui chơi, giải trí tại Hậu Tĩnh. Mộc Sẻ

DKV

UBND TX

0.43

-

0.43

TX.Sơn Tây

P.Lê Lợi

QĐ số 1252/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBNDTX về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật khu vui chơi giải trí phường Lê Lợi. TB số 347a/TB-UBND ngày 25/9/2015 của TXST.

Hậu Tĩnh 0,0943 ha. BCS: Mc Xẻ 0,2155 ha, MNC.

8

(Xây dựng khu vườn hoa, vui chơi giải trí (5 điểm khu vui chơi)

DKV

UBND TX

0.70

-

-

TX.Sơn Tây

X.Thanh Mỹ; X.Sơn Đông; P.Trung Hưng; P.Ngô Quyền

QĐ 1106/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBNDTX cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư. Công trình: Khu vui chơi giải trí các xã, phường trên địa bàn TXST

 

9

Xây dựng khu vườn hoa, vui chơi giải trí (4 điểm khu vui chơi)

DKV

UBND TX

0.29

-

-

TX.Sơn Tây

P.Lê Lợi; X.Sơn Đông; P.Ngô Quyền

TB số 347a/TB-UBND ngày 25/9/2015 của TXST, Thông báo về Kết luận hội nghị báo cáo quy hoạch các khu vui chơi, giải trí, vườn hoa cây xanh trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

 

10

Xây dựng nhánh rẽ vào trạm 220KV Sơn Tây

DNL

Ban QLDA PT điện lực HN

0.10

0.05

0.10

TX.Sơn Tây

X.Thanh Mỹ

Và có VB số 5231/NPMB-DB, ngày 18.9.2015 đề nghị bổ sung vào KH 2015

 

11

Xây dựng trạm biến áp 220 KV Sơn Tây

DNL

Ban QLDA PT điện lực HN

3.26

3.26

3.26

TX.Sơn Tây

X.Thanh Mỹ

Văn bản số 398/TB-UBND ngày 15/11/2010 của UBND TP Hà Nội thông báo về việc thỏa thuận vị trí xây dựng trạm 220 KV Sơn Tây: Và có VB số 5231/NPMB-DB, ngày 18.9.2015 đề nghị bổ sung vào KH 2015; Văn bản số 694 ngày 12/11/2014 của Tổng CT Điện lực HN đăng ký danh mục các dự án thu hồi đất năm 2015

QĐ thu hồi đất số 210/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 ; Theo báo cáo ngày 04/5/2015 của UBNDX; Ly đất HNK

12

Dự án XD mới TBA 110KV Ba Vì (xây dựng tuyến dây 110KV Sơn Tây - Ba Vì)

DNL

Ban QLDA PT điện lực HN

0.10

0.10

0.10

TX.Sơn Tây

P.Trung Hưng

Văn bản số 694 ngày 12/11/2014 của Tổng CT Điện lực HN đăng ký danh mục các dự án thu hồi đất năm 2015

 

13

Xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố 3

DSH

UBNP

0.06

-

0.06

TX.Sơn Tây

P.Ngô Quyền

QĐ số 1648/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBNDTX về việc Phê duyệt Báo cáo KTKT. CT: Xây dựng nhà văn hóa tổ 3, phường Ngô Quyền

Đất MNC 0,06 ha; Ao Công Ngõ 46 - Phùng Hưng.

14

Xây dựng nhà văn hóa tổ 5

DSH

UBND TX

0.04

-

0.04

TX.Sơn Tây

P.Sơn Lộc

TB số 171a/TB-UBND ngày 16/5/2016 về phân công chủ đầu tư Xây dựng công trình nhà văn hóa tổ 3 và tổ dân phố 5 phường Sơn Lộc

Lãnh đạo TX đã kiểm tra phê duyệt chủ trương

15

XD nhà văn hóa tổ 2

DSH

UBND TX

0.01

-

0.01

TX.Sơn Tây

P.Quang Trung

QĐ số 2439/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của UBND TP phê duyệt PA sp xếp lại, xử lý cơ snhà đất thuộc sở hữu NN của UBND Sơn Tây

Đấu giá Trường mẫu giáo cũ Số 47-Quang Trung chuyển sang XD nhà văn hóa t 2

16

Xây dựng nhà văn hóa tổ 3

DSH

UBND TX

0.01

-

0.01

TX.Sơn Tây

P.Quang Trung

QĐ số 1690/QĐ-UBND ngày 13/04/2016 của UBNDTP Về việc phê duyệt KHSDĐ 2016 của TX

Không phải giải phóng mt bng, Đất DYT 0,01 ha; Trạm y tế cũ.

17

Xây dựng trụ s HTX nông nghiệp Phú Thịnh

DTS

UBND Phường

0.02

-

0.02

TX.Sơn Tây

P.Phú Thịnh

Giấy CNĐT số 01121001721 ngày 24/6/2014 của UBND TP Hà Nội

 

18

Đất giá các khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ (25 điểm đấu giá)

ODT

UBND TX

0.99

-

0.99

TX.Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

VB số 7010/QHKT-GTĐ (P9) ngày 21/11/2016 của SQuy hoạch kiến trúc V/v thỏa thuận địa điểm quy hoạch. QĐ số 2439/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của UBND TP phê duyệt PA sp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của UBND Sơn Tây và KH số 46/KH-UBND ngày 23/1/2014 của UBND TX vcác dự án đấu giá quyền sử dụng đất

Dự án không phải GPMB, không phải xây dựng HTKT

19

Đấu giá đất khu Đồng Cồng, Tổ dân phố 8 P. Trung Sơn Trầm

ODT

UBND TX

0.34

0.34

0.34

TX.Sơn Tây

P.Trung Sơn Trầm

QĐ số 84/QĐ-UBND ngày 04/2/2016 của UBNDTX về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất xen kẹt Đồng Cồng. QĐ số 247/QĐ-UBND 27/3/2014 của UBND TX cho phép chuẩn bị đầu tư xây dựng HTKT

Có DM trong đầu tư công trung hạn

20

Chuyển đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư, đất vườn ao liền kề sang đất ở đô thị

ODT

Hộ gia đình cá nhân

2.07

-

0.60

TX.Sơn Tây

9 phường

QĐ số 1690/QĐ-UBND ngày 13/04/2016 của UBNDTP Về việc phê duyệt KHSDĐ 2016 của TX

Không phải giải phóng mặt bng

21

Trạm biến áp 110kV nối cấp TBA 220kV Sơn Tây

DNL

Ban QLDA Lưới điện Hà Nội

0.55

0.55

0.55

TX.Sơn Tây

Xã Thanh Mỹ, Xuân Sơn

Văn bản số 694 ngày 12/11/2014 của Tổng CT Điện lực HN đăng ký danh mục các dự án thu hồi đất năm 2015

 

22

Chuyển đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư, đất vườn ao liền kề sang đất nông thôn

ONT

Hộ gia đình cá nhân

4.84

-

2.76

TX.Sơn Tây

6 xã

QĐ số 1690/QĐ-UBND ngày 13/04/2016 của UBNDTP Về việc phê duyệt KHSDĐ 2016 của TX

Chuyển đi đất trong khuôn viên đất thổ cư của hộ gia đình

III

Các dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017

 

 

24.54

5.89

14.10

 

 

 

 

1

Mở mới và mở rộng đường vào trường mần non xã Đường Lâm (L=400 m, Bm=5.5 m, trong đó mở mới 100 m)

DGT

UBND TX

0.08

-

0.08

TX.Sơn Tây

X. Đường Lâm

QĐ số 1788/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc Phê duyệt điều chnh báo cáo KTKT. CT: Trường Mần non khu trung tâm xã Đường Lâm (GĐ 1)

Đang triển khai; Mới mới 100 m. lấy vào đất ONT và DGD. Mrộng 300 m về 2 bên lấy đất ONT 100 m2 và BHK 200 m2.

2

Khu vui chơi khu Ao ngõ Phan Chu Chinh

DKV

UBND TX

0.21

-

0.21

TX.Sơn Tây

P.Ngô Quyền

QĐ 1106/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBNDTX cho phép thực hiện chuẩn bị đu tư. Công trình: Khu vui chơi giải trí các xã, phường trên địa bàn TXST.

 

3

Xây mới nhà văn hóa t 4

DSH

UBNP

0.01

-

0.01

TX.Sơn Tây

P.Ngô Quyền

TB số 201/TB-UBND ngày 02/6/2016 thông báo phân công chủ đầu tư triển khai thực hiện Công trình: Xây dựng Nhà văn hóa tổ dân phố phường Ngô Quyền

 

4

Xây dựng nhà văn hóa tổ 3

DSH

UBNP

0.02

-

 

TX.Sơn Tây

P.Sơn Lộc

TB số 171a/TB-UBND ngày 16/5/2016 về phân công chủ đầu tư Xây dựng công trình nhà văn hóa tổ 3 và tổ dân phố 5 phường Sơn Lộc

 

5

Đấu giá đất xen kẹt khu ao bà Chẹm

ODT

UBNDTX

0.01

 

 

 

P.Phú Thịnh

Lô đất dịch vụ còn lại sau khi đã bàn giao 8 lô

Các hộ bị thu hồi đất nông nghiệp trên 30% của các dự án.

6

Xây dựng HTKT khu đất giãn dân làng cổ (GĐ II)

ONT

UBND TX

13.50

2.72

13.50

TX.Sơn Tây

Xã Đường Lâm

QĐ số 1032/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của UBNDTX về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu giãn dân phục vụ bảo tồn làng cổ Đường Lâm (Tỷ lệ 1/500).

 

7

Cải tạo đường dây 110kV Hà Đông - Sơn Tây

DNL

Ban QLDA Lưới điện Hà Nội

0.30

0.30

0.30

TX.Sơn Tây

Xã Thanh Mỹ. Xuân Sơn và Phường Xuân Khanh

Quyết định số 5128/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội

 

8

Dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi

NKH

Hộ gia đình cá nhân

10.41

2.87

 

TX.Sơn Tây

X.Sơn Đông; P.Viên Sơn; X.Kim Sơn; Xuân Sơn

Các TB số 268: 282; 278; 279; 268; 279; 271; 270; 276; 281; 274; 275; 280; 283; 273: 272; 266/TB-HĐTĐ trong tháng 7 của UBNDTX; về việc Kết luận hội nghị xét duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi

Đã được hội đồng thẩm định thông qua, thống nhất chủ trương.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 7208/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


962

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190